PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN

Klacid OD depottabletter 500 mg

klaritromycin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Klacid OD er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Klacid OD
 3. Hvordan du bruker Klacid OD
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Klacid OD
 6. Ytterligere informasjon
 
1. Hva Klacid OD er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Klacid OD er et antibiotikum til behandling av bakterieinfeksjoner. Det virker ved å ødelegge bakterienes evne til å produsere stoffer som er nødvendige for at de skal kunne formere seg.
Klacid OD brukes til voksne og barn over 12 år ved infeksjoner i øvre luftveier (som halsbetennelse og bihulebetennelse) og ved pneumoni ervervet utenfor sykehus. Det anvendes også til behandling av infeksjoner i sår og hud (som hårsekk- og bindevevsbetennelse og byller), og ved oppblussing av kronisk bronkitt.
 
2. Hva du må vite før du bruker Klacid OD
Bruk ikke Klacid OD
 • dersom du er allergisk overfor klaritromycin eller andre antibiotika fra samme gruppe (såkalte makrolider) som for eksempel erytromycin eller azitromycin.
 • dersom du er allergisk overfor noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet.
 • dersom du tar legemidler som inneholder cisaprid (til behandling av halsbrann), pimozid (til behandling av psykiatriske lidelser), astemizol eller terfenadin (til behandling av allergier), ergotalkaloider (ergotamin/dihydroergotamin til behandling av migrene), ticagrelor (til behandling av blodpropp) eller ranolazin (til behandling av hjertekrampe).
 • dersom du har for lite kalium i blodet eller visse hjerteforstyrrelser (fornemmelse av hjertebank, så kalte palpitasjoner) kontakt legen din før du tar dette legemidlet.
 • dersom du eller noen i din familie har visse hjertesykdommer som kan føre til alvorlige unormale hjerterytmer (forlenget QT-intervall, medfødt eller ervervet).
 • dersom du tar legemidler mot høyt kolesterol som inneholder virkestoffet lovastatin eller simvastatin.
 • dersom du har nedsatt nyre- og/eller leverfunksjon.
 • dersom du bruker kolkisin (til behandling av urinsyregikt)
 • dersom du har sterkt nedsatt leverfunksjon og samtidig nedsatt nyrefunksjon
Dersom du har noen av ovennevnte tilstander, kontakt legen din før du begynner å ta klaritromycin.
Vis forsiktighet ved bruk av Klacid OD
 • hvis du er gravid eller ammer (se avsnitt for Graviditet og amming).
 • hvis du tar insulin eller andre legemidler mot diabetes, da dette kan gi for lavt blodsukker.
 • hvis du har nedsatt nyrefunksjon, nedsatt leverfunksjon, kransarteriesykdom (i hjertet), hjertesvikt, lav puls eller uregelmessig hjerterytme bør du rådføre deg med lege før bruk.
 • hvis du bruker Klacid OD over lang tid da dette kan føre til økt antall bakterier eller sopp som ikke er følsomme for legemidlet.
 • dersom saltbalansen i blodet er unormal, f.eks. at nivået av magnesium er lavt.
 • Informer legen din dersom du får sterk eller langvarig diaré under eller etter behandling med Klacid OD.
Hvis du har noen av ovennevnte tilstander, kontakt legen din før du begynner å ta klaritromycin.
Andre legemidler og Klacid OD
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler og naturmidler. Klacid OD kan forsterke effekten av andre legemidler, mens enkelte andre legemidler kan forsterke eller redusere effekten av Klacid OD. Det kan være nødvendig å justere dosen av Klacid OD eller andre legemidler mens behandlingen pågår.
Viktig: Gjør ingen endringer i doseringen av legemidlene på egenhånd – snakk med legen.
Informer legen din dersom du bruker noen av de følgende legemidlene. Det kan være nødvendig å redusere dosen av:
 • karbamazepin, fenytoin, fenobarbital, og valproat (til behandling av epilepsi eller bipolarlidelser)
 • kinidin, disopyramid og digoksin (til behandling av hjerterytmeforstyrrelser)
 • lovastatin og simvastatin eller andre legemidler til behandling av høyt kolesterol
 • warfarin og andre legemidler til forebygging av blodpropp
 • sildenafil, tadalafil, vardenafil (til behandling av impotens)
 • teofyllin (til behandling av lungesykdom)
 • tolterodin (til behandling av vannlatingsforstyrrelser)
 • alprazolam (til behandling av angst), triazolam (til behandling av søvnløshet) og midazolam (beroligende middel)
 • ziprasidon (til behandling av psykiatriske lidelser)
 • kvetiapin og andre legemidler til behandling av psykoser
Informer også legen hvis du bruker legemidler med følgende virkestoff:
 • cisaprid (til behandling av halsbrann), pimozid (til behandling av psykiatriske lidelser), astemizol eller terfenadin (til behandling av allergier) eller ergotalkaloider (ergotamin eller dihydroergotamin til behandling av migrene), da det er fare for alvorlige bivirkninger (se punktet "Bruk ikke Klacid OD"),
 • nateglinid og repaglinid (til behandling av diabetes), da disse kan gi lavt blodsukker,
 • eletriptan (til behandling av migrene), da det ikke bør brukes sammen med Klacid OD,
 • kolkisin (til behandling av urinsyregikt), særlig hvis du er eldre og/eller har nyresvikt,
 • ritonavir eller atazanavir (til behandling av virusinfeksjon), da dosen av Klacid OD bør reduseres hvis du har nedsatt nyrefunksjon,
 • itrakonazol (til behandling av soppinfeksjon), da det kan være nødvendig å redusere dosen av itrakonazol og/eller Klacid OD,
 • kalsuimblokkere (f.eks. verapamil, amlodipin og diltiazem til behandling av hjerterytmeforstyrrelser, angina og høyt blodtrykk), da effekten av disse kan forsterkes,
 • zidovudin (til behandling av virusinfeksjon), da det bør tas 4 timer før/etter Klacid OD,
 • efavirenz, nevirapin eller etravirin (til behandling av virusinfeksjon) eller rifampicin (til behandling av tuberkulose), da effekten av Klacid OD kan reduseres,
 • rifabutin og rifapentin (antibiotika til behandling av visse infeksjoner),
 • metylprednison (et steroid til behandling av betennelse),
 • omeprazol (til behandling av magesår, sure oppstøt og spiserørsbetennelse)
 • cilostazol (til forbedring av blodsirkulasjonen)
 • vinblastin (til behandling av kreft),
 • aprepitant (til å forebygge oppkast under kjemoterapi),
 • alle antibiotika av typen betalaktam (visse penicilliner og cefalosporinantibiotika),
 • takrolimus, sirolimus og ciklosporin (brukes etter organtransplantasjon),
 • Johannesurt (brukes i folkemedisin blant annet mot søvnproblemer og lett depresjon).
Inntak av Klacid OD sammen med mat og drikke
Depottablettene bør tas i forbindelse med et måltid og svelges hele.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin. Begrenset erfaring ved bruk under graviditet. Rådfør deg derfor med lege før bruk under graviditet. Virkestoffet i Klacid OD går over i morsmelk. Klacid OD bør derfor ikke brukes under amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Ved kjøring og bruk av maskiner bør du ta hensyn til at Klacid OD kan gi bivirkninger som svimmelhet, forvirring og desorientering.
Viktige opplysninger om noen av innholdsstoffene i Klacid OD
Dette legemidlet inneholder laktose. Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
 
3. Hvordan du bruker Klacid OD
Bruk alltid dette legemidlet slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker. Dosen bestemmes av legen som tilpasser den for deg. Dosen avhenger både av infeksjonens art og alvorlighetsgrad.
Vanlig dose for voksne og barn over 12 år: 1 depottablett daglig i 6-14 dager. Ved alvorligere infeksjoner kan dosen økes til 2 depottabletter 1 gang daglig. Depottablettene bør tas i forbindelse med et måltid og svelges hele.
Allerede etter et par dagers behandling med Klacid OD begynner man å merke at legemidlet har virket. Det er likevel viktig å fullføre kuren slik legen har bestemt.
Dersom du tar for mye av Klacid OD
Inntak av store mengder ved et uhell kan resultere i oppkast og magesmerter. Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell, selv om vedkommende ikke har symptomer. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Klacid OD
Dersom du har glemt å ta en dose med Klacid OD ta dosen så snart du husker den. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Klacid OD
Dersom du avbryter behandlingen for tidlig risikerer du at infeksjonen blusser opp igjen. Du må derfor ikke avbryte behandling med Klacid OD uten å rådføre deg med legen først.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Bivirkningene som er rapportert for Klacid OD er listet opp under.
Vanlige bivirkninger (forekommer hos 1 til 10 blant 100 pasienter):
 • Søvnløshet,
 • Hodepine,
 • Kvalme, oppkast, magesmerter, fordøyelsesplager (dyspepsi),
 • Diaré,
 • Smaksforstyrrelser,
 • Unormale leververdier,
 • Økt svetting,
 • Utslett.
Mindre vanlige bivirkninger (forekommer hos 1til 10 blant 1000 pasienter):
 • Betennelse i mage eller tarm, vaginale infeksjoner, soppinfeksjoner, betennelse med hevelse og ømhet i bindevev,
 • Nedsatt antall hvite blodceller og blodplater,
 • Overfølsomhet,
 • Appetittløshet, anoreksi,
 • Uro, nervøsitet,
 • Svimmelhet, søvnighet, skjelving,
 • Nedsatt hørsel og øresus,
 • Hjertebank, unormale resultater ved måling av hjertets aktivitet (forlenget QT-intervall),
 • Neseblødning,
 • Sure oppstøt, smerte i endetarmen, betennelse i mageslimhinnen, munnen eller tungen, oppblåst mage, forstoppelse, munntørrhet, raping, mye luft i magen,
 • Redusert gallestrøm, økt leverenzymer,
 • Kløe, elveblest, utslett med både flekker og blemmer,
 • Muskelkramper, muskelsmerte,
 • Diffus følelse av ubehag og trøtthet, feber, kraftløshet, brystsmerte, frysninger, trøtthet
Følgende bivirkninger har ukjent hyppighet:
 • Tarminfeksjon (pseudomembranøs kolitt), rosen (betennelse i huden),
 • Alvorlig overfølsomhetsreaksjoner som agranulocytose (drastisk nedgang i agranulocytter i blod og benmarg, noe som kan føre til blant annet feber og problemer i svelg), Stevens-Johnson syndrom (medfører sår i munnen, på leppene og huden), toksisk epidermal nekrolyse (medfører alvorlig sykdom og avflassing av huden), ”Drug Rash with Eosiniphilia and Systemic Symptoms” (DRESS) som er karakterisert ved utslett, feber, generelt nedsatt allmenntilstand, utmattelse, muskel- eller leddsmerter, blemmer, munnsår eller hepatitt), akne, angioødem (allergisk reaksjon i dypere lag av hud og slimhinne)
 • Redusert antall blodplater (trombocytter),
 • Psykotiske forstyrrelser, forvirringstilstand, personlighetsforstyrrelse, depresjon, desorientering, hallusinasjon, unormale drømmer, mani,
 • Krampeanfall, tap av smakssans, forstyrrelse av eller manglende luktesans, parestesi (prikking i huden)
 • Døvhet,
 • Hjerterytmeforstyrrelse, raske hjerteslag, hjerteflimmer
 • Akutt betennelse i bukspyttkjertelen, misfarging av tunge og/eller tenner,
 • Leversvikt, gulsott,
 • Rabdomyolyse (nedbrytning av muskelvev), muskelsykdom,
 • Nyresvikt, nyrebetennelse,
 • Forlenget tid til blodet levrer seg, blødning,
 • Unormal farge på urin
Kontakt legen din umiddelbart hvis du får diaré under eller etter behandling med Klacid OD.
Kontakt lege umiddelbart hvis du får en alvorlig hudreaksjon: et rødt, skjellete utslett med kuler under huden og blemmer (eksantematøs pustulose). Frekvensen av denne bivirkningen er ikke kjent (kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data).
Dersom infeksjonen er forårsaket av en bakterie som er resistent mot Klacid OD kan symptomene bli verre. Hvis dette skjer, må du ta kontakt med legen din.
Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Klacid OD
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 30ºC. Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys. Bruk ikke Klacid OD etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Ytterligere informasjon
Sammensetning av Klacid OD
 • Virkestoff er klaritromycin 500 mg.
 • Andre innholdsstoffer er vannfri sitronsyre, natriumalginat, natriumkalsiumalginat, laktose, povidon, talkum, stearinsyre, magnesiumstearat, hypromellose, makrogol, sorbinsyre, titandioksid (E171), kinolingult (E 104).
Inneholder 115 mg laktose og 15,3 mg natrium per tablett.
Hvordan Klacid OD ser ut
Klacid OD depottabletter er gule og ovalformede.
NB! Blisterbrettene er også merket med «Klacid SR».
Innehaver av markedsføringstillatelsen (parallellimport):
Farmagon AS, Karihaugveien 22, 1086 Oslo.
Tlf: 21 60 87 00
Ompakker:
Pharma Production AS, Karihaugveien 22, 1086 Oslo.
Tilvirker
AbbVie S.r.l., Via Pontina, km 52, 04011 Campoverde di Aprilia (LT), Italia.
Pakningsvedlegget er basert på godkjent tekst av: 13.02.2018 (desember 2018).

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

agranulocytose: Drastisk reduksjon i antall granulocytter (en type hvite blodceller). Agranulocytose gir blant annet sterk mottakelighet for infeksjoner som kan føre til lungebetennelse, høy feber og vevsødeleggelse i svelget. Agranulocytose er en reversibel, men livstruende, tilstand.

akne (acne vulgaris, kviser): Infeksjon i huden som oppstår når en talgkjertel tetter seg.

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angina (angina pectoris, hjertekrampe, ap): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dress (legemiddelindusert utslett med eosinofili og systemiske symptomer): Legemiddelindusert utslett med eosinofili og systemiske symptomer (Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms - DRESS) er en immunologisk overfølsomhetsreaksjon og alvorlig form for legemiddelreaksjon som kan være dødelig.

dyspepsi (fordøyelsesbesvær, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

endetarm: Nederste del av fordøyelseskanalen (15-20 cm).

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

halsbrann (pyrose): En brennende følelse i brystet eller i halsen forårsaket av syre fra magesekken som kommer opp til spiserøret. Årsaken er som regel relatert til en redusert aktivitet av magesekkens lukkemuskel, spiserørsbrokk eller økt abdominalt trykk. Syrenøytraliserende legemidler, H2-reseptorantagonister og protonpumpehemmere er type legemidler som kan brukes mot halsbrann.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

høyt kolesterol: Kolesterol er et fettstoff som er nødvendig for kroppen. Det trengs for at kroppen skal kunne produsere hormoner og vitamin A, samt å bygge opp cellevegger og danne gallesyrer. For mye kolesterol i blodet generelt eller for mye av det “dårlige kolesterolet” (LDL) eller begge deler kan øke risikoen for hjerteinfarkt og hjerneslag.

impotens (erektil dysfunksjon, ereksjonssvikt): Manglende evne til å få eller opprettholde ereksjon.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kronisk bronkitt: Langvarig betennelse i lungenes luftrør. Sykdommen kjennetegnes av vedvarende økt slimutskillelse (mer enn 3 måneder i 2 år på rad), samt hoste. Kronisk bronkitt er ofte forårsaket av smittestoffer.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

od: OD = once daily. Når OD står i preparatnavnet betyr det at preparatet skal doseres 1 gang daglig (once daily) pga. den langvarige effekten som preparatet har.

pneumoni (lungebetennelse): Betennelse i lungevevet som følge av en infeksjon med virus eller bakterier.

rabdomyolyse: Oppløsning av muskelvev med påfølgende frigjøring av myoglobin (et muskelprotein) til blodet. Den økte mengden myoglobin kan føre til akutt nyresvikt. Rabdomyolyse forårsakes oftest av fysisk skade, for eksempel slag eller trykk mot skjelettmusklene, men kan også være kjemisk indusert (visse giftstoffer, narkotika eller medisiner).

rosen (erysipelas): En akutt hudinfeksjon forårsaket av streptokokker. Sykdommen rammer først og fremst barn og eldre mennesker. Typiske symptomer er rødhet som raskt sprer seg og føles varmt ved berøring. Ansiktet er mest utsatt.

spiserørsbetennelse (øsofagitt): Betennelse i spiserøret. Den vanligste årsaken er oppgulping av surt mageinnhold.

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

toksisk epidermal nekrolyse (ten, lyells syndrom): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.

økt svetting (hyperhidrose, overdreven svetting, diaforese): Hyperhidrose er økt svetting som vanligvis skyldes en sykdom.

øresus (tinnitus): Oppfattelse av lyd uten noen ytre sansepåvirkning.