Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Ketogan 10 mg/50 mg stikkpiller

ketobemidonhydroklorid/3-dimethylamino-1,1-diphenylbuten-(1)-hydroklorid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Ketogan er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Ketogan
 3. Hvordan du bruker Ketogan
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Ketogan
 6. Innholdet i pakningen samt ytterligere informasjon
 
1. Hva Ketogan er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Ketogan brukes ved sterke smerter når mindre sterktvirkende stoffer ikke er effektive. Ketogan inneholder et smertestillende middel i morfingruppen og et krampestillende middel.
 
2. Hva du må vite før du bruker Ketogan
Bruk ikke Ketogan
 • dersom du er allergisk overfor ketobemidonhydroklorid eller 3-dimetylamino-1,1-difenylbuten- (1)-hydroklorid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du har slim i lungene som du ikke får hostet opp.
 • dersom du har alvorlige pustevansker.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Ketogan og informer legen din:
 • dersom du bruker MAO-hemmere (legemidler til bruk mot depresjoner og Parkinson’s sykdom), bør du ikke bruke Ketogan samtidig, eller i løpet av de første 14 dagene etter at du har sluttet med MAO-hemmere (se også "Andre legemidler og Ketogan).
 • dersom du har eller får alvorlige pustevansker, inkludert pustestopp som forekommer gjentatte ganger mens du sover (sentral søvnapné) må du kontakte lege eller sykehus. Hvis du også tar andre legemidler som påvirker sentralnervesystemet, kan disse symptomene forverres (se også "Andre legemidler og Ketogan"). Det kan være nødvendig med redusert dose.dersom du tar serotonerge legemidler, da serotonergt syndrom kan oppstå. Symptomer kan omfatte følelse av å være opprørt, å se, høre eller føle ting som ikke er der, passivitet, raske hjerteslag, ustabilt blodtrykk, feber, rykninger, tap av blærekontroll, ukoordinerte bevegelser, stivhet og/eller gastrointestinale symptomer (f.eks. kvalme, oppkast og diaré). Se også "Andre legemidler og Ketogan".
 • dersom du har astma eller andre pusteproblemer, da Ketogan kan ha hemmende effekt på pusten din.
 • ved hodeskader og tilstander med økt intrakranielt trykk (økt trykk i hodet).
 • dersom du har en rytmeforstyrrelse i hjertet som gjør at det slår saktere.
 • dersom du har forstørret prostata eller innsnevring i urinrøret, da Ketogan kan føre til opphopning av urin.
 • dersom du har hatt et inngrep i mage-tarm kanalen, ettersom Ketogan kan ha en hemmende effekt på tarmbevegelsene.
Dersom du får symptomer på binyresvikt slik som kvalme, oppkast, manglende matlyst, tretthet, svakhet, svimmelhet eller lavt blodtrykk etter at du har tatt legemidlet, fortell det til legen din.
Ketogan kan medføre avhengighet, det er viktig at du bruker Ketogan, i tett samarbeid med legen din for å redusere risikoen for avhengighet.
Dersom du har nedsatt funksjon av lever eller nyrer, eller har en lungesykdom, vil legen antakeligvis gi deg en lavere dose av Ketogan. Dette gjelder også dersom du er eldre eller svekket.
Langvarig bruk kan forårsake hormonelle endringer, noe som kan føre til nedsatt seksualdrift, impotens, ereksjonssvikt, uregelmessig menstruasjon eller infertilitet. Dersom du opplever noen av disse symptomene, fortell det til legen din.
Andre legemidler og Ketogan
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Ketogan skal ikke brukes samtidig med eller innen 14 dager etter avsluttet behandling med MAO- hemmere (en type legemidler til bruk mot depresjoner og Parkinson's sykdom), da dette kan føre til overstimulering av sentralnervesystemet, høy feber, kramper og for blodtrykksfall eller -økning.
Samtidig bruk av alkohol, midler mot søvnvansker, beroligende midler, opioider, krampestillende/ muskelavslappende midler, enkelte allergimedisiner (de som kan gjøre deg søvnig), midler mot depresjon og andre midler som påvirker sentralnervesystemet, kan gi alvorlige pustevansker og føre til nedsatt lungefunksjon, lavt blodtrykk og bevisstløshet, koma og død. Snakk med legen hvis du bruker slike legemidler og om inntak av alkohol.
Samtidig bruk av serotonerge legemidler, slik som mirtazapin, trazodon og tramadol kan forårsake serotonergt syndrom (for symptomer se "Advarsler og forsiktighetsregler").
Bruk av Ketogan samtidig med alkohol eller beroligende midler, kan også føre til angst.
Ved samtidig bruk av noen andre legemidler av samme type som Ketogan (opioidene pentazocin og buprenorfin), kan de også motvirke hverandres effekt.
Ketogan kan redusere opptak av mange legemidler på grunn av nedsatt aktivitet i tarmen.
Inntak av Ketogan sammen med alkohol
Du må ikke drikke alkohol mens du bruker Ketorax, da du kan få alvorlig pustevansker som kan føre til bevisstløshet og koma, se også ovenfor.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Dersom Ketogan brukes over en lengre periode i svangerskapet er det risiko for abstinenssymptomer
hos det nyfødte barnet. Du bør derfor unngå å bruke Ketogan under svangerskapet. Bruk av Ketogan hos moren kort tid før fødsel kan føre til pustevansker hos det nyfødte barnet.
Det er ukjent hvor mye av virkestoffet i Ketogan som går over i morsmelk, og i hvilken grad dette påvirker barnet. Ketogan bør ikke brukes ved amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil kontakt apotek eller lege.
Ketogan har stor påvirkning på reaksjonsevnen og evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Du bør ikke kjøre eller utføre risikofylt arbeid mens du bruker Ketogan.
 
3. Hvordan du bruker Ketogan
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Dosen bestemmes av legen som tilpasset den for deg, og avhenger av smertens art og alvorlighetsgrad. Ved lengre tids bruk kan en viss tilvenning oppstå, slik at dosen må økes for at man skal oppnå samme smertelindring. Følg doseringen som angitt på apoteketiketten.
Hvis du mener at virkningen av Ketogan er for kraftig eller for svak, bør du rådføre deg med legen eller apoteket om dette.
Dersom du tar for mye av Ketogan
Du kan oppleve svimmelhet, kvalme og døsighet dersom du tar for mye Ketogan. Overdosering viser seg også ved sterk søvnighet som kan gå over i dyp bevisstløshet med hemming av pustefunksjonen.
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel, eller hvis barn har fått legemiddel i seg ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Ketogan
Du må ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt dose, men ta neste dose ved normalt tidspunkt.
Dersom du avbryter behandling med Ketogan
Etter en tids bruk kan det oppstå vanedannelse og avhengighet. Hvis avhengighet har oppstått vil abstinenssymptomer utløses hvis du plutselig slutter å ta Ketogan.
Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
Dersom du får alvorlige pustevansker må du kontakte lege eller sykehus.
Den mest vanlige bivirkningen er munntørrhet, som oppstår hos de fleste brukerne.
Svært vanlige (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer): Munntørrhet, opphopning av urin.
Vanlige (kan forekomme hos inntil 1 av 10 personer): Oppstemthet, døsighet, svimmelhet, langsom puls, nedsatt pustefunksjon, kvalme, brekninger, forstoppelse, blodtrykksfall.
Mindre vanlige (kan forekomme hos inntil 1 av 100 personer): Tåkesyn.
Sjeldne (kan forekomme hos inntil 1 av 1000 personer): Allergiske reaksjoner, hevelser i huden og i munnens slimhinner (angioødem), elveblest (urtikaria), utslett.
Ikke kjent frekvens (kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data): Forvirring, avhengighet, abstinens- symptomer når du slutter å ta legemidlet, hodepine.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Ketogan
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som du ikke lenger bruker skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen samt ytterligere informasjon
Sammensetning av Ketogan stikkpiller
 • Virkestoffer er ketobemidonhydroklorid og 3-dimethylamino-1,1 diphenylbuten-(1)-hydroklorid.
 • Andre innholdsstoffer er makrogol og renset vann.
Hvordan Ketogan stikkpiller ser ut og innholdet i pakningen
Ketogan stikkpiller er hvite til gjennomsiktige, torpedoformede, og er pakket i blisterpakning av aluminium. Ketogan finnes i esker à 10 stikkpiller.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Pfizer AS Postboks 3
1324 Lysaker Norge
Tlf. 67 52 61 00
Tilvirker
Haupt Pharma Livron Livron-sur-Drôme Frankrike
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til innehaveren av markedsføringstillatelsen:
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 27.01.2020

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

impotens (erektil dysfunksjon, ereksjonssvikt): Manglende evne til å få eller opprettholde ereksjon.

infertilitet: Manglende evne til å få barn.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

mao-hemmere (maoh): (MAOH: monoaminoksidasehemmer) MAO A-hemmere brukes til å behandle depresjon ved å øke nivået av monoaminer i hjernen. MAO B-hemmere brukes i kombinasjon med L-dopa til å behandle Parkinsons sykdom.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

opioid (opiat): Opioider/opiater er en fellesbetegnelse for en stor gruppe stoffer, og er enten hentet fra naturen (f.eks. morfin), produsert kjemisk (f.eks. petidin) eller forekommer naturlig i kroppen (f.eks. endorfiner). De virker smertestillende ved å påvirke sentralnervesystemet. Legemidler i denne gruppen kan gi brukeren euforiske følelser, derfor kan de være vanedannende.

sentralnervesystemet (cns): Er en av nervesystemets to hoveddeler (den andre hoveddelen er det perifere nervesystemet). CNS består av hjernen og ryggmargen.