Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Lamisil 1% krem

terbinafinhydroklorid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Lamisil krem er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Lamisil krem
 3. Hvordan du bruker Lamisil krem
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Lamisil krem
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Lamisil krem er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Lamisil krem er et soppdrepende middel som virker ved at det blokkerer en reaksjon i soppens stoffomsetning, slik at soppen dør og infeksjonen leges. Mindre enn 5 % av virkestoffet tas opp i kroppen gjennom huden.
Til behandling av soppinfeksjoner på huden, pityriasis versicolor eller kutan candidiasis.
 
2. Hva du må vite før du bruker Lamisil krem
Bruk ikke Lamisil krem:
 • dersom du er allergisk overfor terbinafin eller noen av de andre innholdsstoffene i Lamisil krem (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Lamisil krem.
 • Lamisil krem er kun beregnet til utvortes bruk. Ikke bruk kremen i munnen eller svelge den.
 • Unngå at kremen kommer i kontakt med ansiktet eller øynene da det kan virke irriterende. Hvis kremen ved et uhell skulle komme i kontakt med øynene, skylles øynene grundig med rennende vann. Dersom ubehaget vedvarer kontakt din lege.
Barn
Gis ikke til barn under 12 år uten etter avtale med lege.
Andre legemidler og Lamisil krem
Rådfør deg alltid med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Ikke appliser andre legemidler (også reseptfrie) på de behandlede områdene samtidig som Lamisil krem.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid, eller planlegger å bli gravid.
Lamisil krem skal ikke brukes under graviditet hvis ikke klart nødvendig.
Ikke bruk Lamisil krem hvis du ammer. Spedbarn skal ikke komme i kontakt med behandlede hudområder inkludert bryst.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Lamisil krem påvirker ikke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Viktige opplysninger om noen av innholdsstoffene i Lamisil krem
Lamisil krem inneholder cetylalkohol og stearylalkohol som kan forårsake lokal hudirritasjon (f.eks. kontaktdermatitt).
 
3. Hvordan du bruker Lamisil kremDosering
Dosen bestemmes av legen som tilpasser den for deg. De infiserte hudområder vaskes og tørkes godt, spesielt mellom tærne. Påføres i et tynt lag og gnis lett inn.
Normaldose for voksne og barn over 12 år:
Tinea corporis og cruris (kropp, lyske): Påføres 1 gang daglig i 1 uke
Kutan candidiasis: Påføres 1-2 ganger daglig i 1-2 uker
Pityriasis versicolor: Påføres 1-2 ganger daglig i 2 uker
Tinea pedis (utbredt fotsopp): Påføres 1-2 ganger daglig i 2-4 uker
Interdigital tinea pedis (fotsopp mellom tærne): Påføres 1 gang daglig i 1 uke
 • Før hver behandling vaskes og tørkes det angrepne området godt. Tørk forsiktig, unngå å skrubbe eller skrape.
 • Ta litt krem på en finger og påfør i et tynt lag på og umiddelbart utenfor det angrepne området. Gni kremen lett inn i huden.
 • Vask hendene godt etter å ha tatt på det angrepne området for å unngå å spre infeksjonen på deg selv eller til andre.
 • Hvis du behandler et område i kroppens hudfolder kan du dekke området med gas, særlig om natten. Hvis du gjør dette, bruk ny gas hver gang du påfører kremen.
Symptomene vil bedres i løpet av noen få dager. Etter avsluttet behandling, kan det gå noen uker før huden ser normal ut. Uregelmessig bruk, eller for tidlig avslutning av behandlingen kan føre til tilbakefall.
Lamisil krem anbefales ikke til barn under 12 år, uten etter anbefaling fra lege.
Dersom du tar for mye av Lamisil krem
Skulle Lamisil krem ved et uhell bli inntatt i større mengder, kan symptomer tilsvarende de som er observert ved en overdose av Lamisil tabletter forventes (f.eks. hodepine, kvalme, magesmerter og svimmelhet).
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis noen har fått i seg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta på Lamisil krem
Hvis du glemmer en dose skal du påføre kremen så snart du husker det. Dersom det nærmer seg tiden for neste påføring skal du ikke påføre den uteglemte dosen, men vente og påføre den neste til normal tid. Du må ikke påføre en dobbel dose som erstatning for en glemt påføring.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Lamisil krem forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Stans bruk av Lamisil krem og oppsøk lege umiddelbart hvis du får noen av følgende som kan være tegn på en allergisk reaksjon:
 • Problemer med å puste eller å svelge
 • Opphovnet ansikt, lepper, tunge eller hals
 • Alvorlig kløe i huden, med røde utslett eller opphøyde blemmer.
Noen bivirkninger er vanlige (kan forekomme hos opp til 1 av 10 personer): Avskalling av hud, kløe
Noen bivirkninger er mindre vanlige (kan forekomme hos opp til 1 av 100 personer): Sår i huden, skorpe, hudproblemer, misfarging av huden, rødhet, brennende følelse, smerte, smerte eller irritasjon på behandlingsstedet.
Noen bivirkninger er sjeldne (kan forekomme hos opp til 1 av 1000 personer): Tørr hud, eksem.
Dersom Lamisil krem ved et uhell kommer i kontakt med øynene kan irritasjon forekomme.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Lamisil krem
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke Lamisil krem etter utløpsdatoen som er angitt på esken og på tuben.
Oppbevares ved høyst 30ºC.
Oppbevar tuben med korken på.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Lamisil krem
Virkestoff er terbinafin (som hydroklorid). Hvert gram inneholder 8,9 mg terbinafin.
Hjelpestoffer er natriumhydroksid, benzylalkohol, sorbitanmonostearat, cetylpalmitat, cetostearylalkohol, polysorbat 60, isopropylmyristat, renset vann.
Hvordan Lamisil krem ser ut og innholdet i pakningen
Lamisil krem er en hvit blank krem og finnes i 30g aluminiumstube. Den er fargeløs på huden. Den farger ikke klær og kan vaskes av med såpe og vann.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirkerInnehaver:
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare ApS
Postboks 61
2610 Rødovre Danmark
Telefon: 80058630
E-mail: scanda.consumer-relations@gsk.com
Tilvirker
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare ApS
Postboks 61
2610 Rødovre Danmark
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 16.04.2020
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

tinea pedis (fotsopp, tinea interdigitale): Soppinfeksjon på føttene som vanligvis arter seg som et flassende utslett mellom tærne. Smitter ofte gjennom offentlige dusjer, bassenger eller badstuer.