Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Kalsiumfolinat Pfizer 10 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning

kalsiumfolinat

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Kalsiumfolinat Pfizer er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Kalsiumfolinat Pfizer
 3. Hvordan du bruker Kalsiumfolinat Pfizer
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Kalsiumfolinat Pfizer
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Kalsiumfolinat Pfizer er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Virkestoffet til Kalsiumfolinat Pfizer heter folininsyre. Folininsyre er et stoff som ligner på folsyre som er et B-vitamin. Kalsiumfolinat Pfizer brukes for å redusere bivirkningene av en type cellegift som heter metotreksat. Kalsiumfolinat Pfizer brukes også til å forsterke effekten av cellegiften 5-fluorouracil ved behandling av kreft.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Kalsiumfolinat Pfizer
Bruk ikke Kalsiumfolinat Pfizer:
 • Dersom du er allergisk overfor folininsyre eller noen av de andre innholdsstoffene listet opp i avsnitt 6.
 • I behandling av ulike typer blodmangel hvor det foreligger vitamin B12-mangel.
Advarsler og forsiktighetsregler:
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Kalsiumfolinat Pfizer.
 • Du må si fra til legen din dersom du har epilepsi, bruker epilepsimedisiner eller du får diaré.
 • Kontakt legen din hvis du får betennelse i munnen/munnslimhinnen.
Andre legemidler og Kalsiumfolinat Pfizer
Rådfør deg med lege dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Kalsiumfolinat Pfizer kan endre virkningen av medisiner mot epilepsi. Si fra til legen din dersom du bruker slike medisiner (som inneholder f.eks. fenobarbital, fenytoin eller primidon).
Kalsiumfolinat Pfizer bør ikke brukes sammen med legemidler med antifolategenskaper (salfadizin, trimetoprim og pyrimetamin). Si fra til legen din hvis du har fått noen av disse legemidlene.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.
Graviditet
Hvis ikke det er strengt nødvendig skal Kalsiumfolinat Pfizer ikke brukes under graviditet. Dersom du tror du er gravid må du kontakte lege med en gang.
Amming
Kalsiumfolinat Pfizer bør gis med forsiktighet ved amming. Rådfør deg derfor med lege før bruk av Kalsiumfolinat Pfizer ved amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil kontakt apotek eller lege.
Dette legemidlet antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Kalsiumfolinat Pfizer
Bruk alltid Kalsiumfolinat Pfizer slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Legen bestemmer hvor mye Kalsiumfolinat Pfizer du skal få. Dosen varierer avhengig av tilstanden din.
Kalsiumfolinat Pfizer injeksjonsvæske, oppløsning gis direkte inn i blodstrømmen (intravenøst).
Dersom du tar for mye av Kalsiumfolinat Pfizer
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Kalsiumfolinat Pfizer forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Bivirkningene nedenfor er inndelt etter hyppighet.
Svært vanlige bivirkninger, som kan ramme mer enn 1 av 10 personer
 • Reduksjon i antall blodceller (inkluderer livstruende hendelser)
 • Betennelse i slimhinnen til tarm og munn (kan være livstruende)
Vanlige bivirkninger, som kan ramme opptil 1 av 10 personer:
 • Rødme og hevelse av håndflater og fotsåler som kan forårsake hudavskalling (hånd-fot syndrom)
Mindre vanlige bivirkninger, som kan ramme opptil 1 av 100 personer:
 • Feber
Sjeldne bivirkninger, som kan ramme opptil 1 av 1000 personer :
 • Alvorlig allergisk reaksjon – du kan brått få kløende utslett (elveblest), hevelse i hender, føtter, ankler, ansikt, lepper, munn eller hals (som kan gjøre at det blir vanskelig for deg å puste), og du kan få følelsen av at du kommer til å besvime. Dette er en alvorlig bivirkning. Du kan få behov for akutt medisinsk hjelp
 • Utslett (urtikaria)
Ikke kjent, kan ikke anslås utifra tilgjengelige data:
 • Forhøyet nivå av ammoniakk i blodet
Diaré og betennelse i munnslimhinnen er de vanligste bivirkningene ved bruk av Kalsiumfolinat Pfizer sammen med 5-fluorouracil.
Man kan også få nedsatt antall hvite blodceller og trombocytter i blodet. For å kontrollere bivirkningene bør blodverdiene måles og følges opp av lege.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Kalsiumfolinat Pfizer
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Før bruk skal Kalsiumfolinat Pfizer oppbevares ved 2–8ºC og beholderen skal oppbevares i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.
Bruk ikke Kalsiumfolinat Pfizer etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den angitte måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger skal kasseres. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Kalsiumfolinat Pfizer
 • Virkestoff(er) er folininsyre 10 mg/ml, som kalsiumfolinat
 • Hjelpestoffer er natriumklorid og vann til injeksjonsvæsker. Saltsyre eller natriumhydroksid kan være tilsatt.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirkerInnehaver av markedsføringstillatelsen
Pfizer AS
Postboks 3
1324 Lysaker
Tlf 67 52 61 00
Tilvirker
Pfizer Service Company BVBA
Zaventem
Belgia
Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent: 21.03.2016

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

hånd-fot syndrom (palmar-plantar erytrodysestesisyndrom, ppes): Palmar-plantar erytrodysestesi også kjent som hånd-fot syndrom er en bivirkning som kan forekomme under kjemoterapi. Symptomene inkluderer rødhet, prikking, hevelse og smerte i håndflatene og/eller fotsålene.

intravenøst (i.v., intravenøs): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

trombocytter (blodplater): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.