Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Imatinib Cipla 400 mg harde kapsler

Imatinib

  Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning. Se avsnitt 4 for informasjon om hvordan du melder bivirkninger.
Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Imatinib Cipla er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Imatinib Cipla
 3. Hvordan du bruker Imatinib Cipla
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Imatinib Cipla
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Imatinib Cipla er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Imatinib Cipla er et legemiddel som inneholder virkestoffet imatinib. Dette legemidlet virker ved å hemme veksten av unormale celler ved sykdommene som er listet opp nedenfor. Dette inkluderer visse krefttyper.
Imatinib Cipla brukes til å behandle voksne og barn med:
 • Kronisk myelogen leukemi (KML). Leukemi er blodkreft som rammer de hvite blodcellene.
  Hvite blodceller hjelper vanligvis kroppen med å bekjempe infeksjoner. Kronisk myelogen leukemi er en form for leukemi hvor visse unormale hvite blodceller (som kalles myeloide celler) begynner å vokse uten kontroll.
 • Philadelphiakromosom positiv akutt lymfoblastisk leukemi (Ph-positiv ALL). Leukemi er en kreft som rammer hvite blodceller. Disse hvite blodcellene hjelper vanligvis kroppen med å bekjempe infeksjoner. Akutt lymfoblastisk leukemi er en form for leukemi hvor visse unormale hvite blodceller (kalt lymfoblaster) begynner å vokse uten kontroll. Imatinib Cipla hemmer veksten av disse cellene.
Imatinib Cipla brukes også til behandling av voksne med:
 • Myelodysplastiske/myeloproliferative sykdommer (MDS/MPD). Dette er en gruppe blodsykdommer hvor visse blodceller begynner å vokse uten kontroll. Imatinib Cipla hemmer veksten av disse cellene hos en bestemt undergruppe av disse sykdommene.
 • Hypereosinofilt syndrom (HES) og/eller kronisk eosinofil leukemi (KEL). Dette er blodsykdommer hvor noen blodceller (som kalles eosinofile) begynner å vokse uten kontroll. Imatinib Cipla hemmer veksten av disse cellene hos en bestemt undergruppe av disse sykdommene.
 • Dermatofibrosarkom protuberans (DFSP). DFSP er en kreftform i underhudsvevet, hvor visse celler begynner å vokse uten kontroll. Imatinib Cipla hemmer veksten av disse cellene.
I resten av dette pakningsvedlegget vil forkortelsene bli brukt når sykdommene omtales.
Spør legen din hvis du har spørsmål om hvordan imatinib virker eller hvorfor dette legemidlet er skrevet ut til deg.
 
2. Hva du må vite før du bruker Imatinib Cipla
Imatinib Cipla vil kun forskrives til deg av en lege som har erfaring med legemidler til behandling av blodkreft eller kreftsvulster kalt solide tumorer.
Følg alle instrukser fra legen nøye, selv om disse er forskjellige fra den generelle informasjonen i dette pakningsvedlegget.
Bruk ikke Imatinib Cipla:
 • dersom du er allergisk overfor imatinib eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Hvis dette gjelder deg, si ifra til legen din før du bruker Imatinib Cipla. Spør legen din om råd hvis du tror du kan være allergisk, men ikke er sikker.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege før du bruker Imatinib Cipla:
 • hvis du har eller har hatt lever-, nyre-, eller hjerteproblemer.
 • hvis du bruker legemidlet levotyroksin fordi skjoldbruskkjertelen din er fjernet. hvis du har eller noen gang har hatt en hepatitt B-infeksjon (leverbetennelse som skyldes smitte
  med hepatitt B-viruset). Dette er fordi Imatinib Cipla kan føre til at hepatitt B blir aktiv igjen, noe som i enkelte tilfeller kan være livstruende. Før behandling startes vil du bli undersøkt nøye av legen din med tanke på tegn på en slik infeksjon.
 • hvis du får blåmerker, blødninger, feber, utmattelse og forvirring mens du bruker Imatinib Cipla, ta kontakt med legen din. Dette kan være tegn på en type skade i blodårene som kalles trombotisk mikroangiopati (TMA).
Hvis noe av dette gjelder deg, si ifra til legen din før du bruker Imatinib Cipla.
Du kan bli mer følsom for sollys når du bruker Imatinib Cipla. Det er viktig å dekke til hud som blir utsatt for sollys og bruke solkrem med høy solfaktor. Disse forsiktighetsreglene gjelder også barn.
Under behandling med Imatinib Cipla, si ifra til legen din med en gang hvis du opplever en rask vektøkning. Imatinib Cipla kan føre til at kroppen din begynner å samle opp vann (alvorlig væskeretensjon).
Mens du bruker Imatinib Cipla vil legen din regelmessig kontrollere om legemidlet virker. Det vil også bli tatt blodprøver av deg og du vil bli veid regelmessig.
Barn og ungdom
Imatinib Cipla er også en behandling for barn med KML. Det er ingen erfaring hos barn under 2 år med KML. Det er begrenset med erfaring hos barn med Ph-positiv ALL og svært begrenset erfaring hos barn med MDS/MPD, DFSP og HES/KEL.
Enkelte barn og ungdommer som bruker Imatinib Cipla kan vokse saktere enn normalt. Legen vil overvåke veksten jevnlig ved legebesøk.
Andre legemidler og Imatinib Cipla
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette gjelder også reseptfrie legemidler (som f.eks. paracetamol), inkludert naturlegemidler (som f.eks. johannesurt). Visse legemidler kan påvirke effekten av Imatinib Cipla når de tas samtidig.
De kan forsterke eller redusere effekten av Imatinib Cipla, og enten føre til flere bivirkninger eller gjøre Imatinib Cipla mindre effektiv. Imatinib Cipla kan gjøre det samme med noen andre legemidler.
Snakk med legen din dersom du bruker legemidler som forhindrer dannelse av blodpropp.
Graviditet, amming og fertilitet
 • Rådfør deg med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
 • Imatinib Cipla er ikke anbefalt under graviditet hvis ikke strengt tatt nødvendig, da det kan skade babyen din. Legen vil diskutere mulig risiko ved bruk av Imatinib Cipla under graviditet med deg.
 • Kvinner som kan bli gravide anbefales å bruke sikker prevensjon under behandling.
 • Du skal ikke amme under behandling med Imatinib Cipla.
 • Pasienter som er bekymret for sin fertilitet mens de bruker Imatinib Cipla anbefales å rådføre seg med legen sin.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Du kan føle deg svimmel eller døsig eller oppleve tåkesyn når du bruker dette legemidlet. Hvis dette skjer skal du ikke kjøre bil eller bruke verktøy eller maskiner før du føler deg frisk igjen.
Imatinib Cipla inneholder vannfri laktose og natrium
Hvis legen din har fortalt deg at du er har intoleranse overfor noen typer sukker, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hver kapsel, og er så godt som "natriumfritt".
 
3. Hvordan du bruker Imatinib Cipla
Legen din har skrevet ut Imatinib Cipla fordi du lider av en alvorlig sykdom. Imatinib Cipla kan bidra til å bekjempe denne sykdommen.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Det er viktig at du gjør dette så lenge som legen din eller apoteket forteller deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Ikke avslutt behandlingen med Imatinib Cipla med mindre legen din sier du skal. Hvis det ikke er mulig å ta legemidlet slik legen din har sagt, eller du føler at du ikke har behov for det lenger, ta kontakt med legen din med en gang.
Hvor mye Imatinib Cipla skal du ta Den anbefalte dosen er:
Bruk hos voksne
Legen din vil fortelle deg nøyaktig hvor mange kapsler med Imatinib Cipla du skal ta.
 • Hvis du behandles for KML:
  Avhengig av din tilstand er vanlig startdose enten 400 mg eller 600 mg:
  • 400 mg som tas som 1 kapsel én gang daglig.
  • 600 mg som tas som 1 kapsel av 400 mg pluss 2 kapsler av 100 mg én gang daglig
Ved KML kan legen din foreskrive en høyere eller lavere dose avhengig av hvordan du responderer på behandlingen. Hvis din daglige dose er 800 mg (2 kapsler), skal du ta 1 kapsel om morgenen og
1 kapsel om kvelden.
 • Hvis du behandles for Ph-positiv ALL:
  Startdosen er 600 mg, som tas som 1 kapsel av 400 mg pluss 2 kapsler av 100 mg én gang daglig
 • Hvis du behandles for MDS/MPD:
  Startdosen er 400 mg, som tas som 1 kapsel én gang daglig.
 • Hvis du behandles for HES/KEL:
  Startdosen er 100 mg, som tas som 1 kapsel av 100 mg én gang daglig. Legen din kan bestemme å øke dosen til 400 mg, som tas som 1 kapsel én gang daglig avhengig av hvordan du responderer på behandlingen.
 • Hvis du behandles for DFSP:
  Dosen er 800 mg/dag (2 kapsler), som tas som 1 kapsel om morgenen og 1 kapsel om kvelden.
Bruk hos barn og ungdom
Legen vil fortelle deg hvor mange kapsler Imatinib Cipla du skal gi til barnet ditt. Dosen av Imatinib Cipla vil være avhenge av barnets tilstand, kroppsvekt og høyde. Den totale daglige dosen hos barn må ikke overskride 800 mg for KML og 600 mg for Ph+ ALL. Behandlingen kan enten gis barnet ditt som én daglig dose eller den daglige dosen kan fordeles på to doser (halvparten om morgenen og halvparten om kvelden).
Når og hvordan Imatinib Cipla skal brukes
 • Imatinib Cipla skal tas sammen med et måltid. Dette vil bidra til å beskytte mot mageproblemer når du tar Imatinib Cipla.
 • Kapslene svelges hele med et stort glass vann. Kapslene må ikke åpnes eller knuses unntatt i tilfeller der du har vanskeligheter med å svelge (f.eks. barn).
 • Hvis du ikke klarer å svelge kapslene kan du åpne dem og helle pulveret i et glass vann eller eplejuice.
 • Hvis du er en kvinne som er gravid eller kan bli gravid og prøver å åpne kapslene, bør du behandle innholdet med forsiktighet slik at du unngår kontakt med hud og øyne eller inhalasjon. Du bør vaske hendene umiddelbart etter å ha åpnet kapslene.
Hvor lenge skal Imatinib Cipla brukes
Fortsett å ta Imatinib Cipla hver dag så lenge legen din sier at du skal.
Dersom du tar for mye av Imatinib Cipla
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Kontakt legen din umiddelbart, hvis du ved en feiltagelse har tatt for mange kapsler. Du kan ha behov for medisinsk oppfølgning. Ta med deg pakningen med legemidlet.
Dersom du har glemt å ta Imatinib Cipla
 • Dersom du glemmer å ta en dose, ta den så snart du husker det. Dersom det nesten er tid for å ta den neste dosen skal du imidlertid hoppe over den glemte dosen.
 • Fortsett deretter med din vanlige doseringsplan.
 • Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. De er vanligvis milde til moderate.
Noen bivirkninger kan være alvorlige. Si umiddelbart ifra til legen din dersom du opplever noen av disse bivirkningene:
Svært vanlige (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer) eller vanlige (kan forekomme hos inntil 1 av 10 personer):
 • Rask vektøkning. Imatinib Cipla kan føre til at kroppen din kan begynne å samle opp vann (alvorlig væskeansamling).
 • Tegn på infeksjon som feber, alvorlige frysninger, sår hals eller munnsår. Imatinib Cipla kan redusere antallet hvite blodceller, så du kan lettere få infeksjoner.
 • Uventede blødninger eller blåmerker (uten at du har skadet deg).
Mindre vanlige (kan forekomme hos inntil 1 av 100 personer) eller sjeldne (kan forekomme hos inntil 1 av 1000 personer):
 • Brystsmerter, uregelmessig hjerterytme (tegn på hjerteproblemer).
 • Hoste, pusteproblemer eller smertefull pusting (tegn på lungeproblemer).
 • Følelse av ørhet, svimmelhet eller besvimelse (tegn på lavt blodtrykk).
 • Kvalme med tap av appetitt, mørkfarget urin, gulhet i huden eller øynene (tegn på leverproblemer).
 • Utslett, rødhet i huden med blemmedannelser på leppene, øynene, huden eller i munnen, avskalling av huden, feber, hovne røde eller lilla hudområder, kløe, brennende følelse, utbrudd av kviser (tegn på hudproblemer).
 • Kraftige smerter i buken, blod i oppkast, avføring eller urin, svart avføring (tegn på mage- tarmsykdommer).
 • Kraftig redusert mengde urin, følelse av tørste (tegn på nyreproblemer).
 • Kvalme med diaré og oppkast, buksmerter eller feber (tegn på mageproblemer).
 • Kraftig hodepine, svakhet eller lammelser i lemmer eller ansikt, talevansker, plutselig tap av bevissthet (tegn på lidelse i nervesystemet som blødning eller hevelse i skallen/hjernen).
 • Blek hud, følelse av tretthet og kortpustethet og mørk urin (tegn på lavt antall røde blodceller).
 • Smerter i øynene eller synsforstyrrelser, blødning i øynene.
 • Smerter i hoftene eller vanskeligheter med å gå.
 • Numne eller kalde tær og fingre (tegn på Raynauds syndrom).
 • Plutselig hevelse og rødhet i huden (tegn på hudinfeksjon kalt cellulitt).
 • Hørselsproblemer
 • Muskelsvakhet og muskelkramper med en unormal hjerterytme (tegn på endringer i mengden kalium i blodet ditt).
 • Blåmerker.
 • Magesmerter med kvalme.
 • Muskelkramper med feber, rødbrun urin, smerter eller svakhet i muskler (tegn på muskelproblemer).
 • Smerter i bekkenet, noen ganger fulgt av kvalme og oppkast, uventet blødning fra vagina, følelse av svimmelhet eller besvimelse på grunn av lavt blodtrykk (tegn på problemer med eggstokker eller livmor).
 • Kvalme, kortpustethet, uregelmessig hjerterytme, blakket urin, tretthet og/eller ubehag i ledd forbundet med unormale resultater fra laboratorietester (f.eks. høyt/lavt nivå av kalium, høyt nivå av urinsyre og kalsium og lavt nivå av fosfor i blodet).
 • Blodpropper i små blodårer (trombotisk mikroangiopati).
Ikke kjent (hyppighet kan ikke anslås utifra tilgjengelige data):
 • Kombinasjon av omfattende alvorlig utslett, sykdomsfølelse, feber, høye nivåer av enkelte hvite blodceller eller gulhet i huden eller øynene (tegn på gulsott) med kortpustethet, brystsmerter/ubehag, kraftig redusert urinproduksjon og følelse av tørste osv. (tegn på en behandlingsrelatert allergisk reaksjon).
 • Kronisk nyresvikt.
 • Betennelse i posen som omkranser hjertet (hjerteposen). Kan gi utslag i form av brystsmerter som varierer med hvert åndedrag. Smerten blir ofte sterkere når man ligger, og avtar når man setter seg opp. Feber, hoste og hjerteklapp er også vanlig. Kan være alvorlig og kreve medisinsk behandling (perikarditt).
 • Hjertetamponade forårsakes av ansamling av blod, væske, puss, propp eller gass i hjerteposen. Dette resulterer i redusert fylling av hjertekamrene og påfølgende hemodynamisk kompromiss. Hjertetamponade er en medisinsk nødsituasjon.
 • Omfattende avskalling av huden (toksisk epidermal nekrolyse) eller utslett over store områder, som involverer lever, blod og andre kroppsorganer (legemiddelreaksjon med eosinofili og systemiske symptomer).
 • En tidligere gjennomgått hepatitt B-infeksjon (leverinfeksjon) kan aktiveres på nytt (tilbakefall).
 • Blødning i øyeeplet (glasslegemeblødning).
 • Blodpropp, vanligvis i et ben, som forårsaker smertefull hevelse eller rødhet (trombose).
 • Respirasjonssvikt oppstår når respirasjonssystemet ikke tilfører nok oksygen (akutt respirasjonssvikt).
 • Lungebetennelse som kan forårsake kortpustethet og pustevansker (interstitiell lungesykdom).
 • Vevsdød (avaskulær nekrose).
 • Blødning i mage/tarm (Vaskulær ektasi i antrum (GAVE)).
Hvis du opplever noen av bivirkningene nevnt over, si fra til legen din med en gang. Andre bivirkninger kan være:
Svært vanlig (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer):
 • Hodepine eller tretthetsfølelse (fatigue).
 • Kvalme, brekninger, diaré eller fordøyelsesvansker.
 • Utslett.
 • Muskelkramper eller smerter i ledd, muskler eller skjelett mens du behandles med imatinib eller etter at behandlingen er avsluttet.
 • Hevelse f.eks. rundt anklene eller øynene.
 • Vektøkning.
Fortell legen din hvis noen av disse bivirkningene blir betydelige. Vanlige (kan forekomme hos inntil 1 av 10 personer):
 • Tap av appetitt, vekttap eller smaksforstyrrelser.
 • Følelse av svimmelhet eller svakhet.
 • Søvnvansker.
 • Øyekatarr med kløe, rødhet og hevelse, økt tåreproduksjon eller uklart syn.
 • Neseblødning.
 • Smerter eller oppblåsthet i buken, luft i magen, halsbrann eller forstoppelse.
 • Kløe.
 • Unormalt hårtap eller uttynning av håret.
 • Nummenhet i hender eller føtter.
 • Munnsår.
 • Smerter og hevelse i ledd.
 • Munntørrhet, tørr hud eller tørre øyne.
 • Redusert eller økt følsomhet i huden.
 • Hetetokter, frysninger eller nattsvette.
Fortell legen din hvis noen av disse bivirkningene blir betydelige
Ikke kjent (hyppighet kan ikke anslås utifra tilgjengelige data):
 • Rødhet og/eller hevelse i håndflatene og eller på undersiden av føttene. Kriblende følelse eller brennende smerter kan også forekomme.
 • Sår i huden som er smertefulle og/eller med blemmer.Veksthemning hos barn og ungdom.
Fortell legen din hvis noen av disse bivirkningene blir betydelige.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Imatinib Cipla
 • Oppbevares utilgjengelig for barn.
 • Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og blisteret etter Exp.
  Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
 • Oppbevares ved høyst 25ºC. Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.
 • Bruk ikke dette legemidlet hvis du oppdager at pakningen er ødelagt eller viser tegn at den har vært åpnet tidligere.
 • Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Imatinib Cipla
 • Virkestoff er imatinib. Hver kapsel inneholder 400 mg imatinib (som mesilat).
 • Andre innholdsstoffer er vannfri laktose, krysspovidon (type B), kolloidal vannfri silika og magnesiumstearat.
 • Kapselskallet består av gelatin, rødt jernoksid (E172), gult jernoksid (E172), titandioksid (E171) og natriumlaurylsulfat.
Hvordan Imatinib Cipla ser ut og innholdet i pakningen
Imatinib Cipla 400 mg harde kapsler består av lysegule små korn i en hard gelatinkapsel av størrelse “00EL” med brun topp og brun hoveddel.
Kapsellengde: 25,5 mm.
Blisterpakningen består av PVC/PE/PVDC-aluminium.
Leveres i pakninger med 10, 30 og 90 kapsler.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirkerInnehaver av markedsføringstillatelsen:
Cipla Europe NV
De Keyserlei 58-60, Box-19, 2018 Antwerp,
Belgia
Tilvirker:S&D Pharma CZ
spol. s r.o.
Theodor 28, 273 08 Pchery (Pharmos a.s. facility) Tsjekkia
Cipla (EU) Limited
Dixcart House, Addlestone Road, Bourne Business Park, Addlestone,
Surrey, KT15 2LE Storbritannia
Cipla Europe NV
De Keyserlei 58-60, Box-19, 2018 Antwerp,
Belgia
Pharmadox Healthcare Limited KW20A Corradino Industrial Estate, Paola PLA 3000,
Malta
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
Orion Pharma AS medinfo@orionpharma.com
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 09.12.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

all (akutt lymfatisk leukemi): Akutt lymfatisk leukemi (ALL) er en form for blodkreft. Sykdommen er den vanligste kreftformen hos barn. Vanlige symptomer er plutselig tretthet og blekhet. Sykdommen behandles effektivt med cellegift, noen ganger i kombinasjon med benmargstransplantasjon. Over 80% av pasientene blir friske.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

cellulitt (infeksiøs bindevevsbetennelse): En akutt bakterieinfeksjon som kan oppstå i underhud, dypere bindevev eller mellom organer.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

eosinofil: Type hvit blodcelle, leukocytt, som spiller en viktig rolle i allergiske reaksjoner. Eosinofiler har fått navnet pga. deres innehold av granulatkorn som kan farges røde av eosin. Eosinofilene dannes i benmargen og når de har modnet gjenfinnes de i blodet, der de bl.a. kan absorbere og ødelegge fremmede partikler. De små kornene i eosinofilene inneholder også et stoff med skadelige effekter på enkelte parasitter, men også på kroppens egne celler, særlig ved allergi.

eosinofili: Økt forekomst av en type hvite blodceller som kalles eosinofiler. Tilstanden oppstår ved allergiske reaksjoner og parasittinfeksjoner.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

halsbrann (pyrose): En brennende følelse i brystet eller i halsen forårsaket av syre fra magesekken som kommer opp til spiserøret. Årsaken er som regel relatert til en redusert aktivitet av magesekkens lukkemuskel, spiserørsbrokk eller økt abdominalt trykk. Syrenøytraliserende legemidler, H2-reseptorantagonister og protonpumpehemmere er type legemidler som kan brukes mot halsbrann.

hepatitt b (hepatitt b-virusinfeksjon, hbv-infeksjon): Leverbetennelse som skyldes infeksjon med hepatitt B-virus (HBV). HBV kan smitte gjennom blod eller overføres som en kjønnssykdom.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

interstitiell lungesykdom (ils, ild): Interstitielle lungesykdommer er en heterogen gruppe av lungesykdommer. Diffuse lungeparenkymsykdommer er foretrukken betegnelse, i engelsk litteratur brukes "diffuse parenchymal lung disease" (DPLD).

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lungebetennelse (pneumoni): Betennelse i lungevevet som følge av en infeksjon med virus eller bakterier.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

rødhet i huden (erytem, hudrødme): Diffus rødhet i huden.

toksisk epidermal nekrolyse (ten, lyells syndrom): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.

trombose (trombedannelse, blodproppdannelse): Dannelsen eller tilstedeværelsen av en blodpropp i blodsirkulasjonen. Koagulasjonen av blodet er nødvendig for å hindre blødninger ved brist i blodårer, men tilstanden er livstruende dersom den oppstår utenom. Blodstrømmen til organer stopper opp i det blodårene tilstoppes.

væskeretensjon (vannretensjon): Tilbakeholdelse av væske i kroppen.

øyekatarr (konjunktivitt): Betennelse i øyets bindehinne. Kan forårsakes av bakterier, virus eller allergi. Symptomer er ruskfølelse, tåreflod, svie, kløe og rødt øye.