Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Isosorbidmononitrat Mylan 20 mg tabletter

isosorbidmononitrat

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Isosorbidmononitrat Mylan er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Isosorbidmononitrat Mylan
 3. Hvordan du bruker Isosorbidmononitrat Mylan
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Isosorbidmononitrat Mylan
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Isosorbidmononitrat Mylan er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Ved hjertekrampe (angina pectoris) får hjertemuskelen for lite oksygen i forhold til behovet. Isosorbidmononitrat Mylan gjør at blodstrømmen tilbake til hjertet reduseres samtidig som blodårene i hjertet utvider seg. På denne måten minsker belastningen på hjertet, oksygentilførselen bedres og smertene avtar.
Brukes til å forebygge hjertekrampe (angina pectoris).
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Isosorbidmononitrat Mylan
Bruk ikke Isosorbidmononitrat Mylan
 • dersom du er allergisk overfor isosorbidmononitrat, andre nitrater eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du har akutt svikt i blodsirkulasjonen.
 • dersom du har akutt hjertesvikt (kardiogent sjokk), og blodtrykket ikke kan opprettholdes.
 • dersom du har kraftig nedsatt blodtrykk.
 • dersom du har kraftig redusert blodvolum.
 • samtidig med såkalte fosfodiesterase type 5-hemmere, inkludert sildenafil, vardenafil og tadalafil (se avsnittet «Andre legemidler og Isosorbidmononitrat Mylan»).
 • ved væskeansamling i hjertet, hjertesekkbetennelse eller sykdom i hjertemuskulaturen.
 • dersom du har økt trykk i hjernen.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Isosorbidmononitrat Mylan:
 • dersom du har nedsatt oksygeninnhold i blodet, alvorlig anemi (blodmangel), lungesykdom, hjertesykdom eller nylig gjennomgått hjerteinfarkt.
 • hvis du har aortastenose (innsnevring av åpningen mellom hjertet og hovedpulsåren) og mitralstenose (innsnevring av mitralklaffen i hjertet).
 • ved alvorlig nyre- eller leversykdom.
Tablettfrie intervaller på 8-12 timer hvert døgn anbefales for å opprettholde effekten av legemidlet.
Du må ikke avbryte eller trappe ned behandlingen uten å ha snakket med lege. Det vil kunne gi deg et hjertekrampeanfall.
Isosorbidmononitrat Mylan er ikke egnet til behandling av akutte anfall av hjertekrampe (angina pectoris) eller akutt hjerteinfarkt.
Andre legemidler og Isosorbidmononitrat Mylan
Rådfør deg alltid med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Dette gjelder spesielt dersom du bruker:
 • legemidler mot ereksjonsproblemer (såkalte fosfodiesterase-5-hemmere, inkludert sildenafil, vardenafil og tadalafil, da samtidig bruk kan gi alvorlige bivirkninger som kan være livstruende. (Se avsnittet «Bruk ikke Isosorbidmononitrat Mylan»). Hvis du har tatt sildenafil eller vardenafil skal det gå minst 24 timer før du tar Isosorbidmononitrat Mylan. Hvis du har tatt tadalafil skal det gå minst 48 timer før du tar Isosorbidmononitrat Mylan.
  • legemidler som kan øke den blodtrykkssenkende effekten av Isosorbidmononitrat Mylan, slik som:
  • karutvidende og blodtrykkssenkende legemidler (f.eks. amlodipin, felodipin, nifedipin, kaptopril, enalapril, lisinopril, ramipril, metoprolol, atenolol, propranolol, sotalol, bendroflumetiazid, furosemid, bumetanid, spironolakton),
  • kalsiumantagonister, ACE-hemmere og betablokkere (blodtrykkssenkende legemidler),
  • vanndrivende legemidler (diuretika),
  • trisykliske antidepressiver (f.eks. klomipramin, trimipramin, amitriptylin, nortriptylin, doksepin).
 • ergotamin, et legemiddel mot migrene.
 • acetylsalisylsyre og andre smertestillende/betennelsesdempende legemidler (NSAIDs), da muligheten for at disse kan redusere effekten av Isosorbidmononitrat Mylan ikke kan utelukkes.
Inntak av Isosorbidmononitrat Mylan sammen med alkohol
Samtidig bruk av alkohol kan forsterke den blodtrykkssenkende effekten av Isosorbidmononitrat Mylan.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Det er liten erfaring med bruk av Isosorbidmononitrat Mylan under graviditet. Legemidlet skal bare brukes under graviditet hvis fordelene oppveier en mulig risiko.
Det er ukjent om Isosorbidmononitrat Mylan går over i morsmelk, og legemidlet bør derfor ikke brukes ved amming med mindre legen mener det er helt nødvendig. Barnet skal i så fall overvåkes for mulige effekter av legemidlet.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Legemidlet antas normalt ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. Du kan imidlertid bli svimmel og få hodepine, spesielt i starten av behandlingen, noe som vil kunne nedsette reaksjonsevnen din.
Isosorbidmononitrat Mylan inneholder laktosemonohydrat
Dersom legen din har fortalt deg at det er visse sukkertyper du ikke tåler, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Isosorbidmononitrat Mylan
Tablettene kan deles, men bør ikke knuses. Skal tas med tilstrekkelig mengde væske, f.eks. et glass vann.
Dosen bestemmes av legen som tilpasser den for deg. Legen vil også bestemme hvor lenge du skal bruke tablettene.
Vanlig dosering er 1-2 tabletter 2 ganger daglig. Det anbefales å starte med en lav dose som gradvis trappes opp, for å redusere forekomst av hodepine. Anbefalt startdose er 1/2 tablett 2 ganger daglig.
Dersom du tar for mye av Isosorbidmononitrat Mylan
Overdosering kan føre til endring i blodets sammensetning.
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Isosorbidmononitrat Mylan
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Isosorbidmononitrat Mylan
Brå nedtrapping bør unngås, da dette gir økt risiko for hjertekrampe (angina pectoris). Annen behandling bør da igangsettes før behandlingen med Isosorbidmononitrat Mylan avsluttes.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
De fleste bivirkninger er doseavhengige. I starten av behandlingen får opptil 1 av 4 pasienter hodepine. Dette skyldes legemidlets karutvidende effekt og forsvinner vanligvis i løpet av de første ukene.
Svært vanlige bivirkninger (forekommer hos flere enn 1 av 10 pasienter):
 • hodepine
Vanlige bivirkninger (forekommer hos opptil 1 av 10 pasienter):
 • kvalme
 • rødming
 • lavt blodtrykk/blodtrykksfall når man reiser seg opp, som kan gi rask hjerterytme og svimmelhet
Mindre vanlige bivirkninger (forekommer hos opptil 1 av 100 pasienter):
 • oppkast
 • diaré
 • besvimelse
Sjeldne bivirkninger (forekommer hos opptil 1 av 1000 pasienter):
 • methemoglobinemi (mye methemoglobin i blodet, noe som gir blåfarging av huden).
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Isosorbidmononitrat Mylan
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Bruk ikke Isosorbidmononitrat Mylan etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Isosorbidmononitrat Mylan
 • Virkestoff er isosorbidmononitrat. Hver tablett inneholder 20 mg.
 • Hjelpestoffer er laktosemonohydrat, magnesiumstearat, silika (vannfri, kolloidal), natriumstivelseglykolat (Type A) og mikrokrystallinsk cellulose.
Hvordan Isosorbidmononitrat Mylan ser ut og innholdet i pakningen
Hvite, runde tabletter med diameter 9 mm, merket med «IM» delestrek «20» på den ene siden og «G» på den andre siden av tabletten.
Pakningsstørrelser:
Plastboks med 30 eller 100 tabletter.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
For ytterligere opplysninger om dette legemidlet bes henvendelser rettes til innehaveren av markedsføringstillatelsen:
Mylan AB
Box 23033
104 35 Stockholm
Sverige
Tel +46 (0)8 555 227 50
Fax +46 (0)8 555 227 51
E-post: inform@mylan.se
Tilvirker:
Gerard Laboratories
Dublin 13
Irland
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 10.04.2018

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

ace-hemmer: (ACE: Angiotensin Converting Enzyme) Legemiddel som brukes til å senke blodtrykket. ACE-hemmere reduserer nivået av angiotensin. Angiotensin er et hormon som trekker sammen kroppens blodårer, og øker dermed motstanden i blodomløpet. Når angiotensinkonsentrasjonen reduseres, øker blodårenes diameter og blodtrykket reduseres.

acetylsalisylsyre (asa): Legemiddel med smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende effekt. Reduserer også blodplatenes evne til å klumpe seg sammen (aggregere).

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

angina pectoris (angina, hjertekrampe): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, myokardreinfarkt): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.

trisyklisk antidepressiv (tca): En gruppe legemidler som motvirker depresjon ved å øke konsentrasjonen av signalstoffene noradrenalin og serotonin i hjernen.