Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Kan Jang, mikstur, oppløsning

Ekstrakt av rød solhatt, adatoda og russisk rot

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Dette legemidlet er reseptfritt. Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege, apotek eller sykepleier har fortalt deg.
Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 10 dager.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Kan Jang er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Kan Jang
 3. Hvordan du bruker Kan Jang
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Kan Jang
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Kan Jang er og hva det brukes mot
Tradisjonelt plantebasert legemiddel brukt til lindring av symptomer ved forkjølelse hos voksne, eldre og ungdom over 12 år.
Bruksområdet for et tradisjonelt plantebasert legemiddel er utelukkende basert på lang brukstradisjon.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Kan Jang
Bruk ikke Kan Jang
 • dersom du er allergisk (overfølsom) mot rød solhatt (Echinacea purpurea) eller mot andre planter i kurvblomstfamilien (f.eks burot, prestekrage, løvetann, kamille eller malurt).
 • dersom du er allergisk (overfølsom) mot russisk rot eller adatoda eller mot noen av de øvrige innholdsstoffene i Kan Jang (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du har en pågående systemisk sykdom (f.eks. tuberkulose, leukemi, bindevevssykdommer, multippel sklerose (MS), AIDS, HIV-infeksjon eller andre autoimmune sykdommer) eller nedsatt immunforsvar.
 • dersom du har høyt blodtrykk.
Advarsler og forsiktighetsreglerVis ekstra forsiktighet med Kan Jang
 • dersom symptomene blir verre eller hvis du får høy feber. Rådfør deg med lege eller annet helsepersonell.
 • dersom symptomene varer lenger enn 10 dager. Da bør du rådføre deg med lege eller annet helsepersonell.
 • dersom du får overfølsomhetsreaksjoner (hevelser i ansiktet, tungen eller svelget, pustevansker eller problemer med å svelge). Denne typen reaksjoner kan kreve akutt sykehusinnleggelse. Kontakt lege umiddelbart.
Slutt å bruke Kan Jang hvis du får overfølsomhetsreaksjoner eller hudutslett.
Barn og ungdom
Kan Jang mikstur bør ikke gis til barn og ungdom under 12 år da erfaring med behandling av disse pasientgruppene mangler.
Andre legemidler og Kan Jang
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Effekten av samtidig inntak av andre legemidler er ikke studert.
Graviditet og amming
I mangel av tilstrekkelige data skal ikke Kan Jang brukes av gravide eller ammende kvinner.
Kjøring og bruk av maskiner
Ingen studier har blitt utført på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek..
Viktig informasjon om noen av innholdsstoffene i Kan Jang
Kan Jang inneholder metylparahydroksybenzoat (E 218) og propylparahydroksybenzoat (E 216). Disse kan gi allergiske reaksjoner (eventuelt forsinket).
Kan Jang inneholder sorbitol (E 420). Om du ikke tåler visse sukkerarter, bør du kontakte lege innen du tar dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Kan Jang
Voksne, eldre og ungdom over 12 år:
15 ml 2 ganger daglig.
Barn under 12 år:
Bør ikke brukes av barn under 12 år.
Rist flasken før bruk.
Behandlingstid:
Behandlingen bør starte så snart som mulig når forkjølelsessymptomene oppstår.
Kan Jang skal ikke brukes lenger enn 10 dager per behandlingsperiode. Om symptomene varer lenger enn 10 dager, bør du rådføre deg med lege eller annet helsepersonell.
Om du har ytterligere spørsmål om dette legemidlet, kontakt lege eller annet helsepersonell.
Dersom du tar for mye av Kan Jang
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler, kan Kan Jang forårsake bivirkninger, men ikke alle får dem.
For produkter som inneholder rød solhatt kan overfølsomhetsreaksjoner i form av hudutslett, elveblest og kløe forekomme. I enkelte tilfeller har alvorlige overfølsomhetsreaksjoner som hevelse i ansikt, åndenød/pustevansker og blodtrykksfall blitt rapportert. Risikoen synes å være større hos personer med atopisk eksem, astma eller høysnue.
Slutt å bruke Kan Jang og kontakt lege umiddelbart dersom du får hevelser i ansiktet, tungen eller svelget, pustevansker eller problemer med å svelge. Slutt å bruke Kan Jang dersom du får hudutslett.
Mage-tarm (gastrointestinale) symptomer kan forekomme.
Søvnvansker, irritabilitet, hjertebank (tachykardi) og hodepine kan forekomme.
Det er uklart hvor vanlige de ovennevnte bivirkningene er.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Kan Jang
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Uåpnet flaske oppbevares ved høyst 25ºC.
Åpnet flaske oppbevares i kjøleskap (2-8ºC) i opptil 4 måneder
Brukes før utløpsdatoen som angis på flasken. Utløpsdatoen er den siste dagen i angitt måned.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hva man gjør med legemidler som ikke lenger brukes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Innholdsdeklarasjon
Virkestoffene per ml er:
9 mg ekstrakt (2,5 – 7,0 : 1) av Echinacea purpurea (L.) Moench radix (rød solhatt, rot.
Ekstraksjonsmiddel: etanol 55 %.
14 mg ekstrakt (3,5 - 5,0 : 1) av Justicia adhatoda L. folium (adatoda, blad).
Ekstraksjonsmiddel: vann.
2 mg ekstrakt (17 – 30 : 1) av Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim. radix (rot fra russisk rot).
Ekstraksjonsmiddel: etanol 70 %.
Hjelpestoffer er:
renset vann, sorbitol (E 420), lakrisrotekstrakt, hustenkräuteraroma (inneholdende etanol, anetol, propylenglykol, fenchon, eukalyptusolje, mentol, timianolje), metylparahydroksybenzoat (E 218), ingefærekstrakt (flytende glukose, kaliumsorbat (E 202), peppermynteolje, polysorbat 80, eukalyptusolje, propylparahydroksybenzoat (E 216) , kaliumsorbat (E 202) natriumbenzoat (E211)
Hvordan Kan Jang ser ut og innholdet i pakningen
Brun, uklar væske med smak av peppermynte og lakris.
Brun glassflaske med dråpeinnsats, skrukork og målebeger.
Pakningsstørrelser: 100, 200, 300 og 500 ml.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelse:
Midsona Sverige AB
Box 505 77
202 15 Malmö
Sverige
E-post: lakemedel@midsona.se
Tilvirker
Svenska Örtmedicinska Institutet AB
Kövlingevägen 21
312 50 Vallberga
Sverige
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 01.12.2017

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

autoimmun: Betyr at kroppens immunsystem reagerer på kroppens egne stoffer eller vev. Dette fører til forskjellige sykdommer, avhengig av hva immunforsvaret reagerer på. Eksempler på autoimmune sykdommer er type 1-diabetes og multippel sklerose (MS).

eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

forkjølelse: Virusinfeksjon i nese og svelg. Vanlige symptomer er hoste, snue, nysing, sår hals, hodepine og ev. lett feber.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

ms (multippel sklerose): Multippel sklerose er en kronisk, tilbakevendende sykdom med episoder (attakker) av f.eks. halvsidig lammelse eller sanseforstyrrelser, blindhet på det ene øyet, lammelse av begge ben, koordinasjonsforstyrrelser i armer/ben eller øynene.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.