Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Klotrimazol Mylan 10 mg/g krem

klotrimazol

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 7 dager ved behandling av soppinfeksjoner i skjeden og ytre kjønnsorganer, og etter 4 uker ved behandling av fotsopp.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Klotrimazol Mylan er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Klotrimazol Mylan
 3. Hvordan du bruker Klotrimazol Mylan
 4. Mulige bivirkninger
 5. Oppbevaring av Klotrimazol Mylan
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Klotrimazol Mylan er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Klotrimazol Mylan er en krem som inneholder soppmidlet klotrimazol som virker mot flere typer mikroorganismer, f.eks. dermatofytter (sopp i huden), gjær- og muggsopper.
Voksne og barn over 15 år:
 • behandling av fotsopp.
 • behandling av soppinfeksjon rundt skjeden. Infeksjonen skyldes vanligvis Candida (gjærsopp).
  Symptomene kan være kløe, en brennende fornemmelse og gulhvit utflod.
Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 7 dager ved behandling av soppinfeksjoner i skjeden og ytre kjønnsorganer, og etter 4 uker ved behandling av fotsopp.
 
2. Hva du må vite før du bruker Klotrimazol Mylan
Bruk ikke Klotrimazol Mylan
 • dersom du er allergisk overfor klotrimazol eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Unngå at kremen kommer i kontakt med øynene ved påføring. Skal ikke svelges. Vask hendene etter hver behandling.
Fotsopp og hudinfeksjoner
Behandling av fotsopp hos barn under 15 år skal ikke startes opp uten at lege først er rådført.
Ved andre typer hudinfeksjoner som skyldes sopp på hender, kropp og i hudfolder, skal lege rådføres før oppstart av behandling.
Soppinfeksjon i skjeden og ytre kjønnsorganer
Behandling skal ikke startes opp uten at lege først er rådført:
 • dersom det er første gang du har infeksjon i underlivet
 • dersom symptomene kommer tilbake flere ganger i løpet av en periode på to måneder, for å utelukke annen sykdom som kan gi soppinfeksjoner
 • dersom du er mellom 12-15 år eller etter overgangsalderen. Underliggende sykdommer som kan forårsake soppinfeksjoner bør da utelukkes. Klotrimazol Mylan skal ikke brukes til barn under 12 år ved denne typen infeksjoner.
 • dersom du har noen av følgende symptomer, da disse kan være forårsaket av annen sykdom enn soppinfeksjoner:
  • illeluktende utflod
  • feber (38 °C eller mer)
  • smerter i nedre del av magen
  • ryggsmerter
  • blødninger fra skjeden
  • kvalme
  • verkende skuldre.
Unngå samleie når du har en infeksjon og når du bruker Klotrimazol Mylan mot soppinfeksjon i og rundt skjeden, da infeksjonen kan overføres til din partner, og ettersom Klotrimazol Mylan kan redusere effekt og sikkerhet av lateksprodukter som kondom og pessar. Redusert effekt er forbigående og varer bare mens behandlingen pågår.
Seksualpartner bør bare behandles ved symptomer (f.eks. kløe og betennelse). Behandlingen av seksualpartner skal ikke starte før lege er rådført.
Andre legemidler og Klotrimazol Mylan
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet
Klotrimazol Mylan skal brukes med forsiktighet under graviditet, spesielt i første del av svangerskapet (1. trimester) og kun i henhold til legens forskrivning. Det er begrenset informasjon om behandling av klotrimazol hos gravide. Dyrestudier har imidlertid ikke vist noen skadelige effekter på avkommet.
Amming
Klotrimazol Mylan skal brukes med forsiktighet under amming og kun i henhold til legens forskrivning, da dyrestudier har vist at klotrimazol overføres til morsmelk.
Fertilitet
Det er ikke utført studier der fertilitet er undersøkt. Legemidlet har imidlertid ikke vist noen effekter på fertilitet i dyrestudier.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Klotrimazol Mylan har ingen eller ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Klotrimazol Mylan inneholder cetostearylalkohol og benzylalkohol
Klotrimazol Mylan inneholder cetostearylalkohol, som kan forårsake lokale hudreaksjoner (f.eks. kontakteksem).
Dette legemidlet inneholder 24 mg benzylalkohol i hvert gram. Benzylalkohol kan forårsake allergiske reaksjoner og milde lokale irritasjoner.
 
3. Hvordan du bruker Klotrimazol Mylan
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Behandling av fotsopp:
Voksne og barn over 15 år: Vask føttene og tørk godt (spesielt mellom tærne) før hver behandling. Smør kremen tynt på de områdene av huden som er angrepet av sopp. Gjør dette 2-3 ganger daglig i 2-4 uker. En kremstripe på 1/2 cm er nok til å behandle et område tilsvarende en håndflate.
Kontakt lege etter 4 ukers behandling hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre.
Behandling av soppinfeksjon på de ytre kjønnsorganene:
Voksne og barn over 15 år: Smør kremen tynt på de ytre kjønnsorganene som er angrepet av sopp (kjønnslepper eller penis). Gjør dette 2-3 ganger daglig i 1-2 uker.
Vanligvis er både skjeden og ytre kjønnsorganer angrepet, så du bør behandle begge områder. Sopp i skjeden kan behandles med vaginaltabletter, myk vaginalkapsel eller vaginalkrem.
Av praktiske grunner bør behandlingen gjennomføres når du ikke har menstruasjon. Behandlingen skal fullføres selv om plagene er borte.
Kontakt lege innen 7 dager hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre.
Har du fått påvist gjærsopp og seksualpartneren din får symptomer på kjønnsorgan (f.eks. kløe og rødhet), bør symptomene til seksualpartneren behandles.
Kremen er luktfri, lett å vaske bort og farger ikke av.
Dersom du tar for mye av Klotrimazol Mylan
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Klotrimazol Mylan
Du må ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt dose.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Mindre vanlige bivirkninger (forekommer hos opptil 1 av 100 pasienter):
Hudreaksjoner som kløe, utslett, svie, stikking, irritasjon eller ubehag/smerte.
Sjeldne bivirkninger (forekommer hos opptil 1 av 1000 pasienter):
Allergiske reaksjoner som besvimelse, lavt blodtrykk, pustevansker eller utslett.
Bivirkninger der hyppigheten er ikke kjent:
Hud som flasser av, rødhet i huden (erytem), blemmer i huden eller hevelser.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Oppbevaring av Klotrimazol Mylan
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker.
Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Klotrimazol Mylan
 • Virkestoff er klotrimazol. 1 g krem inneholder 10 mg klotrimazol.
 • Andre innholdsstoffer er polysorbat 60, cetylester voks, cetostearylalkohol, oktyldodekanol, sorbitanmonostearat, benzylalkohol og renset vann.
Hvordan Klotrimazol Mylan ser ut og innhold i pakningen
Klotrimazol Mylan er en hvit krem i tube. Pakningsstørrelser: 20 g krem
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettes til innehaveren av markedsføringstillatelsen:
Mylan AB Box 23033
104 35 Stockholm Sverige
Tlf: +46 (0)8 555 227 50
E-post: inform@mylan.se
Tilvirker Gerard Lab. Dublin Irland
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 14.05.2020
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

erytem (rødhet i huden, hudrødme): Diffus rødhet i huden.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

flass: Små og litt fettete hudflak, som ofte sitter fast i håret.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).