Pakningsvedlegg: informasjon til brukeren

Kalcipos-Vitamin D, 500 mg/800 IE, filmdrasjerte tabletter

kalsium/kolekalsiferol (vitamin D3)

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Kalcipos-Vitamin D er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Kalcipos-Vitamin D
 3. Hvordan du bruker Kalcipos-Vitamin D
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Kalcipos-Vitamin D
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Kalcipos-Vitamin D er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Kalcipos-Vitamin D brukes for å forebygge kalsium- og vitamin D3-mangel hos eldre og som tillegg i behandling av beinskjørhet (osteoporose) når risiko for kalsium- og vitamin
D3-mangel mistenkes.
Kalcipos-Vitamin D inneholder kalsium og vitamin D3 som begge er viktige deler ved dannelse av bein. Vitamin D3 regulerer opptak og omsetning i kroppen av kalsium i tillegg til opptak av kalsium i beinvev.
Spør lege, apotek eller annet helsepersonell dersom du har ytterligere spørsmål og følg alltid deres instruksjoner.
 
2. Hva du må vite før du bruker Kalcipos-Vitamin D
Bruk ikke Kalcipos-Vitamin D dersom:
 • du har hyperkalsemi (forhøyet nivå av kalsium i blodet) eller hyperkalsiuri (forhøyet nivå av kalsium i urin)
 • du har nyrestein
 • du har kalsiumavleiringer i nyrene
 • du har hypervitaminose D (forhøyet nivå av vitamin D i blodet)
 • du har alvorlig nedsatt nyrefunksjon eller nyresvikt
 • du er allergisk overfor kalsium, kolekalsiferol (vitamin D) eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Kalcipos-Vitamin D hvis du:
 • lider av sarkoidose (en spesiell type bindevevssykdom som påvirker lunger, hud og ledd).
 • samtidig bruker andre legemidler som inneholder vitamin D eller kalsium
 • har nedsatt nyrefunksjon eller høy tendens til dannelse av nyresteiner.
 • er bevegelseshemmet på grunn av beinskjørhet (osteoporose)
Barn og ungdom
Kalcipos-Vitamin D er ikke beregnet til bruk hos barn og ungdom.
Andre legemidler og Kalcipos-Vitamin D
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Effekten av behandlingen kan påvirkes hvis dette legemidlet tas samtidig med visse andre legemidler mot:
 • høyt blodtrykk (tiaziddiuretika)
 • hjertemuskelsykdommer (hjerteglykosider som digoksin)
 • forhøyet nivå av kolesterol i blodet (kolestyramin)
 • forstoppelse (avføringsmidler som parafin)
 • epilepsi (fenytoin eller barbiturater)
 • betennelsestilstander/undertrykkelse av immunforsvaret (kortikosteroider)
Sørg for at legen din vet om det hvis du tar noen av legemidlene som er listet opp ovenfor. Det kan bli nødvendig å justere dosen.
Hvordan ta medisiner samtidig:
Dersom du samtidig bruker et bestemt legemiddel mot:
 • beinskjørhet (bisfosfonater)
  skal du ta dette minst én time før inntak av Kalcipos-Vitamin D.
 • infeksjoner (kinoloner)
  skal du ta disse to timer før eller seks timer etter inntak av Kalcipos-Vitamin D.
 • infeksjoner (tetracykliner)
  skal du ta disse to timer før eller fire til seks timer etter inntak av Kalcipos-Vitamin D.
 • tannråte (natriumfluorid)
 • hypotyreose, lav hormonproduksjon i skjoldbruskkjertelen (levotyroksin)
  skal du ta dette minst fire timer før eller fire timer etter inntak av Kalcipos-Vitamin D.
Hvis du samtidig tar legemidler som inneholder jern, sink eller strontiumranelat (til behandling av alvorlig benskjørhet) bør det gå to timer før inntak av Kalcipos-Vitamin D.
Behandling med orlistat (legemiddel mot overvekt) kan påvirke absorpsjonen av fettløselige vitaminer (som for eksempel vitamin D3).
Inntak av Kalcipos-Vitamin D sammen med mat og drikke
Opptak av kalsium kan hemmes av mat som inneholder oksalsyre (finnes i spinat og rabarbra) og fytinsyre (finnes i fullkorn). Du bør vente i minst to timer før du tar Kalcipos-Vitamin D dersom du har spist mat med høyt innhold av oksalsyre eller fytinsyre.
Graviditet og amming
Under graviditet bør daglig inntak av supplerende kalsium og vitamin D ikke overskride 1500 mg kalsium og 600 IE vitamin D hos friske kvinner.
Kalcipos-Vitamin D bør derfor ikke brukes for forebygging av kalsium- og vitamin D-mangel under graviditet, men kan brukes av gravide kvinner som har høy risiko for å utvikle eller som allerede har utviklet kalsium- og vitamin D-mangel.
Kalcipos-Vitamin D kan brukes under amming. Kalsium og vitamin D3 går over i morsmelk. Dette må tas i betraktning når vitamin D-tillegg gis til barnet.
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye.  Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Kalcipos-Vitamin D har ingen kjente effekter på evnen til å kjøre eller bruke maskiner.
Kalcipos-Vitamin D inneholder sukrose
En filmdrasjert tablett Kalcipos-Vitamin D inneholder 1,8 mg sukrose. Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
 
3. Hvordan du bruker Kalcipos-Vitamin D
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen er 1 tablett daglig.
Tabletten kan svelges hel med vann, deles eller knuses.
Mengde kalsium i Kalcipos-Vitamin D er mindre enn vanlig anbefalt daglig inntak.
Kalcipos-Vitamin D er derfor beregnet til pasienter med behov for vitamin D-tilskudd utover inntak av 500-1000 mg kalsium daglig via maten. Inntak av kalsium via maten bør beregnes av den som skriver ut legemidlet.
Dersom du tar for mye av Kalcipos-Vitamin D
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Noen symptomer på overdose av Kalcipos-Vitamin D er nedsatt matlyst, tørste, unormal økt urinutskillelse, kvalme, oppkast og forstoppelse.
Dersom du har glemt å ta Kalcipos-Vitamin D
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Kalcipos-Vitamin D forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Du må slutte å ta Kalcipos-Vitamin D og straks kontakte legen din dersom du får symptomer på alvorlige allergiske reaksjoner slik som:
 • oppsvulming i ansikt, lepper, tunge eller svelg
 • problemer med å svelge
 • elveblest og vanskeligheter med å puste
Mindre vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer): hyperkalsemi (forhøyet nivå av kalsium i blodet) og/eller hyperkalsiuri (forhøyet nivå av kalsium i urin).
Sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer): forstoppelse, luft i magen, kvalme, magesmerter, diaré, kløe, utslett og elveblest.
Ikke kjent (hyppighet kan ikke anslås ut i fra tilgjengelige data): alvorlige allergiske reaksjoner.
Spesielle grupper
Pasienter med nedsatt nyrefunksjon har økt risiko for å utvikle unormalt høye fosfatnivåer i blodet (dette vil vanligvis ikke gi noen symptomer), nyrestein og kalsiumavleiring i nyrene (symptomer kan være blod i urinen, ryggsmerter eller magesmerter).
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Kalcipos-Vitamin D
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys. Hold beholderen tett lukket for å beskytte mot fuktighet.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Kalcipos-Vitamin D
Virkestoffer er kalsiumkarbonat tilsvarende 500 mg kalsium og 20 mikrogram kolekalsiferol tilsvarende 800 IE vitamin D3.
Andre innholdsstoffer er maltodekstrin, sukrose, helracemisk alfa-tokoferol, krysskarmellosenatrium, kolloidal vannfri silika, magnesiumstearat, hypromellose, makrogol og parafin. Medium kjedede triglyserider, natriumoktenylsuksinatstivelse (E 1450), silikondioksid, natriumaskorbat.
Hvordan Kalcipos-Vitamin D ser ut og innholdet i pakningen
Kalcipos-Vitamin D er en hvit, oval filmdrasjert tablett preget med R150 på en side.
20, 30, 40, 50, 60, 90, 100, 180 filmdrasjerte tabletter i en plastboks.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Meda AS
Askerveien 61, Postboks 194
1371 Asker
Tlf.: 66 75 33 00
Fax: 66 75 33 33
E-mail: info@meda.no
Tilvirker
Recipharm Stockholm AB
Lagervägen 7
SE-136 50 Jordbro
Sverige
eller
Rottapharm Ltd
Damastown Industrial Park .
Mulhuddart
Dublin 15
Irland
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:
Østerrike: Calciduran Vit D3
Belgia, Luxembourg: Maxical
Danmark, Storbritannia: Kalcipos-D
Finland, Hellas, Island, Irland: Kalcipos-D forte
Tyskland: Calcipot
Italia: Calciduran
Nederland: Calcium/Vitamine D3 Mylan 500 mg/800 IE
Norge: Kalcipos-Vitamin D
Portugal: Recifor
Slovakia: Kombi-Kalz
Sverige: Recikalc-D forte
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 17.01.2020

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

beinskjørhet (osteoporose, benskjørhet): Osteoporose er benskjørhet som skyldes reduksjon i benmasse. Skjelettet blir porøst og skjørt, og risiko for benbrudd øker. Det fins 2 hovedtyper: Benskjørhet etter overgangsalderen hos kvinner samt aldersrelatert benskjørhet.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

hyperkalsemi (kalsiumoverskudd): Unormalt høyt kalsiumnivå i blodet. Kan ha flere årsaker, blant annet kreft og høyt D-vitamininntak.

hypotyreose (hypotyreoidisme, lavt stoffskifte): Hypotyreose eller lavt stoffskifte oppstår når skjoldkjertelen produserer for lite thyreoideahormoner som regulerer stoffskiftet i kroppen. Årsaken er vanligvis en sykdom der immunforsvaret angriper skjoldkjertelen. Symptomer skyldes lavere stoffskifte og gir utslag som tretthet, kuldefølelse, forstoppelse og vektøkning. Sykdommen behandles ved å gi thyreoideahormon som legemiddel.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

nyrestein (nefrolitiasis, nefrolitt): Nyrestein dannes i nyrene fra avfallsstoffer fra urinen, og som kan sette seg fast i nyre eller urinleder. Stenene kan bestå av krystaller (50-95%) og av organisk materiale (5-50%). Vanligste årsakene til nyrestein er høy utskillelse av kalsium (kalk) eller lav utskillelse av sitrat i urinen.

vitamin d-mangel: Mangel på vitamin D kan gi svekkelse i benvev og muskelvev. Hos barn kan mangel på vitamin D gi rakitt.