Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Kloramfenikol Minims 5 mg/ml øyedråper, oppløsning

kloramfenikol

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, øyespesialist eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Kloramfenikol Minims er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Kloramfenikol Minims
 3. Hvordan du bruker Kloramfenikol Minims
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Kloramfenikol Minims
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Kloramfenikol Minims er og hva det brukes mot
Kloramfenikol Minims inneholder et antibiotikum. Det brukes til å behandle infeksjoner i øynene dine.
Noen ganger kan øyets ytre overflate som hornhinnen (den gjennomsiktige membranen som dekker øyets overflate) eller bindehinnen (overflaten på innsiden av øyelokket og en del av øyet) bli infisert med bakterier. Disse øyedråpene kan brukes til å behandle slik infeksjon og er effektive mot mange forskjellige bakterietyper.
Dette legemidlet kan brukes til barn, voksne og eldre.
Du må kontakte lege dersom symptomene dine forverres eller ikke bedres.
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
 
2. Hva du må vite før du bruker Kloramfenikol Minims
Bruk ikke Kloramfenikol Minims dersom:
 • du er allergisk overfor virkestoffet (kloramfenikol) eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller øyespesialist før du bruker Kloramfenikol Minims.
Andre legemidler og Kloramfenikol Minims
Rådfør deg med lege eller øyespesialist dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller øyespesialist før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Din lege eller øyespesialist kan velge å gi deg disse dråpene eller foreskrive et alternativ.
Kontaktlinser
Legen vil be deg ta ut kontaktlinsene før bruk av dråpene. Det foreligger ingen informasjon om dette produktets påvirkning av kontaktlinser. Sett derfor ikke inn kontaktlinsene før virkningen av dråpene har opphørt fullstendig.
Kjøring og bruk av maskiner
Som med alle øyedråper kan du få tåkesyn etter bruk av dråpene. Vent til synet er klart før du kjører eller bruker maskiner.
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
 
3. Hvordan du bruker Kloramfenikol Minims
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller øyespesialisten har fortalt deg. Kontakt lege eller øyespesialist hvis du er usikker.
Dråpene leveres i spesielle “Minims”-beholdere til engangsbruk, til behandling av begge øyne ved behov. Disse skal kastes etter bruk.
Dosering
Den vanlige dosen er 1 eller 2 dråper i hvert infiserte øye. Behandlingen gjentas hver 1-2. time i 2-3 dager, senere hver 4-6. time inntil 2 dager etter symptomfrihet.
Bruksmåte
Følg disse instruksene nøye dersom du drypper øyedråpene selv:
 1. Vask hendene
 2. Bruk et speil, dette gjør det lettere å se hva du gjør
 3. Tørk øynene godt med et tørkepapir, og vri av hetten på Minims-beholderen
 4. Trekk nedre øyelokk forsiktig ned, og drypp forsiktig 1 eller 2 dråper på innsiden av nedre øyelokk. Pass på at tuppen ikke berører noen deler av øyet.
 5. Lukk øyet og blunk noen få ganger for å sikre at øyet dekkes av væsken
 6. Lukk øyet. Det anbefales å presse lett mot indre øyekrok i 3 minutter. Dette bidrar til å hindre at oppløsningen dreneres inn i nesen og svelget. Dette anbefales spesielt hos barn, eldre og utsatte personer
 7. Gjenta trinn 4, 5 og 6 på det andre øyet, og kast deretter Minims-beholderen, selv om det er litt oppløsning igjen
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som legen din eller øyespesialisten har fortalt deg. Rådfør deg med legen eller øyespesialisten hvis du er usikker.
Du må kontakte lege eller øyespesialist dersom øynene dine forverres eller ikke bedres etter noen få ukers bruk av øyedråpene.
Bruk av Kloramfenikol Minims hos barn
Dosejustering kan være nødvendig hos nyfødte på grunn av redusert utskillelse fra kroppen som følge av umoden legemiddelnedbrytning og fare for doserelaterte bivirkninger. Maksimal behandlingsvarighet er 10-14 dager.
Dersom du tar for mye av Kloramfenikol Minims,
er det lite sannsynlig at det oppstår overdosering. Kontakt lege, øyespesialist eller nærmeste legevakt omgående dersom du plutselig føler deg uvel etter bruk av dråpene.
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Kloramfenikol Minims,
skal du ta det så snart som mulig og deretter fortsette som før. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Spør lege eller øyespesialist dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Behandling over lengre tid kan påvirke normalfloraen (av bakterier) og stimulere vekst av organismer som ikke er følsomme.
Slutt å ta Kloramfenikol Minims og kontakt lege øyeblikkelig dersom du opplever hevelse i ansikt, lepper, tunge eller hals, som kan føre til problemer med å svelge eller puste (angioødem).
Mindre vanlige (kan ramme inntil 1 av 100 personer):
 • allergiske reaksjoner
 • infeksjoner i øyet
Sjeldne (kan ramme inntil 1 av 1000 personer):
 • forandringer i blodbildet (f.eks. aplastisk anemi og bemargshemmig)
 • forandringer i det perifere nervesystemet
 • betennelse i en nerve i øyet (optikusnevritt)
Ukjent frekvens (kan forekomme hos et ukjent antall personer)
 • angioødem (hevelse i ansikt, lepper, tunge eller hals)
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Kloramfenikol Minims
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares i kjøleskap (2-8ºC). Skal ikke fryses. Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.
Dråpene leveres i “Minims”-beholder til engangsbruk, til behandling av begge øyne ved behov. Disse skal kastes etter bruk.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som du ikke lenger bruker skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Kloramfenikol Minims
 • Virkestoff er kloramfenikol. Hver Minims-beholder inneholder ca. 0,5 ml øyedråper, oppløsning med kloramfenikol 0,5 % (2,5 mg).
 • Andre innholdsstoffer er boraks, borsyre og sterilt vann.
Dette legemidlet inneholder ikke konserveringsmiddel da det er en steril enhet til engangsbruk.
Hvordan Kloramfenikol Minims ser ut og innholdet i pakningen
Hver eske inneholder 20 Minims-beholdere.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirkerInnehaver av markedsføringstillatelsen
BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED
3013 Lake Drive
Citywest Business Campus
Dublin 24 - D24PPT3
Irland
Tilvirker
Laboratoire Chauvin S.A.
Z.I. Ripotier
07200 Aubenas
Frankrike
Representant
Bausch & Lomb Nordic AB
Söder Mälarstrand 45
SE-118 25 Stockholm
Sverige
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 27.08.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.