Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Irbesartan/Hydroklortiazid Actavis 150 mg/12,5 mg filmdrasjerte tabletter.

Irbesartan/Hydroklortiazid Actavis 300 mg/12,5 mg filmdrasjerte tabletter.

Irbesartan/Hydroklortiazid Actavis 300 mg/25 mg filmdrasjerte tabletter.

irbesartan/hydroklortiazid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Irbesartan/Hydroklortiazid Actavis er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Irbesartan/Hydroklortiazid Actavis
 3. Hvordan du bruker Irbesartan/Hydroklortiazid Actavis
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Irbesartan/Hydroklortiazid Actavis
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Irbesartan/Hydroklortiazid Actavis er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Irbesartan/Hydroklortiazid Actavis er en kombinasjon av to virkestoffer, irbesartan og hydroklortiazid. Irbesartan tilhører en gruppe legemidler som kalles angiotensin II-reseptorantagonister. Angiotensin II er en substans som produseres i kroppen og som binder seg til reseptorer i blodårene slik at de blir trangere. Dette resulterer i økt blodtrykk. Irbesartan hindrer bindingen av angiotensin II til disse reseptorene, slik at blodårene utvider seg, og dermed synker blodtrykket. Hydroklortiazid tilhører en gruppe legemidler (såkalte tiaziddiuretika) som øker urinutskillelsen, og dermed fører til senkning av blodtrykket.
De to virkestoffene i Irbesartan/Hydroklortiazid Actavis virker sammen og senker blodtrykket mer enn hva hvert enkelt stoff gjør alene.
Irbesartan/Hydroklortiazid Actavis brukes i behandling av høyt blodtrykk (hypertensjon) når behandling med enten irbesartan eller hydroklortiazid alene ikke har gitt tilstrekkelig kontroll over ditt blodtrykk.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Irbesartan/Hydroklortiazid Actavis
Bruk ikke Irbesartan/Hydroklortiazid Actavis dersom:
 • du er allergisk overfor irbesartan eller hydroklortiazid, eller et av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i pkt. 6) eller overfor legemidler som er kjemisk beslektet med sulfonamider (rådfør deg med lege eller apotek hvis du er i tvil)
 • du er mer enn 3 måneder gravid (det er også en fordel å unngå Irbesartan Actavis tidligere i graviditeten – se avsnittene ”Advarsler og forsiktighetsregler” og”Graviditet”)
 • du har alvorlige lever- eller nyreproblemer
 • du har problemer med å produsere urin
 • du har en tilstand som fører til vedvarende høye kalsiumnivåer eller lave kaliumnivåer i blodet
 • du har diabetes eller nedsatt nyrefunksjon, og du får behandling med et legemiddel mot høyt blodtrykk som inneholder aliskiren
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege før du bruker Irbesartan/Hydroklortiazid Actavis dersom:
 • du lider av overdreven oppkast og diaré
 • du har nyreproblemer eller nyretransplantat
 • du lider av hjerteproblemer
 • du lider av leverproblemer
 • du lider av diabetes
 • du lider av lupus erythematosus (også kjent som lupus eller SLE)
 • du lider av primær aldosteronisme (en tilstand som er relatert til høy produksjon av hormonet aldosteron, som kan forårsake at natrium holdes tilbake i kroppen, og igjen fører til økt blodtrykk)
 • dersom du har hatt hudkreft eller hvis du utvikler uventete hudforandringer under behandlingen. Behandling med hydroklorotiazid, særlig ved høye doser over en lengre periode, kan øke risikoen for enkelte typer hud- og leppekreft (ikke-melanom hudkreft). Beskytt huden din mot sollys og ultrafiolett (UV)-stråling mens du bruker Irbesartan/Hydroklortiazid Actavis
 • du bruker noen av følgende legemidler mot høyt blodtrykk:
  • en ACE-hemmer (f.eks. enalapril, lisinopril, ramipril), særlig hvis du har diabetisk nyresykdom
  • aliskiren.
Legen din kan utføre regelmessige kontroller av nyrefunksjonen din, blodtrykket og nivået av elektrolytter (f.eks. kalium) i blodet ditt.
Se også informasjon i avsnittet «Bruk ikke Irbesartan/Hydroklortiazid Actavis».
Informer legen din dersom du tror du er (eller kan bli) gravid. Irbesartan/Hydroklortiazid Actavis er ikke anbefalt tidlig i svangerskapet, og må ikke tas hvis du er mer enn 3 måneder gravid, da det kan føre til alvorlige skader på barnet hvis det tas i denne perioden (se også punktet ”Graviditet”).
Du må også informere legen din dersom:
 • du går på en saltredusert kost
 • du får unormal tørste, munntørrhet, generell slapphet, søvnighet, muskelsmerter eller muskelkramper, kvalme, oppkast eller uvanlig hurtig puls, da disse symptomene kan tyde på for sterk effekt av hydroklortiazid (som Irbesartan/Hydroklortiazid Actavis inneholder).
 • du opplever økt følsomhet i huden overfor sol, hvor symptomer på solbrenthet (slik som rød hud, kløe, hevelse, blemmer) oppstår raskere enn normalt
 • du skal gjennom en operasjon eller skal i narkose
 • du opplever synsendringer eller smerte i ett eller begge øynene mens du tar Irbesartan/Hydroklortiazid Actavis. Dette kan være et tegn på at du utvikler glaukom, økt trykk i øyet/øynene. Du bør avslutte behandlingen med Irbesartan/Hydroklortiazid Actavis og oppsøke medisinsk hjelp
Hydroklortiazidinnholdet i dette legemiddelet kan gi positivt analyseresultat i antidopingtester.
Barn og ungdom
Irbesartan/hydroklortiazid skal ikke gis til barn eller unge (under 18 år).
Andre legemidler og Irbesartan/Hydroklortiazid Actavis
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Diuretika som hydroklortiazid i Irbesartan/Hydroklortiazid Actavis kan påvirke effekten av andre medisiner. Legemidler som inneholder litium, må ikke tas sammen med Irbesartan/Hydroklortiazid Actavis uten tilsyn av lege.
Det kan være nødvendig å ta blodprøver dersom du tar:
 • kaliumtilskudd
 • salterstatninger som inneholder kalium
 • kaliumsparende legemidler eller andre diuretika (vanndrivende legemidler)
 • enkelte avføringsmidler
 • medisiner som brukes til behandling av urinsyregikt
 • terapeutisk D-vitamintilskudd
 • legemidler som kontrollerer hjerterytmen
 • legemidler mot sukkersyke (tabletter og insulin)
 • karbamazepin (en medisin for behandling av epilepsi)
Det er også viktig å fortelle legen din om du tar andre legemidler for å redusere blodtrykket, steroider, midler mot kreft, smertestillende, giktmidler eller kolestyramin- og kolestipolresiner for å senke kolesterolnivået i blodet, ikke-depolariserende skjelett-muskelrelaksantia (f.eks. tubokararin), antikolinergiske midler (f.eks. atropin, peperiden) eller amantidin.
Legen kan endre dosen din og/eller ta andre forholdsregler:
 • hvis du bruker en ACE-hemmer eller aliskiren (se også informasjon i avsnittene «Bruk ikke Irbesartan/Hydroklortiazid Actavis» og «Advarsler og forsiktighetsregler»).
Inntak av Irbesartan/Hydroklortiazid Actavis sammen med mat, drikke og alkohol
Irbesartan/Hydroklortiazid Actavis kan tas uavhengig av måltider.
På grunn av hydroklortiazid-komponenten som er i Irbesartan/Hydroklortiazid Actavis, kan du få en økt svimmelhetsfølelse når du står oppreist, og særlig når du reiser deg fra sittende stilling, hvis du drikker alkohol mens du bruker dette legemidlet.
Graviditet og amming
Graviditet.
Informer legen din dersom du tror du er (eller kan bli) gravid. Legen din vil vanligvis råde deg til å slutte å bruke Irbesartan/Hydroklortiazid Actavis før du blir gravid eller så fort som mulig etter at du finner ut at du er gravid. I så fall vil han eller hun også råde deg til å bruke en alternativ medisin istedenfor Irbesartan/Hydroklortiazid Actavis. Irbesartan/Hydroklortiazid Actavis er ikke anbefalt under svangerskapet, og må ikke tas hvis du er mer enn 3 måneder gravid, da det kan føre til alvorlige skader på barnet hvis det tas i denne perioden.
Amming
Informer legen din dersom du ammer eller har planer om å begynne å amme. Irbesartan/Hydroklortiazid Actavis er ikke anbefalt til kvinner som ammer, og legen din kan velge en alternativ behandling for deg hvis du ønsker å amme, spesielt hvis babyen er nyfødt eller ble født for tidlig.
Rådfør deg med lege eller apoteker før du tar denne medisinen hvis du er gravid, ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å få barn. Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Det er ikke utført studier på påvirkningen av evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. Det er lite sannsynlig at Irbesartan/Hydroklortiazid Actavis påvirker din evne til å kjøre eller bruke maskiner. Men det kan forekomme svimmelhet eller tretthet ved behandling av høyt blodtrykk. Hvis du opplever dette, må du snakke med legen din før du kjører bil eller bruker maskiner.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Irbesartan/Hydroklortiazid Actavis
Bruk alltid dette legemidlet slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek dersom du er usikker.
Dosering
Den anbefalte dosen av Irbesartan/Hydroklortiazid Actavis er én tablett eller to tabletter (bare for styrken 150/12,5 mg) daglig. Irbesartan/Hydroklortiazid Actavis er vanligvis forskrevet av legen når tidligere behandling for høyt blodtrykk ikke førte til tilfredsstillende reduksjon av blodtrykket. Legen gir deg veiledning i hvordan du bytter fra tidligere behandling til Irbesartan/Hydroklortiazid Actavis.
Hvordan du tar medisinen
Irbesartan/Hydroklortiazid Actavis er til oral bruk. Tabletten(e) svelges sammen med tilstrekkelig mengde væske (for eksempel et glass vann). Du kan ta Irbesartan/Hydroklortiazid Actavis uavhengig av måltider. Prøv å ta din daglige dose til noenlunde samme tid hver dag. Det er viktig at du tar Irbesartan/Hydroklortiazid Actavis så lenge legen din ikke har fortalt deg noe annet.
Maksimal blodtrykkssenkende effekt oppnås etter 6-8 ukers behandling.
Bruk hos barn og ungdom
Irbesartan/Hydroklortiazid Actavis skal ikke brukes hos barn og ungdom under 18 år. Hvis et barn svelger tabletter, må du kontakte lege umiddelbart.
Dersom du tar for mye av Irbesartan/Hydroklortiazid Actavis
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Hvis du ved et uhell tar for mange tabletter, må du kontakte lege øyeblikkelig.
Dersom du har glemt å ta Irbesartan/Hydroklortiazid Actavis
Hvis du ved et uhell glemmer en daglig dose, tar du bare neste dose som normalt. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Noen av disse bivirkningene kan være alvorlige og kreve medisinsk behandling.
Som for lignende legemidler er det rapportert om sjeldne tilfeller av allergiske hudreaksjoner (utslett, elveblest) samt lokal hevelse i ansiktet, lepper og/eller tunge hos pasienter som tar irbesartan.
Hvis du får noen av disse symptomene eller blir tungpustet, må du slutte å ta Irbesartan/Hydroklortiazid Actavis og kontakte lege umiddelbart.
Bivirkninger som ble rapportert i kliniske studier på pasienter behandlet med Irbesartan/Hydroklortiazid Actavis var:
Vanlige (kan ramme opptil 1 av 10 brukere):
 • kvalme/oppkast,
 • unormal vannlating,
 • tretthet
 • svimmelhet (blant annet når man reiser seg fra liggende eller sittende stilling)
 • blodprøver kan vise økte nivåer av et enzym som er et mål på muskel- og hjertefunksjonen (kreatinkinase) eller økte nivåer av et stoff som er et mål på nyrefunksjonen (urinstoff i blodet, kreatinin).
Mindre vanlige (kan ramme opptil 1 av 100 brukere):
 • diaré,
 • lavt blodtrykk,
 • svimmelhet,
 • hjertebank,
 • rødme,
 • hevelser
 • problemer med seksuell funksjon,
 • blodprøver kan vise reduserte nivåer av kalium eller natrium i blodet ditt,
 • gulning av huden og/eller det hvite i øynene (gulsott).
Ikke kjent (hyppigheten kan ikke anslås ut fra tilgjengelige data):
 • hodepine,
 • øresus,
 • hoste,
 • smaksforstyrrelser,
 • fordøyelsesbesvær,
 • smerte i ledd og muskler,
 • unormal leverfunksjon,
 • betennelse i leveren som forårsaker gulhet i hud eller øyne,
 • nedsatt nyrefunksjon, nyresvikt,
 • økte kaliumnivåer i blodet
 • allergiske reaksjoner slik som utslett, blemmer, hevelse i ansiktet, leppene, munnen, tungen eller svelget.
Som med andre kombinasjoner av to virkestoffer kan man ikke utelukke bivirkninger fra hver enkelt komponent. Hos pasienter som tar irbesartan alene, er følgende rapportert i tillegg til bivirkningene ovenfor:
 • Mindre vanlige (kan ramme opptil 1 av 100 brukere): brystsmerter
 • Ikke kjent (hyppigheten kan ikke anslås ut fra tilgjengelige data): reduksjon i antall blodplater (blodplater er blodceller som er nødvendig for at blod skal størkne/koagulere).
Ytterligere bivirkninger som assosieres med den andre komponenten av Irbesartan/Hydroklortiazid Actavis (hydroklortiazid) alene er:
 • Ikke kjent (hyppigheten kan ikke anslås ut fra tilgjengelige data): manglende appetitt, mageirritasjon, diaré, forstoppelse, gulsott som ses som gulfarging av huden og/eller det hvite i øynene, betennelse i bukspyttkjertelen som merkes som kraftig smerte i øvre del av magen, ofte med kvalme og oppkast, søvnforstyrrelser, depresjon, tåkesyn, gult syn, manglende hvite blodceller som kan føre til hyppige infeksjoner, feber, reduksjon i antall blodplater (blodceller som er nødvendig for blodkoaguleringen), reduksjon i antall røde blodceller (anemi) som merkes som tretthet, hodepine, kortpustethet under trening, svimmelhet og blekt utseende, nyresykdom, lungeproblemer inkludert lungebetennelse eller opphopning av væske i lungene, økt følsomhet i huden overfor sol, betennelse i blodårer, en hudsykdom der huden flasser av over hele kroppen, kutan lupus erythematosus som kjennetegnes ved utslett i ansiktet, nakken og hodeskallen, allergiske reaksjoner, svakhet og muskelkramper, raskere puls, redusert blodtrykk etter forandring i kroppsstilling, hevelse av spyttkjertler, økt nivå av blodsukker, sukker i urinen, økning i visse fettstoffer i blodet, høyt nivå av urinsyre i blodet, som kan forårsake urinsyregikt, svimmelhet om natten, nummenhet, prikking eller stikking, ørhet, rastløshet, elektrolyttubalanse (inkludert hypokalemi og hyponatremi), synsendringer eller smerte i ett eller begge øyne, hud- og leppekreft (ikke-melanom hudkreft).
Det er kjent at bivirkninger relatert til hydroklortiazid kan øke med høyere doser.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Irbesartan/Hydroklortiazid Actavis
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på tablettboksen, esken eller blisteren etter ”Utløpsdato”/EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Al/PVDC blisterpakning: Oppbevares ved høyst 25ºC.
HDPE-tablettboks med tørkemiddel: Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som du ikke lenger bruker, skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Irbesartan/Hydroklortiazid Actavis
 • Virkestoffer er irbesartan og hydroklortiazid. Hver filmdrasjerte tablett inneholder 150 mg irbesartan og 12,5 mg hydroklortiazid. Hver filmdrasjerte tablett inneholder 300 mg irbesartan og 12,5 mg hydroklortiazid. Hver filmdrasjerte tablett inneholder 300 mg irbesartan og 25 mg hydroklortiazid.
 • Andre innholdsstoffer er:
  Tablettkjerne: mannitol (E 421), povidon (K29-32 eller tilsvarende), mikrokrystallinsk cellulose, krysskarmellosenatrium, vannfri kollodial silika, magnesiumstearat.
  Filmdrasjering: polyvinylalkohol, titandioksid (E 171), makrogol 3350, talkum, gult jernoksid (E 172), rødt jernoksid (E 172), sort jernoksid (E 172) (bare for Irbesartan/Hydroklortiazid Actavis 300 mg/12,5 mg og Irbesartan/Hydroklortiazid Actavis 300/25 mg filmdrasjerte tabletter).
Hvordan Irbesartan/Hydroklortiazid Actavis ser ut og innholdet i pakningen
Irbesartan/Hydroklortiazid Actavis 150 mg/12,5 mg filmdrasjerte tabletter.
Rosa, bikonveks, oval, 6,5 × 12,7 mm filmdrasjert tablett merket med “H” på den ene siden og “I” på den andre siden.
Irbesartan/Hydroklortiazid Actavis 300 mg/12,5 mg filmdrasjerte tabletter.
Rosa, bikonveks, oval, 8,2 × 16,0 mm filmdrasjert tablett merket med “H” på den ene siden og “I” på den andre siden.
Irbesartan/Hydroklortiazid Actavis 300 mg/25 mg filmdrasjerte tabletter.
Mørk rosa, bikonveks, oval, 8,2 × 16,0 mm filmdrasjert tablett merket med “H” på den ene siden og “I” på den andre siden.
Al/PVDC blisterpakning: 14, 28, 30, 56, 60, 98 og 100 filmdrasjerte tabletter
HDPE-tablettboks: 100, 250 og 500 filmdrasjerte tabletter.
Tablettboksen inneholder tørkemiddel, som ikke må svelges.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaveren av markedsføringstillatelsen
Actavis Group PTC ehf.
Reykjavikurvegur 76-78, 220 Hafnarfjordur, Island
Tilvirker
Balkanpharma Dupnitsa AD, 3 Samokovsko Shosse Str., Dupnitsa 2600, Bulgaria
For ytterligere informasjon kontakt:
Teva Norway AS
Hagaløkkveien 13
N-1383 Asker
Tlf: 66 77 55 90
info@tevapharm.no
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 14.11.2018

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

ace-hemmer: (ACE: Angiotensin Converting Enzyme) Legemiddel som brukes til å senke blodtrykket. ACE-hemmere reduserer nivået av angiotensin. Angiotensin er et hormon som trekker sammen kroppens blodårer, og øker dermed motstanden i blodomløpet. Når angiotensinkonsentrasjonen reduseres, øker blodårenes diameter og blodtrykket reduseres.

aldosteron: Hormon som produseres i binyrebarken og regulerer nivået av natrium og kalium i blodet. Aldosteron gjør at kroppen sparer på natrium, men kvitter seg med kalium. Med natrium følger vann, noe som betyr at mindre vann forsvinner fra kroppen gjennom urinen. Vannmengden i blodet øker, noe som fører til forhøyet blodtrykk.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

angiotensin: Peptidhormon som inngår i renin-angiotensin-aldosteron-systemet. Angiotensin I omdannes til angiotensin II av enzymet ACE (Angiotensin Converting Enzyme). Angiotensin II regulerer utskillelsen av aldosteron i blodet og øker blodtrykket ved å trekke sammen blodårene.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

enzym: Protein som katalyserer (øker hastigheten på) biokjemiske reaskjoner i en celle.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

flass: Små og litt fettete hudflak, som ofte sitter fast i håret.

fordøyelsesbesvær (dyspepsi, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

hudsykdom (dermatose): Ett samlenavn for alle hudsykdomer.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

hyponatremi (natriummangel): Tilstand med unormalt lavt natriumnivå i blodet. Skyldes at væskevolumet i blodet er for stort, noe som kan forekomme ved blant annet hjertesvikt. Hyponatremi er en alvorlig tilstand.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kreatinin: Kreatinin er et stoff som dannes i musklene og kan bare fjernes fra kroppen gjennom filtrering i nyrene.

kreatinkinase (ck, kreatinfosfokinase, cpk): Et enzym som finnes i muskelvev og som spalter kreatinfosfat. Finnes normalt i lav konsentrasjon i blod, men øker ved muskelskade, f.eks. ved hjerteinfarkt.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lupus: Lupus er en kronisk autoimmun bindevevssykdom, som kan ramme stort sett alle vev i kroppen. Sykdommen kan gi mange ulike symptomer, men spesielt karakteristisk er det såkalte sommerfuglutslettet over nese/kinn.

melanom (malignt melanom, føflekkreft): Melanom er en spesiell form for hudkreft som oppstår i hudens pigmentceller (celler med fargestoff). Sykdommen kan også opptre i pigmentcellene i slimhinner, i øyne og i indre organer.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

narkose: Bevisstløshet som er fremkalt ved hjelp av legemidler.

øresus (tinnitus): Oppfattelse av lyd uten noen ytre sansepåvirkning.