Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Kodein 25 mg tabletter, filmdrasjerte

kodeinfosfatsesquihydrat

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Kodein er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Kodein
 3. Hvordan du bruker Kodein
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Kodein
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Kodein er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Dette produktet inneholder kodein. Kodein tilhører en gruppe legemidler som kalles opioide analgetika, som virker smertestillende og hostestillende. Kodein tabletter virker hostestillende ved å hemme hosterefleksen og smertestillende ved å blokkere smerteimpulser. Kodein kan tas alene eller sammen med andre smertestillende midler, f.eks. paracetamol.
Voksene over 18 år: ved luftveisirritasjoner, ved tørrhoste og annen uproduktiv hoste.
Kan også brukes som smertestillende middel ved middels sterke smerter.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Kodein
Bruk ikke Kodein
 • dersom du er allergisk overfor kodein eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • til smertelindring hos barn og ungdom (i alderen 0-18 år) etter at de har fjernet mandler eller falske mandler på grunn av pustebesvær under søvn (obstruktiv søvnapnésyndrom).
 • hvis du ammer.
 • hvis du vet at du svært raskt omdanner kodein til morfin (se også «Advarsler og forsiktighetsregler»).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker kodein.
Et enzym i leveren omdanner kodein til morfin. Det er morfin som gir smertelindring. Noen mennesker kan ha en unormal variant av dette enzymet, og dette kan påvirke omdanningen på forskjellige måter. Hos noen dannes ikke morfin, eller det dannes kun i svært små mengder, og dette gir ikke tilstrekkelig smertelindring. Andre har større sannsynlighet for å få alvorlige bivirkninger fordi det dannes svært store mengder morfin. Hvis du opplever noen av de følgende bivirkningene skal du avbryte behandlingen med dette legemidlet og søke medisinsk hjelp umiddelbart: langsom eller overfladisk pust, forvirring, søvnighet, små pupiller, kvalme, oppkast, forstoppelse, manglende appetitt.
Kodein bør brukes med forsiktighet hos pasienter som har akutt bronkialastma og nedsatt lever- eller nyrefunksjon. Dersom du lider av noen av disse tilstandene må du informerer legen din.
Kodein er vanedannende og bør derfor kun brukes i korte perioder.
Ved langtidsbruk (mer enn 3 måneder) av Kodein med inntak annenhver dag eller oftere, kan hodepine utvikles eller forverres og bør ikke behandles med økning av dosen. Ved mistanke om hodepine fremkalt av Kodein bør lege kontaktes.
Barn og ungdom
Kodein 25 mg tabletter er ikke godkjent til bruk hos barn under 18 år.
Andre legemidler og Kodein
Rådfør deg alltid med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Effekten av behandlingen kan påvirkes hvis legemidlet tas sammen med visse andre legemidler eller alkohol. Kodein kan bl.a. forsterke effekten av alkohol og beroligende legemidler og pusteevnen kan reduseres.
Samtidig bruk av Kodein og beroligende legemidler som benzodiazepiner eller lignende legemidler øker risikoen for døsighet, pusteproblemer (respirasjonsdepresjon) og koma og kan være livstruende. Derfor skal samtidig bruk kunvurderes når andre behandlingsalternativer ikke er mulig.
Hvis legen din likevel forskriver Kodein sammen med beroligende legemidler, skal doseringen og varigheten av samtidig behandling begrenses av legen din.
Vennligst informer legen din om alle beroligende legemidler du tar, og følg legens doseringsanbefaling nøye. Det kan være nyttig å informere venner eller pårørende slik at de er oppmerksomme på tegnene og symptomene som er beskrevet ovenfor. Kontakt legen din når du opplever slike symptomer.
Informer legen din dersom du tar legemidler mot depresjon, såkalte monoaminoksidasehemmere (MAO-hemmere), siden disse kan øke effekten av kodein.
Også andre legemidler kan påvirke eller påvirkes av kodein, f.eks. rifampicin (antibakterielt middel som blant annet brukes i behandlingen av tuberkulose), kinidin (til behandling av hjerterytmeforstyrrelser) og paroksetin (legemiddel til behandling av visse psykiske lidelser).
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet
Kodein skal ikke brukes under graviditet hvis ikke legen anbefaler det. Regelmessig bruk under graviditet kan forårsake abstinenssymptomer hos det nyfødte barnet.
Amming
Kodein skal ikke brukes hvis du ammer. Kodein og morfin går over i morsmelken og kan påvirke barnet.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Kodein tabletter kan gi døsighet og reaksjonsevnen kan påvirkes. Du bør utvise forsiktighet ved bilkjøring og betjening av maskiner.
Kodein inneholder laktose
Dersom legen din har fortalt deg at du har intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Kodein
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen er:
Voksne over 18 år:
Hostedempende: 1-2 tabletter inntil 3 ganger i døgnet.
Smertestillende: 1-2 tabletter inntil 4 ganger i døgnet med minst 6 timers mellomrom mellom hver dose.
Du må ikke ta mer enn 9 tabletter i løpet av 24 timer.
Kodein kan eventuelt kombineres med andre smertestillende legemidler som virker perifert.
Kodein 25 mg tabletter er kun godkjent til bruk hos voksne over 18 år
Tabletten kan deles i like doser.
Dersom du tar for mye av Kodein
Symptomer på overdosering er sentralstimulering, små pupiller, kramper, kvalme, oppkast, forstoppelse, døsighet, nedsatt pusteevne, blåfarge på leppe, ansikt, hud og besvimelse, rødfarget hud, hevelser i ansiktet, blek og fuktig hud, lav kroppstemperatur, utilstrekkelig blodsirkulasjon (sirkulasjonssvikt), eventuelt unormalt høy surhetsgrad i kroppen (acidose), ødeleggelse av skjelettmuskulatur (rabdomyolyse) og nyresvikt.
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opp til 1 av 10 personer):
Døsighet, brekninger, forstoppelse.
Bivirkninger med ukjent frekvens (kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data):
Allergiske reaksjoner inkl. anafylaktiske reaksjoner, svimmelhet, forvirring, avhengighet, nedsatt pusteevne (respirasjonsdepresjon), kvalme, akutt bukspyttkjertelbetennelse, munntørrhet, galleveisforstyrrelse hos spesielt disponerte pasienter, elveblest.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Kodein
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 30ºC.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Kodein
 • Virkestoff er kodeinfosfatsesquihydrat 25 mg som kodeinfosfathemihydrat (tilsvarer 17,7 mg kodein).
 • Andre innholdsstoffer er laktose 65 mg, mikrokrystallinsk cellulose (E 460), potetstivelse, talkum, hypromellose (E 464), magnesiumstearat, gelatin og propylenglykol. Fargestoff: Titandioksid (E 171).
Hvordan Kodein ser ut og innholdet i pakningen
Hvit, filmdrasjert tablett med delestrek.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Takeda AS, Asker
Tilvirker
Takeda Pharma Sp. z o.o., Łyszkowice, Polen
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet innehaveren av markedsføringstillatelsen.
Takeda AS
Postboks 205
1372 Asker
Tlf. 800 800 30
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 01.03.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

acidose (syreforgiftning): Syreforgiftning. Ved acidose synker pH-verdien i blodet til under normalverdi 7,35. Respiratorisk acidose oppstår når kroppen ikke kan kvitte seg med karbondioksid via lungene på utpusten. Karbondioksid akkumuleres i blodet og senker pH-verdien. Respiratorisk acidose kan oppstå ved redusert/opphørt inn- og utånding, og ved enkelte kroniske lungesykdommer. Metabolsk acidose forekommer når sure restprodukter av fettsyrer opphopes i blodet. Denne typen acidose forekommer blant annet ved diabetes og ved sult, på grunn av stoffskifteforstyrrelser.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

analgetika (analgetikum, smertestillende middel, smertestillende midler): Legemidler som brukes ved smerte og ubehag.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

enzym: Protein som katalyserer (øker hastigheten på) biokjemiske reaskjoner i en celle.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

mao-hemmere (maoh): (MAOH: monoaminoksidasehemmer) MAO A-hemmere brukes til å behandle depresjon ved å øke nivået av monoaminer i hjernen. MAO B-hemmere brukes i kombinasjon med L-dopa til å behandle Parkinsons sykdom.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

opioid (opiat): Opioider/opiater er en fellesbetegnelse for en stor gruppe stoffer, og er enten hentet fra naturen (f.eks. morfin), produsert kjemisk (f.eks. petidin) eller forekommer naturlig i kroppen (f.eks. endorfiner). De virker smertestillende ved å påvirke sentralnervesystemet. Legemidler i denne gruppen kan gi brukeren euforiske følelser, derfor kan de være vanedannende.

rabdomyolyse: Oppløsning av muskelvev med påfølgende frigjøring av myoglobin (et muskelprotein) til blodet. Den økte mengden myoglobin kan føre til akutt nyresvikt. Rabdomyolyse forårsakes oftest av fysisk skade, for eksempel slag eller trykk mot skjelettmusklene, men kan også være kjemisk indusert (visse giftstoffer, narkotika eller medisiner).

respirasjonsdepresjon (åndedrettsdepresjon, respirasjonshemming): Svekket pustefunksjon, noe som gjør det vanskelig for kroppen å opprettholde oksygenkonsentrasjonen og å fjerne karbondioksid fra blodet. Legemiddegruppen opioider (sentraltvirkende smertestillende midler) har respirasjonsdepresjon som bivirkning.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.