Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Klomipramin Mylan 10 mg og 25 mg tabletter

klomipraminhydroklorid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Klomipramin Mylan er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Klomipramin Mylan
 3. Hvordan du bruker Klomipramin Mylan
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Klomipramin Mylan
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Klomipramin Mylan er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Klomipramin Mylan er et legemiddel mot angst og depresjoner. Det brukes ved forskjellige typer depresjoner, tvangstanker og panikkangst. Det brukes også forsøksvis ved tilleggssymptomer ved narkolepsi, som er en sykdom med plutselig innsovning.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Klomipramin Mylan
Bruk ikke Klomipramin Mylan
 • dersom du er allergisk overfor klomipraminhydroklorid, noen av de andre innholdsstoffene i Klomipramin Mylan (listet opp i avsnitt 6), eller nært beslektede legemidler.
 • dersom du nylig har hatt hjerteinfarkt.
 • sammen med en såkalt monoaminoksidase (MAO)-hemmer
 • dersom du har en forstyrrelse i hjertets ledningssystem som kalles medfødt forlenget QT-syndrom.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Klomipramin Mylan.
Dette gjelder spesielt dersom du:
 • har hjerte- og karsykdommer.
 • har lavt nivå av kalium i blodet.
 • har epilepsi eller andre tilstander som gjør at du har økt risiko for å få kramper.
 • skal gjennomgå elektrosjokkbehandling.
 • har økt trykk i øyet eller trangvinklet glaukom (en form for grønn stær).
 • har problemer med vannlatingen.
 • har alvorlig leversykdom. Leverfunksjonen din bør kontrolleres regelmessig under behandlingen.
 • har binyremargkreft.
 • har hypertyreose (en tilstand der skjoldkjertelen er overaktiv).
 • blir svimmel når du reiser deg opp fra sittende eller liggende stilling eller har nedsatt blodsirkulasjon.
 • har kronisk forstoppelse.
Klomipramin Mylan kan i sjeldne tilfeller påvirke de hvite blodcellene slik at immunforsvaret svekkes. Det kan hende legen vil kontrollere nivået av hvite blodceller og følge med på om du får symptomer. Kontakt lege hvis du plutselig får feber, vondt i halsen og/eller sår i munnen.
Økt forekomst av karies kan forekomme ved langtidsbehandling på grunn av munntørrhet, og det er derfor viktig med god tannhygiene.
Behandling med denne typen legemidler kan gi nedsatt tårevæskeproduksjon og opphopning av slimsekret i øyet. Kontaktlinser bør derfor brukes med forsiktighet da dette kan skade hornhinnen.
Selvmordstanker og forverring av din depresjon eller angstlidelse
Dersom du er deprimert og/eller har angstlidelser, kan du noen ganger ha tanker om å skade deg selv eller begå selvmord. Disse tankene kan øke når du begynner å ta antidepressiva, fordi det tar litt tid før slike legemidler begynner å virke. Vanligvis tar det ca. to uker, men noen ganger lengre tid før legemidlet virker.
Det er mer sannsynlig at du tenker på denne måten dersom:
 • du tidligere har hatt tanker om å begå selvmord eller skade deg selv.
 • du er en ung voksen. Informasjon fra kliniske studier har vist en økt risiko for selvmordsrelatert oppførsel hos voksne under 25 år som led av psykiske sykdommer og som ble behandlet med antidepressiva.
Dersom du på noe tidspunkt har tanker om å skade deg selv eller begå selvmord, må du umiddelbart kontakte legen din eller et sykehus.
Det kan være nyttig for deg å fortelle en slektning eller en nær venn at du er deprimert eller har en angstlidelse og å be dem lese dette pakningsvedlegget. Du kan be dem fortelle deg det dersom de tror at din depresjon eller angst har blitt verre, eller om de er bekymret for endringer i oppførselen din.
Barn og ungdom
Klomipramin Mylan bør normalt ikke brukes til behandling av depresjon hos barn og ungdom under 18 år. Du bør også vite at det er en økt risiko for bivirkninger som selvmordstanker, selvmordsforsøk og fiendtlighet (særlig aggresjon, opposisjonell adferd og sinne) for andre grupper legemidler som benyttes i behandling av depresjon. Det kan ikke utelukkes at dette også gjelder for Klomipramin Mylan. Legen kan likevel forskrive Klomipramin Mylan til pasienter under 18 år dersom han/hun bestemmer at dette er til deres eget beste. Dersom legen har forskrevet Klomipramin Mylan til en pasient under 18 år og du ønsker å diskutere dette, ta kontakt med legen. Du bør informere legen hvis noen av symptomene overfor utvikler eller forverrer seg når en person under 18 år tar Klomipramin Mylan. I tillegg er Klomipramin Mylan forbundet med risiko for hjerte-karbivirkninger i alle aldersgrupper. Det er ennå ikke tilgjengelig langtids sikkerhetsdata for Klomipramin Mylan vedrørende vekst, modning, samt kognitiv utvikling og adferdsutvikling hos denne aldersgruppen.
Andre legemidler og Klomipramin Mylan
Rådfør deg alltid med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Effekten av behandlingen kan påvirkes hvis legemidlet tas sammen med visse andre legemidler mot depresjon eller legemidler som brukes mot f.eks. magesår (virkestoffet cimetidin). Før kirurgiske inngrep bør du fortelle legen din at du bruker Klomipramin Mylan.
Inntak av Klomipramin Mylan sammen med mat og alkohol
Klomipramin Mylan kan tas med eller uten mat.
Alkohol bør unngås under behandling med Klomipramin Mylan, da legemidlet forsterker alkoholens effekt.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Det er mulig at fosteret påvirkes. Klomipramin Mylan skal derfor ikke brukes under graviditet med mindre legen har bestemt det.
Går over i morsmelk. Klomipramin Mylan bør derfor ikke brukes under amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Klomipramin Mylan kan nedsette reaksjonsevnen. Det anbefales ikke å kjøre bil eller bruke maskiner under behandling med Klomipramin Mylan inntil reaksjonen på legemidlet er kjent.
Klomipramin Mylan inneholder laktosemonohydrat
Dersom legen din har fortalt deg at det er noen sukkertyper du ikke tåler, bør du kontakte legen din før du bruker dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Klomipramin Mylan
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker. Tablettene smaker vondt og det anbefales å svelge dem hele.
Dosen tilpasses av legen din. Etter at behandlingen har begynt kan det ta 2-3 uker før man føler seg bedre. Man kan til og med føle seg noe dårligere i begynnelsen av behandlingen. Det er derfor veldig viktig at man følger legens anbefalinger og ikke avbryter eller endrer doseringen.
Dersom du tar for mye av Klomipramin Mylan
Kontakt umiddelbart lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Overdose av Klomipramin kan være farlig.
Dersom du avbryter behandlingen med Klomipramin Mylan
Du skal ikke slutte å bruke Klomipramin Mylan uten at du først har diskutert dette med legen din. Dersom behandlingen avbrytes for brått, kan abstinenssymptomer som kvalme, brekninger, magesmerter, diaré, søvnløshet, hodepine, nervøsitet og angst oppstå. For å unngå dette bør dosen reduseres gradvis over lengre tid.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Bivirkningene er ofte milde og forbigående.
Følgende bivirkninger er rapportert:
Svært vanlige (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer):
 • økt appetitt
 • rastløshet
 • svimmelhet
 • skjelvinger (tremor)
 • hodepine
 • ufrivillige muskelrykninger (myoklonus)
 • døsighet (somnolens)
 • problemer med å fokusere med synet (akkomodasjonsforstyrrelser)
 • tåkesyn
 • kvalme
 • munntørrhet
 • forstoppelse
 • overdreven svetting (hyperhidrose)
 • problemer med vannlatingen
 • problemer med sexlyst og potens
 • utmattethet (fatigue)
 • vektøkning
Vanlige (kan forekomme hos mellom 1 og 10 av 100 personer):
 • nedsatt appetitt
 • muskelsvakhet
 • forvirring
 • desorientering
 • hallusinasjoner (spesielt hos eldre pasienter og pasienter med Parkinson)
 • angst
 • uro (agitasjon)
 • søvnforstyrrelser
 • mani
 • hypomani
 • aggresjon
 • følelse av uvirkelighet (depersonalisering)
 • forverret depresjon
 • konsentrasjonsforstyrrelser
 • søvnløshet
 • mareritt
 • forvirringstilstand (delirium)
 • problemer med talen
 • prikkende og stikkende følelse i huden (parestesi)
 • høyt blodtrykk (hypertoni)
 • smaksforstyrrelser
 • nedsatt hukommelse
 • utvidelse av pupillene (mydriasis)
 • øresus (tinnitus)
 • en forstyrrelse i hjerterytmen kalt sinustakykardi (hurtig hjerterytme)
 • hjertebank (palpitasjoner)
 • forandringer i hjertets elektriske aktivitet (målt ved EKG)
 • hetetokter
 • svimmelhet når du reiser deg opp fra sittende eller liggende stilling (postural hypotensjon)
 • gjesping
 • brekninger
 • forstyrrelser i mage-tarmkanalen
 • diaré
 • allergisk utslett (elveblest)
 • overfølsomhetsreaksjoner overfor sollys
 • kløe
 • utskillelse av melk fra brystene (galaktoré)
 • forstørrede bryster
 • økte leververdier i blod
Mindre vanlige (kan forekomme hos mellom 1 og 10 1000 personer):
 • psykotiske symptomer
 • kramper
 • manglende evne til å sitte stille (akatisi)
 • forstyrrelser i hjerterytmen (arytmi)
 • økt blodtrykk
Svært sjeldne (kan forekomme hos mellom 1 og 10 10 000 personer):
 • lavt antall hvite blodceller (leukopeni, agranulocytose)
 • økt antall hvite blodceller (eosinofili)
 • lavt antall blodplater (trombocytopeni)
 • uhensiktsmessig utskillelse av antidiuretisk hormon (SIADH)
 • forhøyet kroppstemperatur (hypertermi)
 • forvirring, rask puls, høy feber, muskelstivhet, ufrivillige muskelrykninger, skjelving (kan være symptomer på såkalt malignt nevroleptikasyndrom, en alvorlig tilstand som kan oppstå ved bruk av legemidler kalt nevroleptika)
 • grønn stær (glaukom)
 • ledningsforstyrrelser i hjertet
 • torsades de pointes (alvorlig hjerterytmeforstyrrelse)
 • allergisk alveolitt (lungesykdom)
 • leverbetennelse (hepatitt) med eller uten gulsott
 • blodutredelser i huden (purpura)
 • hårtap
 • manglende evne til å tømme urinblæren
 • alvorlige allergiske reaksjoner
 • væskeansamlinger (ødemer)
 • svært høy feber (hyperpyreksi)
 • forandringer i den elektriske aktiviteten i hjernen (målt ved EEG)
Frekvens ikke kjent (kan ikke beregnes ut ifra tilgjengelige data):
 • ødeleggelse av muskelceller (rabdomyolyse)
 • tendenser til selvmord og selvmordsrelatert adferd
 • uro, forvirring, rask puls, feber, kraftig svette, muskelstivhet, ufrivillige muskelrykninger, skjelving (kan være symptomer på en tilstand som kalles serotonergt syndrom)
 • motoriske forstyrrelser, ufrivillige bevegelser (ekstrapyramidale symptomer)
 • manglende eller forsinket ejakulasjon
 • økt mengde prolaktin (et hormon) i blodet
En økt risiko for benbrudd er sett hos pasienter som bruker denne typen legemidler.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Klomipramin Mylan
Oppbevares utilgjengelig for barn. Oppbevares ved høyst 25ºC.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Klomipramin Mylan
 • Virkestoff er klomipraminhydroklorid. Hver tablett inneholder 10 mg eller 25 mg.
 • Hjelpestoffer er laktosemonohydrat, maisstivelse, povidon, natriumstivelseglykolat, magnesiumstearat, makrogol 400, hypromellose, talkum. Fargestoff: Titandioksid (E 171).
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
Mylan AB
Box 23033
104 35 Stockholm
Sverige
E-post: inform@mylan.se
Tilvirker:
Gerard Lab.
Dublin 13
Irland
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 18.08.2017

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

agitasjon (hypereksitabilitet): Rastløshet, uro og ukontrollerte bevegelser. Kjennetegnes ved at personen er opphisset/oppskaket.

agranulocytose: Drastisk reduksjon i antall granulocytter (en type hvite blodceller). Agranulocytose gir blant annet sterk mottakelighet for infeksjoner som kan føre til lungebetennelse, høy feber og vevsødeleggelse i svelget. Agranulocytose er en reversibel, men livstruende, tilstand.

akatisi: Rastløshet, angst og manglende evne til å sitte stille. Tilstanden er en relativt vanlig bivirkning av behandling med nevroleptika (antipsykotika).

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antidiuretisk hormon (adh, vasopressin): Hormon som dannes i hypothalamus. Urinutskillelsen via nyrene reguleres av ADH. Mer ADH skilles ut når kroppen har behov for å spare vann.

arytmi (hjertearytmi, hjerterytmeforstyrrelse): Uregelmessig hjerterytme som følge av at de elektriske impulsene som samordner hjerteslagene ikke fungerer som normalt.

benbrudd (benfraktur, brudd, fraktur, beinbrudd, beinfraktur): Skjelettbrudd i ben eller brusk. Skyldes vanligvis at benet utsettes for en høyere belastning enn det tåler. De vanligste symptomene er smerte og hevelse.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

eosinofili: Økt forekomst av en type hvite blodceller som kalles eosinofiler. Tilstanden oppstår ved allergiske reaksjoner og parasittinfeksjoner.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

galaktoré: Utskillelse av melk fra brystene uten at man ammer. Kan i spesielle tilfeller også ramme menn.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hyperhidrose (økt svetting, overdreven svetting, diaforese): Hyperhidrose er økt svetting som vanligvis skyldes en sykdom.

hypertermi: Unormal høy kroppstemperatur.

hypertyreose (hypertyreoidisme, tyreotoksikose, høyt stoffskifte): Høyt stoffskifte skyldes en økt mengde av stoffskiftehormonene tyroksin (T4) og/eller trijodtyronin (T3) i blodet. Stoffskiftehormonene dannes i skjoldkjertelen. Symptomer er indre uro, tretthet, svettetendens, skjelvende hender, hjertebank ev. uregelmessig puls, vekttap, diaré, menstruasjonsforstyrrelser, konsentrasjonsproblemer. Enkelte får øyeproblemer (fremstående øyne, økt tåreflod, hovne øyelokk, dobbeltsyn eller nedsatt syn). Struma forekommer særlig hos eldre.

hypotensjon (lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk kan føre til svimmelhet og besvimelse. Lavt blodtrykk kan være en bivirkning av behandling mot høyt blodtrykk. Normalt blotrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) 120 mm Hg og undertrykk (diastolisk trykk) 80 mm Hg.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

karies (hull i tennene, tannråte): Karies er den vanligste sykdommen i munnhulen, og kan oppstå når det er ubalanse mellom bakteriene og miljøet i munnhulen. Bakteriene fordøyer sukker fra maten vår, og omdanner det til organiske syrer. Syren gir lavere pH-verdi (kalt et syreangrep), og tannens mineraler oppløses gradvis.

kognitivt: Som har med oppfattelse og tenking å gjøre. Intellektuell tankevirksomhet som fører til forståelse og resonnement.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

malignt nevroleptikasyndrom (mns, nevroleptisk malignt syndrom): Samling av alvorlige symptomer (feber, muskelstivhet, autonom ustabilitet) som kan forekomme ved bruk av nevroleptika (antipsykotika). Sjelden og alvorlig tilstand som kan være fatal.

mao-hemmere (maoh): (MAOH: monoaminoksidasehemmer) MAO A-hemmere brukes til å behandle depresjon ved å øke nivået av monoaminer i hjernen. MAO B-hemmere brukes i kombinasjon med L-dopa til å behandle Parkinsons sykdom.

monoaminoksidase (mao): (MAO: monoaminoksidase) Enzym som bryter ned såkalte monoaminer som for eksempel serotonin, dopamin og noradrenalin. Enzymet finnes i to former, A og B. Se også MAOH; monoaminoksidasehemmer.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

mydriasis (mydriase, pupilldilatasjon): Utvidet pupill.

narkolepsi: Sykdom som kjennetegnes av anfall med ekstrem søvntrang.

nevroleptika (antipsykotikum, antipsykotika, nevroleptikum): Legemiddel mot psykoser. I psykiatrien brukes benevnelsen antipsykotika synonymt med nevroleptika eller psykoleptika.

rabdomyolyse: Oppløsning av muskelvev med påfølgende frigjøring av myoglobin (et muskelprotein) til blodet. Den økte mengden myoglobin kan føre til akutt nyresvikt. Rabdomyolyse forårsakes oftest av fysisk skade, for eksempel slag eller trykk mot skjelettmusklene, men kan også være kjemisk indusert (visse giftstoffer, narkotika eller medisiner).

siadh (syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion, uhensiktsmessig sekresjon av antidiuretisk hormon): (SIADH: Syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion) Uhensiktsmessig sekresjon av antidiuretisk hormon: Tilstand der kroppen mister for mye salter og holder tilbake for mye vann via nyrene, pga. vedvarende forhøyet utskillelse av hormonet ADH. Det fins mange årsaker til dette, f.eks. ADH-produserende svulster, skader eller sykdommer i bestemte hjernestrukturer og i lungene, samt enkelte legemidler.

somnolens (søvnighet, døsighet): Lett grad av nedsatt bevissthet.

tinnitus (øresus): Oppfattelse av lyd uten noen ytre sansepåvirkning.

torsades de pointes: Torsades de pointes er en sjelden form for arytmi der hjertet slår veldig fort. Dette er meget alvorlig og kan behandles med en pacemaker, som da hjelper hjertet til å komme i takt igjen når det slår uregelmessig.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.

utskillelse (ekskresjon): Hvordan kroppen skiller ut virkestoff og eventuelle metabolitter. Utskillelse av legemidler skjer hovedsakelig via nyrene eller via gallen.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.