Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

IntronA 25 millioner IE/2,5 ml injeksjonsvæske eller infusjonsvæske, oppløsning

Interferon alfa-2b

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva IntronA er, og hva brukes det mot
 2. Hva du må vite før du bruker IntronA
 3. Hvordan du bruker IntronA
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer IntronA
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva IntronA er, og hva brukes det mot
IntronA (interferon alfa-2b) påvirker kroppens immunforsvar og bistår dette i kampen mot infeksjoner og alvorlige sykdommer.
IntronA anvendes hos voksne pasienter i behandlingen av visse sykdommer som påvirker blodet, benmargen, lymfekjertlene eller huden og som kan spre seg til kroppen. Dette omfatter hårcelleleukemi, kronisk myelogen leukemi, multippelt myelom, follikulære lymfomer, karsinoider og malignt melanom.
IntronA anvendes også hos voksne pasienter i behandlingen av kronisk hepatitt B eller C, som er virusinfeksjoner i leveren.
IntronA brukes i kombinasjon med ribavirin hos barn fra og med 3 år og ungdom som ikke tidligere er behandlet for kronisk hepatitt C.
 
2. Hva du må vite før du bruker IntronA
Bruk ikke IntronA
 • hvis du er allergisk overfor interferon eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du har en alvorlig hjertesykdom.
 • dersom du har nedsatt nyre- eller leverfunksjon.
 • dersom du har avansert dekompensert (ukontrollert) leversykdom.
 • dersom du har hepatitt og nylig har vært behandlet med legemidler som nedsetter immunforsvaret (med unntak av korttidsbehandling med legemidler av typen kortisoner).
 • dersom du har hatt kramper (konvulsjoner).
 • dersom du har hatt en autoimmun sykdom eller har gjennomgått organtransplantasjon og tar legemidler som nedsetter ditt immunforsvar (immunsystemet ditt beskytter deg mot infeksjoner).
 • dersom du har en sykdom i skjoldbruskkjertelen som ikke er tilfredsstillende behandlet med legemidler.
 • hvis du behandles med legemidlet telbivudin (se "Andre legemidler og IntronA").
Barn og ungdom:
 • dersom du har hatt alvorlig nervøse eller mentale problemer, slik som alvorlig depresjon eller selvmordstanker.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker IntronA
 • dersom du er gravid eller planlegger å bli gravid (se avsnitt ”Graviditet og amming”).
 • dersom du blir behandlet for en sinnslidelse eller tidligere har blitt behandlet for noen annen nervesykdom eller mental lidelse, inkludert depresjon (f.eks. følelse av tristhet, motløshet) eller selvmords- eller drapsatferd (se avsnitt 4 ”Mulige bivirkninger”). Bruk av interferon alfa-2b hos barn og ungdom som har eller har hatt en alvorlig psykiatrisk tilstand er kontraindisert (se avsnitt ”Bruk ikke IntronA”).
 • dersom du har skrumplever eller andre leverproblemer (andre enn hepatitt B eller C).
 • dersom du har psoriasis, kan denne bli verre under behandling med IntronA.
 • når du bruker IntronA kan du av og til ha en høyere risiko for å utvikle en infeksjon. Fortell legen din dersom du tror du holder på å få en infeksjon.
 • dersom du utvikler symptomer som kan forbindes med en forkjølelse eller andre luftveisinfeksjoner, slik som feber, hoste eller pustebesvær, fortell dette til legen din.
 • dersom du merker en unormal tendens til blødning eller blåmerker, fortell dette umiddelbart til legen din.
 • dersom du utvikler symptomer på en alvorlig allergisk reaksjon (som pustebesvær, pipende pust eller elveblest) i det du tar dette legemidlet, søk umiddelbart medisinsk hjelp.
 • dersom du også blir behandlet for HIV (se avsnitt ”Andre legemidler og IntronA”).
 • dersom du har eller har hatt en infeksjon med hepatitt B-virus, siden legen din kan ønske å følge deg opp nøyere.
 • dersom du har gjennomgått organtransplantasjon av enten nyre eller lever kan interferonbehandling øke risikoen for avstøtning. Dette må du diskutere med legen din.
Tann- og tannkjøttlidelser som kan føre til tap av tenner er blitt rapportert hos pasienter som fikk IntronA og ribavirin i kombinasjonsbehandling. I tillegg kan munntørrhet ha en ødeleggende effekt på tenner og slimhinne i munnen under langtidsbehandling med kombinasjonen av IntronA og ribavirin. Du bør børste tennene grundig to ganger daglig og ha regelmessige tannundersøkelser. I tillegg kan noen pasienter få oppkast. Dersom dette skjer, må du passe på å skylle munnen din etterpå.
Fortell legen din dersom du noen gang har hatt hjerteinfarkt eller hjerteproblemer, hvis du har hatt uregelmessig pust eller lungebetennelse, problemer med blodkoagulasjon, leverpåvirkning, problemer med skjoldbruskkjertelen, sukkersyke eller høyt eller lavt blodtrykk.
Fortell legen din om du noen gang har vært behandlet for depresjon eller noen annen psykiatrisk sykdom, forvirring eller bevisstløshet, selvmordstanker eller selvmordsforsøk, eller tidligere har misbrukt stoff (f.eks. alkohol eller narkotika).
Fortell legen din dersom du tar den kinesiske urtemedisinen shosaikoto.
Andre legemidler og IntronA
IntronA forsterker effekten av substanser som nedsetter din reaksjonshastighet og kan forårsake døsighet. Sjekk derfor med legen din eller apoteket angående inntak av alkoholholdige drikker, søvntabletter, beroligende midler eller sterke smertestillende midler.
Fortell legen din dersom du tar teofyllin eller aminofyllin mot astma og om alle andre legemidler du tar eller nylig har tatt, også reseptfrie, da dosen av visse legemidler kan behøve tilpasning under behandlingen med IntronA.
Pasienter som også har HIV-infeksjon: Laktoacidose og forverring av leverfunksjonen er bivirkninger som har sammenheng med høyaktiv antiretroviral behandling (HAART), en behandling for HIV. Dersom du får HAART i tillegg til IntronA og ribavirin, kan din risiko for å få laktoacidose og leversvikt øke. Legen din vil følge deg nøye opp for tegn og symptomer på disse tilstandene (Vennligst også les pakningsvedlegget for ribavirin). Dessuten kan pasienter som får zidovudin i tillegg til kombinasjonsbehandling med IntronA og ribavirin ha en økt risiko for å utvikle anemi (lavt antall røde blodceller).
Hvis du tar telbivudin sammen med et pegylert interferon alfa-2a- eller en annen type injiserbart interferon-produkt, er risikoen for å utvikle perifer nevropati (nummenhet, stikkende og/eller brennende følelse i armer og/eller ben) høyere. Disse hendelsene kan være alvorlige. Derfor skal ikke telbivudin brukes sammen med IntronA.
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Inntak av IntronA sammen med mat og drikke og alkohol
Under behandling med IntronA, kan det hende at legen din ber deg drikke ekstra mye væske for å motvirke lavt blodtrykk.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. I studier på drektige dyr har interferoner i enkelte tilfeller ført til spontanabort. Effekten på graviditet hos mennesker er ukjent.
Ved kombinasjonsbehandling med IntronA og ribavirin kan ribavirin være meget skadelig for fosteret. Både kvinnelige og mannlige pasienter må ta spesielle forholdsregler ved seksuell aktivitet hvis det er mulighet for at graviditet kan oppstå:
 • dersom du er jente eller kvinne i fruktbar alder, må du ha en negativ graviditetstest før behandling, hver måned under behandling og i 4 måneder etter at behandlingen er avsluttet. Du må bruke effektiv prevensjon i løpet av tiden du tar ribavirin og 4 måneder etter avsluttet behandling. Dette kan diskuteres med legen din.
 • dersom du er mann som tar ribavirin, må du ikke ha sex med en gravid kvinne hvis du ikke bruker kondom. Dette vil minske sjansen for at kvinnen får ribavirin i kroppen. Hvis din kvinnelige partner ikke er gravid nå, men er i fruktbar alder, må hun ta en graviditetstest hver måned under behandling og i 7 måneder etter at behandlingen er avsluttet. Dette kan diskuteres med legen din. Hvis du er mannlig pasient, må du eller din partner bruke et effektivt prevensjonsmiddel i løpet av hele behandlingen med ribavirin og i 7 måneder etter avsluttet behandling. Dette kan diskuteres med legen din.
Det er ikke kjent om dette legemidlet utskilles i morsmelk og derfor skal du ikke amme hvis du tar IntronA. Ved kombinasjonsbehandling med ribavirin, gjør deg kjent med de respektive informasjonstekstene for produkter som inneholder ribavirin.
Kjøring og bruk av maskiner
Dersom du blir trøtt, søvnig eller føler deg forvirret under behandlingen med IntronA, bør du ikke kjøre bil eller bruke maskiner.
IntronA inneholder
mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) per 2,5 ml, dvs. praktisk talt ”natriumfritt”.
 
3. Hvordan du bruker IntronA
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker. Legen din har forskrevet IntronA spesielt til deg og for din nåværende tilstand. Del ikke dette legemidlet med noen annen.
Nøyaktig dose bestemmes av legen din. Dosen vil variere avhengig av hvilken sykdom du behandles for.
Dersom du injiserer IntronA selv, vær nøye med at dosen som du har fått forskrevet tydelig fremgår av legemiddelpakningen du har mottatt. Doser som skal gis 3 ganger per uke er best å ta annenhver dag.
Den normale startdosen for hver tilstand følger, individuelle doser kan imidlertid variere og legen din kan endre dosen din basert på dine spesifikke behov:
Kronisk hepatitt B: 5 til 10 millioner IE 3 ganger per uke (annenhver dag) injisert subkutant (under huden).
Kronisk hepatitt C: Voksne - 3 millioner IE 3 ganger per uke (annenhver dag) injisert subkutant (under huden) i kombinasjon med ribavirin eller alene. Barn fra og med 3 år og ungdom
3 millioner IE/m² 3 ganger per uke (annenhver dag) injisert subkutant (under huden) i kombinasjon med ribavirin (Se også pakningsvedlegg for ribavirin).
Hårcelleleukemi: 2 millioner IE/m² 3 ganger per uke (annenhver dag) injisert subkutant (under huden).
Kronisk myelogen leukemi: 4-5 millioner IE/m² daglig injisert subkutant (under huden).
Multippelt myelom: 3 millioner IE/m² 3 ganger per uke (annenhver dag) injisert subkutant (under huden).
Folikkulære lymfomer: Som tillegg til kjemoterapi 5 millioner IE 3 ganger per uke (annenhver dag) injisert subkutant (under huden).
Karsinoider: 5 millioner IE 3 ganger per uke (annenhver dag) injisert subkutant (under huden).
Malignt melanom: Innledende behandling: 20 millioner IE/m² gis intravenøst daglig 5 dager i uken i en 4-ukers periode. Vedlikeholdsbehandling: 10 millioner IE/m², 3 ganger i uken (annenhver dag) injisert subkutant (under huden).
Legen din kan forskrive en annen dose med IntronA alene eller i kombinasjon med andre legemidler (f. eks. cytarabin, ribavirin). Om du har fått forskrevet IntronA i kombinasjon med et annet legemiddel, les pakningsvedlegget for legemidlet du bruker i kombinasjon for mer informasjon. Legen din vil bestemme den eksakte doseringen ut i fra dine behov. Hvis du mener at virkningen av IntronA er for kraftig eller for svak, bør du rådføre deg med legen eller apoteket om dette.
Subkutan bruk:
IntronA er vanligvis beregnet til subkutan bruk. Dette betyr at IntronA injiseres med en kort kanyle i fettvevet like under huden. Dersom du injiserer dette legemidlet selv, vil du få instruksjoner om hvordan du skal tilberede og gi injeksjonen. Detaljerte instruksjoner for subkutan injeksjon finnes i dette pakningsvedlegget (se avsnitt ”HVORDAN MAN SELV INJISERER INTRONA” på slutten av pakningsvedlegget).
Intravenøs infusjon:
Infusjonen skal tilberedes umiddelbart før bruk. Valgfri størrelse på hetteglasset kan brukes for å måle den beregnede dosen. Den endelige dosen av interferon i natriumkloridoppløsning skal imidlertid ikke være mindre enn 0,3 millioner IE/ml. Den aktuelle dosen med IntronA dras opp av hetteglasset(ene) og tilsettes til 50 ml 9 mg/ml (0,9 %) natriumkloridoppløsning for injeksjon i en PVC-pose eller glassflaske til intravenøs bruk og gis over 20 minutter.
Ingen andre legemidler skal gis samtidig med IntronA.
En dose med IntronA gis på en bestemt dag. IntronA gis enten daglig (5 eller 7 dager per uke) eller tre ganger per uke, annenhver dag, for eksempel på mandag, onsdag og fredag. Interferoner kan forårsake uvanlig trøtthet. Dersom du injiserer selv eller gir det til et barn, gjør dette ved sengetid.
Bruk IntronA nøyaktig som legen din har forskrevet. Overskrid ikke den anbefalte dosen og bruk IntronA så lenge som forskrevet.
Dersom du tar for mye av IntronA
Kontakt legen din eller en sykepleier så snart som mulig.
Dersom du har glemt å ta IntronA
Dersom du selv administrerer IntronA eller har omsorg for et barn som tar IntronA i kombinasjon med ribavirin, injiser den anbefalte dosen så snart du husker og fortsett behandlingen som vanlig. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose. Dersom det er forskrevet at du skal injisere dette legemidlet hver dag og du glemmer en hel dagsdose, fortsett behandlingen med den vanlige dosen neste dag. Kontakt legen din eller apoteket dersom nødvendig.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Selv om ikke alle disse bivirkningene oppstår, kan de kreve medisinsk hjelp dersom de inntreffer.

Psykiatri og sentralnervesystemet:
Noen personer blir deprimerte når de bruker IntronA alene eller i kombinasjonsbehandling med ribavirin, og i noen tilfeller har pasienter hatt tanker om å true andre på livet, selvmordstanker eller aggressiv oppførsel (noen ganger rettet mot andre). Noen pasienter har faktisk begått selvmord. Søk øyeblikkelig hjelp dersom du oppdager at du blir deprimert eller har selvmordstanker eller endret oppførsel. Du bør vurdere å spørre et familiemedlem eller en nær venn om å hjelpe deg å være oppmerksom overfor tegn på depresjon eller endringer i oppførselen din.
Barn og ungdom er spesielt utsatt for å utvikle depresjon når de behandles med IntronA og ribavirin. Kontakt legen umiddelbart eller søk behandling øyeblikkelig dersom de viser noen unormale adferdssymptomer, føler seg deprimerte eller har ønsker om å skade seg selv eller andre.

Vekst og utvikling (barn og ungdom):
I løpet av det året behandlingen med IntronA i kombinasjon med ribavirin varte, var det noen barn og ungdommer som ikke vokste eller la på seg så mye som forventet. Noen barn nådde ikke sin forventete høyde innen 10-12 år etter fullført behandling.

Dersom noen av de følgende bivirkningene inntreffer, avslutt behandlingen med IntronA og fortell dette umiddelbart til legen din eller kom deg til akuttmottaket på ditt nærmeste sykehus:
 • opphovning av hendene, føttene, anklene, ansiktet, leppene, munnen eller i halsen som kan føre til vanskeligheter med å svelge eller puste, elveblest, besvimelse.
Disse er alle svært alvorlige bivirkninger. Dersom du får dem kan du ha fått en alvorlig allergisk reaksjon på IntronA. Du kan trenge akutt medisinsk hjelp eller sykehusinnleggelse. Disse svært alvorlige bivirkningene opptrer svært sjelden.
Fortell legen din umiddelbart dersom noen av de følgende bivirkningene oppstår:
 • brystsmerte eller vedvarende og alvorlig hoste, uregelmessig eller rask hjerterytme, kortpustethet, forvirring, vankeligheter med å holde seg årvåken, nummenhet eller stikkende følelse eller smerte i hender eller føtter, krampeanfall, problemer med søvn, tankeevne eller konsentrasjon, forandret sinnstilstand, selvmordstanker, selvmordsforsøk, endret oppførsel eller aggressiv oppførsel (noen ganger rettet mot andre), hallusinasjoner, alvorlige magesmerter, svart eller tjærelignende avføring, blod i avføring eller urin, alvorlig neseblødning, vokslignende blekhet av huden, høyt blodsukker, feber eller frysninger som oppstår etter noen få ukers behandling, smerte i nedre del av ryggen eller i siden, vanskelig urinering, problemer med øynene eller syns- eller hørselsproblemer, tap av hørsel, alvorlig eller smertefull rødme eller ømhet på huden din eller slimhinnene.
Dette kan signalisere alvorlige bivirkninger som kan trenge akutt medisinsk hjelp. Legen din vil teste blodet ditt for å kontrollere at antallet hvite blodceller (celler som bekjemper infeksjon), røde blodceller (celler som transporterer jern og oksygen), blodplater (blodlevringsceller) og andre laboratorieverdier er på akseptable nivåer. Moderat og vanligvis reversibel reduksjon er blitt rapportert for alle tre blodelementene – hvite blodceller, røde blodceller og blodplater.
I oppstarten av IntronA-behandlingen kan du oppleve en influensalignende reaksjon med feber, tretthet/utmattelse, hodepine, muskelverk, leddsmerte og frysninger/stivhet. Legen din kan anbefale deg at du tar paracetamol dersom du utvikler disse symptomene.
Mulige bivirkninger oppført under er gruppert etter frekvensen de oppstår med:
Svært vanlige (berører flere enn 1 av 10 brukere)
Vanlige (berører 1 til 10 av 100 brukere)
Mindre vanlige (berører 1 til 10 av 1000 brukere)
Sjeldne (berører 1 til 10 av 10 000 brukere)
Svært sjeldne (berører færre enn 1 av 10 000 brukere)
Ikke kjent (kan ikke anslås utifra tilgjengelige data)
Følgende bivirkninger er blitt rapportert:
Svært vanlig rapporterte bivirkninger:
smerte, opphovning og rødhet eller hudskader på injeksjonsstedet, hårtap, svimmelhet,
appetittforandringer, mage- eller buksmerter, diaré, kvalme (sykdomsfølelse), virusinfeksjon, depresjon, emosjonell labilitet, søvnløshet, angst, sår hals og smerte ved svelging, tretthet, frysninger/stivhet, feber, influensalignende reaksjon, generell følelse av ubehag, hodepine, vekttap, oppkast, irritabilitet, svakhet, humørsvingninger, hoste (noen ganger alvorlig), kortpustethet, kløe, tørr hud, utslett, plutselig og alvorlig muskelsmerte, leddsmerte, smerte i muskel/skjelett, endring i blodverdier, inklusive en reduksjon i antall hvite blodceller. Noen barn har hatt en reduksjon i veksthastigheten sin (høyde og vekt).
Vanlig rapporterte bivirkninger:
tørste, dehydrering, høyt blodtrykk, migrene, hovne kjertler, rødme, menstruelle problemer, redusert seksuell drift, vaginalforstyrrelse, brystsmerte, testikkelsmerte, problemer med skjoldbruskkjertelen, røde gommer, munntørrhet, rødhet eller sår i munnen eller på tungen, tannsmerte eller tannsykdom, herpes simplex (forkjølelsessår), smaksforandringer, urolig mage, dyspepsi (sure oppstøt), forstoppelse, forstørret lever (leverproblemer, i blant alvorlige), løs avføring, sengevæting hos barn, bihulebetennelse, bronkitt, øyesmerte, problemer med tårekanalene, konjunktivitt (”røde øyne”), agitasjon, søvnighet, søvngjengeri, adferdsproblemer, nervøsitet, tett eller rennende nese, nysing, rask pust, blek eller rød hud, blåmerker, problem med hud eller negler, psoriasis (ny eller forverret), økt svetting, økt trang til vannlating, lett skjelving, redusert sensitivitet for berøring, artritt.
Mindre vanlig rapporterte bivirkninger:
bakterieinfeksjon, stikkende og prikkende følelse, og perikarditt (betennelse i hjerteposen).
Sjelden rapporterte bivirkninger:
lungebetennelse.
Svært sjelden rapporterte bivirkninger:
lavt blodtrykk, hovent ansikt, diabetes, leggkramper, smerte i ryggen, nyreproblemer, nerveskade, blødende gommer, aplastisk anemi (en type blodmangel). Ren erytroaplasi, en tilstand hvor kroppen har ingen eller redusert produksjon av røde blodceller, er blitt rapportert. Dette forårsaker alvorlig anemi, symptomer som inkluderer unormal tretthet og mangel på energi.
Sarkoidose (en sykdom karakterisert av vedvarende feber, vekttap, leddsmerte- og hevelse, hudskader og hovne kjertler) har i svært sjeldne tilfeller blitt rapportert. Tap av bevissthet har forekommet i svært sjeldne tilfeller men først og fremst hos eldre pasienter som ble behandlet med høye doser. Tilfeller av slag (cerebrovaskulære tilfeller) har blitt rapportert. Ta umiddelbart kontakt med legen dersom du har noen av disse symptomene.
Bivirkninger rapportert med ikke kjent frekvens:
Periodentale (påvirker tannkjøttet) og dentale sykdommer, endret farge på tungen, endret mental status, tap av bevissthet, akutte hypersensitivitetsreaksjoner, inklusive urtikaria (elveblest), angioødem (hovne hender, føtter, ankler, ansikt, lepper, munn eller hals som kan føre til vanskeligheter med å svelge eller puste), bronkokonstriksjon og anafylaksi (en alvorlig allergisk reaksjon i hele kroppen) er blitt rapportert, men frekvensen er ikke kjent.
I tillegg er det blitt rapportert tilfeller av Vogt-Koyanagi-Harada syndrom (en autoimmun inflammatorisk sykdom som påvirker øynene, huden og membranene i øret, hjernen og ryggmargen), tanker om å true andre på livet, mani (overdreven eller irrasjonell entusiasme), bipolare sykdommer (forstyrret sinnsstemning karakterisert ved vekslende episoder av tristhet og entusiasme), hjertesvikt, perikardvæske (en væskeansamling som oppstår mellom perikardet (hjertesekkhinnen) og hjertet), lungefibrose (arrdannelse i lungene) og at en tidligere gjennomgått hepatitt B-infeksjon kan aktiveres på nytt hos pasienter som samtidig er smittet med hepatitt C (tilbakefall av hepatitt B-sykdom) ved bruk av IntronA.
Pulmonal arteriell hypertensjon – en sykdom med betydelig innsnevring av blodårene i lungene, noe som fører til høyt blodtrykk i blodårene som frakter blod fra hjertet til lungene. Dette kan spesielt oppstå hos pasienter med risikofaktorer som HIV infeksjon eller alvorlige leverproblemer (cirrhose). Bivirkningen kan oppstå ved ulike tidspunkt under behandlingen, typisk flere måneder etter oppstart av behandlingen med IntronA.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer IntronA
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares i kjøleskap (2-8ºC).
Skal ikke fryses.
Ved transport kan en pakning oppbevares ved høyst 25ºC i opptil syv dager innen den brukes. IntronA kan settes tilbake i kjøleskap når som helst i løpet av 7‑dagers perioden. Dersom legemidlet ikke brukes innen 7‑dagers perioden, kan det ikke settes tilbake i kjøleskap for en ny oppbevaringsperiode, men skal destrueres.
Når produktet er åpnet kan det oppbevares i høyst 28 dager ved 2-8ºC.
Bruk ikke dette legemidlet hvis du oppdager at IntronA endrer utseende.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av IntronA
 • Virkestoff er rekombinant interferon alfa-2b. Hvert hetteglass inneholder 25 millioner IE i 2,5 ml væske.
 • Andre innholdsstoffer er dinatriumfosfat vannfritt, natriumdihydrogenfosfatmonohydrat, natriumedetat, natriumklorid, m‑kresol, polysorbat 80 og vann til injeksjonsvæsker.
 • En ml oppløsning inneholder 10 millioner IE interferon alfa-2b
Hvordan IntronA ser ut og innholdet i pakningen
IntronA finnes som injeksjonsvæske eller infusjonsvæske, oppløsning
Den klare og fargeløse oppløsningen er pakket i et hetteglass.
IntronA er tilgjengelig i tolv forskjellige pakningsstørrelser:
 • Pakning med 1 hetteglass
 • Pakning med 1 hetteglass, 6 injeksjonssprøyter på 1 ml, 6 kanyler og 12 renseservietter
 • Pakning med 1 hetteglass, 6 injeksjonssprøyter på 1 ml med påfestet kanyle og kanylebeskyttelse og 12 renseservietter
 • Pakning med 1 hetteglass, 6 injeksjonssprøyter på 1 ml med påfestet kanyle og 12 renseservietter
 • Pakning med 2 hetteglass
 • Pakning med 2 hetteglass, 12 injeksjonssprøyter på 1 ml, 12 kanyler og 24 renseservietter
 • Pakning med 2 hetteglass, 12 injeksjonssprøyter på 1 ml med påfestet kanyle og kanylebeskyttelse og 24 renseservietter
 • Pakning med 2 hetteglass, 12 injeksjonssprøyter på 1 ml med påfestet kanyle og 24 renseservietter
 • Pakning med 12 hetteglass
 • Pakning med 12 hetteglass, 72 injeksjonssprøyter på 1 ml, 72 kanyler og 144 renseservietter
 • Pakning med 12 hetteglass, 72 injeksjonssprøyter på 1 ml med påfestet kanyle og kanylebeskyttelse og 144 renseservietter
 • Pakning med 12 hetteglass, 72 injeksjonssprøyter på 1 ml med påfestet kanyle og 144 renseservietter
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Merck Sharp & Dohme B.V.
Waarderweg 39
2031 BN Haarlem
Nederland
Tilvirker
SP Labo N.V.
Industriepark 30
B-2220 Heist-op-den-Berg
Belgia
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
Norge
MSD (Norge) AS
Tlf: +47 32 20 73 00
msdnorge@msd.no
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert oktober 2019.
Andre informasjonskilder
Detaljert informasjon om dette legemiddel er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret http://www.ema.europa.eu/
Dette pakningsvedlegget er tilgjengelig på alle EU/EØS-språk på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency).
 
HVORDAN MAN SELV INJISERER INTRONA
Sprøyte uten en påfestet kanyle
Mangler tekstalternativ for bilde
Følgende instruksjoner forklarer hvordan du injiserer IntronA selv. Les instruksjonene nøye og følg dem steg for steg. Legen din eller hans/hennes sykepleier vil instruere deg. Ikke forsøk å injisere selv hvis du ikke er sikker på om du forstår hvordan man gjør det.
Forberedelse
Legg frem følgende ting før du begynner:
 • et hetteglass med IntronA injeksjonsvæske
 • en sprøyte (f.eks. 1 ml)
 • en kanyle for subkutan injeksjon (for eksempel 0,4 × 13 mm [27 gauge 0,5 inch])
 • en renseserviett.
Vask hendene grundig.
Beregning av dosen med IntronA
Ta bort beskyttelsen fra hetteglasset. Om det er et hetteglass til flerdosebruk behøver du bare ta bort beskyttelsen når du tilbereder den første dosen. Rengjør gummiproppen på hetteglasset som inneholder oppløsningen med IntronA med en renseserviett.
Ta sprøyten ut av pakningen. Ikke rør sprøytespissen. Ta kanylen og sett den fast på tuppen av sprøyten.
Ta bort kanylebeskyttelsen uten å røre nålen og fyll sprøyten med luft gjennom å dra sprøytestempelet til nivået som tilsvarer den dose legen din har forskrevet.
Hold hetteglasset med IntronA pekende oppover uten å røre den rengjorte toppen av hetteglasset med hendene. Før kanylen inn i hetteglasset med IntronA injeksjonsvæske og injiser luft i hetteglasset.
Snu hetteglasset med sprøyten opp og ned i den ene hånden. Forsikre deg om at kanylespissen befinner seg i løsningen med IntronA. Den andre hånden er da fri til å bruke sprøytestempelet. Dra langsomt tilbake sprøytestempelet for å trekke opp riktig dose i sprøyten, som forskrevet av legen din.
Ta bort kanylen fra hetteglasset og kontroller om det er luftbobler i sprøyten. Hvis du ser noen bobler så dra sprøytestempelet noe tilbake og bank forsiktig på sprøyten med kanylen pekende oppover til boblene forsvinner. Trykk forsiktig tilbake sprøytestempelet til riktig dose.
Volum som skal trekkes opp i forhold til dosen:

Volum (ml)

Korresponderende dose (millioner IE) med IntronA 25 millioner IE/2,5 ml injeksjonsvæske eller infusjonsvæske, oppløsning

0,25

2,5

0,5

5

1

10

1,5

15

2

20

2,5

25

Sett kanylebeskyttelsen tilbake og legg sprøyten på en flat overflate.
Forsikre deg om at løsningen er romtemperert opptil 25ºC. Om oppløsningen er kald skal sprøyten varmes mellom hendene. Undersøk oppløsningen før administrering, den skal være klar og fargeløs. Bruk den ikke om den er misfarget eller inneholder partikler. Du er nå klar til å injisere dosen.
Injeksjon av oppløsningen
Velg ut et injeksjonssted. Det beste området for injeksjon er vevet med et lag fett mellom hud og muskel: lår, utsiden av overarmen (du kan trenge hjelp av en annen person for å kunne bruke dette stedet), mageregionen (bortsett fra navlen og rundt livet). Om du er uvanlig slank så bruk kun låret eller utsiden av armen til injeksjon.
Bytt injeksjonssted hver gang.
Rengjør og desinfiser huden der du skal injisere. Vent til huden har tørket. Ta bort kanylebeskyttelsen. Med en hånd klypes løs hud sammen. Med den andre hånden holder du i sprøyten som om du holder i en penn. Stikk inn kanylen i huden i en vinkel på 45° til 90°. Injiser løsningen ved å forsiktig trykke sprøytestempelet helt ned. Dra kanylen rett ut fra huden. Trykk med en liten bandasje eller sterilt gassbind mot injeksjonsstedet i noen sekunder om nødvendig. Masser ikke injeksjonsstedet. Om det blør sett på et plaster.
Hetteglasset og injeksjonsmaterialet er kun til engangsbruk og må kastes etter bruk. Sprøyten og kanylene skal kastes på et sikkert sted i en lukket beholder. Hetteglassene til flerdosebruk må du sette tilbake i kjøleskapet.
HVORDAN MAN SELV INJISERER INTRONA
Sprøyte med en påfestet kanyle
Mangler tekstalternativ for bilde
Følgende instruksjoner forklarer hvordan du injiserer IntronA selv. Les instruksjonene nøye og følg dem steg for steg. Legen din eller hans/hennes sykepleier vil instruere deg hvordan du injiserer IntronA selv. Ikke forsøk å injisere selv hvis du ikke er sikker på om du forstår hvordan man gjør det.
Forberedelse
Legg frem følgende ting før du begynner:
 • et hetteglass med IntronA injeksjonsvæske
 • en sprøyte med en påfestet kanyle for subkutan injeksjon
 • en renseserviett.
Vask hendene grundig.
Beregning av dosen med IntronA
Ta bort beskyttelsen fra hetteglasset. Om det er et hetteglass til flerdosebruk behøver du bare ta bort beskyttelsen når du tilbereder den første dosen. Rengjør gummiproppen på hetteglasset som inneholder oppløsningen med IntronA med en renseserviett.
Ta sprøyten ut av pakningen. Forsikre deg om at kanylen er godt festet på sprøyten ved å holde fast på sprøyten og skru på kanylebeskyttelsen.
Ta bort kanylebeskyttelsen uten å røre nålen og fyll sprøyten med luft gjennom å dra sprøytestempelet til nivået som tilsvarer den dosen legen din har forskrevet.
Hold hetteglasset med IntronA pekende oppover uten å røre den rengjorte toppen av hetteglasset med hendene. Før kanylen inn i hetteglasset med IntronA injeksjonsvæske og injiser luft i hetteglasset.
Snu hetteglasset med sprøyten opp og ned i den ene hånden. Forsikre deg om at kanylespissen befinner seg i løsningen med IntronA. Den andre hånden er da fri til å bruke sprøytestempelet. Dra langsomt tilbake sprøytestempelet for å trekke opp riktig dose i sprøyten, som forskrevet av legen din.
Ta bort kanylen fra hetteglasset og kontroller om det er luftbobler i sprøyten. Hvis du ser noen bobler så dra sprøytestempelet noe tilbake og bank forsiktig på sprøyten med kanylen pekende oppover til boblene forsvinner. Trykk forsiktig tilbake sprøytestempelet til riktig dose.
Volum som skal trekkes opp i forhold til dosen:

Volum (ml)

Korresponderende dose (millioner IE) med IntronA 25 millioner IE/2,5 ml injeksjonsvæske eller infusjonsvæske, oppløsning

0,25

2,5

0,5

5

1

10

1,5

15

2

20

2,5

25

Sett kanylebeskyttelsen tilbake og legg sprøyten med kanylen på en flat overflate.
Forsikre deg om at løsningen er romtemperert opptil 25ºC. Om oppløsningen er kald skal sprøyten varmes mellom hendene. Undersøk oppløsningen før administrering, den skal være klar og fargeløs. Bruk den ikke om den er misfarget eller inneholder partikler. Du er nå klar til å injisere dosen.
Injeksjon av oppløsningen
Velg ut et injeksjonssted. Det beste området for injeksjon er vevet med et lag fett mellom hud og muskel: lår, utsiden av overarmen (du kan trenge hjelp av en annen person for å kunne bruke dette stedet), mageregionen (bortsett fra navlen og rundt livet). Om du er uvanlig slank så bruk kun låret eller utsiden av armen til injeksjon.
Bytt injeksjonssted hver gang.
Rengjør og desinfiser huden der du skal injisere. Vent til huden har tørket. Ta bort kanylebeskyttelsen. Med en hånd klypes løs hud sammen. Med den andre hånden holder du i sprøyten som om du holder i en penn. Stikk inn kanylen i huden i en vinkel på 45° til 90°. Injiser løsningen ved å forsiktig trykke sprøytestempelet helt ned. Dra kanylen rett ut fra huden. Trykk med en liten bandasje eller sterilt gassbind mot injeksjonsstedet i noen sekunder om nødvendig. Masser ikke injeksjonsstedet. Om det blør sett på et plaster.
Hetteglasset og injeksjonsmaterialet er kun til engangsbruk og må kastes etter bruk. Kast sprøyten med den påfestede kanylen på et sikkert sted i en lukket beholder. Hetteglassene til flerdosebruk må du sette tilbake i kjøleskapet.
HVORDAN MAN SELV INJISERER INTRONA
Sprøyte med en påfestet kanyle og kanylebeskyttelse
Mangler tekstalternativ for bilde
Følgende instruksjoner forklarer hvordan du injiserer IntronA selv. Les instruksjonene nøye og følg dem steg for steg. Legen din eller hans/hennes sykepleier vil instruere deg hvordan du injiserer IntronA selv. Ikke forsøk å injisere selv hvis du ikke er sikker på om du forstår hvordan man gjør det.
Forberedelse
Legg frem følgende ting før du begynner:
 • et hetteglass med IntronA injeksjonsvæske
 • en 1 ml sprøyte med en påfestet kanyle og kanylebeskyttelse (BD SafetyGlide-sprøyte)
 • en renseserviett.
Vask hendene grundig.
Beregning av dosen med IntronA
Ta bort beskyttelsen fra hetteglasset. Om det er et hetteglass til flerdosebruk behøver du bare ta bort beskyttelsen når du tilbereder den første dosen. Rengjør gummiproppen på hetteglasset som inneholder oppløsningen med IntronA med en renseserviett.
Ta sprøyten ut av pakningen. Roter kanylebeskyttelsesanordningen slik at den orienteres skrått på måleskalaen.
Ta bort kanylebeskyttelsen uten å røre nålen og fyll sprøyten med luft gjennom å dra sprøytestempelet til nivået som tilsvarer den dosen legen din har forskrevet.
Hold hetteglasset med IntronA pekende oppover uten å røre den rengjorte toppen av hetteglasset med hendene. Før kanylen inn i hetteglasset med IntronA injeksjonsvæske og injiser luft i hetteglasset.
Snu hetteglasset med sprøyten opp og ned i den ene hånden. Forsikre deg om at kanylespissen befinner seg i løsningen med IntronA. Den andre hånden er da fri til å bruke sprøytestempelet. Dra langsomt tilbake sprøytestempelet for å trekke opp riktig dose i sprøyten, som forskrevet av legen din (Figur A).
Mangler tekstalternativ for bilde
Figur A
Ta bort kanylen fra hetteglasset og kontroller om det er luftbobler i sprøyten. Hvis du ser noen bobler så dra sprøytestempelet noe tilbake og bank forsiktig på sprøyten med kanylen pekende oppover til boblene forsvinner. Trykk forsiktig tilbake sprøytestempelet til riktig dose.
Volum som skal trekkes opp i forhold til dosen:

Volum (ml)

Korresponderende dose (millioner IE) med IntronA 25 millioner IE/2,5 ml injeksjonsvæske eller infusjonsvæske, oppløsning

0,25

2,5

0,5

5

1

10

1,5

15

2

20

2,5

25

Sett kanylebeskyttelsen tilbake og legg sprøyten med kanylen på en flat overflate.
Forsikre deg om at løsningen er romtemperert opptil 25ºC. Om oppløsningen er kald skal sprøyten varmes mellom hendene. Undersøk oppløsningen før administrering, den skal være klar og fargeløs. Bruk den ikke om den er misfarget eller inneholder partikler. Du er nå klar til å injisere dosen.
Injeksjon av oppløsningen
Velg ut et injeksjonssted. Det beste området for injeksjon er vevet med et lag fett mellom hud og muskel: lår, utsiden av overarmen (du kan trenge hjelp av en annen person for å kunne bruke dette stedet), mageregionen (bortsett fra navlen og rundt livet). Om du er uvanlig slank så bruk kun låret eller utsiden av armen til injeksjon.
Bytt injeksjonssted hver gang.
Rengjør og desinfiser huden der du skal injisere. Vent til huden har tørket. Ta bort kanylebeskyttelsen.
Kanylebeskyttelsesanordningen kan roteres slik at det blir enklere å utføre injeksjonen (Figur B).
Mangler tekstalternativ for bilde
Figur B
Med en hånd klypes løs hud sammen. Med den andre hånden holder du i sprøyten som om du holder i en penn. Stikk inn kanylen i huden i en vinkel på 45° til 90°. Injiser løsningen ved å forsiktig trykke sprøytestempelet helt ned (figur C).
Mangler tekstalternativ for bilde
Figur C
Dra kanylen rett ut fra huden. Trykk med en liten bandasje eller sterilt gassbind mot injeksjonsstedet i noen sekunder om nødvendig. Masser ikke injeksjonsstedet. Om det blør sett på et plaster.
Hetteglasset og injeksjonsmaterialet er kun til engangsbruk og må kastes etter bruk. Aktiver sikkerhetsmekanismen på sprøyten etter at den er fjernet fra injeksjonsstedet ved å skyve støtstangen helt ut slik at den dekker hele kanylespissen (Figur D). Sjekk at støtstangen er fullt utstrekt og at kanylespissen er dekket. Kast sprøyten umiddelbart i en godkjent kanylebeholder hvis det ikke er mulig å aktivere sikkerhetsmekanismen. Sprøyten med den påfestede kanylen skal kastes på et sikkert sted i en lukket beholder. Hetteglassene til flerdosebruk må du sette tilbake i kjøleskapet.
Mangler tekstalternativ for bilde
Figur D
Godkjent representant:
BD, Laagstraat 57, B-9140
Temse, Belgia

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

agitasjon (hypereksitabilitet): Rastløshet, uro og ukontrollerte bevegelser. Kjennetegnes ved at personen er opphisset/oppskaket.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaksi (anafylaktisk reaksjon): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

artritt (leddbetennelse, betennelse i ledd): Betennelse som gir smerte, stivhet og hevelse i ledd. Samlebetegnelse for en rekke sykdommer, som f.eks. revmatoid artritt, urinsyregikt og psoriasisartritt.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

autoimmun: Betyr at kroppens immunsystem reagerer på kroppens egne stoffer eller vev. Dette fører til forskjellige sykdommer, avhengig av hva immunforsvaret reagerer på. Eksempler på autoimmune sykdommer er type 1-diabetes og multippel sklerose (MS).

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

bronkitt: Betennelse i lungenes bronkier, som er de største luftveiene i lungene. Kronisk bronkitt, som nesten alltid er forårsaket av røyking, er en besværlig sykdom med svært langvarig betennelse i luftveiene som gir hoste. Akutt bronkitt i forbindelse med en luftveisinfeksjon kan hos barn gi pustevansker.

cirrhose (levercirrhose, skrumplever): Sykelig forandring av et organ der det dannes bindevev i stedet for organets spesifikke celler. Bindevev holder normalt sammen celler og organer i kroppen. Levercirrhose er et eksempel på en cirrhose, hvor leverceller gradvis erstattes av bindevevsceller slik at leverfunksjonen ødelegges.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dyspepsi (fordøyelsesbesvær, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forkjølelse: Virusinfeksjon i nese og svelg. Vanlige symptomer er hoste, snue, nysing, sår hals, hodepine og ev. lett feber.

hepatitt b (hepatitt b-virusinfeksjon, hbv-infeksjon): Leverbetennelse som skyldes infeksjon med hepatitt B-virus (HBV). HBV kan smitte gjennom blod eller overføres som en kjønnssykdom.

hepatitt c (hepatitt c-virusinfeksjon, hcv-infeksjon): Leverbetennelse som skyldes infeksjon med hepatitt C-virus (HCV). HCV smitter hovedsakelig gjennom blod.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

intravenøs (i.v., intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

konjunktivitt (øyekatarr): Betennelse i øyets bindehinne. Kan forårsakes av bakterier, virus eller allergi. Symptomer er ruskfølelse, tåreflod, svie, kløe og rødt øye.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lungebetennelse (pneumoni): Betennelse i lungevevet som følge av en infeksjon med virus eller bakterier.

lungefibrose (pulmonal fibrose): Arrdannelse i lungene.

lymfom (lymfekreft): Ved lymfekreft (malignt lymfom) endrer normale lymfeceller seg til kreftceller. Det finnes to hovedtyper av lymfekreft: Hodgkin lymfom og non-Hodgkin lymfom, som begge inndeles i flere undertyper. Hovedsymptomene ved lymfekreft er en hevelse uten medfølgende smerte av lymfeknuter, på hals, i armhuler eller lyske. Men sykdommen kan starte i alle lymfeknuter. Vanlige symptomer er tretthet, vekttap, feber og nattesvette.

malignt melanom (melanom, føflekkreft): Melanom er en spesiell form for hudkreft som oppstår i hudens pigmentceller (celler med fargestoff). Sykdommen kan også opptre i pigmentcellene i slimhinner, i øyne og i indre organer.

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.

multippelt myelom (myelomatose, benmargskreft, plasmacellemyelom): Kreft som kjennetegnes ved ukontrollert deling av plasmaceller i benmargen. Plasmacellene fortrenger plassen til andre celler i benmargen.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

sentralnervesystemet (cns): Er en av nervesystemets to hoveddeler (den andre hoveddelen er det perifere nervesystemet). CNS består av hjernen og ryggmargen.

smertestillende midler (analgetikum, analgetika, smertestillende middel): Legemidler som brukes ved smerte og ubehag.

subkutan (s.c., subkutant): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis subkutant.

økt svetting (hyperhidrose, overdreven svetting, diaforese): Hyperhidrose er økt svetting som vanligvis skyldes en sykdom.