PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN

Ismo® Retard 40 mg depottabletter

Isosorbidmononitrat

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om
  de har symptomer som ligner dine.
 • Dersom du opplever at noen av bivirkningene blir alvorlige, eller du får bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget, vennligst informer lege eller apotek. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Ismo Retard er, og hva det brukes mot
 2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Ismo Retard
 3. Hvordan du bruker Ismo Retard
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Ismo Retard
 6. Ytterligere informasjon
 
1. Hva Ismo Retard er, og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Langtidsvirkende (ca 12 timer) nitropreparat som virker på brystsmerter forårsaket av sykdommer i hjertets pulsårer.
Brukes til å forebygge hjertekrampe (angina pectoris).
 
2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Ismo Retard
Bruk ikke Ismo Retard
 • hvis du er overfølsom (allergisk) overfor isosorbidmononitrat eller et av de andre innholdsstoffene i Ismo Retard
 • dersom du har alvorlig lavt blodtrykk, sjokk
  eller hjerteinfarkt med lavt fyllingstrykk
 • dersom du har økt trykk i hjernen
 • hvis du samtidig behandles med legemidler av typen fosfodiesterase type 5-hemmere, inkludert sildenafil (Viagra®) (se Bruk av andre legemidler sammen med Ismo Retard)
Vis forsiktighet ved bruk av Ismo Retard
 • Ved vedvarende brystsmerter til tross for behandlingen med Ismo Retard, eller dersom mønsteret på anfallene endrer seg, skal du kontakte lege.
 • Dersom du har eller har hatt følgende sykdommer bør du rådføre deg med lege før behandlingen påbegynnes: lavt blodtrykk, hjerte-karsykdommer, alvorlig blodmangel (anemi), alvorlig nyre- eller leversykdom.
Plutselig/brå stans av behandlingen bør unngås på grunn av faren for angina anfall. Rådfør deg med lege om den beste måten å avbryte behandlingen på.
Bruk av andre legemidler sammen med Ismo Retard
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler og naturmidler.
Det er svært viktig å informere legen din dersom du bruker legemidler mot erektil dysfunksjon (fosfodiesterase type 5-hemmere, inkludert sildenafil (Viagra®)). Ismo Retard og fosfodiesterase type 5-hemmere, inkludert sildenafil brukt samtidig, kan være livstruende.
Du må informere legen om du tar legemidler mot høyt blodtrykk, trisykliske antidepressiva (mot depresjon), ergotamin (mot migrene), acetylsalisylsyre (blodfortynnende) og betennelsesdempende midler.
Inntak av Ismo Retard sammen med mat og drikke
Samtidig bruk av alkohol kan forsterke den blodtrykkssenkende effekten av legemidlet.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.
Du må informere legen om du er gravid eller om du ammer, slik at legen kan veie fordelene ved behandling mot mulig risiko.
Bilkjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Ismo Retard påvirker vanligvis ikke evnen til å kjøre bil eller betjene maskiner. Enkelte kan imidlertid føle seg svimmel og få hodepine, spesielt i starten av behandlingen. Det er derfor viktig at du lærer å kjenne din reaksjon på preparatet før du kjører bil eller utfører presisjonsbetont arbeid.
Viktige opplysninger om noen av innholdsstoffene i Ismo Retard
Dette legemidlet inneholder laktose og sukrose. Dersom du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar disse legemidlene.
 
3. Hvordan du bruker Ismo Retard
Bruk alltid Ismo Retard slik legen din har fortalt deg. Dosen og behandlingslengden bestemmes av legen som tilpasser den for deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Ismo Retard depottabletter må svelges hele.
Dersom du tar for mye av Ismo Retard
Symptomer på overdosering kan vise seg som hodepine eller svimmelhet grunnet blodtrykksfall.
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Ismo Retard forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Bivirkningene er ofte forbigående og tegn på for høye doser.
Vanlige: hodepine (vanligvis forbigående), rødme, lavt blodtrykk, svimmelhet, økt hjerterytme og uvelhet. Mindre vanlige: Brekninger og diaré. Sjeldne: besvimelse, og methemoglobinemi (blåfarging av huden).
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Ismo Retard
Oppbevares utilgjengelig for barn. Oppbevares ved romtemperatur.
Bruk ikke Ismo eller Ismo Retard etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Ytterligere informasjon
Sammensetning av Ismo Retard 40 mg depottabletter
 • Virkestoff: Isosorbidmononitrat 40 mg.
 • Hjelpestoffer er:
  Depottablettkjerne: Laktose (vannfritt), montanglykolvoks, povidon, kolloidal vannfri silika, magnesiumstearat.
  Depottablettdrasjering: Metakrylsyrekopolymer, talkum, sukrose, kaolin, makrogol 35 000, titandioksid (E 171), povidon, delvis hydrolysert stivelse, montanglykolvoks.
Hvordan Ismo Retard ser ut og innholdet i pakningen:
Ismo Retard: Hvite, runde, filmdrasjerte depottabletter. Blisterpakning á 100 depottabletter.
Innehaver av markedsføringstillatelsen, importør, ompakker og tilvirkerInnehaver av markedsføringstillatelsen
Orifarm AS, Sandakerveien 138, NO-0484 Oslo
Importør
Orifarm A/S, Postboks 69 5260 Odense S, Danmark
Ompakker
Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ
Tilvirker
Kern Pharma. S.L., Terrassa (Barcelona), Spania
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføriongstilatelsen.
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 1.6.2016

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

acetylsalisylsyre (asa): Legemiddel med smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende effekt. Reduserer også blodplatenes evne til å klumpe seg sammen (aggregere).

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

angina (angina pectoris, hjertekrampe, ap): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

erektil dysfunksjon (ereksjonssvikt, impotens): Manglende evne til å få eller opprettholde ereksjon.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.

trisyklisk antidepressiv (tca): En gruppe legemidler som motvirker depresjon ved å øke konsentrasjonen av signalstoffene noradrenalin og serotonin i hjernen.