Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Klacid 25 mg/ml, mikstur, suspensjon

Klacid 50 mg/ml, mikstur, suspensjon

klaritromycin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Klacid er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Klacid
 3. Hvordan du bruker Klacid
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Klacid
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Klacid er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Klacid er et antibiotikum til behandling av bakterieinfeksjoner. Det virker ved å ødelegge bakterienes evne til å produsere stoffer som er nødvendige for at de skal kunne formere seg.
Klacid brukes til voksne og barn fra 6 måneder til 12 år ved infeksjoner i øvre luftveier (som halsbetennelse og bihulebetennelse), og ved pneumoni ervervet utenfor sykehus. Det anvendes også til behandling av infeksjoner i sår og hud (som hårsekk- og bindevevsbetennelse og byller), og ved oppblussing av kronisk bronkitt.
 
2. Hva du må vite før du bruker Klacid
Bruk ikke Klacid dersom:
 • du er allergisk overfor klaritromycin eller andre antibiotika fra samme gruppe (såkalte makrolider) som for eksempel erytromycin eller azitromycin, eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • du tar legemidler som inneholder ergotalkaloider (f.eks. ergotamin eller dihydroergotamin til behandling av migrene), eller oral midazolam (for angst eller sovemedisin).
 • du tar andre medisiner som kan forårsake alvorlige forstyrrelser i hjerterytmen.
 • du tar legemidler som inneholder astemizol eller terfenadin (til behandling av allergier), cisaprid eller domperidon (til behandling av halsbrann) eller pimozid (til behandling av psykiatriske lidelser), da disse legemidlene tatt med Klacid kan føre til alvorlige forstyrrelser i hjerterytmen.
 • du tar ticagrelor eller ranolazin (til behandling av blodpropp eller angina).
 • du har unormalt lavt kaliumnivå i blodet (kalt hypokalemi).
 • du tar legemidler mot høyt kolesterol som inneholder virkestoffet lovastatin eller simvastatin.
 • du har sterkt nedsatt nyre- og/eller leverfunksjon.
 • du har eller har hatt hjerterytmeforstyrrelser (ventrikkelarytmi, inkludert torsade de pointes) eller unormalt EKG (elektrokardiogram, registrerer de elektriske impulsene som sendes gjennom hjertet) kalt forlenget QT-intervall.
 • du bruker kolkisin (til behandling av urinsyregikt).
Dersom du har noen av ovennevnte tilstander, kontakt legen din før du begynner å ta klaritromycin.
Advarsler og forsiktighetsregler
Vis forsiktighet ved bruk av Klacid dersom:
 • du er gravid eller ammer (se avsnitt for Graviditet og amming).
 • du tar insulin eller andre legemidler mot diabetes, da dette kan gi for lavt blodsukker.
 • du har nedsatt nyrefunksjon, nedsatt leverfunksjon, kransarteriesykdom (i hjertet), hjertesvikt, lav puls eller uregelmessig hjerterytme bør du rådføre deg med lege før bruk.
 • du bruker Klacid over lang tid da dette kan føre til økt antall bakterier eller sopp som ikke er følsomme for legemidlet.
 • saltbalansen i blodet er unormal, f.eks. at nivået av magnesium er lavt,
Informer legen din dersom du får sterk eller langvarig diaré under eller etter behandling med Klacid.
Kontakt legen din før du begynner å ta klaritromycin hvis du har noen av ovennevnte tilstander.
Andre legemidler og Klacid
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette gjelder også reseptfrie legemidler og naturmidler. Klacid kan forsterke effekten av andre legemidler, mens enkelte andre legemidler kan forsterke eller redusere effekten av Klacid. Det kan derfor være nødvendig å justere dosen av Klacid eller andre legemidler mens behandlingen pågår.
Viktig: Gjør ingen endringer i doseringen av legemidlene på egenhånd – snakk med legen.
Klacid må ikke brukes med ergotalkaloider, astemizol, terfenadin, cisaprid, domperidon, pimozid, ticagrelor, ranolazin, kolkisin, noen legemidler mot høyt kolesterol og legemidler som er kjent for å forårsake alvorlige forstyrrelser i hjerterytmen (se punktet Bruk ikke Klacid).
Informer legen dersom du bruker noen av de følgende legemidler. Det kan være nødvendig å redusere dosen av:
 • karbamazepin, fenytoin, fenobarbital og valproat (til behandling av epilepsi eller bipolarlidelser)
 • kinidin, disopyramid og digoksin (til behandling av hjerterytmeforstyrrelser)
 • warfarin og andre legemidler til forebygging av blodpropp
 • sildenafil, tadalafil, vardenafil (til behandling av impotens)
 • teofyllin (til behandling av lungesykdom)
 • tolterodin (til behandling av vannlatingsforstyrrelser)
 • alprazolam (til behandling av angst), triazolam (til behandling av søvnløshet) og midazolam (beroligende middel)
 • ziprasidon (til behandling av psykiatriske lidelser)
 • kvetiapin og andre legemidler til behandling av psykoser
Informer også legen hvis du bruker legemidler med følgende virkestoff:
 • nateglinid og repaglinid (til behandling av diabetes), da disse kan gi lavt blodsukker,
 • eletriptan (til behandling av migrene), da det ikke bør brukes sammen med Klacid,
 • ritonavir eller atazanavir (til behandling av virusinfeksjon), da dosen av Klacid bør reduseres hvis du har nedsatt nyrefunksjon.
 • itrakonazol (til behandling av soppinfeksjon), da det kan være nødvendig å redusere dosen av itrakonazol og/eller Klacid,
 • kalsiumblokkere (f.eks. verapamil, amlodipin og diltiazem til behandling av hjerterytmeforstyrrelser, angina og høyt blodtrykk), da effekten av disse kan forsterkes,
 • zidovudin (til behandling av virusinfeksjon), da det bør tas 4 timer før/etter Klacid,
 • efavirenz, nevirapin eller etravirin (til behandling av virusinfeksjon) eller rifampicin (til behandling av tuberkulose), da effekten av Klacid kan reduseres,
 • rifabutin og rifapentin (antibiotika til behandling av visse infeksjoner),
 • metylprednison (et steroid til behandling av betennelse),
 • omeprazol (til behandling av magesår, sure oppstøt og spiserørsbetennelse)
 • cilostazol (til forbedring av blodsirkulasjon)
 • ibrutinib eller vinblastin (til behandling av kreft),
 • aprepitant (til å forebygge oppkast under kjemoterapi),
 • alle antibiotika av typen betalaktam (visse penicilliner og cefalosporinantibiotika),
 • takrolimus, sirolimus og cyklosporin (brukes etter organtransplantasjon),
 • Johannesurt (brukes i folkemedisin blant annet mot søvnproblemer og lett depresjon).
Inntak av Klacid sammen med mat og drikke
Miksturen kan tas uavhengig av måltider.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Begrenset erfaring ved bruk under graviditet. Rådfør deg derfor med lege før bruk under graviditet. Virkestoffet i Klacid går over i morsmelk. Klacid bør derfor ikke brukes under amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Ved kjøring og bruk av maskiner bør du ta hensyn til at Klacid kan gi bivirkninger som svimmelhet, forvirring og desorientering.
Viktige opplysninger om noen av innholdsstoffene
Dette legemidlet inneholder sukrose. Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
 
3. Hvordan du bruker Klacid
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker. Dosen bestemmes av legen som tilpasser den for deg. Dosen avhenger både av infeksjonens art og alvorlighetsgrad. Vanlig er at Klacid mikstur doseres 2 ganger daglig.
Normaldose for barn over 6 måneder er 7,5 mg/kg 2 ganger i døgnet. Erfaring fra behandling av barn under 6 måneder mangler.

Vekt (kg)

Dose

Mikstur 25 mg/ml

8-11 kg (ca. 1-2 år)

2,5 ml 2 ganger i døgnet

12-19 kg (ca. 2-4 år)

5 ml 2 ganger i døgnet

20-29 kg (ca. 4-8 år)

7,5 ml 2 ganger i døgnet

30-40 kg (ca. 8-12 år)

10 ml 2 ganger i døgnet

Mikstur 50 mg/ml

12-19 kg (ca. 2-4 år)

2,5 ml 2 ganger i døgnet

20-29 kg (ca. 4-8 år)

3,75 ml 2 ganger i døgnet

30-40 kg (ca. 8-12 år)

5 ml 2 ganger i døgnet

For å få så jevn fordeling i blodet som mulig, bør man forsøke å ta medisinen på omtrent samme tidspunkt hver morgen og kveld, for eksempel kl. 8 om morgenen og kl. 20 om kvelden.
Allerede etter et par dagers behandling med Klacid begynner man å merke at legemidlet har virket. Det er likevel viktig å fullføre kuren slik legen har bestemt.
Praktisk veiledning ved dosering
For å forenkle doseringen til barn følger det med en doseringssprøyte.
Gjør slik i praksis:
Rist flasken og skru av den hvite korken. Sett doseringssprøytens spiss i hullet og vend flasken oppned. Trekk opp i sprøyten den mengden som legen har bestemt. Bruk den sorte stempelringen til å avlese opptrukket volum. Vend flasken rett vei igjen og fjern doseringssprøyten.
Barnet skal sitte når legemidlet gis. Anbring doseringssprøyten i barnets munn, slik at tuten peker mot innsiden av kinnet. Trykk stemplet langsomt ned og la barnet får svelge alt legemiddel på naturlig måte. Unngå søl og la barnet få drikke litt vann, saft eller annet drikke slik at all medisinen skylles ned. Sprøyt aldri direkte ned i halsen. Doseringssprøyten skal alltid rengjøres etter bruk. Stemplet kan tas fra doseringssprøyten. Skru korken på flasken og oppbevar doseringssprøyten separat.
OBS! Oppbevar alltid legemiddel og doseringssprøyten utilgjengelig for barn.
Dersom du tar for mye av Klacid
Inntak av store mengder ved et uhell kan resultere i oppkast og magesmerter. Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell, selv om vedkommende ikke har symptomer. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Klacid
Dersom du har glemt å ta en dose med Klacid ta dosen så snart du husker den. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Klacid
Dersom du avbryter behandlingen for tidlig risikerer du at infeksjonen blusser opp igjen. Du må derfor ikke avbryte behandling med Klacid uten å rådføre deg med legen først.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Bivirkningene som er rapportert for Klacid er listet opp under.
Vanlige bivirkninger (forekommer hos 1 til 10 blant 100 pasienter):
 • søvnløshet
 • hodepine
 • kvalme, oppkast, magesmerter, fordøyelsesplager (dyspepsi)
 • diaré
 • smaksforstyrrelser
 • unormale leververdier
 • økt svetting
 • utslett
Mindre vanlige bivirkninger (forekommer hos 1til 10 blant 1000 pasienter):
 • betennelse i mage- eller tarm, vaginale infeksjoner, soppinfeksjoner, betennelse med hevelse og ømhet i bindevev
 • nedsatt antall hvite blodceller og blodplater
 • overfølsomhet
 • appetittløshet, anoreksi
 • uro, nervøsitet
 • svimmelhet, søvnighet, skjelving
 • nedsatt hørsel og øresus
 • hjertebank, unormale resultater ved måling av hjertets aktivitet (forlenget QT-intervall)
 • neseblødning
 • sur oppstøtt, smerte i endetarmen, betennelse i mageslimhinnen, munnen eller tungen, oppblåst mage, forstoppelse, munntørrhet, raping, mye luft i magen
 • redusert gallestrøm, økt leverenzymer
 • kløe, elveblest, utslett med både flekker og blemmer
 • muskelkramper, muskelsmerte
 • diffus følelse av ubehag og trøtthet, feber, kraftløshet, brystsmerte, frysninger, trøtthet
Følgende bivirkninger har ukjent hyppighet:
 • tarminfeksjon (pseudomembranøs kolitt), rosen (betennelse i huden)
 • alvorlig overfølsomhetsreaksjoner som agranulocytose (drastisk nedgang i agranulocytter i blod og benmarg, noe som kan føre til blant annet feber og problemer i svelg), Stevens-Johnson syndrom (medfører sår i munnen, på leppene og huden), toksisk epidermal nekrolyse (medfører alvorlig sykdom og avflassing av huden), ”Drug Rash with Eosiniphilia and Systemic Symptoms” (DRESS) som er karakterisert ved utslett, feber, generelt nedsatt allmenntilstand, utmattelse, muskel- eller leddsmerter, blemmer, munnsår eller hepatitt), akne, angioødem (allergisk reaksjon i dypere lag av hud og slimhinne)
 • redusert antall blodplater (trombocytter)
 • psykotiske forstyrrelser, forvirringstilstand, personlighetsforstyrrelse, depresjon, desorientering, hallusinasjon, unormale drømmer, mani
 • krampeanfall, tap av smakssans, forstyrrelse av eller manglende luktesans, parestesi (prikking i huden)
 • døvhet
 • hjerterytmeforstyrrelse, raske hjerteslag, hjerteflimmer
 • akutt betennelse i bukspyttkjertelen, misfarging av tunge og/eller tenner
 • leversvikt, gulsott
 • rabdomyolyse (nedbrytning av muskelvev), muskelsykdom,
 • nyresvikt, nyrebetennelse
 • forlenget tid til blodet levrer seg, blødning
 • unormal farge på urin
Kontakt legen din umiddelbart hvis du får diaré under eller etter behandling med Klacid.
Kontakt lege umiddelbart hvis du får en alvorlig hudreaksjon: et rødt, skjellete utslett med kuler under huden og blemmer (eksantematøs pustulose). Frekvensen av denne bivirkningen er ikke kjent (kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data).
Dersom infeksjonen er forårsaket av en bakterie som er resistent mot Klacid kan symptomene bli verre. Hvis dette skjer, må du ta kontakt med legen din.
Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Klacid
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Miksturen gjøres bruksferdig ved at apoteket tilsetter vann umiddelbart før utlevering til kunden. Etter utblanding er holdbarheten 14 dager i romtemperatur (15-30ºC). Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som apoteket har angitt på flasken.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Klacid
 • Virkestoff er klaritromycin 25 mg/ml eller 50 mg/ml.
 • Andre innholdsstoffer er sukrose, karbomerer, povidon, hypromelloseftalat, ricinusolje, silika, kaliumsorbat, sitronsyre, maltodekstrin, xantangummi, titandioksid (E171), smak (tutti-frutti).
1 ml ferdigblandet Klacid 25 mg/ml mikstur, suspensjon inneholder 550 mg sukrose og 3,2 mg ricinusolje.
1 ml ferdigblandet Klacid 50 mg/ml mikstur, suspensjon inneholder 455 mg sukrose og 6,4 mg ricinusolje.
Hvordan Klacid ser ut og innholdet i pakningen
Ferdigblandet Klacid mikstur er hvit til gulhvit/gråhvit og har en kornet konsistens.
Klacid mikstur er tilgjengelig i plastflasker med vedlagt doseringssprøyte inneholdende pulver til 50 ml eller 100 ml mikstur.
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
Mylan Healthcare Norge AS
Postboks 194
1371 Asker
Norge
Tilvirker
AbbVie S.r.l.
S.R. 148 Pontina km 52 snc
04011 Campoverde di Aprilia (LT)
Italia
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 05.09.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

agranulocytose: Drastisk reduksjon i antall granulocytter (en type hvite blodceller). Agranulocytose gir blant annet sterk mottakelighet for infeksjoner som kan føre til lungebetennelse, høy feber og vevsødeleggelse i svelget. Agranulocytose er en reversibel, men livstruende, tilstand.

akne (acne vulgaris, kviser): Infeksjon i huden som oppstår når en talgkjertel tetter seg.

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angina (angina pectoris, hjertekrampe, ap): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dress (legemiddelindusert utslett med eosinofili og systemiske symptomer): Legemiddelindusert utslett med eosinofili og systemiske symptomer (Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms - DRESS) er en immunologisk overfølsomhetsreaksjon og alvorlig form for legemiddelreaksjon som kan være dødelig.

dyspepsi (fordøyelsesbesvær, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

endetarm: Nederste del av fordøyelseskanalen (15-20 cm).

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

halsbrann (pyrose): En brennende følelse i brystet eller i halsen forårsaket av syre fra magesekken som kommer opp til spiserøret. Årsaken er som regel relatert til en redusert aktivitet av magesekkens lukkemuskel, spiserørsbrokk eller økt abdominalt trykk. Syrenøytraliserende legemidler, H2-reseptorantagonister og protonpumpehemmere er type legemidler som kan brukes mot halsbrann.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

høyt kolesterol: Kolesterol er et fettstoff som er nødvendig for kroppen. Det trengs for at kroppen skal kunne produsere hormoner og vitamin A, samt å bygge opp cellevegger og danne gallesyrer. For mye kolesterol i blodet generelt eller for mye av det “dårlige kolesterolet” (LDL) eller begge deler kan øke risikoen for hjerteinfarkt og hjerneslag.

impotens (erektil dysfunksjon, ereksjonssvikt): Manglende evne til å få eller opprettholde ereksjon.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kronisk bronkitt: Langvarig betennelse i lungenes luftrør. Sykdommen kjennetegnes av vedvarende økt slimutskillelse (mer enn 3 måneder i 2 år på rad), samt hoste. Kronisk bronkitt er ofte forårsaket av smittestoffer.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

pneumoni (lungebetennelse): Betennelse i lungevevet som følge av en infeksjon med virus eller bakterier.

rabdomyolyse: Oppløsning av muskelvev med påfølgende frigjøring av myoglobin (et muskelprotein) til blodet. Den økte mengden myoglobin kan føre til akutt nyresvikt. Rabdomyolyse forårsakes oftest av fysisk skade, for eksempel slag eller trykk mot skjelettmusklene, men kan også være kjemisk indusert (visse giftstoffer, narkotika eller medisiner).

rosen (erysipelas): En akutt hudinfeksjon forårsaket av streptokokker. Sykdommen rammer først og fremst barn og eldre mennesker. Typiske symptomer er rødhet som raskt sprer seg og føles varmt ved berøring. Ansiktet er mest utsatt.

spiserørsbetennelse (øsofagitt): Betennelse i spiserøret. Den vanligste årsaken er oppgulping av surt mageinnhold.

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

toksisk epidermal nekrolyse (ten, lyells syndrom): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.

torsades de pointes: Torsades de pointes er en sjelden form for arytmi der hjertet slår veldig fort. Dette er meget alvorlig og kan behandles med en pacemaker, som da hjelper hjertet til å komme i takt igjen når det slår uregelmessig.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.

økt svetting (hyperhidrose, overdreven svetting, diaforese): Hyperhidrose er økt svetting som vanligvis skyldes en sykdom.

øresus (tinnitus): Oppfattelse av lyd uten noen ytre sansepåvirkning.