PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN

Ipstyl® Autogel® 120 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte

lanreotid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Ipstyl Autogel er, og hva det brukes mot
 2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Ipstyl Autogel
 3. Hvordan du bruker Ipstyl Autogel
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Ipstyl Autogel
 6. Ytterligere informasjon
 
1. Hva Ipstyl Autogel er, og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/ eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Ipstyl Autogel injeksjonsvæske er fylt i en sprøyte, klar til injeksjon. Ipstyl Autogel finnes i tre doser, med 60 mg, 90 mg og 120 mg lanreotid.
Ipstyl Autogel er en viskøs injeksjonsvæske som gir forlenget virkningstid av lanreotid. Lanreotid er et såkalt oktapeptid som tilsvarer det naturlig forekommende hormonet somatostatin. Lanreotid minsker nivåene av en rekke hormoner i kroppen, som GH (veksthormon) og IGF-1 (insulinlignende
vekstfaktor) og hemmer enkelte fordøyelseshormoner og utskillelse i tarmen.
Ipstyl Autogel brukes til behandling av:
 • akromegali (forhøyet produksjon av veksthormon) når annen behandling (som kirurgi, stråling eller behandling med såkalte dopaminagonister) ikke har hatt god nok virkning
 • mot symptomer ved enkelte typer svulster i de hormonproduserende delene av fordøyelsesorganene og bukspyttkjertelen
 
2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Ipstyl Autogel
Bruk ikke Ipstyl Autogel:
 • hvis du er overfølsom (allergisk) overfor somatostatin eller beslektede stoffer, eller et av de andre innholdsstoffene i Ipstyl Autogel
Vis forsiktighet ved bruk av Ipstyl Autogel:
 • dersom du har sukkersyke (diabetes). Under behandling med lanreotid kan du oppleve endringer av blodsukkeret. Blodsukkerkonsentrasjonen bør derfor kontrolleres nøye, og om nødvendig bør diabetesbehandlingen korrigeres
 • dersom du har hjertelidelser. Hos pasienter som har hjertelidelser før start av behandling med Ipstyl Autogel kan lav puls oppstå
 • dersom du har akromegali (forhøyet produksjon av veksthormon). Bruk av lanreotid kan da gi forstyrrelser i skjoldkjertelen
 • dersom du har en viss type svulst (karsinoid svulst)
Gallesten kan oppstå ved behandling med Ipstyl Autogel. Legen din vil derfor vurdere å gjøre en undersøkelse av galleblæra før behandlingen med Ipstyl Autogel starter og deretter med jevne mellomrom.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.
Det er ukjent om fosteret kan påvirkes. Hvis du tror du er gravid, eller planlegger å bli det, kontakt lege med en gang.
Det er ukjent om Ipstyl Autogel går over i morsmelk. Rådfør deg derfor med lege før bruk av Ipstyl Autogel ved amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Bruk av Ipstyl Autogel kan gi svimmelhet. Hvis dette gjelder deg, må du ikke kjøre bil eller bruke maskiner.
Bruk av andre legemidler sammen med Ipstyl Autogel
Rådfør deg alltid med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Det er spesielt viktig å informere legen dersom du bruker:
 • ciklosporin (brukes etter transplantasjoner)
 • bromokriptin (brukes bl.a. for å redusere melkeproduksjon eller ved Parkinsons sykdom)
 • betablokkere (brukes ved hjertelidelser)
 • kinidin (brukes ved hjertelidelser)
 • terfenadin (brukes mot allergi)
 
3. Hvordan du bruker Ipstyl Autogel
Bruk alltid Ipstyl Autogel slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker. Du vil vanligvis få en injeksjon hver 28. dag. Legen din kan tilpasse injeksjonsdosen ved å bruke en av de tre tilgjengelige styrkene av Ipstyl Autogel (60, 90 eller 120 mg).
Dersom behandlingen din er velkontrollert, kan legen din forskrive en injeksjon av 120 mg Ipstyl Autogel hver 42. eller 56. dag.
Legen din vil også avgjøre hvor lenge du skal få behandling.
Det kreves ingen endring av dose for eldre pasienter eller for pasienter med nedsatt nyre- eller leverfunksjon. Lanreotid anbefales ikke brukt til barn.
Bruk alltid Ipstyl Autogel slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker. Generelle anbefalinger er angitt i følgende tabell.

Styrke Ipstyl Autogel

Injeksjonshyppighet

Ipstyl Autogel 60 mg

hver 28. dag

Ipstyl Autogel 90 mg

hver 28. dag

Ipstyl Autogel 120 mg

i følge legens anvisning:
hver 28. dag
hver 42.-56. dag

Ipstyl Autogel injiseres dypt under huden.
Dersom injeksjonen settes av helsepersonell eller en annen opplært person (familiemedlem eller venn), settes injeksjonen i øvre, ytre kvadrant av setet (se fig. 5a).
Dersom du skal sette injeksjonen selv etter å ha fått opplæring, settes injeksjonen øverst, på utsiden av låret (se fig.5b).
Legen din bestemmer om du skal sette injeksjonen selv eller om en annen opplært person skal gjøre det.
Bruksanvisning:
Bruksanvisningen viser hvordan Ipstyl Autogel skal injiseres.
LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR INJEKSJONEN SETTES.
Ipstyl Autogel leveres i en ferdigfylt sprøyte med automatisk sikkerhetsanordning, som lukkes automatisk etter at injeksjonen er gitt, dette for å forebygge eventuelle stikkskader etter bruk.
Mangler tekstalternativ for bilde
1. Ta Ipstyl Autogel ut av kjøleskapet 30 minutter før injeksjonen skal settes. La den laminerte posen være forseglet inntil rett før injeksjonen settes.
2. Før posen åpnes, kontroller at posen er intakt og at legemidlets holdbarhetstid ikke har utløpt. Utløpsdato er angitt på ytterkartong og på posen. LEGEMIDLET SKAL IKKE BRUKES DERSOM HOLDBARHETSTIDEN ER UTLØPT ELLER POSEN ER SKADET PÅ NOEN MÅTE.
3. Vask hendene og forsikre deg om at området for klargjøring av injeksjonen er rent.
4. Åpne den laminerte folieposen og ta ut den ferdigfylte sprøyten.
Mangler tekstalternativ for bilde
5. Velg et injeksjonssted:
5a. øvre, ytre kvadrant av setet (injeksjon settes av helsepersonell eller en annen opplært person (familiemedlem eller venn),
eller
5b. øverst, ytterst på låret (selvinjeksjon)
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Varier injeksjonssted mellom høyre og venstre side for hver gang du får injeksjon med Ipstyl Autogel.
6. Vask injeksjonsstedet.
7. Vri og dra av stempelbeskyttelsen og kast denne.
Mangler tekstalternativ for bilde
8. Fjern kanylehetten og kast denne.
Mangler tekstalternativ for bilde
9. Hold huden på og rundt injeksjonsstedet flat ved å bruke tommel og pekefinger og injiser legemidlet vinkelrett uten å klype sammen huden (dyp injeksjon med hele nålens lengde).
Mangler tekstalternativ for bilde
10. Injiser legemidlet sakte. Vanligvis er 20 sekunder nødvendig. Injiser hele dosen inntil stempelet er presset helt inn. Da vil du høre et “klikk”.
NB: oppretthold presset på stempelet med tommelen for å unngå aktivering av den automatiske sikkerhetsanordningen.
Mangler tekstalternativ for bilde
11. Uten å slippe presset på stempelet, fjernes kanylen fra injeksjonsstedet.
12. Deretter slippes presset på stempelet. Kanylen vil automatisk trekkes tilbake i skjoldet hvor den vil bli permanent innelukket.
Mangler tekstalternativ for bilde
13. Trykk lett på injeksjonsstedet med en bomullsdott eller sterilt gassbind for å unngå eventuell blødning. Injeksjonsstedet skal ikke gnis eller masseres etter at injeksjonen er gitt.
14. Kast den brukte sprøyten i henhold til instruksjoner fra lege eller helsepersonell. Sprøyten SKAL IKKE kastes i vanlig husholdningsavfall.
Dersom du har fått for mye av Ipstyl Autogel
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt en injeksjon
Kontakt legen din så snart du oppdager at du har glemt en injeksjon. Han/hun vil da avtale når du skal få neste injeksjon.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Ipstyl Autogel forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Svært vanlige bivirkninger (opptrer hos flere enn 1 av 10 pasienter):
Diaré, bløt avføring, magesmerter, gallestein
Vanlige bivirkninger (opptrer hos flere enn 1 av 100 og færre enn 1 av 10 pasienter): Svimmelhet, hodepine, lav puls, kvalme, oppkast, forstoppelse, økt luftavgang, oppblåsthet, ubehag i magen, fordøyelsesproblemer, hårtap, redusert hårvekst, endringer i blodsukker, utmattethet, galleproblemer, vektøkning, økte mengder bilirubin og hemoglobin i blodet, endrede mengder enzymer i blodet, reaksjoner på injeksjonsstedet
Mindre vanlige bivirkninger (opptrer hos flere enn 1 av 1000 og færre enn 1 av 100 pasienter): Misfarget avføring, diabetes mellitus (sukkersyke), for høyt blodsukker, hetetokter, kraftløshet, søvnløshet, økt menge enzymer i blodet, unormale mengder bilirubin i blodet, nedsatt mengde natrium i blodet.
Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
 
5. Hvordan du oppbevarer Ipstyl Autogel
Oppbevares utilgjengelig for barn. Oppbevares i kjøleskap (2-8ºC). Oppbevares i originalpakningen.
Bruk ikke Ipstyl Autogel etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Ytterligere informasjon
Sammensetning av Ipstyl Autogel
 • Virkestoff er lanreotid 120 mg.
 • Andre innholdsstoffer er vann til injeksjonsvæsker, konsentrert eddiksyre (til pH-justering)
Hvordan Ipstyl Autogel ser ut og innholdet i pakningen
Ipstyl Autogel er en injeksjonsvæske, oppløsning i en ferdigfylt sprøyte klar til bruk med automatisk sikkerhetsanordning. Det er en hvit til gulhvit, tyktflytende oppløsning.
Hver ferdigfylte sprøyte er pakket i en laminert pose og i en eske.
Pakning med en 0,5 ml ferdigfylt sprøyte med automatisk sikkerhetsanordning og en kanyle (1,2 mm × 20 mm).
MT-innehaver
2care4
Tømrervej 9
6710 Esbjerg V
Danmark
Ompakker
2care4
Tømrervej 9
6710 Esbjerg V
Danmark
Tilvirker
Ipsen Pharma Biotech S.A.S. 83870 Signes
Frankrike
Ipstyl® og Autogel® er registrerte varemerker som tilhører Ipsen Pharma SAS.
Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent 03-2013

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

akromegali: Sykdom som manifesterer seg ved at hender, føtter og ulike deler av ansiktet forstørres. Tilstanden skyldes vanligvis en godartet svulst i hypofysen i hjernen, hvor produksjonen av veksthormon skjer. Svulsten fører til økt produksjon av veksthormon.

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

diabetes mellitus (sukkersyke): Finnes i to varianter: Type 1, kalt barne- og ungdomsdiabetes, og type 2 som også kalles aldersdiabetes. Type 1 diabetes krever daglige insulinsprøyter.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

enzym: Protein som katalyserer (øker hastigheten på) biokjemiske reaskjoner i en celle.

fordøyelsesproblemer (dyspepsi, fordøyelsesbesvær): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

gallestein (kolelitiasis, cholelitiasis): Små steiner som dannes i galleblæren og blant annet består av kolesterol og kalk. Svært mange mennesker har gallestein uten å oppleve problemer. Noen ganger faller de imidlertid ned i gallegangene og gir tilstopping. Da kan sterke smerter oppstå under høyre ribbensbue, og man kan bli kvalm. I alvorlige tilfeller kan gulsott eller galleblærebetennelse oppstå.

hemoglobin: Hemoglobin er det fargestoffet i røde blodceller som gjør blodet rødt. Det har en viktig funksjon i kroppen ved å transportere oksygen til cellene og karbondioksid fra cellene. Ved å måle mengden av hemoglobin i blodet kan ev. blodmangel påvises. Hvis en mann har mindre enn 130 gram pr. ​liter, så har han blodmangel. For kvinner er grensen 120 gram pr. liter.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

parkinsons sykdom: Parkinsons sykdom/syndrom innebærer at visse nerver i hjernen brytes ned. De vanligste symptomene er skjelving, bevegelseshemming og stivhet. Etter lang tids sykdom kan man også rammes av demens og depresjon.