Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Ibumax 200, 400, 600 mg tabletter, filmdrasjerte

ibuprofen

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Dette legemidlet er reseptfritt i enkelte pakningsstørrelser. Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger,inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 3 dager.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Ibumax er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Ibumax
 3. Hvordan du bruker Ibumax
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Ibumax
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Ibumax er og hva det brukes mot
Ibumax inneholder virkestoffet ibuprofen som er et såkalt ikke-steroid betennelsesdempende, febernedsettende og smertestillende middel. Ibuprofen lindrer symptomene, men påvirker ikke sykdomsårsaken.
Ibumax (reseptfritt) brukes til kortvarig egenbehandling ved milde til moderate smerter som hodepine, menstruasjonssmerter, tannsmerter, lette muskel- og leddsmerter og som febernedsettende f.eks. ved forkjølelse og influensa.
Ibumax kan også forskrives av lege for følgende bruksområder: akutte betennelser i muskler og skjelett, smerter i forbindelse med mindre operative inngrep (f.eks. tanntrekking), slitasjegikt samt leddgikt hos barn og voksne. Ibumax skal bare brukes mot disse tilstandene når det er bestemt av lege eller når lege er kontaktet.
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
 
2. Hva du må vite før du bruker Ibumax
Bruk ikke Ibumax
 • dersom du er allergisk overfor ibuprofen eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du har magesår eller mageblødning eller tidligere har hatt gjentatte tilfeller av magesår eller blødning fra magesekken/tarmen.
 • dersom du tidligere har hatt blødninger eller sår i magen/tarmen forbundet med bruk av betennelsesdempende/smertestillende midler (såkalte NSAIDs).
 • dersom du har reagert med astma, elveblest eller rennende/tett nese på acetylsalisylsyre eller andre ikke-steroide betennelsesdempende/smertestillende midler (såkalte NSAIDs).
 • dersom du har alvorlig hjertesvikt og/eller nyresvikt.
 • dersom du er i de siste tre månedene av svangerskapet.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Ibumax.
 • dersom du tidligere har hatt magesår eller vært plaget av for mye magesyre. Legen må først vurdere om du kan bruke Ibumax under jevnlig legekontroll. Risikoen for mage-/tarmsår øker ved høye doser, hos pasienter med tidligere sår i mage/tarm og hos eldre. Spesielt i oppstart av behandlingen bør du kontakte lege hvis du får ubehag eller uvanlige symptomer fra mage- tarmkanalen, særlig ved blødninger.
 • dersom du har forstyrrelser i blodets evne til å levre seg (koagulere).
 • dersom du behandles med legemidler som øker faren for sår eller blødning slik som blodfortynnende midler (som warfarin), midler med platehemmende effekt (som acetylsalisylsyre), kortikosteroider eller enkelte midler brukt mot depresjon (såkalte selektive serotonin reopptakshemmere).
 • dersom du opplever tåkesyn. Øynene må da kontrolleres nøye. Ved langtidsbehandling må også øynene kontrolleres.
 • dersom du har nedsatt lever- og/eller nyrefunksjon.
 • dersom du har hjertesvikt og samtidig bruker vanndrivende midler.
 • dersom du har hatt langvarig uttørking eller væsketap.
 • dersom du lider av den immunologiske sykdommen systemisk lupus erythematosus (SLE) eller såkalt hepatisk porfyri (arvelig sykdom pga. feil i leverenzymene).
 • dersom du prøver å bli gravid (se også under ”Graviditet og amming” nedenfor).
 • dersom du har tarmsykdommer som Crohns sykdom eller ulcerøs kolitt, da slik sykdom kan forverres. Legen må vurdere om du kan bruke Ibumax.
Hudreaksjoner
Alvorlige hudreaksjoner er rapportert i forbindelse med Ibumax behandling. Avslutt behandlingen med Ibumax og oppsøk medisinsk hjelp umiddelbart dersom du får hudutslett, lesjoner i slimhinnene, blemmer eller andre tegn på allergi. Dette kan være symptomer på en alvorlig hudreaksjon. Se avsnitt 4.
Det anbefales å unngå bruk av Ibumax i tilfeller av varicella (vannkopper) for det kan være årsak til forverring av infeksjon.
Ved langtidsbruk (> 3 mnd) av Ibumax med inntak annenhver dag eller oftere, kan hodepine utvikles eller forverres og bør ikke behandles med økning av dosen. Ved mistanke om hodepine fremkalt av Ibumax bør lege kontaktes.
Samtidig bruk av andre smertestillende legemidler med betennelsesdempende effekt (såkalte NSAIDs inkludert de midlene som hører til cox-2 hemmere) bør unngås, også de legemidlene av denne typen som fås reseptfritt.
Antiinflammatoriske/smertestillende legemidler som ibuprofen kan være forbundet med en liten økt risiko for hjerteinfarkt eller slag, spesielt hvis de brukes i høye doser. Ikke bruk behandlingen i lengre tid eller i høyere dose enn anbefalt.
Du bør diskutere behandlingen med lege eller farmasøyt før du tar Ibumax hvis du:
 • har hjerteproblemer som hjertesvikt, angina (brystsmerter), eller hvis du har hatt et hjerteattakk, bypassoperasjon, perifer arteriell sykdom (dårlig sirkulasjon i bena p.g.a. trange eller blokkerte arterier) eller noen form for slag (inkludert "drypp" eller transitorisk iskemisk attakk "TIA").
 • har høyt blodtrykk, diabetes, høyt kolesterol, familiehistorie med hjertesykdom eller slag eller hvis du røyker.
Høy alder kan øke risikoen for bivirkninger, særlig blødninger og sår i mage-tarmkanalen, som kan være alvorlige.
Det er en risiko for nedsatt nyrefunksjon hos dehydrerte barn og ungdom.
Andre legemidler og Ibumax
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Ibumax kan påvirke eller bli påvirket av andre legemidler. For eksempel:
 • legemidler som er antikoagulerende (dvs. blodfortynnende/blodproppsforebyggende f.eks. aspirin/acetylsalisylsyre, warfarin, tiklopedin)
 • legemidler som senker høyt blodtrykk (ACE-hemmere som f.eks. kaptopril, betablokkere som f.eks atenolol-legemidler og angiotensin-II reseptorantagonister som f.eks. losartan)
Også enkelte andre legemidler kan påvirke eller bli påvirket av behandlingen med Ibumax. Derfor bør du alltid søke råd fra lege eller farmasøyt før du bruker Ibumax sammen med andre legemidler.
 • Ibumax må ikke brukes sammen med andre smertestillende legemidler med betennelsesdempende effekt (såkalte NSAIDs), inkludert acetylsalisylsyre, uten at det er avtalt med legen.
 • Ibumax kan øke effekten av blodfortynnende legemidler (midler mot blodpropp og midler mot levring av blodet som for eksempel acetylsalisylsyre/aspirin, warfarin, tiklopidin). Hvis du bruker blodfortynnende legemidler bør du snakke med legen før du bruker Ibumax.
 • Ibumax kan øke virkningen av legemidler mot diabetes. Dette kan gi lavere blodsukker.
 • Ibumax kan motvirke effekten av noen vanndrivende legemidler (som furosemid, bumetanid, tiazider).
 • Ibumax kan motvirke den blodtrykkssenkende effekten av noen legemidler mot høyt blodtrykk (som betablokkere, Angiotensin II-blokkere og ACE-hemmere som for eksempel kaptopril).
 • Ibumax og ACE-hemmere brukt sammen kan øke faren for akutt nyresvikt.
 • Samtidig bruk av Ibumax og alkohol (etanol) kan øke faren for mageblødninger.
 • Samtidig bruk av legemidler slik som orale kortikosteroider, antikoagulantia som warfarin, selektive serotonin reopptakshemmere (såkalte SSRIer – brukt mot depresjon) eller midler med platehemmende effekt, som acetylsalisylsyre kan øke faren for sårdannelse eller blødning.
Ibumax kan også påvirke effekten av andre legemidler, bl.a. litium (mot mani, bipolar sykdom), tiklopidin (brukt for å forhindre levring av blodet), metotrexat (legemiddel mot reumatiske lidelser og kreft), visse antibiotika (ciprofloksacin), middel mot urinsyregikt (probenicid), cyklosporin (virker hemmende på immunsystemet og skal forhindre frastøtning av transplanterte organer), kolestyramin (kolesterolsenkende midler).
Inntak av Ibumax med mat og drikke
Samtidig inntak av alkohol og ibuprofen kan gi økt risiko for mageblødninger.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Ibuprofen skal ikke brukes av kvinner som forsøker å bli gravide. Dersom Ibuprofen brukes av kvinner som forsøker å bli gravide, eller i første og andre trimester av svangerskapet, bør dosen være så lav og behandlingsvarigheten så kort som mulig. Ibuprofen skal ikke brukes i siste trimester av svangerskapet.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Ibumax har ingen eller ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Enkelte kan imidlertid oppleve svimmelhet og tretthet, spesielt i starten av behandlingen, som gjør at reaksjonsevnen kan nedsettes. Noen kan også oppleve synsforstyrrelser.
Viktige opplysninger om noen av innholdsstoffene i Ibumax
Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemiddelet.
 
3. Hvordan du bruker Ibumax
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg. Rådfør deg med lege eller apotek hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen for de reseptfrie tablettene er (ved milde til moderate smerter og ved feber): Voksne: 1-2 tabletter på 200 mg eller 1 tablett på 400 mg inntil 4 ganger i døgnet.
Bruk av Ibumax hos barn og ungdom
Barn over 12 år (over 40 kg): 1-2 tabletter på 200 mg eller 1 tablett på 400 mg inntil 4 ganger i døgnet.
Barn 6-12 år (20-40 kg): 1 tablett på 200 mg inntil 4 ganger i døgnet i inntil 5 dager.
Hvis dette legemidlet er nødvendig for bruk hos barn og ungdom i mer enn 3 dager, eller hvis symptomene forverres, bør lege kontaktes.
Hvis du har fått Ibumax tabletter på resept, følg alltid doseringen som er bestemt av legen. Ved langvarig feber eller smerte bør lege kontaktes.
Dosen kan tas fastende eller ved måltider, alt etter om det ønskes hurtig eller mer gradvis innsettende og mer langvarig effekt.
Dersom du tar for mye av Ibumax
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Symptomene kan omfatte kvalme, magesmerter, oppkast (kan være blodig), hodepine, ringing i ørene, forvirring og ufrivillige øyebevegelser, Ved høye doser er det rapportert døsighet, brystsmerter, hjertebank, bevisstløshet, kramper (hovedsakelig hos barn), kraftløshet og svimmelhet, blod i urin, følelse av å være kald og pusteproblemer.
Dersom du har glemt å ta Ibumax
Du må ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt tablett.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlige (påvirker 1 til 10 av 100 personer)
Fordøyelsesplager (dyspepsi), diaré, kvalme, oppkast, magesmerter, forstoppelse, luft i magen, hodepine, tretthet og hudutslett
Mindre vanlige (påvirker 1 til 10 av 1 000 personer)
Søvnløshet, mild uro, hørselsskader, betennelse i nesen (rhinitt), astma, blødninger, magesår, sår i munnhulen, blodig avføring, blodig oppkast, elveblest, kløe, rødhet, hevelse i ansikt og hals, synsforstyrrelser, forverring av tarmbetennelse og Crohns sykdom
Sjeldne (påvirker 1 til 10 av 10 000 personer)
Forandringer i blodet med forlenget blødningstid (nedsatt antall hvite blodceller og blodplater), depresjon, forvirring, ikke-bakteriell hjernehinnebetennelse, sårdannelse på mageslimhinnen, betennelse i mageslimhinnen, nedsatt syn/tåkesyn, leverbetennelse (hepatitt), gulsott, nyreskader, vannansamling i kroppen (ødem), alvorlige allergiske reaksjoner og hudreaksjoner, alvorlige hudreaksjoner med hudavskalling, blårøde ringformede flekker/blemmer, blærer, særlig på overkroppen (erythema multiforme)
Svært sjeldne (påvirker færre enn 1 av 10 000 personer)
Hjertesvikt, hjertebank (palpitasjoner), hjerteinfarkt. Rød og hissig hud over hele kroppen, store blærer, avstøting av hudområder (toksisk epidermal nekrolyse), utslett med sterk slimhinnebetennelse i munn og nedover i luftveiene og øynene, høy feber og sykdomsfølelse, leddsmerter, sårdannelse (Stevens-Johnsons syndrom)
Ikke kjent (kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data)
En alvorlig hudreaksjon som kalles DRESS-syndrom kan forekomme. Symptomer på DRESS omfatter: utslett, feber, hevelse av lymfeknuter og økt mengde av en type hvite blodceller (eosinofili). Rødlig, skjellete utbredt utslett med klumper under huden, og blemmer hovedsakelig lokalisert på hudfolder, kropp og armer, ledsaget av feber ved behandlingsstart (akutt generalisert eksantematøs pustulose). Avslutt behandling med Ibumax dersom du får noen av disse symptomene og oppsøk medisinsk hjelp umiddelbart. Se også avsnitt 2.
Legemidler som Ibumax kan være forbundet med en liten økning i risiko for hjerteinfarkt eller hjerneslag.
Vannansamling i kroppen (ødem), høyt blodtrykk og hjertesvikt er rapportert under behandling med legemidler i den legemiddelgruppen Ibumax tilhører (såkalte NSAIDs).
Ikke ta Ibumax og kontakt lege umiddelbart om du opplever hevelse av bl.a. ansikt, tunge og/eller svelg og/eller svelgeproblemer eller elveblest som inntreffer samtidig med pustevanskeligheter (angioødem). Slutt også å ta Ibumax og kontakt lege umiddelbart om du får hudutslett eller skader på slimhinnene.
Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Ibumax
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser. Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og på blisteren eller etiketten etter Utløpsdato og EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Ibumax
 • Virkestoff er ibuprofen 200 mg, 400 mg og 600 mg
 • Andre innholdsstoffer er pregelatinisert stivelse, hypromellose, magnesiumstearat, mikrokrystallinsk cellulose, natriumlaurylstearat, stearinsyre, vannfri kolloidal silika (i tablettkjernen), og hypromellose, makrogoler, polydekstrose (glukose, sorbitol, sitronsyre, fosforsyre), titandioksid (E171) (i drasjélaget).
Hvordan Ibumax ser ut og innholdet i pakningen
Utseende:
200 mg: Hvite, runde, filmdrasjerte tabletter med delestrek og diameter på 11 mm.
400 mg: Hvite, kapselformede, filmdrasjerte tabletter med delestrek. Bredden er 7,5 mm og lengden er 18,0 mm.
600 mg: Hvite, kapselformede, filmdrasjerte tabletter med delestrek. Bredden er 9 mm og lengden er 20 mm.
Tablettene kan deles i to like deler.
Innholdet i pakningen:
200 mg: 10, 20, 50, 100 tabletter i blisterpakning (Al/PVC/PVdC eller Al/PVC).
Pakning inntil 20 tabletter unntatt fra reseptplikt.
400 mg: 10, 20, 30, 50 tabletter i blisterpakning (Al/PVC)
100 tabletter i boks (HD-PE beholder med LD-PE lokk) Pakning inntil 20 tabletter unntatt fra reseptplikt.
600 mg: 10, 30, 100 tabletter i boks (HD-PE beholder med LD-PE lokk)
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Vitabalans Oy Varastokatu 8
FI-13500 Hämeenlinna Tlf.: +358 3 615 600
Faks: +358 3 618 3130
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 21.11.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

ace-hemmer: (ACE: Angiotensin Converting Enzyme) Legemiddel som brukes til å senke blodtrykket. ACE-hemmere reduserer nivået av angiotensin. Angiotensin er et hormon som trekker sammen kroppens blodårer, og øker dermed motstanden i blodomløpet. Når angiotensinkonsentrasjonen reduseres, øker blodårenes diameter og blodtrykket reduseres.

acetylsalisylsyre (asa): Legemiddel med smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende effekt. Reduserer også blodplatenes evne til å klumpe seg sammen (aggregere).

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angina (angina pectoris, hjertekrampe, ap): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

angiotensin: Peptidhormon som inngår i renin-angiotensin-aldosteron-systemet. Angiotensin I omdannes til angiotensin II av enzymet ACE (Angiotensin Converting Enzyme). Angiotensin II regulerer utskillelsen av aldosteron i blodet og øker blodtrykket ved å trekke sammen blodårene.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

antiinflammatorisk: Betennelsesdempende. Som motvirker betennelse, dvs. opphovning, rødhet og smerter.

antikoagulantia (antikoagulantium): Legemiddel som hemmer blodkoagulering/blodlevring, slik at risiko for blodpropp reduseres.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

bipolar sykdom (bipolar lidelse, bipolar forstyrrelse, manisk-depressiv lidelse): Bipolar eller manisk-depressiv lidelse er preget av tilbakevendende vekslende perioder med mani og depresjon. Symptomer på mani er økt stemningsleie, redusert søvnbehov og hyperaktivitet. Ved alvorlig mani, kan pasienten også bli aggressiv. Symptomer på depresjon er nedstemthet og tretthet. Mellom sykdomsperiodene er pasienten nesten symptomfri.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

crohns sykdom (morbus crohn): Kronisk betennelsessykdom i tarmveggen.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dress (legemiddelindusert utslett med eosinofili og systemiske symptomer): Legemiddelindusert utslett med eosinofili og systemiske symptomer (Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms - DRESS) er en immunologisk overfølsomhetsreaksjon og alvorlig form for legemiddelreaksjon som kan være dødelig.

dyspepsi (fordøyelsesbesvær, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

eosinofili: Økt forekomst av en type hvite blodceller som kalles eosinofiler. Tilstanden oppstår ved allergiske reaksjoner og parasittinfeksjoner.

erythema multiforme: En type akutt hudlidelse med rødt blemmelignende utslett som kan forårsakes av medisiner, infeksjoner eller sykdom.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forkjølelse: Virusinfeksjon i nese og svelg. Vanlige symptomer er hoste, snue, nysing, sår hals, hodepine og ev. lett feber.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

hjerneslag (slag, slaganfall): Plutselig tap av nervefunksjoner pga. oksygenmangel eller blødning i hjernen. Forårsakes ofte av en blodpropp i blodårene i hjernen.

hjerteattakk (hjerteinfarkt, myokardinfarkt): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

høyt kolesterol: Kolesterol er et fettstoff som er nødvendig for kroppen. Det trengs for at kroppen skal kunne produsere hormoner og vitamin A, samt å bygge opp cellevegger og danne gallesyrer. For mye kolesterol i blodet generelt eller for mye av det “dårlige kolesterolet” (LDL) eller begge deler kan øke risikoen for hjerteinfarkt og hjerneslag.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

influensa: Infeksjon i luftveiene forårsaket av influensavirus. Symptomer er smerter i muskler og ledd, hodepine, vondt i halsen, hoste, snue, kuldegysninger og feber.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

leddgikt (revmatoid artritt): Kronisk betennelse i kroppens bindevev, først og fremst i leddene. Symptomer er smerter, stivhet, hevelse i flere ledd, tretthet og eventuelt lett feber. Alle ledd kan bli angrepet, men håndledd og fingerledd er de vanligste stedene å få symptomer.

lupus: Lupus er en kronisk autoimmun bindevevssykdom, som kan ramme stort sett alle vev i kroppen. Sykdommen kan gi mange ulike symptomer, men spesielt karakteristisk er det såkalte sommerfuglutslettet over nese/kinn.

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.

rhinitt: Betennelse i nesens slimhinne som gir utslag som tett nese, rennende nese, nysing, kløe og hodepine.

slitasjegikt (artrose, osteoartrose, osteoartritt): Nedbrytning av den glatte leddbrusken på overflaten av ben som er tilsluttet et ledd. Nedbrytningen kan være forårsaket av slitasje, skade eller sykdom, og kan gjøre det smertefullt å bevege leddet. Artrose forekommer hovedsakelig hos eldre mennesker. Oftest er det kneledd, hofteledd, fingerledd og ankler som berøres.

smertestillende midler (analgetikum, analgetika, smertestillende middel): Legemidler som brukes ved smerte og ubehag.

ssri: (SSRI: Selective Serotonin Reuptake Inhibitors) SSRI er en gruppe medisiner mot blant annet depresjon og tvangslidelser. De hemmer reopptak av signalstoffet serotonin i nerveceller i sentralnervesystemet.

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

toksisk epidermal nekrolyse (ten, lyells syndrom): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.

ulcerøs kolitt (kronisk tykktarmbetennelse): Betennelse i tykktarmen og endetarmen. I slimhinnen danner det seg sår. Tarmen tømmer seg ofte, hvilket gir løs avføring med slim og blod.

varicella (vannkopper): Smitsom virussykdom (Varicella-zoster virus) som kjennetegnes av feber og utslett.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.