Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Ibumetin 400 mg tablett, filmdrasjert

ibuprofen

Reseptpliktig pakning
Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Ibumetin er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Ibumetin
 3. Hvordan du bruker Ibumetin
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Ibumetin
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Ibumetin er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Hva Ibumetin er:
Ibumetin inneholder ibuprofen som virker smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende. Ibuprofen lindrer symptomene, men påvirker ikke sykdomsårsaken.
Hva Ibumetin brukes til:
Brukes ved milde til moderate smerter som hodepine, tannpine, menstruasjonssmerter, lette muskel- og leddsmerter. Febernedsettende f.eks. ved forkjølelse og influensa.
Leddgikt hos barn og voksne, slitasjegikt, akutte betennelser i muskler og skjelett og etter operative inngrep, f.eks. tannuttrekking.
 
2. Hva du må vite før du bruker Ibumetin
Bruk ikke Ibumetin:
 • dersom du er allergisk overfor ibuprofen eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du tidligere har hatt eller har magesår eller mageblødning.
 • dersom acetylsalisylsyre, ibuprofen eller lignende betennelsesdempende midler tidligere har gitt utslett, rennende nese eller astma.
 • dersom du har alvorlig leversvikt, alvorlig hjertesvikt eller alvorlig nedsatt nyrefunksjon.
 • dersom du er mer enn 6 måneder gravid
 • dersom du har en sykdom som kan forsterke faren for blødning.
Advarsler og forsiktighetsregler
Legemidler som Ibumetin kan forårsake reaksjoner i mage og tarm slik som smerter, blødning, sår og hull i magesekken eller tolvfingertarm (perforasjon). Dette kan oppstå uten at du har hatt alvorlige plager tidligere. Hvis du får magesmerter eller andre tegn på blødninger i mage eller tarm, slik som forbigående svart eller blodig avføring eller blodig oppkast bør du slutte med Ibumetin og kontakte legen din. Hvis du er eldre eller tar andre medisiner som øker faren for reaksjoner i mage og tarm, kan det være at legen din vil gi deg et legemiddel som beskytter mage og tarm i tillegg til Ibumetin.
Hudreaksjoner
Alvorlige hudreaksjoner er rapportert i forbindelse med Ibumetin-behandling. Avslutt behandlingen med Ibumetin og oppsøk medisinsk hjelp umiddelbart, dersom du får hudutslett, lesjoner i slimhinnene, blemmer eller andre tegn på allergi. Dette kan være symptomer på en alvorlig hudreaksjon. Se avsnitt 4.
Bruk av preparatet kan føre til forlenget blødningstid. Hvis du har blodlevringsforstyrrelser eller behandles med blodfortynnende midler (Marevan) må Ibumetin bare brukes i samråd med lege. Ibumetin må brukes med forsiktighet ved nedsatt lever- og nyrefunksjon. Ved tåkesyn må øynene kontrolleres. Ved langtidsbehandling anbefales det også at øynene kontrolleres. Økende alder medfører økt risiko for bivirkninger. Se avsnittet «Graviditet, amming og fertilitet» dersom du er gravid eller ammer eller planlegger å bli gravid.
Ved langtidsbruk (mer enn 3 måneder) av Ibumetin med inntak annenhver dag eller oftere, kan hodepine utvikles eller forverres og bør ikke behandles med økning av dosen. Ved mistanke om hodepine fremkalt av Ibumetin bør du kontakte lege.
Antiinflammatoriske/smertestillende legemidler som ibuprofen kan være forbundet med en liten økt risiko for hjerteinfarkt eller slag, spesielt hvis de brukes i høye doser. Det er derfor viktig at du ikke tar Ibumetin i lengre perioder enn anbefalt, og ikke tar mer enn anbefalt dose.
Du bør diskutere behandlingen med lege eller apotek før du tar Ibumetin hvis du:
 • har hjerteproblemer som hjertesvikt, angina (brystsmerter), eller hvis du har hatt et hjerteinfarkt, bypassoperasjon, perifer arteriell sykdom (dårlig sirkulasjon i bena pga. trange eller blokkerte arterier) eller noen form for slag (inkludert "drypp" eller forbigående hjerneslag "TIA").
 • har høyt blodtrykk, diabetes, høyt kolesterol, familiehistorie med hjertesykdom eller slag eller hvis du røyker.
Ikke-steroide betennelsesdempende midler (NSAIDs) som Ibumetin kan maskere tegn på infeksjon.
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Ibumetin dersom du:
 • har nedsatt nyre- og leverfunksjon
 • har systemisk lupus erythematosus (SLE) eller annen bindevevssykdom
 • har vannkopper
 • er sterkt dehydrert
 • har eller har hatt astma, vedvarende tett eller rennende nese eller allergiske sykdommer, da det er en risiko for å utvikle bronkospasmer (tette luftveier), elveblest eller angioødem (allergisk reaksjon i dypere lag av hud og slimhinne)
 • dersom du har mage-tarmsykdom som ulcerøs kolitt eller Crohns sykdom
 • inntar Ibumetin sammen med alkohol, da det kan føre til forverring av bivirkninger, spesielt bivirkninger som angår mage-tarm eller hjerne og ryggmarg
Barn og ungdom
Det er begrenset erfaring med behandling av barn. Kontakt lege etter 3-5 dager hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre. Det er en risiko for nedsatt nyrefunksjon hos dehydrerte barn og unge. Det er en mulighet for at behandling over lang tid kan forsinke tilhelingsprosesser (inkludert heling av benbrudd) og at slitasjegikt (artrose) kan forverres til tross for behandlingen.
Andre legemidler og Ibumetin
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Ibumetin kan påvirke eller bli påvirket av andre legemidler. For eksempel:
 • legemidler som er vanndrivende
 • legemidler mot blodpropp (antitrombotiske midler, såkalt blodfortynnende, f.eks. aspirin/acetylsalisylsyre, warfarin, tiklopidin)
 • litiumpreparater (til behandling av bipolar sykdom)
 • metotreksat (brukes bl.a. mot kreft, gikt og psoriasis)
 • probenecid (brukes mot gikt eller for å forsterke effekten av penicillin)
 • legemidler som senker høyt blodtrykk (ACE-hemmere som f.eks. kaptopril, betablokkere som f.eks. atenolol-legemidler og angiotensin-II reseptorantagonister som f.eks. losartan)
 • kortikosteroider (brukes for å dempe kroppens egen betennelsesreaksjon eller immunforsvar)
 • legemidler mot depresjon (såkalte SSRIer)
 • legemidler av typen aminoglykosider mot infeksjon
 • legemidler mot sukkersyke/diabetes (ikke insulin)
 • ciklosporin og takrolimus (immundempende legemidler som brukes i forbindelse med organtransplantasjon eller mot atopisk eksem)
 • kinoloner (en type antibiotika)
 • kolestyramin (et kolesterolsenkende legemiddel)
 • ginko biloba (et naturlegemiddel)
 • digoksin (brukes til å behandle hjertelidelser)
 • mifepriston (abortmiddel)
 • zidovudin (til behandling av HIV)
 • sulfonamider (en gruppe legemidler som brukes som vanndrivende middel eller mot infeksjoner)
 • vorikonazol og flukonazol (brukes mot soppinfeksjoner)
Ibumetin må ikke brukes samtidig med andre smertestillende legemidler med betennelsesdempende effekt, såkalte NSAIDs (også reseptfrie) eller COX-2-hemmere uten etter avtale med lege.
Også enkelte andre legemidler kan påvirke eller bli påvirket av behandlingen med Ibumetin. Derfor bør du alltid søke råd fra lege eller apotek før du bruker Ibumetin sammen med andre legemidler.
Inntak av Ibumetin sammen med mat, drikke og alkohol
Samtidig bruk av ibuprofen og alkohol øker faren for blødninger.
Dosen kan tas fastende eller ved måltider alt etter om det ønskes henholdsvis hurtig eller langsomt innsettende effekt. Det anbefales å ta tablettene sammen med mat dersom du har følsom mage.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet
Som for andre ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAIDs) eller legemidler som inneholder acetylsalisylsyre, må du dersom du er gravid snakke med legen din før du bruker Ibumetin. Bruk ikke Ibumetin dersom du er kommet lenger enn 6. måned av graviditeten. Bruk ikke Ibumetin i løpet av de første 6 månedene av graviditeten med mindre legen din har bestemt at det er nødvendig.
Amming
Går over i morsmelk, men risiko for påvirkning av barnet er lite sannsynlig. Rådfør deg likevel med lege ved bruk av Ibumetin under amming.
Fertilitet
Ibumetin kan gjøre det vanskeligere å bli gravid og det anbefales ikke å bruke Ibumetin dersom du prøver å bli gravid. Fortell legen din om du planlegger å bli gravid eller om du har vanskeligheter med å bli det.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Legemidlet kan påvirke reaksjonsevnen din. Dette bør tas hensyn til når det kreves økt årvåkenhet, for eksempel ved å kjøre bil eller bruke maskiner. Dette gjelder i større grad ved samtidig alkoholinntak.
Ibumetin inneholder laktose
Dersom legen din har fortalt deg at du har intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hver tablett, og er så godt som «natriumfritt».
 
3. Hvordan du bruker Ibumetin
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg. Rådfør deg med lege eller apotek hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen til voksne over 18 år ved milde til moderate smerter og ved feber er:
1 tablett à 400 mg hver 4-6 time. Ta maksimum 1200 mg i løpet av 24 timer.
Bruk av Ibumetin hos barn
Til barn anbefales det at dosen beregnes ut fra barnets vekt: 5-10 mg pr. kg kroppsvekt. 3‑4 ganger daglig. Den vanlige anbefalte døgndose er 20 til 30 mg pr. kg kroppsvekt. Anbefalt dose er angitt nedenfor:
Barn 6-9 år (20-29 kg): 1/2 tablett à 400 mg hver 6-8 time. Gi ikke mer enn 600 mg i løpet av 24 timer.
Barn 9-12 år (29-40 kg): 1/2 tablett à 400 mg hver 4-6 time. Gi ikke mer enn 800 mg i løpet av 24 timer.
Barn over 12 år (over 40 kg): 1/2-1 tablett à 400 mg hver 4-6 time. Gi ikke mer enn 1200 mg i løpet av 24 timer.
Kontakt lege etter 3 dager med feber eller 5 dager med smerte hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre.
Ved andre symptomer hos voksne enn milde til moderate smerter og feber kan legen forskrive døgndoser på inntil 2400 mg eller mer. Følg legens anbefaling.
Tabletten kan deles i like doser.
Dersom du tar for mye av Ibumetin
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Symptomene kan omfatte kvalme, magesmerter, oppkast (kan være blodig), hodepine, ringing i ørene, forvirring og ufrivillige øyebevegelser. Ved høye doser er det rapportert døsighet, brystsmerter, hjertebank, bevisstløshet, kramper (hovedsakelig hos barn), kraftløshet og svimmelhet, blod i urin, følelse av å være kald og pusteproblemer.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opp til 1 av 10 personer): Hodepine, tretthet, fordøyelsesproblemer, kvalme, diaré, oppkast, magesmerter, tarmgass, forstoppelse, svart avføring, blodig oppkast, mage-tarmblødning, svimmelhet, hudutslett.
Mindre vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opp til 1 av 100 personer): Magekatarr, mage- og tarmsår, hull i mage-tarmkanalen, betent og sår munn, leverbetennelse, gulsott, unormal leverfunksjon, hevelser i tunge, hals og lepper (angioødem), elveblest, kløe lysømfintlighetsreaksjon (huden blir følsom for lys), snue, astma, tette luftveier, tung pust, lett uro, søvnløshet, prikking, døsighet, svekket syn, hørselskader, nyreskader, nyresvikt, reduserte nivåer av blodplater, reduksjon i hvite blodceller, blodmangel, overfølsomhet.
Sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos opp til 1 av 1000 personer): Kraftige allergiske reaksjoner (anafylaksi), en spesiell type hjernehinnebetennelse, depresjon, forvirring, nedsatt synsevne av sentral årsak, synsnervelidelse, øresus, vertigo (svimmelhet), væskeansamling (ødem).
Svært sjeldne bivirkninger (forekommer hos færre enn 1 av 10 000 personer): Leversvikt, alvorlige former for hudreaksjoner (som f.eks. erythema multiforme (en rekke målskiveformede, røde utslett som kan ha væskeblemme i midten), blemmeformede reaksjoner, Stevens-Johnsons syndrom (en tilstand hvor huden nedbrytes og blir rød, blodig, med blemmer eller skorpedannelse) og toksisk epidermal nekrolyse (en sykdom med blemmer og avskalling av hudens ytterste lag)), betennelse i bukspyttkjertelen (pankreatitt).
Bivirkninger med ukjent frekvens (kan ikke anslås ut i fra tilgjengelige data): Tarmbetennelse, Crohns sykdom (kronisk betennelse i mage-tarmkanalen), hjertesvikt, hjerteinfarkt, høyt blodtrykk, rødlig, skjellete utbredt utslett med klumper under huden, og blemmer hovedsakelig lokalisert på hudfolder, kropp og armer, ledsaget av feber ved behandlingsstart (akutt generalisert eksantematøs pustulose). Avslutt behandling med Ibumetin dersom du får noen av disse symptomene og oppsøk medisinsk hjelp umiddelbart. Se også avsnitt 2.
Sjeldne tilfeller av virus-hjernehinnebetennelse er rapportert. Pasienter med autoimmun sykdom, særlig systemisk lupus erythematosus (SLE) bør anvende preparatet kun i samråd med lege. Ved utvikling av hodepine med nakkestivhet, feber, kvalme og oppkast (symptomer på virus-hjernehinnebetennelse), skal inntak av Ibumetin stoppes og lege kontaktes. Lege skal også kontaktes om du opplever magesmerter, halsbrann og blodig avføring.
Legemidler som Ibumetin kan være forbundet med en liten økning i risiko for hjerteinfarkt eller hjerneslag.
Sjeldne tilfeller av alvorlige hudinfeksjoner er rapportert i forbindelse med vannkopper. Ved bruk av NSAID, kan en betennelse i huden oppstå eller forverres (f.eks. nekrotiserende fasciitt, en sjelden bakteriell infeksjon, kan utvikles og kjennetegnes med intense smerter, høy feber, hoven og varm hud, blemmer og nekrose (lokal celledød)). Ved tegn på infeksjon i huden eller forverring av hudinfeksjon, skal lege kontaktes umiddelbart.
En alvorlig hudreaksjon som kalles DRESS-syndrom kan forekomme. Symptomer på DRESS omfatter: utslett, feber, hevelse av lymfeknuter og økt mengde av en type hvite blodceller (eosinofili).
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Ibumetin
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Bruk ikke Ibumetin etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Ibumetin
 • Virkestoff er ibuprofen 400 mg.
 • Hjelpestoffer er laktosemonohydrat, vannfri kolloidal silika, krysskarmellosenatrium (E 468), potetstivelse, mikrokrystallinsk cellulose (E 460), magnesiumstearat (E 572), propylenglykol, talkum og hypromellose.
Hvordan Ibumetin ser ut og innholdet i pakningen
Hvit, oval, filmdrasjert tablett med delestrek.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Takeda AS, Asker
Tilvirker
Takeda GmbH, Oranienburg, Tyskland
Takeda Pharma Sp. z o.o., Lyszkowice, Polen
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til innehaveren av markedsføringstillatelsen.
Takeda AS
Postboks 205
1372 Asker
Tlf. 800 800 30
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 15.11.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

ace-hemmer: (ACE: Angiotensin Converting Enzyme) Legemiddel som brukes til å senke blodtrykket. ACE-hemmere reduserer nivået av angiotensin. Angiotensin er et hormon som trekker sammen kroppens blodårer, og øker dermed motstanden i blodomløpet. Når angiotensinkonsentrasjonen reduseres, øker blodårenes diameter og blodtrykket reduseres.

acetylsalisylsyre (asa): Legemiddel med smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende effekt. Reduserer også blodplatenes evne til å klumpe seg sammen (aggregere).

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaksi (anafylaktisk reaksjon): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

angina (angina pectoris, hjertekrampe, ap): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

angiotensin: Peptidhormon som inngår i renin-angiotensin-aldosteron-systemet. Angiotensin I omdannes til angiotensin II av enzymet ACE (Angiotensin Converting Enzyme). Angiotensin II regulerer utskillelsen av aldosteron i blodet og øker blodtrykket ved å trekke sammen blodårene.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

antiinflammatorisk: Betennelsesdempende. Som motvirker betennelse, dvs. opphovning, rødhet og smerter.

artrose (osteoartrose, osteoartritt, slitasjegikt): Nedbrytning av den glatte leddbrusken på overflaten av ben som er tilsluttet et ledd. Nedbrytningen kan være forårsaket av slitasje, skade eller sykdom, og kan gjøre det smertefullt å bevege leddet. Artrose forekommer hovedsakelig hos eldre mennesker. Oftest er det kneledd, hofteledd, fingerledd og ankler som berøres.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

autoimmun: Betyr at kroppens immunsystem reagerer på kroppens egne stoffer eller vev. Dette fører til forskjellige sykdommer, avhengig av hva immunforsvaret reagerer på. Eksempler på autoimmune sykdommer er type 1-diabetes og multippel sklerose (MS).

benbrudd (benfraktur, brudd, fraktur, beinbrudd, beinfraktur): Skjelettbrudd i ben eller brusk. Skyldes vanligvis at benet utsettes for en høyere belastning enn det tåler. De vanligste symptomene er smerte og hevelse.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

bipolar sykdom (bipolar lidelse, bipolar forstyrrelse, manisk-depressiv lidelse): Bipolar eller manisk-depressiv lidelse er preget av tilbakevendende vekslende perioder med mani og depresjon. Symptomer på mani er økt stemningsleie, redusert søvnbehov og hyperaktivitet. Ved alvorlig mani, kan pasienten også bli aggressiv. Symptomer på depresjon er nedstemthet og tretthet. Mellom sykdomsperiodene er pasienten nesten symptomfri.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

cox (cyklooksygenase): (COX: cyklooksygenase) Et enzym i kroppen som kan danne stoffer som øker smerte, feber og betennelse. Cyklooksygenase finnes i to former, COX-1 og COX-2. COX-1 danner også stoffer som beskytter magens slimhinne og som er nødvendig for å stoppe blødninger. COX-2 oppstår hovedsakelig ved betennelse. COX-enzymer hemmes av mange vanlige smertestillende legemidler.

crohns sykdom (morbus crohn): Kronisk betennelsessykdom i tarmveggen.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dress (legemiddelindusert utslett med eosinofili og systemiske symptomer): Legemiddelindusert utslett med eosinofili og systemiske symptomer (Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms - DRESS) er en immunologisk overfølsomhetsreaksjon og alvorlig form for legemiddelreaksjon som kan være dødelig.

eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

eosinofili: Økt forekomst av en type hvite blodceller som kalles eosinofiler. Tilstanden oppstår ved allergiske reaksjoner og parasittinfeksjoner.

erythema multiforme: En type akutt hudlidelse med rødt blemmelignende utslett som kan forårsakes av medisiner, infeksjoner eller sykdom.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

fordøyelsesproblemer (dyspepsi, fordøyelsesbesvær): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

forkjølelse: Virusinfeksjon i nese og svelg. Vanlige symptomer er hoste, snue, nysing, sår hals, hodepine og ev. lett feber.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

halsbrann (pyrose): En brennende følelse i brystet eller i halsen forårsaket av syre fra magesekken som kommer opp til spiserøret. Årsaken er som regel relatert til en redusert aktivitet av magesekkens lukkemuskel, spiserørsbrokk eller økt abdominalt trykk. Syrenøytraliserende legemidler, H2-reseptorantagonister og protonpumpehemmere er type legemidler som kan brukes mot halsbrann.

hjerneslag (slag, slaganfall): Plutselig tap av nervefunksjoner pga. oksygenmangel eller blødning i hjernen. Forårsakes ofte av en blodpropp i blodårene i hjernen.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

høyt kolesterol: Kolesterol er et fettstoff som er nødvendig for kroppen. Det trengs for at kroppen skal kunne produsere hormoner og vitamin A, samt å bygge opp cellevegger og danne gallesyrer. For mye kolesterol i blodet generelt eller for mye av det “dårlige kolesterolet” (LDL) eller begge deler kan øke risikoen for hjerteinfarkt og hjerneslag.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

influensa: Infeksjon i luftveiene forårsaket av influensavirus. Symptomer er smerter i muskler og ledd, hodepine, vondt i halsen, hoste, snue, kuldegysninger og feber.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

leddgikt (revmatoid artritt): Kronisk betennelse i kroppens bindevev, først og fremst i leddene. Symptomer er smerter, stivhet, hevelse i flere ledd, tretthet og eventuelt lett feber. Alle ledd kan bli angrepet, men håndledd og fingerledd er de vanligste stedene å få symptomer.

lupus: Lupus er en kronisk autoimmun bindevevssykdom, som kan ramme stort sett alle vev i kroppen. Sykdommen kan gi mange ulike symptomer, men spesielt karakteristisk er det såkalte sommerfuglutslettet over nese/kinn.

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.

ssri: (SSRI: Selective Serotonin Reuptake Inhibitors) SSRI er en gruppe medisiner mot blant annet depresjon og tvangslidelser. De hemmer reopptak av signalstoffet serotonin i nerveceller i sentralnervesystemet.

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

toksisk epidermal nekrolyse (ten, lyells syndrom): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.

ulcerøs kolitt (kronisk tykktarmbetennelse): Betennelse i tykktarmen og endetarmen. I slimhinnen danner det seg sår. Tarmen tømmer seg ofte, hvilket gir løs avføring med slim og blod.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.

øresus (tinnitus): Oppfattelse av lyd uten noen ytre sansepåvirkning.