Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Klorheksidin Sage 20 mg/ml impregnert pute

klorheksidinglukonat

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Dette legemidlet er reseptfritt. Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege, apotek eller sykepleier har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Klorheksidin Sage er, og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Klorheksidin Sage
 3. Hvordan du bruker Klorheksidin Sage
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Klorheksidin Sage
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Klorheksidin Sage er, og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Virkestoffet i disse putene er klorheksidinglukonat 20 mg/ml (tilsvarende 500 mg klorheksidinglukonat per pute), som har antibakterielle egenskaper. Det bekjemper og dreper bakterier.
Putene skal kun brukes til desinfeksjon av huden. De kan brukes før kirurgi etter anbefaling fra legen.
De kan også brukes til generell desinfeksjon av huden.
Hver pakning inneholder 2 eller 6 puter.
 
2. Hva du må vite før du bruker Klorheksidin Sage
Bruk ikke Klorheksidin Sage:
 • dersom du er allergisk (overfølsom) overfor klorheksidinglukonat eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6),
 • hos spedbarn som er født for tidlig eller med lav fødselsvekt (se avsnittet ‘Advarsler og forsiktighetsregler’),
 • hos barn som er under 2 måneder eller som får behandling med lys (fototerapi),
 • i kontakt med hinnene som omslutter hjernen og ryggmargen,
 • umiddelbart før såkalte invasive teknikker, slik som venepunksjon, lumbalpunksjon eller kirurgi,
 • på åpne sår eller skadet hud.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Klorheksidin Sage.
Unngå kontakt med øyne, ører og munn. Oppløsningen inne i putene kan forårsake alvorlig eller varig skade på disse delene av kroppen. Skyll det berørte området umiddelbart med vann dersom det kommer i kontakt med oppløsningen.
Brukes med forsiktighet hos nyfødte, spesielt hos barn som er født for tidlig. Klorheksidin Sage20mg/ml impregnert pute kan forårsake kjemiske brannsår.
Klorheksidin Sage kan i sjeldne tilfeller forårsake alvorlige allergiske reaksjoner, som gir blodtrykksfall og kan føre til bevisstløshet. Tidlige symptomer på en alvorlig allergisk reaksjon kan være hudutslett eller astma.
Slutt å bruke Klorheksidin Sage og kontakt lege så raskt som mulig dersom du får disse symptomene (se avsnitt 4 ‘Mulige bivirkninger‘).
Andre legemidler og Klorheksidin Sage
Det er ikke rapportert påvirkning av effektene mellom de impregnerte putene og andre legemidler.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Putene kan trygt brukes under graviditet og amming, men skal ikke brukes på brystet.
Kjøring og bruk av maskiner
Putene påvirker ikke evnen til å kjøre og bruke maskiner.
 
3. Hvordan du bruker Klorheksidin Sage
Putene skal kun brukes på huden.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege, apotek eller sykepleier har fortalt deg. Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier hvis du er usikker.
Når du skal bruke disse putene:
 • forsikre deg om at huden er helt tørr og avkjølt,
 • ikke ta en dusj rett før du bruker putene fordi dette kan øke risikoen for hudirritasjon,
 • ikke barber noen del av kroppen, inkludert ansikt, bein, armhuler osv. i minst 2 dager før kirurgi, fordi dette også kan øke risikoen for hudirritasjon,
 • ikke skyll huden eller påfør lotion, fuktighetskrem eller kosmetikk på områder som er rengjort,
 • bruk hver pute kun én gang,
 • dersom huden blir irritert, skyll det berørte området og slutt å bruke putene.
 • unngå kontakt med øyne, ører og munn. Skyll det berørte området umiddelbart med vann dersom det kommer i kontakt.
Desinfeksjon av huden før kirurgi:
Legen kan be deg om å fukte:
 • enten selve området og området rundt det planlagte operasjonsstedet
 • eller hele kroppen fra haken og ned.
Dette bør gjøres kvelden før og/eller om morgenen på operasjonsdagen, i henhold til legens instrukser.
Det finnes to typer pakninger. Dersom du bruker:
 • pakninger som inneholder 2 puter:
  • legen din vil be deg om å fukte områdene av huden som er valgt for behandling med de impregnerte putene,
  • bruk én pute til å fukte hvert område;
  • forsikre deg om at huden på hvert område er fullstendig fuktet med oppløsningen i puten,
  • ikke skyll det av. Det er en fordel å beholde oppløsningen på huden fordi den antibakterielle effekten vedvarer i inntil 6 timer etter påføring,
  • la huden lufttørke.
 • pakninger som inneholder 6 puter:
  • bruk én pute til å fukte hvert område av kroppen, slik at hvert område er fullstendig fuktet av oppløsningen i putene,
  • ikke skyll det av. Det er en fordel å beholde oppløsningen på huden fordi den antibakterielle effekten vedvarer i inntil 6 timer etter påføring.
  • fukt hals, bryst og mage,
  • fukt begge armer ved å starte med skulderen og avslutte med fingertuppene, vær ekstra nøye med armhulene,
  • fukt begge hoftene og deretter lysken, vær ekstra nøye med hudfoldene i mageregionen og lysken,
  • fukt begge bein ved å starte med låret og avslutte med tærne,
  • fukt ryggen ved å starte nederst i nakken og avslutte ved midjen,
  • fukt setet,
  • la huden lufttørke.
Generell huddesinfeksjon:
Skal kun brukes på intakt hud. Som forklart over, bruk én pute for hvert område på kroppen, unngå kontakt med sår eller skadet hud. Ved kontakt med åpent sår eller skadet hud er ingen tiltak nødvendige, med mindre det oppstår irritasjon eller en reaksjon. Da skal du kontakte legen umiddelbart.
Dersom du bruker flere puter enn du skal
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Bruk av for mange puter er sannsynligvis ikke skadelig, fordi klorheksidinglukonat ikke tas lett opp gjennom huden.
Dersom du har glemt å bruke putene
Dette kan medføre økt risiko for infeksjon. Rådfør deg med legen dersom du har spørsmål vedrørende risikoen for infeksjon.
Dersom du slutter å bruke putene
Dette kan medføre økt risiko for infeksjon. Rådfør deg med legen dersom du er usikker.
Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Klorheksidin Sage forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Allergiske reaksjoner (svært sjeldne, kan forekomme hos inntil 1 av 10 000 brukere): kan bli svært alvorlige. Symptomer kan omfatte pustevansker, vanskeligheter med å svelge, blodtrykksfall, hudutslett og hevelser i lepper, tunge og øyne. Dersom du får noen av de følgende reaksjonene skal du slutte å bruke Klorheksidin Sage og kontakte lege umiddelbart: hevelser i ansikt, lepper, tunge eller svelg, et rødt, kløende utslett, hvesende pust eller pustevansker, følelse av svakhet og svimmelhet, en merkelig metallsmak i munnen, kollaps. Det kan hende du har en allergisk reaksjon.
Dersom du får utslett eller huden klør eller blir rød, tørr eller betent der du har brukt preparatet til vasking av huden, skal du slutte å bruke det og kontakte lege eller apotek.
Vanlige bivirkninger (kan forekomme hos inntil 1 av 10 brukere): hudirritasjon slik som kløe, brennende følelse, rødhet og utslett kan forekomme. Disse bivirkningene er vanligvis milde og forbigående. Dersom hudirritasjonen vedvarer skal du imidlertid skylle de berørte områdene, slutte å bruke putene og informere legen eller apoteket.
Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Klorheksidin Sage
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares ved høyst 25ºC. Skal ikke oppbevares i kjøleskap eller fryses.
Oppbevares liggende flatt.
Kast putene etter at de er brukt én gang. Kast ubrukte puter etter at pakningen er åpnet.
Dette legemidlet skal kastes som avfall i fast form. Putene skal ikke skylles ned i toalettet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Klorheksidin Sage
Virkestoff er klorheksidinglukonat 20 mg/ml (tilsvarende 500 mg klorheksidinglukonat per pute).
Andre innholdsstoffer er aloe vera-gel (inneholder natriumbenzoat og kaliumsorbat), dimetikon, parfyme F750485, glukonolakton, glyserol, nonoksinol 9, polysorbat 20, propylenglykol, renset vann og en polyesterpute.
Hvordan Klorheksidin Sage ser ut og innholdet i pakningen
Hver hvite polyesterpute (19 cm × 19 cm) er impregnert med en fargeløs oppløsning som inneholder klorheksidinglukonat.
Disse fuktige putene er pakket i en plastpose, med et blått skumlag på innsiden.
Det er to typer poser: en pose for engangsbruk som inneholder 2 puter, og en gjenlukkbar pose som inneholder 6 puter.
Posene er pakket i esker:
 • Esker med 24 pakninger som hver inneholder 2 impregnerte puter
 • Esker med 20 pakninger som hver inneholder 6 impregnerte puter.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Sage Products Coöperatief U.A.
Herikerbergweg 238
Luna ArenA
1101 CM Amsterdam
Nederland
Tlf: +31 20 691 1044
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:
Østerrike: Chlorhexidindigluconat Sage 20 mg/ml imprägniertes Tuch
Tyskland: Chlorhexidindigluconat Sage 20 mg/ml imprägniertes Tuch
Norge : Klorheksidin Sage 20 mg/ml impregnert pute
Polen: Chlorheksydyny diglukonian Sage, 2% = 20 mg/ml, tampony nasycone do dezynfekcji i oczyszczania skóry
Nederland: Chloorhexidinegluconaat Sage 2%, geïmpregneerde doek
Storbritannia: Chlorhexidine gluconate 2% w/v impregnated pad
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 27.05.2016

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

desinfeksjon: Desinfeksjon betyr å redusere antall sykdomsfremkallende mikroorganismer slik at det blir lavest mulig.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.