Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Isoptin 40 mg, 80 mg eller 120 mg tabletter, filmdrasjerte

verapamilhydroklorid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Isoptin er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Isoptin
 3. Hvordan du bruker Isoptin
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Isoptin
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Isoptin er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Isoptin er en kalsiumblokker som senker blodtrykket og letter hjertets arbeid ved å redusere hjertets pumpekraft og utvide blodårene slik at motstanden i kroppens blodårer reduseres. Dette bedrer oksygentilførselen til hjertemuskelen. Isoptin virker også regulerende på hjertets rytme.
Isoptin brukes mot forskjellige former for hjertekrampe (angina pectoris), høyt blodtrykk (hypertensjon), anfall med hurtig puls og forkammerflimmer hvor man ønsker å dempe eller roe ned hjertet hurtig.
 
2. Hva du må vite før du bruker Isoptin
Bruk ikke Isoptin
 • dersom du er allergisk overfor verapamilhydroklorid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du har enkelte alvorlige lidelser i hjertet, som f.eks. akutt hjertesvikt, alvorlig hjertesvikt og noen former for hjerterytmeforstyrrelser (for høy eller for lav puls). Dette må legen vite om før han/hun forskriver Isoptin.
 • dersom du bruker et legemiddel som inneholder ivabradin til behandling av visse hjertelidelser.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Isoptin.
Vis forsiktighet ved bruk av Isoptin
 • hvis akutt hjerteinfarkt med komplikasjoner skulle oppstå.
 • hvis du lider av for lavt blodtrykk, lav puls, hjertebank og andre hjerterytmeforstyrrelser, nedsatt venstre hjertekammerfunksjon, hjertesvikt, alvorlig nedsatt leverfunksjon eller nedsatt nyrefunksjon.
 • Hvis du lider av noen former for sykdommer som gir svakhet eller tretthet i muskulaturen (myasthenia gravis, Lambert-Eaton myastenisk syndrom (LEMS) og Duchennes muskeldystrofi (DMD)).
Rådfør deg med lege før behandlingsstart.
Andre legemidler og Isoptin
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Effekten av behandlingen påvirkes hvis Isoptin tas sammen med visse andre legemidler.
Dette gjelder spesielt
 • enkelte hjertepreparater (f. eks. kinidin, digoksin, digitoksin og ivabradin),
 • legemidler mot utvikling av blodprop (dabigatran og direktevirkende perorale antikoagulantia (DOAK)),
 • legemidler mot forhøyet blodtrykk og vanndrivende legemidler (f. eks. prazosin, terazosin, metoprolol og propranolol),
 • karbamazepin, fenytoin, fenobarbital mot epilepsi,
 • litium og imipramin mot depresjon,
 • enkelte immunhemmende legemidler (ciklosporin, everolimus, sirolimus og takrolimus),
 • teofyllin mot astma,
 • enkelte antibiotika (rifampicin, telitromycin, klaritromycin, erytromycin),
 • legemidler mot høyt blodkolesterolnivå (f. eks. atorvastatin, lovastatin og simvastatin),
 • legemidler mot Hiv-infeksjon,
 • almotriptan mot migrene,
 • glyburid mot sukkersyke,
 • doksorubicin mot kreft,
 • enkelte legemidler mot angst, søvnproblemer eller bruk ved operasjon (f. eks. buspiron, midazolam og suksameton),
 • cimetidin mot magesår eller sure oppstøt,
 • acetylsalicylsyre mot blodpropp,
 • kolkisin og sulfinpyrazon mot urinsyregikt
 • johannesurt
Inntak av Isoptin sammen med mat, drikke og alkohol
Effekten av alkohol kan forsterkes. Grapefruktjuice kan påvirke effekten og øke risiko for bivirkninger.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Det er en mulighet for at fosteret påvirkes. Rådfør deg derfor med lege før bruk av Isoptin under graviditet.
Isoptin går over i morsmelk. Bruk derfor ikke Isoptin under amming annet enn når legen har bestemt det.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Dette bør man tenke spesielt på i begynnelsen av behandlingen, ved doseøkning, ved skifte fra et annet legemiddel til Isoptin og i forbindelse med alkohol. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Isoptin inneholder natrium
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hver tablett, og er så godt som «natriumfritt».
 
3. Hvordan du bruker Isoptin
Dosen bestemmes av legen som tilpasser den for deg. Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Dersom du tar for mye av Isoptin
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Isoptin
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Isoptin
Rådfør deg med legen din dersom det er aktuelt å avbryte behandlingen.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Isoptin forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlige bivirkninger (forekommer hos 1-10 av 100 pasienter):
Lav puls, hodepine, svimmelhet, forstoppelse, kvalme, væskeansamlinger i bena, lavt blodtrykk og ansiktsrødme.
Mindre vanlige bivirkninger (forekommer hos 1-10 av 1000 pasienter):
Hjertebank, høy puls, magesmerter og tretthet.
Sjeldne bivirkninger (forekommer hos 1-10 av 10 000 pasienter):
Prikking i huden, skjelving, søvnighet, øresus, oppkast og økt svetting.
Bivirkninger uten kjent hyppighet:
Overfølsomhet eller allergisk reaksjon, bevegelsesforstyrrelse, lammelse, kramper, svimmelhet, forstyrrelse eller blokkering av hjerteledningsevnen, hjerterytmeforstyrrelse, økt kaliumnivå i blodet, forhøyede leververdier, forhøyet nivå av prolaktin, nyresvikt, tette luftveier, tung pust, ubehag i magen, hevelse i tannkjøttet, tarmslyng, oppsvulming av hud og slimhinner (angioødem), Stevens-Johnsons syndrom (en alvorlig hudsykdom), hårtap, kløe, punktblødninger (purpura), røde prikker på huden (makulopapulært utslett), utslett, leddsmerter, muskelsvakhet, muskelsmerter, ereksjonsproblemer, økt melkeproduksjon og forstørrelse av bryster.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Isoptin
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Bruk ikke Isoptin etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Isoptin
 • Virkestoff er verapamilhydroklorid 40 mg, 80 mg eller 120 mg.
 • Hjelpestoffer er maisstivelse, gelatin, mikrokrystallinsk cellulose, talkum, magnesiumstearat, natriumstivelseglykolat, hypromellose, makrogol 6000, natriumlaurylsulfat, titandioksid (E171).
Hvordan Isoptin ser ut og innholdet i pakningen
Isoptin er filmdrasjerte tabletter som leveres i blisterpakninger i følgende pakningsstørrelser:
40 mg: 100 tabletter, 80 mg: 100 tabletter, 120 mg: 100 tabletter.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Mylan Healthcare Norge AS
Postboks 194
1371 Asker
Norge
Tilvirker
For Isoptin 120 mg:
AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG
Knollstrasse
67061 Ludwigshafen
Tyskland
For Isoptin 40 mg og 80 mg:
FAMAR A.V.E. Anthoussa
7, Anthoussa Avenue
153 49, Anthoussa, Attiki
Hellas
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 29.04.2020

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angina pectoris (angina, hjertekrampe, ap): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antikoagulantia (antikoagulantium): Legemiddel som hemmer blodkoagulering/blodlevring, slik at risiko for blodpropp reduseres.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

forkammerflimmer (atrieflimmer, atriefibrillering, atriell fibrillering, atriell fibrillasjon): Hjerterytmeforstyrrelse som oppstår i hjertets forkamre. Symptomer kan være hjertebank, rask puls, tungpustethet og svimmelhet.

hiv (humant immunsviktvirus): Et virus som først og fremst smitter gjennom samleie og blodoverføring. Viruset forårsaker sykdommen aids, og fører til at kroppens immunsystem blir alvorlig svekket. I dag fins det bare medisiner som bremser sykdommen, den kureres ikke.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hudsykdom (dermatose): Ett samlenavn for alle hudsykdomer.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.

myasthenia gravis: Alvorlig autoimmun sykdom som gir økt trettbarhet og svakhet i muskulaturen.

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

økt svetting (hyperhidrose, overdreven svetting, diaforese): Hyperhidrose er økt svetting som vanligvis skyldes en sykdom.

øresus (tinnitus): Oppfattelse av lyd uten noen ytre sansepåvirkning.