Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Imnovid 1 mg harde kapsler

Imnovid 2 mg harde kapsler

Imnovid 3 mg harde kapsler

Imnovid 4 mg harde kapsler

pomalidomid

  Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning. Se avsnitt 4 for informasjon om hvordan du melder bivirkninger.
Imnovid forventes å forårsake alvorlige fosterskader og kan medføre død hos et ufødt barn. Bruk ikke dette legemidlet dersom du er gravid eller kan bli gravid. Du må følge prevensjonsrådene beskrevet i dette pakningsvedlegget.
Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Imnovid er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Imnovid
 3. Hvordan du bruker Imnovid
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Imnovid
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Imnovid er og hva det brukes motHva Imnovid er
Imnovid inneholder virkestoffet pomalidomid. Dette legemidlet er beslektet med talidomid og tilhører en gruppe legemidler som påvirker immunsystemet (kroppens naturlige forsvar).
Hva Imnovid brukes mot
Imnovid brukes med et annet legemiddel kalt deksametason (et betennelsesdempende legemiddel) for å behandle voksne med en type kreft kalt myelomatose. Det brukes hos personer med myelomatose som har forverret seg, til tross for at de har fått minst to andre typer behandling, inkludert legemidlene lenalidomid og bortezomib.
Hva er myelomatose?
Myelomatose er en type kreft som påvirker en spesiell type hvite blodceller (som kalles plasmaceller). Disse cellene vokser ukontrollert og ansamles i benmargen. Dette medfører skader i skjelettet og nyrene.
Myelomatose kan som regel ikke helbredes. Behandling kan imidlertid redusere sykdomstegnene og -symptomene eller få dem til å forsvinne en viss tid. Når dette skjer kalles det "respons".
Hvordan Imnovid virker
Når Imnovid brukes sammen med deksametason virker det på flere ulike måter:
 • ved å hindre myelomcellene i å utvikle seg
 • ved å stimulere immunsystemet til å angripe kreftcellene
 • ved å stanse dannelse av blodkar som forsyner kreftcellene.
Når Imnovid brukes sammen med deksametason kan det forhindre at myelomatose forverres:
 • Når Imnovid ble brukt sammen med deksametason hindret det myelomatose i å komme tilbake i gjennomsnittlig opptil 16 uker sammenlignet med 8 uker for pasienter som bare brukte deksametason.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Imnovid
Bruk ikke Imnovid:
 • dersom du er gravid, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid, dette fordi Imnovid forventes å skade ufødte barn. (Menn og kvinner som tar dette legemidlet må lese avsnittet "Graviditet, prevensjon og amming – informasjon til kvinner og menn" nedenfor).
 • dersom du er i stand til å bli gravid, med mindre du iverksetter alle nødvendige tiltak for å hindre at du blir gravid (se "Graviditet, prevensjon og amming – informasjon til kvinner og menn"). Dersom du er i stand til å bli gravid, vil legen din ved hver forskrivning notere at de nødvendige tiltak er iverksatt, og bekrefte dette.
 • dersom du er allergisk overfor pomalidomid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6). Dersom du tror at du kan være allergisk, må du rådføre deg med legen.
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Imnovid hvis du er usikker på om noen av de ovennevnte tilstandene gjelder deg.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Imnovid dersom:
 • du noen gang har hatt blodpropp. Under behandlingen med Imnovid vil du ha økt risiko for å få blodpropp i venene og ateriene. Legen kan anbefale at du tar tilleggsbehandlinger (f.eks. warfarin) eller senker dosen av Imnovid for å redusere sjansen for at du får blodpropp.
 • du noen gang har hatt en allergisk reaksjon, som utslett, kløe, hevelser, svimmelhet eller pustevansker, ved bruk av beslektede legemidler kalt "talidomid" eller "lenalidomid".
 • du har hatt et hjerteinfarkt, har hjertesvikt, har pustevansker, eller dersom du røyker, har høyt blodtrykk eller høyt kolesterolnivå.
 • du har en stor samlet svulstmengde i kroppen, inkludert benmargen. Dette kan gi en tilstand hvor svulsten brytes ned og gir uvanlige blodnivåer av stoffer som kan medføre nyresvikt. Du kan også få uregelmessige hjerteslag. Denne tilstanden kalles tumorlysesyndrom.
 • du har eller har hatt nevropati (nerveskade som forårsaker prikking eller smerter i hender eller føtter).
 • du har eller noen gang har hatt en hepatitt B-infeksjon. Behandling med Imnovid kan føre til at hepatitt B-viruset blir aktivt igjen hos pasienter som bærer viruset, slik at det oppstår en ny infeksjon. Legen bør sjekke om du noen gang har hatt hepatitt B-infeksjon.
 • du opplever eller har opplevd tidligere en kombinasjon av noen av følgende symptomer: utslett i ansiktet eller utstrakt utslett, rød hud, høy feber, influensaliknende symptomer, forstørrede lymfeknuter (tegn på en alvorlig hudreaksjon som kalles legemiddelreaksjon med eosinofili og systemiske symptomer (DRESS) eller legemiddeloverfølsomhetssyndrom, toksisk epidermal nekrolyse (TEN) eller Stevens-Johnsons syndrom (SJS), se også pkt. 4 “Mulige bivirkninger”).
Det er viktig å være oppmerksom på at pasienter med myelomatose som behandles med pomalidomid også kan få andre krefttyper, og derfor skal legen din nøye overveie nytte og risiko når du får forskrevet dette legemidlet.
Ved slutten av behandlingen skal du levere alle ubrukte kapsler tilbake til apoteket.
Bloddonasjon og blodprøver
Du må ikke donere blod under behandlingen og i 7 dager etter at behandlingen er avsluttet.
Det vil bli tatt regelmessige blodprøver av deg før og under behandlingen med Imnovid. Dette fordi medisinen din kan medføre en senkning av antallet blodceller som bekjemper infeksjoner (hvite blodceller) og av antallet celler som stopper blødning (blodplater).
Legen din skal be deg få tatt en blodprøve:
 • før behandlingen
 • hver uke i løpet av de første 8 ukene av behandlingen
 • deretter minst én gang hver måned så lenge du bruker Imnovid.
Som følge av disse prøvene, kan legen endre dosen av Imnovid eller avbryte behandlingen. Legen kan også endre dosen eller stoppe behandlingen på bakgrunn av din allmenntilstand.
Graviditet, prevensjon og amming, informasjon til kvinner og menn
Følgende må oppfylles som beskrevet i det graviditetsforebyggende programmet for Imnovid.
Kvinner og menn som bruker Imnovid må ikke bli gravide eller bli fedre. Dette fordi pomalidomid forventes å skade det ufødte barnet. Du og partneren din skal bruke effektive prevensjonsmetoder ved bruk av dette legemidlet.
Kvinner
Bruk ikke Imnovid dersom du er gravid, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Dette fordi dette legemidlet forventes å skade det ufødte barnet. Før du starter behandlingen, må du informere legen hvis du er i stand til å bli gravid, selv om du tror at det er usannsynlig.
Dersom du er i stand til å bli gravid:
 • må du bruke effektive prevensjonsmetoder i 4 uker før behandlingsstart, hele tiden mens du tar behandlingen og inntil 4 uker etter at behandlingen er avsluttet. Rådfør deg med legen om beste prevensjonsmetode for deg.
 • hver gang legen skriver en resept til deg, kommer han til å forsikre seg om at du forstår de nødvendig tiltakene som må gjennomføres for å hindre graviditet.
 • kommer legen til å sørge for graviditetstester før behandling, hver 4. uke under behandlingen og 4 uker etter at behandlingen er avsluttet
Dersom du blir gravid til tross for prevensjonstiltakene:
 • må du avbryte behandlingen umiddelbart og rådføre deg med legen din omgående
Amming:
Det er ikke kjent om Imnovid overføres til morsmelk hos mennesker. Informer legen din dersom du ammer eller har tenkt å amme. Legen vil gi deg råd om du skal slutte eller fortsette å amme.
Menn
Imnovid overføres til mannens sæd.
 • Dersom din partner er gravid eller i stand til å bli gravid, må du bruke kondom hele tiden under behandlingen og i 7 dager etter at behandlingen er avsluttet.
 • Dersom partneren din blir gravid mens du bruker Imnovid, skal du omgående informere legen din. Partneren din skal også informere sin lege omgående.
Du skal ikke donere sæd eller sperm under behandlingen og i 7 dager etter at behandlingen er avsluttet.
Barn og ungdom
Imnovid er ikke anbefalt til barn og ungdom under 18 år.
Andre legemidler og Imnovid
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette fordi Imnovid kan påvirke visse andre legemidlers virkemåte. Visse andre legemidler kan også påvirke virkemåten til Imnovid.
Du må spesielt rådføre deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Imnovid dersom du bruker noen av følgende legemidler:
 • visse soppmidler som ketokonazol
 • visse antibiotika (for eksempel ciprofloksacin, enoksacin)
 • visse antidepressiva som fluvoksamin
Kjøring og bruk av maskiner
Enkelte personer kan bli trette, svimle, føle at de vil besvime, bli forvirret eller mindre oppmerksomme mens de bruker Imnovid. Ikke kjør eller bruk verktøy eller maskiner dersom dette skjer deg.
Immovid inneholder natrium
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) per kapsel, og er i all hovedsak «natriumfritt».
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Imnovid
Imnovid skal gis til deg av en lege med erfaring innen behandling av myelomatose.
Imnovid tas i kombinasjon med et annet legemiddel som kalles deksametason. Se pakningsvedlegget som følger med deksametason for ytterligere informasjon om dets bruk og virkninger.
Bruk alltid legemidlene dine nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege, apotek eller sykepleier hvis du er usikker.
Imnovid og deksametason tas i behandlingssykluser.
 • Hver syklus varer 28 dager (4 uker).
Hvor mye du skal taImnovid
Den anbefalte dosen av Imnovid er 4 mg én gang daglig. I hver 4-ukerssyklus skal Imnovid tas én gang daglig i 3 uker, etterfulgt av en ukes pause. Dette innebærer:
 • Dag 1 til 21: ta Imnovid én gang daglig.
 • Dag 22 til 28: ta ikke Imnovid.
Deksametason
Den vanlige startdosen av deksametason er 40 mg daglig. I hver 4-ukerssyklus skal en dose av deksametason tas kun første dag i hver uke. Dette innebærer:
 • Dag 1, 8, 15 og 22 av hver syklus: ta en dose av deksametason.
 • Dag 2 til 7, 9 til 14, 16 til 21 og 23 til 28: ta ikke deksametason.
Eldre
Hos pasienter over 75 år reduseres den vanlige startdosen av deksametason til 20 mg daglig.
Etter at du har fullført en syklus skal du starte på en ny.
Det kan hende at legen din må redusere dosen av Imnovid eller deksametason eller avbryte behandlingen basert på blodprøvesvarene dine, allmenntilstanden din, andre legemidler du tar (f.eks. ciprofloksacin, enoksacin og fluvoksamin) og om du får bivirkninger (særlig utslett eller hevelser) av behandlingen. Dersom du har lever- eller nyreproblemer kommer legen til å sjekke tilstanden din svært grundig mens du får dette legemidlet.
Hvordan og når du skal ta Imnovid
 • Ikke knus, åpne eller tygg kapslene. Dersom pulver fra en ødelagt Imnovid kapsel kommer i kontakt med huden, skal huden omgående vaskes grundig med såpe og vann.
 • Svelg kapslene hele, helst med vann.
 • Du kan ta kapslene med eller uten mat.
 • Ta Imnovid på omtrent samme tid hver dag.
For å ta kapselen ut av blisterpakningen, press den gjennom folien ved å trykke bare den ene enden av kapselen ut. Ikke trykk på midten av kapselen da dette kan ødelegge den.
Mangler tekstalternativ for bilde
Legen din gir deg råd om hvordan og når du skal ta Imnovid dersom du har nyreproblemer og får dialysebehandling.
Varighet av behandling med Imnovid
Du skal fortsette med behandlingssyklusene til legen din ber deg slutte.
Dersom du tar for mye av Imnovid
Dersom du tar for mye av Imnovid, må du omgående informere lege eller oppsøke nærmeste sykehus. Ta med deg legemiddelpakningen.
Dersom du har glemt å ta Imnovid
Dersom du har glemt å ta Imnovid en dag når du skulle ha tatt det, skal du ta neste kapsel som vanlig neste dag. Ikke øk antall kapsler du tar som erstatning for inntak av Imnovid foregående dag.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Alvorlige bivirkninger som kan ramme flere enn 1 av 10 personer
Slutt å ta Imnovid og oppsøk lege omgående, dersom du merker noen av følgende alvorlige bivirkninger. Du kan trenge akutt medisinsk behandling
 • Feber, sår hals, hoste eller andre infeksjonstegn (som følge av redusert antall hvite blodlegemer, som bekjemper infeksjon).
 • Blødninger eller blåmerker uten årsak, inkludert neseblødninger og blødninger fra tarmen eller magesekken (som følge av påvirkning av blodlegemer som kalles “blodplater”).
 • Brystsmerter eller bensmerter og hevelser, spesielt i nedre del av bena eller leggene (forårsaket av blodpropp).
 • Kortpustethet (fra alvorlig luftveisinfeksjon, lungebetennelse, hjertesvikt eller blodpropp).
 • Hevelse i ansikt, lepper, tunge og svelg, som kan medføre pustevansker (på grunn av en alvorlig allergisk reaksjon som kalles angioødem).
Andre mindre vanlige alvorlige bivirkninger
 • Tilbakefall av hepatitt B-infeksjon, som kan forårsake gulfarging av huden og øynene, mørkebrun urin, smerter på høyre side av magen, feber, kvalme eller oppkast. Kontakt lege umiddelbart hvis du merker noen av disse symptomene.
 • Visse former for hudkreft (plateepitelkarsinom og basalcellekarsinom), som kan forårsake endringer i hudens utseende samt utvekster i huden. Hvis du merker endringer i huden mens du tar Imnovid, må du informere legen så raskt som mulig.
Andre bivirkninger
Svært vanlige (kan ramme flere enn 1 av 10 personer):
 • infeksjon i lungene.
 • redusert antall røde blodceller, noe som kan forårsake anemi som medfører tretthet og svakhet
 • nedsatt appetitt
 • kortpustethet (åndenød)
 • forstoppelse, diaré eller kvalme
 • muskelspasmer, bensmerte
 • hevelse i kroppen, inkludert hevelse i hender og føtter
Vanlige (kan ramme inntil 1 av 10 personer):
 • blødninger inni hodet
 • infeksjoner i nese, bihuler og svelg
 • raske og uregelmessige hjerteslag (atrieflimmer)
 • hjerteinfarkt (brystsmerter med stråling til armer, hals, kjeve, klamhet og åndenød, kvalme eller oppkast)
 • elveblest (urtikaria)
 • et fall i antall røde og hvite blodceller og blodplater på samme tid (pancytopeni). Du vil være mer utsatt for blødninger og blåmerker. Du kan føle deg trett og svak, og bli kortpustet. Du er også mer utsatt for å få infeksjoner
 • en infeksjon i blodet forårsaket av bakterier
 • høyt kaliumnivå i blodet, som kan forårsake unormal hjerterytme
 • lavt natriumnivå i blodet, som kan forårsake tretthet og forvirring, muskelrykninger, kramper (epileptiske anfall) eller koma
 • høyt urinsyrenivå i blodet, som kan forårsake urinsyregikt (en form for leddgikt)
 • forvirring
 • tap av bevissthet
 • nummenhet, kribling eller brennende følelse i huden, smerter i hender eller føtter, svimmelhet, skjelving
 • en spinnende følelse i hodet, som gjør det vanskelig å reise seg opp og bevege seg normalt
 • oppkast
 • utslett
 • kløende hud
 • nyresvikt
 • manglende vannlatingsevne
 • smerter i bekkenet
 • unormale leverprøver
 • helvetesild
Mindre vanlige (kan ramme inntil 1 av 100 personer):
 • hjerneslag
 • leverbetennelse (hepatitt), som kan forårsake kløende hud, gulfarging av huden og det hvite i øynene (gulsott), blek avføring, mørk urin og magesmerter
 • nedbrytning av kreftceller som medfører frisetting av giftige stoffer i blodstrømmen (tumorlysesyndrom). Dette kan medføre nyreproblemer
Ikke kjent (kan ikke anslås utifra tilgjengelige data)
 • Omfattende utslett, høy kroppstemperatur, forstørrede lymfeknuter og involvering av andre kroppsorganer (legemiddelreaksjon med eosinofili og systemiske symptomer som også er kjent som DRESS eller legemiddeloverfølsomhetssyndrom, toksisk epidermal nekrolyse eller Stevens-Johnsons syndrom). Slutt å bruke pomalidomid hvis du får disse symptomene, og kontakt lege eller oppsøk medisinsk hjelp umiddelbart. Se også pkt. 2.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Imnovid
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på blisterpakningen og esken etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Bruk ikke Imnovid hvis du oppdager skader eller tegn på manipulering av legemiddelpakningen.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Ikke anvendt legemiddel skal returneres til apoteket når behandlingen avsluttes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Imnovid
 • Virkestoff er pomalidomid
 • Andre innholdsstoffer er mannitol (E421), stivelse, pregelatinisert og natriumstearylfumarat.
Imnovid 1 mg hard kapsel:
 • Hver kapsel inneholder 1 mg pomalidomid.
 • Kapselskallet inneholder: gelatin, titandioksid (E171), indigotin (E132), gult jernoksid (E172) og hvit og svart trykkfarge.
 • Trykkfargen inneholder: skjellakk, titandioksid (E171), simetikon, propylenglykol (E1520) og ammoniumhydroksid (E527) (hvit trykkfarge), og skjellakk, jernoksid svart (E172), propylenglykol (E1520) og ammoniumhydroksid (E527) (svart trykkfarge).
Imnovid 2 mg hard kapsel:
 • Hver kapsel inneholder 2 mg pomalidomid.
 • Kapselskallet inneholder: gelatin, titandioksid (E171), indigotin (E132), gult jernoksid (E172), erytrosin (E127) og hvit trykkfarge.
 • Trykkfargen inneholder: hvit trykkfarge - skjellakk, titandioksid (E171), simetikon, propylenglykol (E1520) og ammoniumhydroksid (E527).
Imnovid 3 mg hard kapsel:
 • Hver kapsel inneholder 3 mg pomalidomid.
 • Kapselskallet inneholder: gelatin, titandioksid (E171), indigotin (E132), gult jernoksid (E172) og hvit trykkfarge.
 • Trykkfargen inneholder: hvit trykkfarge - skjellakk, titandioksid (E171), simetikon, propylenglykol (E1520) og ammoniumhydroksid (E527).
Imnovid 4 mg hard kapsel:
 • Hver kapsel inneholder 4 mg pomalidomid.
 • Kapselskallet inneholder: gelatin, titandioksid (E171) , indigotin (E132), briljantblå FCF (E133) og hvit trykkfarge.
 • Trykkfargen inneholder: hvit trykkfarge - skjellakk, titandioksid (E171), simetikon, propylenglykol (E1520) og ammoniumhydroksid (E527).
Hvordan Imnovid ser ut og innholdet i pakningen
Imnovid 1 mg harde kapsler: Mørkeblå, ugjennomsiktig topp og gul, ugjennomsiktig bunn, med “POML 1 mg” påtrykt.
Imnovid 2 mg harde kapsler: Mørkeblå, ugjennomsiktig topp og oransje, ugjennomsiktig bunn, med “POML 2 mg” påtrykt.
Imnovid 3 mg harde kapsler: Mørkeblå, ugjennomsiktig topp og grønn, ugjennomsiktig bunn, med “POML 3 mg” påtrykt.
Imnovid 4 mg harde kapsler: Mørkeblå, ugjennomsiktig topp og blå, ugjennomsiktig bunn, med “POML 4 mg” påtrykt.
Hver pakning inneholder 21 kapsler.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Celgene Europe B.V.
Winthontlaan 6 N
3526 KV Utrecht
Nederland
Tilvirker
Celgene Distribution B.V.
Winthontlaan 6 N
3526 KV Utrecht
Nederland
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert i 25.03.2019.
Andre informasjonskilder
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu/. Der kan du også finne lenker til andre nettsteder med informasjon om sjeldne sykdommer og behandlingsregimer.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

atrieflimmer (atriefibrillering, forkammerflimmer, atriell fibrillering, atriell fibrillasjon): Hjerterytmeforstyrrelse som oppstår i hjertets forkamre. Symptomer kan være hjertebank, rask puls, tungpustethet og svimmelhet.

basalcellekarsinom (basalcellekreft, bcc, basaliom, krompechers karsinom): En ondartet hudkrefttype som sjelden sprer seg.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dress (legemiddelindusert utslett med eosinofili og systemiske symptomer): Legemiddelindusert utslett med eosinofili og systemiske symptomer (Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms - DRESS) er en immunologisk overfølsomhetsreaksjon og alvorlig form for legemiddelreaksjon som kan være dødelig.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

eosinofili: Økt forekomst av en type hvite blodceller som kalles eosinofiler. Tilstanden oppstår ved allergiske reaksjoner og parasittinfeksjoner.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

helvetesild (herpes zoster): Virusinfeksjon i huden, som skyldes vannkoppvirus (varicella zoster-virus).

hepatitt b (hepatitt b-virusinfeksjon, hbv-infeksjon): Leverbetennelse som skyldes infeksjon med hepatitt B-virus (HBV). HBV kan smitte gjennom blod eller overføres som en kjønnssykdom.

hjerneslag (slag, slaganfall): Plutselig tap av nervefunksjoner pga. oksygenmangel eller blødning i hjernen. Forårsakes ofte av en blodpropp i blodårene i hjernen.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, myokardreinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

leddgikt (revmatoid artritt): Kronisk betennelse i kroppens bindevev, først og fremst i leddene. Symptomer er smerter, stivhet, hevelse i flere ledd, tretthet og eventuelt lett feber. Alle ledd kan bli angrepet, men håndledd og fingerledd er de vanligste stedene å få symptomer.

myelomatose (multippelt myelom, benmargskreft, plasmacellemyelom): Kreft som kjennetegnes ved ukontrollert deling av plasmaceller i benmargen. Plasmacellene fortrenger plassen til andre celler i benmargen.

sjs (stevens-johnsons syndrom): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

ten (toksisk epidermal nekrolyse, lyells syndrom): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.

tumorlysesyndrom (tls): Potensielt livstruende tilstand med hyperurikemi, hyperkalemi, hyperfosfatemi og sekundær utvikling av nyresvikt og hypokalsemi.