Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Inuxair® 200 mikrogram/6 mikrogram/dose inhalasjonsaerosol, oppløsning

beklometasondipropionat/formoterolfumaratdihydrat

Til bruk hos voksne
Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Inuxair er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Inuxair
 3. Hvordan du bruker Inuxair
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Inuxair
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Inuxair er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Inuxair er en inhalasjonsaerosol som inneholder 2 virkestoffer som inhaleres gjennom munnen din og avgis direkte ned i lungene dine.
De to virkestoffene er:
Beklometasondipropionat tilhører en gruppe legemidler som kalles kortikosteroider, som har en betennelsesdempende virkning og demper hevelsen og irritasjonen i lungene dine.
Formoterolfumaratdihydrat tilhører en gruppe legemidler som kalles langtidsvirkende bronkodilatorer, som virker avslappende på musklene i luftveiene og gjør det lettere for deg å puste.
Disse to virkestoffene gjør det lettere å puste. De bidrar også til å forebygge symptomene på astma ved at de lindrer symptomer som kort pust, hvesing og hoste.
Inuxair er beregnet til bruk hos voksne med astma.
Dersom du har fått forskrevet Inuxair er det sannsynlig at:
 • din astma ikke blir godt nok kontrollert ved bruk av kortikosteroider til inhalasjon og korttidsvirkende bronkodilatorer som brukes ved behov
  eller
 • din astma har god effekt av behandling med både kortikosteroider og langtidsvirkende bronkodilatorer.
 
2. Hva du må vite før du bruker Inuxair
Bruk ikke Inuxair:
 • dersom du er allergisk overfor beklometasondipropionat eller formoterolfumaratdihydrat eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsreglerRådfør deg med lege eller apotek før du bruker Inuxair dersom du har noe av følgende:
 • hjerteproblemer, slik som angina (smerter i hjertet, smerter i brystet), hjertesvikt,
 • innsnevring i arteriene, hjerteklaffefeil eller ukjente abnormiteter i hjertet ditt.
 • høyt blodtrykk eller du vet at du har aneurismer (utposing av blodåreveggen).
 • forstyrrelser i hjerterytmen, som raske eller uregelmessige hjerteslag, rask puls eller hjertebank, eller hvis du er blitt fortalt at det er unormale funn ved undersøkelse av hjertet ditt.
 • en overaktiv skjoldbruskkjertel.
 • lavt innhold av kalium i blodet.
 • sykdom i lever eller nyrer.
 • diabetes (dersom du inhalerer store doser med formoterol kan blodsukkeret øke, og det kan derfor hende du må ta noen ekstra
 • blodprøver for å kontrollere blodsukkeret når du begynner å bruke inhalatoren og av og til under behandlingen).
 • svulst i binyrene (kalles feokromocytom).
 • det er planlagt at du skal få anestesi (narkose). Avhengig av typen anestesimiddel, kan det være nødvendig å stoppe behandling med Inuxair i minst 12 timer før anestesi.
 • du får eller noen gang har fått behandling mot tuberkulose eller dersom det er kjent at du har en virus- eller soppinfeksjon i lungene.
 • du må unngå alkohol av enhver grunn.
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Inuxair dersom noe ev tilstandene over gjelder for deg.
Dersom du har eller har hatt medisinske problemer eller allergier eller og dersom du ikke er sikker på om du kan bruke Inuxair snakk med legen, astmasykepleieren din eller apoteket før du bruker dette legemidlet.
Legen din kan ønske å måle kaliumnivået i blodet ditt med jevne mellomrom dersom astmaen din er sterk. Som for andre bronkodilatorer kan Inuxair forårsake et kraftig fall i kaliumnivået i blodet ditt (hypokalemi). Dette er fordi mangel på oksygen i blodet kombinert med visse andre behandlinger som du får sammen med Inuxair kan gjøre at kalium nivået faller ytterligere.
Hvis du tar høye doser inhalerte kortikosteroider over en lang tidsperiode, kan du ha et større behov for kortikosteroider i situasjoner med stress. Stressende situasjoner kan inkludere å bli fraktet til sykehus etter en ulykke, få en alvorlig skade, eller før en operasjon. I dette tilfellet, vil legen som behandler deg avgjøre om du trenger å øke dosen av kortikosteroider og eventuelt forskrive steroid tabletter eller en steroid injeksjon.
Skulle du trenge å komme på sykehuset, må du huske å ta alle dine medisiner og inhalatorer
med deg, inkludert Inuxair og alle legemidler eller tabletter kjøpt uten resept, i originalemballasjen, hvis mulig.
Barn og ungdom
Inuxair skal ikke brukes av barn og ungdom under 18 år inntil mer data blir tilgjengelig.
Andre legemidler og Inuxair
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, inkludert andre inhalatorer og medisiner du har fått uten resept.
Du må ikke bruke betablokkere sammen med dette legemidlet. Dersom du har behov for å bruke betablokkere (slik som legemidler som brukes til behandling av høyt blodtrykk eller glaukom, inkludert øyedråper), kan virkningen av formoterol bli nedsatt eller kanskje ikke virke i det hele tatt.
Bruk av Inuxair sammen med følgende legemidler:
 • legemidler til behandling av unormal hjerterytme (kinidin, disopyramid, prokainamid), legemidler som brukes til å behandle allergiske reaksjoner(antihistaminer), legemidler til å behandle symptomer på depresjon eller psykiske lidelser slik som monoaminoksidasehemmere (f.eks. fenelzin og isokarboksazid), trisykliske antidepressiva (f.eks. amitryptilin og imipramin), fentiaziner – kan forårsake visse forandringer på EKG, hjerteundersøkelser). De kan også øke risikoen for hjerterytmeforstyrrelser (ventrikkel arrytmier).
 • beta-adrenerge legemidler (legemidler som virker på samme måte som formoterol) - kan øke effekten av formoterol.
 • legemidler til behandling av Parkinsons sykdom (L-dopa), til å behandle en underaktiv skjoldbruskkjertel (L-tyroksin), legemidler som inneholder oksytocin (som forårsaker livmor sammentrekning) og alkohol - kan nedsette hjertets toleranse overfor beta-2 agonister, som formoterol.
 • Monoaminoksidasehemmere (MAO-hemmere), inkludert legemidler med lignende egenskaper som furazolidon og prokarbazin, som brukes til å behandle psykiske lidelser - kan føre til en økning i blodtrykket.
 • legemidler til behandling av hjertesykdom (digoksin) - kan føre til redusert nivå av kalium i blodet. Dette kan øke sjansen for unormal hjerterytme.
 • andre legemidler som brukes til behandling av astma (teofyllin, aminofyllin eller steroider) og diuretika (vanndrivende midler) - kan føre til et fall i kaliumnivå.
 • enkelte bedøvelsesmidler - kan øke risikoen for unormal hjerterytme.
Graviditet, amming og fertilitet
Det finnes ingen opplysninger om bruk av Inuxair ved graviditet.
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Kjøring og bruk av maskiner
Det er ikke sannsynlig at Inuxair påvirker din evne til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Inuxair inneholder alkohol
Inuxair inneholder en liten mengde alkohol (etanol). Hver dose (puff) fra din inhalator inneholder 9 mg etanol.
 
3. Hvordan du bruker InuxairInuxair skal brukes til inhalasjon.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Astma
Legen vil undersøke deg regelmessig for å være sikker på at du tar dosen som er best for deg. Legen vil justere behandlingen slik at du får den laveste dosen som virker best på symptomene dine.
Dosering: Voksne og eldre:
Den anbefalte dosen av dette legemidlet er to inhalasjoner to ganger daglig.
Maksimal dose er fire inhalasjoner daglig.
Husk: Du skal alltid ha med deg din hurtigvirkende, lindrende inhalator for å behandle forverrede astmasymptomer eller et plutselig astmaanfall.Risikopasienter:
Det er ikke behov for dosejustering hvis du er eldre. Ingen informasjon er tilgjengelig vedrørende bruk av Inuxair til personer med lever eller nyreproblemer.
Bruk hos barn og ungdom under 18 år:
Barn og ungdom under 18 år må IKKE ta dette legemidlet.
Inuxair er effektiv til behandling av astma med en dose av beklometasondipropionat som kan være lavere enn det som andre inhalatorer inneholder av dette stoffet. Dersom du har brukt andre inhalatorer som inneholder
beklometasondipropionat tidligere vil legen råde deg til eksakt riktig dose av Inuxair som du bør ta.
Øk ikke dosen.
Dersom du føler at dette legemidlet ikke er effektivt, snakk alltid med legen før du øker dosen.
Dersom astmaen blir verre:
Kontakt legen umiddelbart dersom symptomene dine blir verre eller er vanskelig å få kontroll på (f.eks. hvis du bruker en separat hurtigvirkende, lindrende inhalator, oftere) eller hvis den hurtigvirkende, lindrende inhalatoren ikke gir bedring av symptomene. Astmaen kan ha blitt verre og legen vil kunne ha behov for å endre dosen av Inuxair eller forskrive en annen behandling.
Administrasjonsmåte:
Inuxair skal brukes til inhalasjon
Dersom inhalatoren har blitt utsatt for ekstrem kulde, ta aerosolbeholderen ut av munnstykket og varm den med hendene i noen minutter før den brukes. Varm den aldri med annen varmekilde.
Før inhalatoren brukes for første gang eller dersom inhalatoren ikke har vært brukt i 14 dager eller mer, bør én inhalasjon frigjøres ut i lufta for å sikre at inhalatoren virker ordentlig. Når det er mulig, stå eller sitt oppreist ved inhalasjon.
1. Fjern beskyttelseshetten fra munnstykket og sjekk at munnstykket er rent og fritt for støv og skitt eller andre fremmedlegemer.
2. Pust ut så langsomt og dypt som mulig.
3. Hold inhalatoren loddrett med metallbeholderen pekende oppover og legg leppene rundt munnstykket. Ikke bit i munnstykket.
4. Pust samtidig langsomt og dypt inn gjennom munnen. Etter å ha begynt å puste inn, press ned metallbeholderen for å frigjøre én inhalasjon.
5. Hold pusten så lenge som mulig og fjern til slutt inhalatoren fra munnen og pust langsomt ut. Ikke pust inn i inhalatoren.
6. Etter bruk, sett på beskyttelseshetten
For å ta en inhalasjon til, hold inhalatoren i loddrett posisjon i ca. et halvt minutt og gjenta trinn 2 5.
Viktig: Gjør ikke trinn 2 til 5 for raskt.
Mangler tekstalternativ for bilde
Dersom du ser det kommer «tåke» ut av toppen av inhalatoren eller på sidene av munnen din bør du starte på nytt igjen fra trinn 2.
Dersom du er svak i hendene kan det være lettere å holde inhalatoren med begge hender.
Pekefi grene bør derfor plasseres på toppen av inhalasjonsbeholderen og begge tommelfi grene på bunnen av inhalatoren.
For å minske risikoen for soppinfeksjon i munn og svelg, rens munnen din, gurgle med vann eller puss tennene hver gang du bruker inhalatoren din.
Dersom du tror effekten av Inuxair er for sterk eller for svak, fortell det til legen eller apoteket.
Dersom du synes det er vanskelig å håndtere inhalatoren samtidig med innånding kan du bruke AeroChamber Plus® inhalasjonskammer. Spør lege, apotek eller sykepleier om dette hjelpemidlet. Det er viktig å lese pakningsvedlegget som følger med AeroChamber Plus® inhalasjonskammer og at du følger bruksanvisningen om bruk og renhold nøye.
Rengjøring
Det er viktig at du rengjør inhalatoren regelmessig (1 gang i uken) for å hindre blokkering:
 • Trekk ut aerosolbeholderen fra plastholderen og fjerne støvhetten fra munnstykket. Rense munnstykket og hetten i varmt vann. La inhalatoren tørke over natten.
 • Putt beholderen tilbake i inhalatoren og lukk munnstykket med støvhetten.
Dersom du tar for mye av Inuxair.
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek. Ta med deg medisinen din slik at de kan se hva du har tatt.
 • Dersom du tar for mye av formoterol kan du få følgende effekter: kvalme, oppkast, rask puls, hjertebank, forandret hjerterytme, visse forandringer på EKG, hodepine, skjelvinger, tretthet, for høyt syreinnhold i blodet, lavt kaliumnivå i blodet, høyt blodsukker. Legen din kan ønske å ta visse blodprøver for å sjekke nivået i blodet av kalium og blodglukose.
 • Dersom du tar for mye beklometasondipropionat lan det Dersom du har for mye beklometasondipropionat kan dette føre til kortvarige problemer med binyrene. Dette vil bli bedre innen noen få dager, men legen din kan ha behov for å sjekke kortisolnivået.
Fortell det til legen din dersom du opplever noen av disse symptomene.
Dersom du har glemt å ta Inuxair.
Ta dosen så snart du husker det. Dersom det er like før du skal ta neste dose skal du ikke ta den glemte dosen, men ta neste dose til riktig tid. Du må ikke ta en dobbel dose.
Dersom du avbryter behandling med Inuxair
Du må ikke redusere dosen eller slutte å ta legemidlet selv om du føler deg bedre. Rådfør deg med legen dersom du ønsker å gjøre dette. Det er svært viktig at du bruker Inuxair regelmessig selv om du ikke har symptomer.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Som for annen inhalasjonsbehandling er det en risiko for at kortpustetheten og hvesingen blir verre like etter bruk av Inuxair, og dette kalles paradoksal bronkospasme. Hvis dette oppstår skal du øyeblikkelig SLUTTE å bruke Inuxair og bruke din hurtigvirkende inhalator med én gang for å behandle symptomene på kortpustethet og hvesing. Kontakt lege umiddelbart.
Fortell det til legen umiddelbart dersom du opplever allergiske reaksjoner som inkluderer hudallergier, hudkløe, hudutslett, rødhet i huden, hevelser i huden eller slimhinnene, spesielt i øynene, ansiktet, leppene eller svelget.
Andre mulige bivirkninger av Inuxair er listet opp under i henhold til frekvens:
Vanlige (forekommer hos opptil 1 av 10 personer):
 • Soppinfeksjoner (i munn og hals)
 • Hodepine
 • Heshet
 • Sår hals
Mindre vanlige (forekommer hos opptil 1 av 100 personer):
 • Palpitasjoner, uvanlig rask puls og hjerterytmeforstyrrelser
 • Forandringer i EKG (hjerteundersøkelse)
 • Økt blodtrykk
 • Influensasymptomer
 • Bihulebetennelse
 • Tett nese
 • Betennelse i ørene
 • Sår hals
 • Hoste og produktiv hoste
 • Astma-anfall
 • Soppinfeksjoner i skjeden
 • Kvalme
 • Unormal eller nedsatt smakssans
 • Brennende følelse i leppene
 • Tørr munn
 • Svelgeproblemer
 • Fordøyelsesproblemer
 • Urolig mage
 • Diaré
 • Muskelsmerter og muskelkramper
 • Rødhet i ansiktet og på halsen
 • Økt blodtilførsel til visse vev i kroppen
 • Økt svetting
 • Skjelving
 • Rastløshet
 • Svimmelhet
 • Elveblest
 • Forandring i visse blodverdier:
  • Fall i antall hvite blodceller
  • Økt antall blodplater
  • Redusert nivå av kalium i blodet
  • Økt blodsukkernivå
  • Økt nivå av insulin, fettsyrer og ketoner
Følgende bivirkninger er også rapportert som «mindre vanlige» hos pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom:
 • Lungebetennelse; fortell det til legen dersom du merker følgende symptomer: økt spyttproduksjon, forandret spyttfarge, feber, økt hoste, økte pustevansker
 • Reduser mengde kortisol i blodet; dette skyldes effekten av kortikosteroid på binyrene
 • Uregelmessig puls
Sjeldne (forekommer hos opptil 1 av 1000 personer):
 • Tetthet i brystet
 • Manglende hjerteslag (forårsaket av for tidlig sammentrekning av hjertekammeret)
 • Lavere blodtrykk
 • Nyrebetennelse
 • Hevelse i huden og slimhinner som varer i flere dager
Svært sjeldne (forekommer hos opptil 1 av 10000 personer):
 • Kortpustethet
 • Forverret astma
 • Fall i antall blodplater
 • Hevelse i hender og føtter
Bruk av høy-dose inhalasjonssteroider over lengre tid kan gi systemiske effekter. Dette inkluderer:
 • problemer med hvordan binyrene virker (adrenosuppressjon)
 • benskjørhet
 • veksthemming hos barn og ungdom
 • økt trykk i øynene (glaukom)
 • grå stær
Ikke kjent (frekvens kan ikke anslås utifra tilgjengelige data):
 • Søvnproblemer
 • Depresjon eller engstelse
 • Rastløshet
 • Nervøsitet
 • Overreaksjon eller irritabilitet.
Disse effektene er mer sannsynlige hos barn, men frekvensen er ikke kjent.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Inuxair
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet 5 måneder etter den datoen merket på inhalatoren din fra din apotek og aldri etter den utløpsdatoen som er angitt på kartongen og etiketten etter Utløpsdato.
Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
ADVARSEL: Denne aerosolbeholderen inneholder væske under trykk. Ikke utsett beholderen for temperaturer over 50ºC. Stikk ikke hull på beholderen.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Inuxair
Virkestoffer er beklometasondipropionat og formoterolfumaratdihydrat.
Hver oppmålte dose inneholder 200 mikrogram beklometasondipropionat og 6 mikrogram formoterolfumaratdihydrat. Dette tilsvarer en avgitt dose fra munnstykket på 177,7 mikrogram beklometasondipropionat og 5,1 mikrogram formoterolfumaratdihydrat.
Andre innholdsstoffer er: norfl an (HFA 134-a), vannfri etanol, saltsyre.
Hvordan Inuxair ser ut og innholdet i pakningen
Inuxair er en aerosol under trykk som inneholder en aluminiumbeholder med en ventil, plassert i en inhalator med beskyttelseshette.
Hver pakning inneholder: 1 inhalasjonsaerosol (som gir 120 inhalasjoner)
MT-innehaver og ompakker
2care4 Tømrervej 9
6710 Esbjerg V Danmark
Tilvirker
Chiesi Farmaceutici S.p.A. Via Palermo 26/A
43122 Parma - Italia
Inuxair® er et registrert varemerke som tilhører Chiesi Farmaceutici SpA
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 02-2017

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

adrenerg: Som virker med eller som adrenalin.

aerosol: Finfordelte faste eller flytende stoffer som er blandet med gass, vanligvis luft. Eksempler på aerosoler er røyk, tåke og spray. Visse legemidler gis som aerosoler, f.eks. nesesprayer og inhalasjonslegemiddel.

agonist: Et stoff som har stimulerende effekt på en reseptor. Når agonisten bindes til reseptoren påvirkes eller forsterkes aktiviteten i cellen. Agonister kan være kroppsegne eller kunstig fremstilte.

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anestesi (bedøvelse): Følelsesløshet, dvs. bortfall av sanseinntrykk slik som smertesans.

angina (angina pectoris, hjertekrampe, ap): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

antihistamin: Legemiddel som hemmer effekten av histamin, og som brukes ved behandling av allergi.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

benskjørhet (osteoporose, beinskjørhet): Osteoporose er benskjørhet som skyldes reduksjon i benmasse. Skjelettet blir porøst og skjørt, og risiko for benbrudd øker. Det fins 2 hovedtyper: Benskjørhet etter overgangsalderen hos kvinner samt aldersrelatert benskjørhet.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

engstelse (angst): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

feokromocytom: En vanligvis godartet svulst i binyremargen. Svulsten forårsaker overproduksjon av adrenalin og noradrenalin. Dette medfører blant annet økt blodtrykk.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

fordøyelsesproblemer (dyspepsi, fordøyelsesbesvær): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

grå stær (katarakt): Katarakt eller grå stær: Navn på en øyesykdom. Grå stær er en vanlig sykdom hos eldre. Ved grå stær blir øyelinsen grumset slik at lyset ikke når fram til netthinnen og man får langsomt en forverret synsskarphet.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kronisk obstruktiv lungesykdom (kols): Kronisk obstruktiv lungesykdom/kols er en samlebetegnelse for sykdommer der utpustingen er vedvarende forverret fordi luftpassasjen i bronkiene er hemmet, blant annet på grunn av kronisk betennelse i slimhinnene og redusert elastisitet. Symptomer kan være hoste, økt slimproduksjon og tungpustethet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lungebetennelse (pneumoni): Betennelse i lungevevet som følge av en infeksjon med virus eller bakterier.

mao-hemmere (maoh): (MAOH: monoaminoksidasehemmer) MAO A-hemmere brukes til å behandle depresjon ved å øke nivået av monoaminer i hjernen. MAO B-hemmere brukes i kombinasjon med L-dopa til å behandle Parkinsons sykdom.

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

narkose: Bevisstløshet som er fremkalt ved hjelp av legemidler.

parkinsons sykdom: Parkinsons sykdom/syndrom innebærer at visse nerver i hjernen brytes ned. De vanligste symptomene er skjelving, bevegelseshemming og stivhet. Etter lang tids sykdom kan man også rammes av demens og depresjon.

rødhet i huden (erytem, hudrødme): Diffus rødhet i huden.

trisyklisk antidepressiv (tca): En gruppe legemidler som motvirker depresjon ved å øke konsentrasjonen av signalstoffene noradrenalin og serotonin i hjernen.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.

tyroksin (t4, tetrajodtyronin): Hormon som dannes i skjoldkjertelen og utøver et vidt spekter av stimulerende effekter på stoffskiftet. Det omdannes også til trijodtyronin som er mange ganger så virksomt.

veksthemming (vekstretardasjon): Forsinket vekst. Se også intrauterin vekstretardasjon.

økt svetting (hyperhidrose, overdreven svetting, diaforese): Hyperhidrose er økt svetting som vanligvis skyldes en sykdom.

Inuxair inhalasjonsaerosol