Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Imacillin 250 mg, 375 mg, 500 mg, 750 mg og 1 g tabletter

amoxicillin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Imacillin er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Imacillin
 3. Hvordan du bruker Imacillin
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Imacillin
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Imacillin er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Hva Imacillin er
Imacillin er et antibiotikum. Virkestoffet er amoksicillin. Det tilhører en gruppe legemidler som kalles «penicilliner».
Hva Imacillin brukes mot
Imacillin brukes til å behandle infeksjoner i forskjellige deler av kroppen som er forårsaket av bakterier. Imacillin kan også brukes i kombinasjon med andre legemidler for å behandle magesår.
 
2. Hva du må vite før du bruker Imacillin
Bruk ikke Imacillin
 • dersom du er allergisk overfor amoksicillin, penicillin eller noen av de andre innholdsstoffene i Imacillin (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du noen gang har hatt en allergisk reaksjon ved bruk av et annet antibiotikum. Dette kan inkludere hudutslett eller hevelse i ansiktet eller hals.
Ikke ta Imacillin hvis noe av dette gjelder deg. Rådfør deg med legen din eller apotek før du tar Imacillin dersom du er usikker.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Imacillin hvis du
 • har kyssesyke (feber, sår hals, hovne kjertler og ekstrem tretthet)
 • har nyreproblemer
 • ikke har regelmessig vannlating
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Imacillin hvis du er usikker på om noe av dette gjelder deg.
Blod og urinprøver
Hvis du skal ta
 • Urinprøver (glukose) eller blodprøver for kontroll av leverfunksjon
 • Østrioltester (som brukes under svangerskapet for å sjekke at babyen utvikler seg normalt)
Fortell legen din eller apotek at du bruker Imacillin. Dette fordi Imacillin kan påvirke resultatet av slike prøver.
Bruk av andre legemidler sammen med Imacillin
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
 • Hvis du bruker allopurinol (brukes mot urinsyregikt) sammen med Imacillin, kan det øke sannsynligheten for at du kan få en allergisk hudreaksjon.
 • Hvis du bruker probenecid (brukes mot urinsyregikt), kan det være at legen din vil justere dosen din med Imacillin.
 • Hvis du bruker legemidler mot blodpropp (for eksempel warfarin) kan du behøve å ta ekstra blodprøver.
 • Hvis du bruker andre antibiotika (som tetrasykliner) kan Imacillin gi mindre effekt.
 • Hvis du bruker metotreksat (et legemiddel som brukes til å behandle kreft eller alvorlig psoriasis) kan Imacillin forårsake en økning i bivirkninger.
Inntak av Imacillin sammen med mat og drikke
Imacillin kan tas uavhengig av måltider.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar Imacillin dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Rådfør deg med legen din eller apotek før du tar noen form for legemiddel.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Imacillin kan ha bivirkninger (som allergiske reaksjoner, svimmelhet og kramper (anfall) og disse kan gjøre deg uegnet til å kjøre. Unngå å kjøre eller bruke maskiner med mindre du føler deg i form til det.
Imacillin tablett inneholder aspartam
Dette legemidlet inneholder 5 mg aspartam i hver 250 mg tablett, 7,5 mg aspartam i hver 375 mg tablett, 10 mg aspartam i hver 500 mg tablett, 15 mg aspartam i hver 750 mg tablett og 20 mg aspartam i hver 1 g tablett.
Aspartam er en kilde til fenylalanin. Fenylalanin kan være skadelig hvis du har PKU (fenylketonuri/Føllings sykdom), en sjelden, arvelig sykdom hvor kroppen ikke klarer å bryte ned aminiosyren fenylalanin, som derfor hoper seg opp.
 
3. Hvordan du bruker Imacillin
Bruk alltid Imacillin nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
 • Tablettene kan svelges hele med vann eller etter oppløsning i et halvt glass vann.
 • Fordel dosene jevnt utover dagen, med minst 4 timers mellomrom.
 • Imacillin kan tas uavhengig av måltider.
Anbefalt dose
Barn som veier mindre enn 40 kg
Dosering er avhengig av barnets vekt i kilogram.
 • Legen din vil fortelle deg hvor mye Imacillin du skal gi til babyen din eller barnet ditt.
 • Den anbefalte dosen er 20 mg til 90 mg pr. kilogram kroppsvekt daglig, fordelt på to eller tre doser.
 • Maksimalt anbefalt dose er 100 mg pr. kilogram kroppsvekt daglig.
Voksne, eldre og barn som veier 40 kg eller mer
Den vanlige dosen for Imacillin er 250 mg til 500 mg tre ganger daglig eller 750 mg til 1 g hver 12. time, avhengig av alvorlighetsgrad og type infeksjon.
 • Alvorlige infeksjoner: 750 mg til 1 g tre ganger daglig.
 • Urinveisinfeksjon: 3 g to ganger daglig i 1 dag.
 • Lyme Borreliose (en infeksjon som overføres av parasitter som kalles flått): Isolerte erythema migrans (tidlig stadium - rød eller rosa ringformet utslett): 4 g daglig, systemiske manifestasjoner (sent stadium - for mer alvorlige symptomer eller når sykdommen sprer seg rundt i kroppen din): Opptil 6 g daglig.
 • Magesår: 750 mg eller 1 g to ganger daglig i 7 dager i kombinasjon med andre antibiotika eller legemidler for å behandle magesår.
 • Til forebygging av hjerteinfeksjon under operasjon: Dosering vil variere avhengig av type operasjon. Andre legemidler kan også bli gitt samtidig. Legen din, apotek elle sykepleier kan gi deg ytterligere informasjon.
 • Maksimalt anbefalt dose er 6 g daglig.
Nyreproblemer
Hvis du har nyreproblemer kan dosen være lavere enn vanlig dose.
Dersom du tar for mye av Imacillin
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Hvis du har tatt for mye Imacillin kan du få symptomer som urolig mage (kvalme, oppkast eller diaré) eller krystaller i urinen, som ser ut som uklar urin, eller problemer med vannlating. Kontakt legen din så snart som mulig. Ta med medisinen din og vis den til legen din.
Dersom du har glemt å ta Imacillin
 • Hvis du glemmer å ta en dose, ta den så snart du husker det.
 • Du må ikke ta den neste dosen for tidlig, men vente omtrent 4 timer før du tar neste dose.
 • Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Hvor lenge skal du bruke Imacillin?
 • Fortsett å ta Imacillin så lenge legen din har fortalt deg selv om du føler deg bedre. Du trenger alle dosene for å bekjempe infeksjonen. Dersom noen bakterier overlever kan infeksjonen komme tilbake.
 • Dersom du fremdeles ikke føler deg bra etter at du har fullført behandlingen, må du gå tilbake til legen din.
Trøske (en soppinfeksjon i fuktige områder på kroppen som kan forårsake sårhet, kløe og hvit utflod) kan forekomme hvis Imacillin brukes over lengre perioder. Fortell legen din hvis dette oppstår.
Hvis du bruker Imacillin over lengre perioder, kan legen din utføre ytterligere tester for å kontrollere at alt er normalt med nyrer, lever og blodet ditt.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Slutt å ta Imacillin og oppsøk lege straks du merker noen av følgende alvorlige bivirkninger – du kan behøve medisinsk behandling umiddelbart:
Disse er svært sjeldne (kan oppstå hos opptil 1 av 10 000 personer)
 • allergiske reaksjoner, symptomene kan være: hudkløe eller utslett, hevelse i ansikt, lepper, tunge eller kropp eller pustevansker. Disse kan være alvorlige og i enkelte tilfeller har det forekommet dødsfall
 • utslett eller synlige, flate, røde og runde flekker under huden eller blåmerker på huden. Dette skyldes betennelse i blodårene på grunn av en allergisk reaksjon. Det kan ha sammenheng med leddsmerter (leddgikt) og nyreproblemer
 • en forsinket allergisk reaksjon kan oppstå vanligvis 7 til 12 dager etter behandling med Imacillin. Noen av symptomene kan være: kløe, feber, leddsmerter og forstørrelse av lymfeknutene spesielt under armene
 • en hudreaksjon som kalles «erythema multiforme» der du kan få: kløende rødlilla flekker på huden spesielt på håndflatene eller fotsålene, elveblestlignende hevelser på huden, ømme områder rundt munnen, øynene og kjønnsorganer. Du kan få feber og være veldig sliten
 • andre alvorlige hudreaksjoner kan være: forandringer i hudfarge, ujevnheter under huden, blemmer, puss, avskalling, rødhet, smerte, kløe og flassing. Dette kan ha sammenheng med feber, hodepine og smerter i kroppen
 • feber, frysninger, sår hals eller andre symptomer på en infeksjon eller hvis du lett får blåmerker. Dette kan tyde på at dine blodceller ikke fungerer
 • ved behandling med Imacillin mot Lyme Borreliose kan Jarisch-Herxheimer reaksjon oppstå og gi feber, frysninger, hodepine, muskelsmerter eller hudutslett
 • betennelse i tykktarmen som forårsaker diaré (enkelte ganger med blod), smerter og feber
 • alvorlige bivirkninger i leveren kan forekomme. Disse forekommer hovedsakelig hos personer som behandles over en lengre periode, menn og eldre. Fortell legen din umiddelbart hvis du får:
  • alvorlig diaré med blod
  • blemmer, rødhet eller blåmerker på huden
  • mørkere urin eller lysere avføring
  • gulfarging av huden eller det hvite i øynene (gulsott). Se også punktet under om anemi som kan gi gulsott.
Dette kan oppstå under behandling med dette legemidlet eller opptil flere uker etter behandling.
Slutt å ta Imacillin dersom du får noen av disse symptomene og kontakt legen din umiddelbart.Enkelte ganger kan du få mindre alvorlige hudreaksjoner som:
 • et mildt, kløende utslett (runde, rosa-røde flekker), urtikarialignende hevelser på underarmene, ben, håndflatene, hender eller føtter. Dette er mindre vanlig (kan ramme opptil 1 av 100 personer).
Hvis noe av dette gjelder deg, ta kontakt med legen din og behandling med Imacillin må avsluttes.
Andre bivirkninger:
Vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer)
 • hudutslett
 • kvalme
 • diaré
Mindre vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 100)
 • oppkast
Svært sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 10 000 personer)
 • trøske (en soppinfeksjon i vagina, munn eller hudfolder), du kan få behandling mot trøske fra legen din eller apotek
 • andre alvorlige hudreaksjoner kan være: forandringer i hudfarge, ujevnheter under huden, blemmer, puss, avskalling, rødhet, smerte, kløe og flassing. Dette kan ha sammenheng med feber, hodepine og smerter i kroppen.
 • Influensalignende symptomer med utslett, feber, hovne lymfeknuter, og unormale blodprøver (inkludert økning i antall hvite blodceller (eosinofili) og leverenzymer) (legemiddelindusert utslett med eosinofili og systemiske symptomer (DRESS)).
 • nyreproblemer
 • kramper (anfall), hos personer som tar høye doser av Imacillin eller som har nyreproblemer
 • svimmelhet
 • hyperaktivitet
 • krystaller i urinen, som ser ut som uklar urin, eller har vanskeligheter eller ubehag ved vannlating. Sørg for at du drikker rikelig med væske for å unngå disse symptomene
 • misfargede tenner (hos barn) som vanligvis kan fjernes ved børsting
 • tungen kan forandre farge til gul, brun eller svart og kan se hårete ut
 • en økt nedbryting av røde blodceller som forårsaker en type anemi. Symptomene er: tretthet, hodepine, kortpustethet, svimmelhet, blekhet og gulfarging av huden og det hvite i øynene
 • lavt antall hvite blodceller
 • lavt antall av en type celler som er involvert i blodkoagulasjon
 • blodet bruker lengre tid på å koagulere. Du vil legge merke til dette hvis du blør neseblod eller kutter deg.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Imacillin
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Bruk ikke Imacillin etter utløpsdatoen (EXP) som er angitt på boksen.
Av miljø- og sikkerhetshensyn bør ubrukte, for gamle eller rester av legemidler leveres inn til apotek for destruksjon.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Innholdet i pakningen:
Virkestoff: Amoksicillin. En tablett inneholder 250 mg, 375 mg, 500 mg, 750 mg eller 1 g amoksicillin.
Øvrige innholdsstoffer: Krysspovidon, aspartam, magnesiumstearat, peppermyntesmak.
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
Teva B.V.,
GA Haarlem,
Nederland.
Tilvirker:
PenCef Pharma GmbH, Berlin, Tyskland
Lokal representant:
Teva Norway AS
Kinoveien 3A
1337 Sandvika
Tlf: 66 77 55 90
info@tevapharm.no
Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent 29.09.2019
 
Generelle råd ved bruk av antibiotika

Antibiotika brukes til å behandle infeksjoner som er forårsaket av bakterier. De har ingen effekt mot infeksjoner som er forårsaket av virus.
Noen ganger responderer ikke infeksjonen som er forårsaket av bakterier på en antibiotikakur. En av de vanligste årsakene til at dette skjer er fordi bakterien som forårsaker infeksjonen er resistent mot antibiotikaen som benyttes. Dette betyr at de kan overleve og til og med formere seg på tross av antibiotikaen. Bakterier kan bli resistente mot antibiotika av mange årsaker. Riktig bruk av antibiotika kan bidra til å redusere sannsynligheten for at bakterier blir resistente.
Når legen din forskriver en antibiotikakur, skal den kun brukes til å behandle den sykdommen du har nå. Hvis du er oppmerksom på følgende råd vil det bidra til å forhindre fremveksten av resistente bakterier som kan hindre antibiotikaen i å virke.
 1. Det er veldig viktig at du tar riktig dose av antibiotikaen til rett tid i riktig antall dager. Les instruksjonene på etiketten og be legen din eller apoteket forklare hvis det er noe du ikke forstår.
 2. Du må ikke ta et antibiotikum hvis det ikke har blitt forskrevet spesielt til deg, og du må kun bruke det for å behandle den infeksjonen det ble forskrevet for.
 3. Du må ikke ta antibiotika som har blitt forskrevet til noen andre, selv om de hadde en infeksjon som lignet din.
 4. Du må ikke gi bort antibiotika som har blitt forskrevet for deg til andre.
 5. Der som du har antibiotika til overs etter at du har fullført kuren som angitt av legen din, må du levere ubrukte legemidler til forsvarlig destruksjon på apoteket.


Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

borreliose (borreliainfeksjon): Borreliose er en infeksjon med Borrelia burgdorferi-bakterien, som man får via bitt av skogflått.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dress (legemiddelindusert utslett med eosinofili og systemiske symptomer): Legemiddelindusert utslett med eosinofili og systemiske symptomer (Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms - DRESS) er en immunologisk overfølsomhetsreaksjon og alvorlig form for legemiddelreaksjon som kan være dødelig.

eosinofili: Økt forekomst av en type hvite blodceller som kalles eosinofiler. Tilstanden oppstår ved allergiske reaksjoner og parasittinfeksjoner.

erythema multiforme: En type akutt hudlidelse med rødt blemmelignende utslett som kan forårsakes av medisiner, infeksjoner eller sykdom.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fenylketonuri (pku, føllings sykdom): Arvelig sykdom som fører til mangel på leverenzymet fenylalaninhydroksylase. Dette gir opphopning av aminosyren fenylalanin, noe som fra spedbarnstadiet gir utviklingsforstyrrelser, krampeanfall, svak hudpigmentering, eksem og ødeleggelse av nerver i sentralnervesystemet. I Norge testes det for sykdommen fra fødselen av. De som har sykdommen må følge spesialdiett.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

leddgikt (revmatoid artritt): Kronisk betennelse i kroppens bindevev, først og fremst i leddene. Symptomer er smerter, stivhet, hevelse i flere ledd, tretthet og eventuelt lett feber. Alle ledd kan bli angrepet, men håndledd og fingerledd er de vanligste stedene å få symptomer.

urinveisinfeksjon (uvi): En betennelsestilstand i urinblæren. Som regel er det bakterier fra tarmen som gir urinveisinfeksjon.