Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Insulin lispro Sanofi 100 enheter/ml injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn

insulin lispro

Hver ferdigfylt penn gir 1-80 enheter i trinn på 1 enhet.
  Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning. Se avsnitt 4 for informasjon om hvordan du melder bivirkninger.
Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Insulin lispro Sanofi er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Insulin lispro Sanofi
 3. Hvordan du bruker Insulin lispro Sanofi
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Insulin lispro Sanofi
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Insulin lispro Sanofi er og hva det brukes mot
Insulin lispro Sanofi brukes til behandling av diabetes. Det virker raskere enn vanlig humant insulin fordi insulinmolekylet er blitt endret litt.
Du får diabetes dersom bukspyttkjertelen ikke produserer nok insulin til å kontrollere blodsukkernivået ditt. Insulin lispro Sanofi erstatter kroppens eget insulin og brukes for å kontrollere blodsukkeret på lang sikt. Det virker meget raskt og varer i kortere tid enn oppløselig insulin (2 til 5 timer). Du skal vanligvis ta Insulin lispro Sanofi innenfor 15 minutter i tilknytning til et måltid.
Legen din kan be deg bruke Insulin lispro Sanofi sammen med et mer langtidsvirkende insulin. Til hver insulintype følger det med et pakningsvedlegg med opplysninger om preparatet. Du må ikke endre insulinbehandlingen med mindre legen din har bedt deg om det. Vær svært forsiktig dersom du endrer din insulinbehandling.
Insulin lispro Sanofi er egnet til behandling av voksne og barn.
Insulin lispro Sanofi er en ferdigfylt injeksjonspenn til engangsbruk som inneholder 3 ml (300 enheter, 100 enheter/ml) av insulin lispro. Hver ferdigfylte injeksjonspenn med Insulin lispro Sanofi inneholder flere insulindoser. Med Insulin lispro Sanofi ferdigfylt injeksjonspenn kan man innstille i 1 enhet av gangen. Antallet enheter vises i doseringsvinduet, kontroller alltid der før du injiserer. Du kan gi fra 1-80 enheter i en injeksjon. Om dosen din er høyere enn 80 enheter, må du gi ytterligere en injeksjon.
 
2. Hva du må vite før du bruker Insulin lispro Sanofi
Bruk ikke Insulin lispro Sanofi
 • dersom du tror du er i ferd med å bli hypoglykemisk (få lavt blodsukker). Senere i dette pakningsvedlegget står det beskrevet hvordan du skal håndtere lett hypoglykemi (se avsnitt 3: Dersom du tar for mye av Insulin lispro Sanofi).
 • dersom du er allergisk (overfølsom) overfor insulin lispro eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Insulin lispro Sanofi i ferdigfylt penn er kun tilpasset injeksjon like under huden (se også avsnitt 3). Rådfør deg med legen din dersom du trenger å injisere insulinet ved hjelp av en annen metode.
Skriv ned varenavn (“Insulin lispro Sanofi”) og lotnummer (både på ytteresken og etikettene på hvert hetteglass, sylinderampulle og ferdigfylt penn) på produktet du bruker, slik at du kan oppgi denne informasjonen ved rapportering av eventuelle bivirkninger.
 • Dersom blodsukkernivået ditt er godt kontrollert av din nåværende insulinbehandling, kan det hende at du ikke merker varselsymptomene når blodsukkeret blir for lavt. Varselsymptomer er beskrevet senere i dette pakningsvedlegget. Du må nøye overveie tidspunkter for måltider, hvor ofte du trener og hvor mye du har å gjøre. Du må også holde et godt øye med blodsukkernivået ditt ved å måle det ofte.
 • Noen få personer som har fått hypoglykemi etter bytte fra animalsk til humant insulin, har opplyst at de tidlige varselsymptomene var mindre uttalte eller forandret. Dersom du ofte får hypoglykemi eller har vanskeligheter med å gjenkjenne tegn på hypoglykemi, må du rådføre deg med legen din.
 • Hvis du kan svare JA på noen av de følgende spørsmålene, informer legen din, apotek eller diabetessykepleier:
  • Har du nylig vært syk?
  • Har du problemer med nyrene eller leveren?
  • Trener du mer enn normalt?
 • Du bør også informere legen din, apotek eller diabetessykepleier dersom du planlegger å reise utenlands. Tidsforskjellene mellom land kan bety at du må ta injeksjonene dine og spise måltider på andre tidspunkter enn hjemme.
 • Noen pasienter med langvarig diabetes type 2som har eller har hatt hjertesykdom eller slag, og som ble behandlet med pioglitazon og insulin, opplevde utvikling av hjertesvikt. Informer legen din umiddelbart hvis du opplever symptomer på hjertesvikt, slik som unormal kortpustethet, rask vektøkning eller lokal hevelse (ødem).
 • Denne pennen anbefales ikke til blinde eller svaksynte uten hjelp fra en annen person, som er opplært i bruk av pennen.
Andre legemidler og Insulin lispro Sanofi
Ditt insulinbehov kan forandre seg dersom du bruker
 • p-piller,
 • steroider,
 • skjoldbruskkjertelhormoner (stoffskiftebehandling),
 • antidiabetika som tas via munnen,
 • acetylsalisylsyre,
 • antibiotika som sulfa,
 • oktreotid,
 • beta2-stimulerende midler (f.eks. ritodrin, salbutamol eller terbutalin),
 • betablokkere, eller
 • visse antidepressiva (monoaminoksidasehemmere eller selektive serotonin reopptakshemmere),
 • danazol,
 • enkelte hemmere av «angiotensin converting enzyme» (ACE-hemmere) (f.eks. kaptopril, enalapril), og
 • angiotensin-II-reseptorblokkere.
Rådfør deg med lege dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler (se også avsnittet “Advarsler og forsiktighetsregler”).
Inntak av Insulin lispro Sanofi sammen med alkohol
Blodsukkernivået ditt kan endres hvis du drikker alkohol. Derfor kan mengden av insulin som behøves endre seg.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Insulinbehovet vil vanligvis være redusert i de tre første månedene av graviditeten og økt i de resterende seks månedene.
Dersom du ammer, kan det være at du må forandre på insulininntaket eller kostholdet ditt.
Kjøring og bruk av maskiner
Din evne til å konsentrere deg og reagere kan bli redusert dersom du har hypoglykemi. Vær oppmerksom på dette problemet i alle situasjoner hvor du kan utsette deg selv og andre for fare (f.eks. bilkjøring eller bruk av maskiner). Du bør snakke med legen din om bilkjøring er tilrådelig hvis du:
 • ofte får hypoglykemi
 • har vanskeligheter med å merke, eller ikke merker varselsymptomer på hypoglykemi
Viktige opplysninger om noen av innholdsstoffene i Insulin lispro Sanofi
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) per dose, dvs. så godt som “natriumfritt”.
 
3. Hvordan du bruker Insulin lispro Sanofi
Når du henter insulin på apoteket må du alltid kontrollere pakningen og etiketten på den ferdigfylte pennen for navn og type insulin. Forsikre deg om at du får den typen Insulin lispro Sanofi som legen din har fortalt deg at du skal bruke.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege hvis du er usikker. For å forhindre overføring av sykdom skal hver penn kun benyttes av deg, selv om kanylen byttes.
Dosering
 • Du skal normalt sette injeksjon med Insulin lispro Sanofi innenfor 15 minutter i tilknytning til et måltid. Ved behov kan du sette injeksjonen rett etter et måltid. Legen din skal ha fortalt deg nøyaktig hvor mye du skal bruke, når du skal bruke det og hvor ofte. Disse instruksjonene gjelder kun for deg. Følg instruksjonene nøyaktig og oppsøk helsepersonell, f.eks. ved diabetesklinikk, regelmessig.
 • Dersom du endrer insulintypen du bruker (f.eks. fra et humant eller animalsk insulin til et Insulin lispro Sanofi produkt), kan det hende du må bruke mer eller mindre enn før. Dette gjelder kanskje kun for den første injeksjonen, eller det kan være en gradvis forandring i løpet av flere uker eller måneder.
 • Injiser Insulin lispro Sanofi under huden (subkutant, forkortes «s.c.»). Du skal kun injisere i en muskel hvis legen din har fortalt deg det.
Klargjøring av Insulin lispro Sanofi
 • Insulin lispro Sanofi er allerede oppløst i vann, så du behøver ikke å blande den ut. Du må kun bruke oppløsningen hvis den ser ut som vann. Den skal være klar og verken være misfarget eller inneholde partikler. Kontroller dette hver gang du skal sette en injeksjon.
Klargjøring av SoloStar ferdigfylt penn (se også bruksanvisningen)
 • Insulin lispro Sanofi i ferdigfylt penn er kun tilpasset injeksjon like under huden. Rådfør deg med legen din dersom du trenger å injisere insulinet ved hjelp av en annen metode.
 • Vask hendene.
 • Les bruksanvisningen for hvordan du skal bruke din ferdigfylte penn med insulin. Følg bruksanvisningen nøye. Her er noen påminnelser.
 • Bruk en ren kanyle (kanyler er ikke inkludert i pakningen).
 • Ta alltid en sikkerhetstest før hver injeksjon.
Injeksjon av Insulin lispro Sanofi
 • Før du setter injeksjonen, må du rense huden slik du har fått beskjed om. Injiser under huden slik du har blitt vist. Ikke injiser direkte i en blodåre. La kanylen være i huden i ti sekunder etter at du har injisert for å være sikker på at du har injisert hele dosen. Ikke masser området du akkurat har injisert. Pass på at du injiserer minst 1 cm fra forrige injeksjonssted og at du "roterer" på injeksjonsstedene, slik du har blitt lært. Insulin lispro Sanofi vil virke raskere enn oppløselig humant insulin, uavhengig av hvilket injeksjonssted du bruker, enten det er overarm, lår, sete eller mageregionen.
 • Du må ikke injisere Insulin lispro Sanofi intravenøst (i.v.). Injiser Insulin lispro Sanofi slik som din lege eller sykepleier har lært deg. Det er kun legen som kan injisere Insulin lispro Sanofi intravenøst. Han vil kun gjøre dette under spesielle omstendigheter som f.eks. ved kirurgi eller hvis du er syk og blodsukkeret ditt er for høyt.
Etter injeksjon
 • Fjern kanylen fra den ferdigfylte pennen ved hjelp av beskyttelseshetten, så snart du har satt injeksjonen. Ikke del kanylene dine med andre. Ikke del pennen din med andre. Sett beskyttelseshetten tilbake på pennen.
Ytterligere injeksjoner
 • Bruk alltid en ny kanyle hver gang du bruker den ferdigfylte pennen. Ta alltid en sikkerhetstest før hver injeksjon. Ved å se hvor stempelet er på insulinskalaen på pennen kan du se omtrent hvor mange enheter insulin som er igjen.
 • Du må ikke blande annen insulin i din ferdigfylte penn. Når den ferdigfylte pennen er tom, skal den ikke brukes igjen. Kast pennen på en forsvarlig måte - apoteket eller diabetessykepleier kan forklare deg hvordan du gjør dette.
Dersom du tar for mye av Insulin lispro Sanofi
Dersom du tar mer Insulin lispro Sanofi enn du trenger, kan du få lavt blodsukker. Mål blodsukkeret ditt. Hvis blodsukkeret ditt er lavt (lett hypoglykemi), bør du spise glukosetabletter, sukker eller drikke sukkerholdig drikke. Spis så frukt, kjeks eller brød, som legen har rådet deg til. Deretter bør du hvile. Dette vil ofte hjelpe deg over et lett tilfelle av hypoglykemi eller en litt for høy dose av insulin. Dersom du blir verre, pusten din blir overfladisk og huden blir blek, skal du straks ta kontakt med legen din. En injeksjon med glukagon kan behandle en relativt alvorlig grad av hypoglykemi. Spis glukose eller sukker etter glukagoninjeksjonen. Dersom du ikke responderer på glukagonbehandlingen, må du på sykehus. Be legen din informere deg om glukagon.
Dersom du har glemt å ta Insulin lispro Sanofi
Dersom du bruker mindre Insulin lispro Sanofi enn du trenger, kan du få høyt blodsukker. Mål blodsukkeret ditt.
Dersom hypoglykemi (lavt blodsukker) eller hyperglykemi (høyt blodsukker) ikke behandles, kan tilstanden bli veldig alvorlig og forårsake hodepine, kvalme, brekninger, dehydrering, bevisstløshet, koma, eller til og med død (se hypoglykemi og hyperglykemi og diabetisk ketoacidose i avsnitt 4 “Mulige bivirkninger”).
Tre enkle trinn for å unngå hypoglykemi eller hyperglykemi er:
 • Ha alltid med deg ekstra sprøyter og et ekstra hetteglass med Insulin lispro Sanofi, eller en ekstra penn og sylinderampuller, i tilfelle du skulle miste din ferdigfylte SoloStar penn eller den blir skadet.
 • Ha alltid med deg noe som viser at du er diabetiker.
 • Ha alltid med deg sukker.
Dersom du avbryter behandling med Insulin lispro Sanofi
Dersom du bruker mindre Insulin lispro Sanofi enn du trenger, kan du få høyt blodsukker. Du må ikke forandre på insulinbehandlingen din uten at legen din har fortalt deg at du skal gjøre det.
Spør lege eller apotek dersom du har ytterligere spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Systemisk allergi er sjeldent (kan påvirke inntil 1 av 1000 personer). Symptomene er som følger:
 • utslett over hele kroppen
 • vanskeligheter med å puste
 • hvesende/tung pust
 • blodtrykksfall
 • hurtig hjertebank
 • svette
Dersom du tror Insulin lispro Sanofi gir deg denne type insulinallergi, må du straks fortelle det til legen din.
Lokal allergi er vanlig (kan påvirke inntil 1 av 10 personer). Noen personer opplever rødhet, hevelse eller kløe i området der insulinet injiseres. Dette forsvinner vanligvis i løpet av noen dager til noen få uker. Informer legen din dersom dette skjer med deg.
Lipodystrofi (fortykkelse av huden eller fordypning i huden) er mindre vanlig (kan påvirke inntil 1 av 100 personer). Informer legen din dersom du merker at huden blir tykkere eller at det danner seg fordypninger ved injeksjonsstedet.
Ødem (f.eks. hevelse i armer og ankler, væskeansamling) er rapportert, spesielt ved oppstart av insulinbehandling eller ved endring i behandlingen for å forbedre blodsukkerkontrollen.
Vanlige problemer ved diabetesHypoglykemi
Hypoglykemi (lavt blodsukker) betyr at det ikke er nok sukker i blodet. Dette kan skje dersom:
 • du tar for mye Insulin lispro Sanofi eller annet insulin,
 • du hopper over eller utsetter måltider, eller forandrer på kostholdet,
 • du trener eller arbeider for hardt rett før eller etter et måltid,
 • du har en infeksjon eller er syk (spesielt diaré eller oppkast),
 • det har skjedd en forandring i ditt insulinbehov, eller
 • du har problemer med nyrene eller leveren som forverres.
Alkohol og enkelte legemidler kan påvirke blodsukkernivået ditt (se avsnitt 2).
De første symptomene på lavt blodsukker kommer vanligvis raskt og kan være:
 • tretthet
 • nervøsitet eller skjelving
 • hodepine
 • hurtig hjertebank
 • kvalme
 • kaldsvette
Dersom du har problemer med å oppdage disse varselsymptomene, bør du unngå situasjoner hvor hypoglykemi vil kunne utsette deg selv eller andre for fare, f.eks. bilkjøring.
Hyperglykemi og diabetisk ketoacidose
Hyperglykemi (for mye sukker i blodet) betyr at kroppen din ikke har nok insulin. Hyperglykemi kan oppstå ved:
 • at du ikke bruker din Insulin lispro Sanofi eller annen insulin,
 • at du bruker mindre insulin enn legen din har sagt du skal bruke,
 • at du spiser mye mer enn dietten din tillater, eller
 • feber, infeksjoner eller emosjonelt stress.
Hyperglykemi kan føre til diabetisk ketoacidose. De første symptomene kommer langsomt over mange timer eller dager. Symptomer inkluderer følgende:
 • søvnighet
 • rødming i ansiktet
 • tørste
 • appetittløshet
 • fruktlignende lukt av pusten
 • kvalme eller oppkast
Alvorlige symptomer er tungpustethet og rask puls. Skaff medisinsk hjelp omgående.
Sykdom
Dersom du er syk, særlig om du er kvalm eller kaster opp, kan det være behov for å endre insulinmengden. Selv når du ikke spiser som normalt, trenger du insulin. Test urinen eller blodet, følg de alminnelige “regler ved sykdom” og informer legen din.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Insulin lispro Sanofi
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke Insulin lispro Sanofi ferdigfylt penn etter utløpsdatoen (EXP) som er angitt på etiketten og esken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Før førstegangsbruk skal den ferdigfylte pennen oppbevares i kjøleskap (2-8ºC). Skal ikke fryses.
Oppbevar den ferdigfylte pennen i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.
Ferdigfylte penner med Insulin lispro Sanofi som er i bruk skal oppbevares ved romtemperatur (høyst 30ºC), og kastes etter 4 uker. Ferdigfylte penner som er i bruk skal ikke oppbevares i kjøleskap. Den ferdigfylte pennen skal ikke oppbevares med kanylen påmontert. Oppbevar alltid den ferdigfylte pennen med hetten på for å beskytte mot lys.
Bruk ikke Insulin lispro Sanofi ferdigfylt penn hvis væsken er farget eller inneholder partikler. Du må kun bruke den hvis den ser ut som vann. Kontroller dette hver gang du skal sette en injeksjon.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Insulin lispro Sanofi
 • Virkestoff er insulin lispro. Hver ml oppløsning inneholder 100 enheter (tilsvarende 3,5 mg) insulin lispro. Hver ferdigfylt penn inneholder 3 ml injeksjonsvæske, oppløsning tilsvarende 300 enheter.
 • Andre innholdsstoffer er: metakresol, glyserol, dinatriumhydrogenfosfatheptahydrat, sinkoksid og vann til injeksjonsvæsker. Natriumhydroksid eller saltsyre kan være brukt for regulering av surhetsgraden.
Hvordan Insulin lispro Sanofi ser ut og innholdet i pakningen
Insulin lispro Sanofi injeksjonsvæske, oppløsning er en klar, fargeløs, vandig oppløsning.
Hver ferdigfylt penn inneholder 3 ml.
Insulin lispro Sanofi ferdigfylt penn (SoloStar) kommer i pakninger med 1, 3, 5 eller 10 ferdigfylte penner. Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Insulin lispro Sanofi som er i din ferdigfylte penn er akkurat det samme produktet som Insulin lispro Sanofi i separate sylinderampuller. Den ferdigfylte pennen har rett og slett en innebygd sylinderampulle. Når den ferdigfylte pennen er tom, kan du ikke bruke den igjen.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
sanofi-aventis groupe, 54 rue La Boétie, F - 75008 Paris, Frankrike
Tilvirker:
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, D-65926 Frankfurt am Main, Tyskland
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
Norge
sanofi-aventis Norge AS
Tlf: +47 67 10 71 00
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert oktober 2018.
Andre informasjonskilder
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu/.
 
BRUKSANVISNINGInsulin lispro Sanofi injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn (SoloStar)Les dette førstViktig informasjon
Mangler tekstalternativ for bildeAldri del pennen din med andre – den er kun til deg.
Mangler tekstalternativ for bildeAldri bruk pennen din dersom den er skadet eller dersom du ikke er sikker på om den virker som den skal.
Mangler tekstalternativ for bildeTa alltid en sikkerhetstest.
Mangler tekstalternativ for bildeHa alltid med deg en ekstra penn og ekstra kanyler, i tilfelle du skulle miste dem eller de blir ødelagt.
Mangler tekstalternativ for bildeAldri bruk kanyler om igjen. Dersom du gjør dette kan det være du ikke får i deg dosen din (underdosering) eller får i deg for mye (overdosering), da kanylen kan være tilstoppet.
Lær å sette injeksjoner
 • Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier om hvordan du skal sette injeksjoner, før du bruker pennen.
 • Spør om hjelp dersom du har problemer med å håndtere pennen, f.eks. dersom du har problemer med synet.
 • Denne injeksjonspennen anbefales ikke til blinde og svaksynte personer uten hjelp fra en annen person, som er opplært i bruk av pennen.
 • Les hele bruksanvisningen før du bruker pennen din. Dersom du ikke følger bruksanvisningen kan det være du får for mye eller for lite insulin.
Trenger du hjelp?
Dersom du har spørsmål angående pennen din eller diabetes, rådfør deg med legen din, apotek eller sykepleier, eller ring sanofi-aventis på telefonnummeret som er angitt på forsiden av dette pakningsvedlegget.
Ekstra tilbehør som du trenger:
 • en ny steril kanyle (se TRINN 2).
 • en punkteringsbestandig beholder til brukte kanyler og penner (se Kasting av pennen din).
Bli kjent med pennen din
Mangler tekstalternativ for bilde
* Du vil først se stempelet etter at du har injisert noen doser.
TRINN 1: Kontroller pennen din
Mangler tekstalternativ for bildeTa en ny penn ut fra kjøleskapet minst 1 time før du skal sette injeksjonen. Kald insulin er mer smertefullt å injisere.
A Kontroller navn og utløpsdato på etiketten på pennen din.
 • Forsikre deg om at du har riktig insulin. Dette er spesielt viktig dersom du har andre injeksjonspenner.
 • Aldri bruk pennen din etter utløpsdatoen.
Mangler tekstalternativ for bilde
B Ta av beskyttelseshetten.
Mangler tekstalternativ for bilde
C Kontroller at insulinet er klart.
 • Ikke bruk pennen dersom insulinet er uklart, misfarget eller inneholder partikler.
Mangler tekstalternativ for bilde
TRINN 2: Sett på en ny kanyle
Mangler tekstalternativ for bildeBruk alltid en ny steril kanyle ved hver injeksjon. Dette forhindrer tilstoppede kanyler, forurensning og infeksjon.
Mangler tekstalternativ for bildeBruk kun kanyler som er beregnet for bruk med Insulin lispro Sanofi (f.eks. kanyler fra BD, Ypsomed, Artsana eller Owen Mumford).
A Ta en ny kanyle og trekk av forseglingen.
Mangler tekstalternativ for bilde
B Hold kanylen rett og skru den på pennen til den sitter fast. Ikke skru for hardt til.
Mangler tekstalternativ for bilde
C Trekk av beskyttelseshetten. Behold denne til senere.
Mangler tekstalternativ for bilde
D Trekk av den indre kanylebeskytteren og kast den.
Mangler tekstalternativ for bilde
Mangler tekstalternativ for bildeHåndtering av kanyler
 • Vær forsiktig når du håndterer kanyler – for å forhindre skader og kryssinfeksjon.
TRINN 3: Ta en sikkerhetstest
Mangler tekstalternativ for bildeTa alltid en sikkerhetstest før hver injeksjon – dette er for å:
 • kontrollere at pennen og kanylen fungerer som de skal.
 • sikre at du får riktig dose insulin.
A Velg 2 enheter ved å vri dosevelgeren til doseindikatoren peker på tallet 2.
Mangler tekstalternativ for bilde
B Trykk injeksjonsknappen helt inn.
 • Pennen din fungerer som den skal når det kommer insulin ut av kanylespissen.
Mangler tekstalternativ for bilde
Dersom det ikke kommer noe insulin:
 • Det kan være du må gjenta dette trinnet inntil 3 ganger før du ser noe insulin.
 • Dersom det ikke kommer noe insulin ut etter den tredje gangen, kan det være kanylen er tilstoppet. Hvis dette skjer:
  • bytt kanylen (se TRINN 6 og TRINN 2),
  • ta deretter sikkerhetstesten på nytt (TRINN 3).
 • Ikke bruk pennen din dersom det fremdeles ikke kommer noe insulin ut fra kanylespissen. Bruk en ny penn.
 • Bruk aldri en sprøyte til å fjerne insulin fra pennen din.
Mangler tekstalternativ for bildeDersom du ser luftbobler
 • Det kan være du ser luftbobler i insulinet. Dette er normalt, de gjør ikke skade.
TRINN 4: Velg dose
Mangler tekstalternativ for bildeVelg aldri en dose eller trykk på injeksjonsknappen uten at det er satt på en kanyle. Dette kan skade pennen din.
A Pass på at det er satt på en kanyle og at dosen en satt til “0”.
Mangler tekstalternativ for bilde
B Vri på dosevelgeren til doseindikatoren peker på dosen du skal ha.
 • Dersom du vrir forbi dosen din, kan du vri tilbake.
 • Dersom det ikke er nok enheter igjen i pennen til den dosen du skal ha, vil dosevelgeren stoppe på antall enheter som er igjen.
 • Dersom du ikke kan velge hele dosen du skal ha, kan du bruke en ny penn, eller injisere de resterende enhetene og bruke en ny penn for å fullføre dosen.
Mangler tekstalternativ for bilde
Hvordan lese av doseringsvinduet
Partall vises på linje med doseindikatoren:
Mangler tekstalternativ for bilde
20 enheter valgt.
Oddetall vises som streker mellom partallene:
Mangler tekstalternativ for bilde
21 enheter valgt.
Mangler tekstalternativ for bildeEnheter med insulin i pennen din
 • Pennen din inneholder totalt 300 enheter insulin. Du kan velge doser fra 1 til 80 enheter, i trinn på 1 enhet. Hver penn inneholder mer enn én dose.
 • Du kan se omtrent hvor mange enheter insulin som er igjen ved å se hvor stempelet er på insulinskalaen.
TRINN 5: Injiser dosen din
Mangler tekstalternativ for bildeIkke tving doseringsknappen ned dersom du synes den er hard å trykke ned, da dette kan ødelegge pennen din. Se Mangler tekstalternativ for bildeavsnittet nedenfor for hjelp.
A Velg et sted å sette injeksjonen som vist på bildet
Mangler tekstalternativ for bilde
B Trykk kanylen inn i huden som du har blitt vist av din lege, apotek eller sykepleier.
 • Ikke rør injeksjonsknappen enda.
Mangler tekstalternativ for bilde
C Plasser tommelen din på injeksjonsknappen. Trykk deretter helt inn og hold.
 • Ikke hold tommelen skrått når du trykker – da kan tommelen din hindre dosevelgeren i å dreie.
Mangler tekstalternativ for bilde
D Hold injeksjonsknappen inne og tell sakte til 10 når du ser "0" i doseringsvinduet.
 • Dette vil sikre at du får i deg hele dosen.
Mangler tekstalternativ for bilde
E Etter at du har holdt og talt sakte til 10, slipp injeksjonsknappen. Fjern deretter kanylen fra huden din.Mangler tekstalternativ for bildeDersom du synes knappen er hard å trykke ned:
 • Bytt kanylen (se TRINN 6 og TRINN 2) og ta deretter en sikkerhetstest (se TRINN 3).
 • Bytt til en ny penn dersom du fremdeles synes knappen er hard å trykke ned.
 • Bruk aldri en sprøyte til å fjerne insulin fra pennen din.
TRINN 6: Fjern kanylen
Mangler tekstalternativ for bildeVær forsiktig når du håndterer kanyler – for å forhindre skader og kryssinfeksjon.
Mangler tekstalternativ for bildeSett aldri på den indre kanylebeskyttelsen igjen.
A Sett den ytre kanylehetten tilbake på kanylen, og bruk denne til å skru kanylen av pennen.
 • For å redusere risikoen for utilsiktet skade fra kanylen, skal aldri den indre kanylebeskyttelsen settes på igjen.
 • Dersom en annen person setter en injeksjon på deg, eller hvis du setter en injeksjon på en annen person, må denne personen være spesielt forsiktig når kanylen skal fjernes og kastes.
 • Følg anbefalte sikkerhetstiltak ved fjerning og kasting av kanyler (kontakt din lege, apotek eller sykepleier) for å redusere risikoen for utilsiktet skade fra kanylen og overføring av smittsomme sykdommer.
B Kast den brukte kanylen i en punkteringsbestandig beholder, eller som du har blitt fortalt på apotek eller av lokal myndighet.
Mangler tekstalternativ for bilde
C Sett på beskyttelseshetten igjen.
 • Ikke legg pennen tilbake i kjøleskapet.
Mangler tekstalternativ for bilde
Brukes innen
 • Bruk kun pennen i inntil 28 dager etter at den er åpnet.
Hvordan du skal oppbevare pennenFør førstegangsbruk
 • Oppbevar nye penner i kjøleskapet, ved 2ºC til 8ºC.
 • Skal ikke fryses.
Etter åpning
 • Oppbevar pennen din i romtemperatur, ved høyst 30ºC.
 • Legg aldri pennen din tilbake i kjøleskapet.
 • Oppbevar aldri pennen din med kanylen påmontert.
 • Oppbevar pennen din med beskyttelseshetten på.
Hvordan du skal ta vare på pennenHåndter pennen med forsiktighet
 • Ikke mist pennen din i bakken eller slå den mot harde overflater.
 • Dersom du tror at pennen kan være skadet, skal du ikke forsøke å reparere den. Bruk en ny penn.
Beskytt pennen mot støv og skitt
 • Du kan rengjøre utsiden av pennen din ved å tørke den med en fuktig klut (kun vann). Ikke legg pennen i bløt, vask eller smør pennen din – dette kan skade den.
Kasting av pennen
 • Fjern kanylen før du kaster pennen din.
 • Kast pennen din som du har blitt fortalt på apoteket eller av lokal myndighet.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

ace-hemmer: (ACE: Angiotensin Converting Enzyme) Legemiddel som brukes til å senke blodtrykket. ACE-hemmere reduserer nivået av angiotensin. Angiotensin er et hormon som trekker sammen kroppens blodårer, og øker dermed motstanden i blodomløpet. Når angiotensinkonsentrasjonen reduseres, øker blodårenes diameter og blodtrykket reduseres.

acetylsalisylsyre (asa): Legemiddel med smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende effekt. Reduserer også blodplatenes evne til å klumpe seg sammen (aggregere).

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

angiotensin: Peptidhormon som inngår i renin-angiotensin-aldosteron-systemet. Angiotensin I omdannes til angiotensin II av enzymet ACE (Angiotensin Converting Enzyme). Angiotensin II regulerer utskillelsen av aldosteron i blodet og øker blodtrykket ved å trekke sammen blodårene.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

enzym: Protein som katalyserer (øker hastigheten på) biokjemiske reaskjoner i en celle.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

glukagon: Hormon som produseres i bukspyttkjertelen og øker sukkernivået i blodet ved å sette i gang prosesser som bryter ned stoffet glykogen til glukose. Det har motsatt effekt av insulin. Glukagon fører også til at syredannelsen i magen hemmes.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

hyperglykemi (høyt blodsukker): Når blodsukkeret er unormalt høyt. Oftest er årsaken diabetes, siden det dannes for lite av hormonet insulin. Mangel på insulin fører til cellene ikke kan ta opp glukose fra blodet.

hypoglykemi (lavt blodsukker, føling, insulinføling): Lavt blodsukker. Kan for eksempel skje når en diabetiker har injisert for mye insulin.

i.v. (intravenøs, intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

ketoacidose: Ketoacidose betyr at blodets surhetsgrad øker (pH i blodet synker), som følge av at antall ketonlegemer (stoffer/metabolitter som dannes ved fettforbrenningen) øker kraftig på kort tid. En sterk forsuring av blodet kan være livstruende.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

rødming (flushing): Plutselig varmefølelse, hudrødme

s.c. (subkutan, subkutant): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis subkutant.

tungpustethet (dyspné, tung pust): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.