Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN

Ibumax 200, 400, 600 mg tabletter, filmdrasjerte

ibuprofen

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet.
Dette legemidlet er reseptfritt i enkelte pakningsstørrelser. Følg alltid rådene i dette pakningsvedlegget, så sant ikke legen har bestemt noe annet.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Ibumax er, og hva det brukes mot
 2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Ibumax
 3. Hvordan du bruker Ibumax
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Ibumax
 6. Ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Ibumax er, og hva det brukes mot
Ibumax inneholder virkestoffet ibuprofen som er et såkalt ikke-steroid betennelsesdempende, febernedsettende og smertestillende middel. Ibuprofen lindrer symptomene, men påvirker ikke sykdomsårsaken.
Ibumax (reseptfritt) brukes til kortvarig egenbehandling ved milde til moderate smerter som hodepine, menstruasjonssmerter, tannsmerter, lette muskel- og leddsmerter og som febernedsettende f.eks. ved forkjølelse og influensa.
Ibumax kan også forskrives av lege for følgende bruksområder: akutte betennelser i muskler og skjelett, smerter i forbindelse med mindre operative inngrep (f.eks. tanntrekking), slitasjegikt samt leddgikt hos barn og voksne. Ibumax skal bare brukes mot disse tilstandene når det er bestemt av lege eller når lege er kontaktet.
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Ibumax
Bruk ikke Ibumax
 • hvis du er allergisk (overfølsom) overfor ibuprofen eller et av de andre innholdsstoffene i Ibumax.
 • dersom du har magesår eller mageblødning eller tidligere har hatt gjentatte tilfeller av magesår eller blødning fra magesekken/tarmen.
 • dersom du tidligere har hatt blødninger eller sår i magen/tarmen forbundet med bruk av betennelsesdempende/smertestillende midler (såkalte NSAIDs).
 • dersom du har reagert med astma, elveblest eller rennende/tett nese på acetylsalisylsyre eller andre ikke-steroide betennelsesdempende/smertestillende midler (såkalte NSAIDs).
 • dersom du har alvorlig hjertesvikt og/eller nyresvikt.
 • dersom du er i de siste tre månedene av svangerskapet.
Vis forsiktighet ved bruk av Ibumax
 • dersom du tidligere har hatt magesår eller vært plaget av for mye magesyre. Legen må først vurdere om du kan bruke Ibumax under jevnlig legekontroll. Risikoen for mage-/tarmsår øker ved høye doser, hos pasienter med tidligere sår i mage/tarm og hos eldre. Spesielt i oppstart av behandlingen bør du kontakte lege hvis du får ubehag eller uvanlige symptomer fra mage-tarmkanalen, særlig ved blødninger.
 • dersom du har forstyrrelser i blodets evne til å levre seg (koagulere).
 • dersom du behandles med legemidler som øker faren for sår eller blødning slik som blodfortynnende midler (som warfarin), midler med platehemmende effekt (som acetylsalisylsyre), kortikosteroider eller enkelte midler brukt mot depresjon (såkalte selektive serotonin reopptakshemmere).
 • dersom du opplever tåkesyn. Øynene må da kontrolleres nøye. Ved langtidsbehandling må også øynene kontrolleres.
 • dersom du har nedsatt lever- og/eller nyrefunksjon.
 • dersom du har hjertesvikt og samtidig bruker vanndrivende midler.
 • dersom du har hatt langvarig uttørking eller væsketap.
 • dersom du lider av den immunologiske sykdommen systemisk lupus erythematosus (SLE) eller såkalt hepatisk porfyri (arvelig sykdom pga. feil i leverenzymene).
 • dersom du prøver å bli gravid (se også under ”Graviditet og amming” nedenfor).
 • dersom du får utslett eller hevelse i slimhinnene. Alvorlige hudreaksjoner med hudavskalling er rapportert i svært sjeldne tilfeller ved bruk av Ibumax, og behandlingen bør avsluttes dersom du får utslett, hevelse i slimhinner eller andre tegn på overfølsomhet for Ibumax.
 • dersom du har tarmsykdommer som Crohns sykdom eller ulcerøs kolitt, da slik sykdom kan forverres. Legen må vurdere om du kan bruke Ibumax.
Ved langtidsbruk (> 3 mnd) av Ibumax med inntak annenhver dag eller oftere, kan hodepine utvikles eller forverres og bør ikke behandles med økning av dosen. Ved mistanke om hodepine fremkalt av Ibumax bør lege kontaktes.
Samtidig bruk av andre smertestillende legemidler med betennelsesdempende effekt (såkalte NSAIDs inkludert de midlene som hører til cox-2 hemmere) bør unngås, også de legemidlene av denne typen som fås reseptfritt.
Antiinflammatoriske/smertestillende legemidler som ibuprofen kan være forbundet med en liten økt risiko for hjerteinfarkt eller slag, spesielt hvis de brukes i høye doser. Ikke bruk behandlingen i lengre tid eller i høyere dose enn anbefalt.
Du bør diskutere behandlingen med lege eller farmasøyt før du tar Ibumax hvis du:
 • har hjerteproblemer som hjertesvikt, angina (brystsmerter), eller hvis du har hatt et hjerteattakk, bypassoperasjon, perifer arteriell sykdom (dårlig sirkulasjon i bena p.g.a. trange eller blokkerte arterier) eller noen form for slag (inkludert "drypp" eller transient iskemisk attakk "TIA").
 • har høyt blodtrykk, diabetes, høyt kolesterol, familiehistorie med hjertesykdom eller slag eller hvis du røyker.
Høy alder kan øke risikoen for bivirkninger, særlig blødninger og sår i mage-tarmkanalen, som kan være alvorlige.
Det er en risiko for nedsatt nyrefunksjon hos dehydrerte barn og ungdom.
Bruk av andre legemidler sammen med Ibumax
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Ibumax kan påvirke eller bli påvirket av andre legemidler. For eksempel:
 • legemidler som er antikoagulerende (dvs. blodfortynnende/blodproppsforebyggende f.eks. aspirin/acetylsalisylsyre, warfarin, tiklopedin)
 • legemidler som senker høyt blodtrykk (ACE-hemmere som f.eks. kaptopril, betablokkere som f.eks atenolol-legemidler og angiotensin-II reseptorantagonister som f.eks. losartan)
Også enkelte andre legemidler kan påvirke eller bli påvirket av behandlingen med Ibumax. Derfor bør du alltid søke råd fra lege eller farmasøyt før du bruker Ibumax sammen med andre legemidler.
 • Ibumax må ikke brukes sammen med andre smertestillende legemidler med betennelsesdempende effekt (såkalte NSAIDs), inkludert acetylsalisylsyre, uten at det er avtalt med legen.
 • Ibumax kan øke effekten av blodfortynnende legemidler (midler mot blodpropp og midler mot levring av blodet som for eksempel acetylsalisylsyre/aspirin, warfarin, tiklopidin). Hvis du bruker blodfortynnende legemidler bør du snakke med legen før du bruker Ibumax.
 • Ibumax kan øke virkningen av legemidler mot diabetes. Dette kan gi lavere blodsukker.
 • Ibumax kan motvirke effekten av noen vanndrivende legemidler (som furosemid, bumetanid, tiazider).
 • Ibumax kan motvirke den blodtrykkssenkende effekten av noen legemidler mot høyt blodtrykk (som betablokkere, Angiotensin II-blokkere og ACE-hemmere som for eksempel kaptopril).
 • Ibumax og ACE-hemmere brukt sammen kan øke faren for akutt nyresvikt.
 • Samtidig bruk av IBUMAX og alkohol (etanol) kan øke faren for mageblødninger.
 • Samtidig bruk av legemidler slik som orale kortikosteroider, antikoagulantia som warfarin, selektive serotonin reopptakshemmere (såkalte SSRIer – brukt mot depresjon) eller midler med platehemmende effekt, som acetylsalisylsyre kan øke faren for sårdannelse eller blødning.
Ibumax kan også påvirke effekten av andre legemidler, bl.a. litium (mot mani, bipolar sykdom), tiklopidin (brukt for å forhindre levring av blodet), metotrexat (legemiddel mot reumatiske lidelser og kreft), visse antibiotika (ciprofloksacin), middel mot urinsyregikt (probenicid), cyklosporin (virker hemmende på immunsystemet og skal forhindre frastøtning av transplanterte organer), kolestyramin (kolesterolsenkende midler).
Inntak av Ibumax sammen med mat og drikke
Samtidig inntak av alkohol og ibuprofen kan gi økt risiko for mageblødninger.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.
Ibuprofen skal ikke brukes av kvinner som forøker å bli gravide. Dersom Ibuprofen brukes av kvinner som forsøker å bli gravide, eller i første og andre trimester av svangerskapet, bør dosen være så lav og behandlingsvarigheten så kort som mulig. Ibuprofen er derfor kontraindisert under graviditetens siste trimester.
Bilkjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Ibumax påvirker vanligvis ikke evnen til å kjøre bil eller betjene maskiner. Enkelte kan imidlertid oppleve svimmelhet og tretthet, spesielt i starten av behandlingen, som gjør at reaksjonsevnen kan nedsettes. Noen kan også oppleve synsforstyrrelser.
Viktige opplysninger om noen av innholdsstoffene i Ibumax
Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemiddelet.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Ibumax
Hvis du har vært i kontakt med lege eller har fått resept skal du alltid følge legens anvisning. Kontakt legen eller apoteket dersom du er usikker på doseringen.
Dosering for de reseptfrie tablettene er (ved milde til moderate smerter og ved feber):Voksne og barn over 12 år (over 40 kg): 1-2 tabletter på 200 mg eller 1 tablett på 400 mg inntil 4 ganger i døgnet.Barn 6-12 år (20-40 kg): 1 tablett på 200 mg inntil 4 ganger i døgnet i inntil 5 dager. Hvis dette legemidlet er nødvendig for bruk hos barn og ungdom i mer enn 3 dager, eller hvis symptomene forverres, bør lege kontaktes.
Hvis du har fått Ibumax tabletter på resept, følg alltid doseringen som er bestemt av legen.
Ved langvarig feber eller smerte bør lege kontaktes.
Dosen kan tas fastende eller ved måltider, alt etter om det ønskes hurtig eller mer gradvis innsettende og mer langvarig effekt.
Dersom du tar for mye av Ibumax
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Ibumax
Du må ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt tablett.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Ibumax forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlige bivirkninger (forekommer hos flere enn 1 av 100 pasienter)
Fordøyelsesplager (dyspepsi), diaré, kvalme, oppkast, magesmerter, forstoppelse, luft i magen hodepine, tretthet og hudutslett
Mindre vanlige bivirkninger (forekommer hos færre enn 1 av 100 pasienter)
Søvnløshet, mild uro, hørselsskader, betennelse i nesen (rhinitt), astma, blødninger, magesår, sår i munnhulen, blodig avføring, blodig oppkast, elveblest, kløe, rødhet, hevelse i ansikt og hals, synsforstyrrelser, forverring av tarmbetennelse og Crohns sykdom
Sjeldne bivirkninger (forekommer hos færre enn 1 av 1000 pasienter)
Forandringer i blodet med forlenget blødningstid (nedsatt antall hvite blodceller og blodplater), depresjon, forvirring, ikke-bakteriell hjernehinnebetennelse, sårdannelse på mageslimhinnen, betennelse i mageslimhinnen, nedsatt syn/tåkesyn, leverbetennelse (hepatitt), gulsott, nyreskader, vannansamling i kroppen (ødem), alvorlige allergiske reaksjoner og hudreaksjoner, alvorlige hudreaksjoner med hudavskalling, blårøde ringformede flekker/blemmer, blærer, særlig på overkroppen (erythema multiforme)
Svært sjeldne bivirkninger (forekommer hos færre enn 1 av 10 000 pasienter)
Rød og hissig hud over hele kroppen, store blærer, avstøting av hudområder (toksisk epidermal nekrolyse), utslett med sterk slimhinnebetennelse i munn og nedover i luftveiene og øynene, høy feber og sykdomsfølelse, leddsmerter, sårdannelse (Stevens-Johnsons syndrom)
Legemidler som Ibumax kan være forbundet med en liten økning i risiko for hjerteinfarkt eller hjerneslag.
Vannansamling i kroppen (ødem), høyt blodtrykk og hjertesvikt er rapportert under behandling med legemidler i den legemiddelgruppen Ibumax tilhører (såkalte NSAIDs).
Ikke ta Ibumax og kontakt lege umiddelbart om du opplever hevelse av bl.a. ansikt, tunge og/eller svelg og/eller svelgeproblemer eller elveblest som inntreffer samtidig med pustevanskeligheter (angioødem). Slutt også å ta Ibumax og kontakt lege umiddelbart om du får hudutslett eller skader på slimhinnene.
Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Ibumax
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke Ibumax etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Ytterligere informasjon
Sammensetning av Ibumax
 • Virkestoff er ibuprofen 200 mg, resp. 400 mg og 600 mg
 • Hjelpestoffer er pregelatinisert stivelse, hypromellose, magnesiumstearat, mikrokrystallinsk cellulose, natriumlaurylstearat, stearinsyre, vannfri kolloidal silika (i tablettkjernen), og hypromellose, makrogoler, polydekstrose (glukose, sorbitol, sitronsyre, fosforsyre), titandioksid (E171) (i drasjélaget).
Hvordan Ibumax ser ut og innholdet i pakningen
Utseende:
200 mg: Hvite, runde, filmdrasjerte tabletter med delestrek og diameter på 11 mm.
400 mg: Hvite, kapselformede, filmdrasjerte tabletter med delestrek. Bredden er 7,5 mm og lengden er 18,0 mm.
600 mg: Hvite, kapselformede, filmdrasjerte tabletter med delestrek. Bredden er 9 mm og lengden er 20 mm.
Tablettene kan deles i to like deler.
Innholdet i pakningen:
200 mg: 10, 20, 50, 100 tabletter i blisterpakning (Al/PVC/PVdC eller Al/PVC).
Pakning inntil 20 tabletter unntatt fra reseptplikt.
400 mg: 10, 20, 30, 50 tabletter i blisterpakning (Al/PVC)
100 tabletter i boks (HD-PE beholder med LD-PE lokk)
Pakning inntil 20 tabletter unntatt fra reseptplikt.
600 mg: 10, 30, 100 tabletter i boks (HD-PE beholder med LD-PE lokk)
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Vitabalans Oy
Varastokatu 8
FI-13500 Hämeenlinna
Tlf.: +358 3 615 600
Faks: +358 3 618 3130
Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent 12.11.2015

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

ace-hemmer: (ACE: Angiotensin Converting Enzyme) Legemiddel som brukes til å senke blodtrykket. ACE-hemmere reduserer nivået av angiotensin. Angiotensin er et hormon som trekker sammen kroppens blodårer, og øker dermed motstanden i blodomløpet. Når angiotensinkonsentrasjonen reduseres, øker blodårenes diameter og blodtrykket reduseres.

acetylsalisylsyre (asa): Legemiddel med smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende effekt. Reduserer også blodplatenes evne til å klumpe seg sammen (aggregere).

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angina (angina pectoris, hjertekrampe): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

angiotensin: Peptidhormon som inngår i renin-angiotensin-aldosteron-systemet. Angiotensin I omdannes til angiotensin II av enzymet ACE (Angiotensin Converting Enzyme). Angiotensin II regulerer utskillelsen av aldosteron i blodet og øker blodtrykket ved å trekke sammen blodårene.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

antiinflammatorisk: Betennelsesdempende. Som motvirker betennelse, dvs. opphovning, rødhet og smerter.

antikoagulantia (antikoagulantium): Legemiddel som hemmer blodkoagulering/blodlevring, slik at risiko for blodpropp reduseres.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

bipolar sykdom (bipolar lidelse, bipolar forstyrrelse, manisk-depressiv lidelse): Bipolar eller manisk-depressiv lidelse er preget av tilbakevendende vekslende perioder med mani og depresjon. Symptomer på mani er økt stemningsleie, redusert søvnbehov og hyperaktivitet. Ved alvorlig mani, kan pasienten også bli aggressiv. Symptomer på depresjon er nedstemthet og tretthet. Mellom sykdomsperiodene er pasienten nesten symptomfri.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

crohns sykdom (morbus crohn): Kronisk betennelsessykdom i tarmveggen.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dyspepsi (fordøyelsesbesvær, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

erythema multiforme: En type akutt hudlidelse med rødt blemmelignende utslett som kan forårsakes av medisiner, infeksjoner eller sykdom.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

forkjølelse: Virusinfeksjon i nese og svelg. Vanlige symptomer er hoste, snue, nysing, sår hals, hodepine og ev. lett feber.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

hjerneslag (slag, slaganfall): Plutselig tap av nervefunksjoner pga. oksygenmangel eller blødning i hjernen. Forårsakes ofte av en blodpropp i blodårene i hjernen.

hjerteattakk (hjerteinfarkt, myokardinfarkt, myokardreinfarkt): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

høyt kolesterol: Kolesterol er et fettstoff som er nødvendig for kroppen. Det trengs for at kroppen skal kunne produsere hormoner og vitamin A, samt å bygge opp cellevegger og danne gallesyrer. For mye kolesterol i blodet generelt eller for mye av det “dårlige kolesterolet” (LDL) eller begge deler kan øke risikoen for hjerteinfarkt og hjerneslag.

influensa: Infeksjon i luftveiene forårsaket av influensavirus. Symptomer er smerter i muskler og ledd, hodepine, vondt i halsen, hoste, snue, kuldegysninger og feber.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

leddgikt (revmatoid artritt): Kronisk betennelse i kroppens bindevev, først og fremst i leddene. Symptomer er smerter, stivhet, hevelse i flere ledd, tretthet og eventuelt lett feber. Alle ledd kan bli angrepet, men håndledd og fingerledd er de vanligste stedene å få symptomer.

lupus: Lupus er en kronisk autoimmun bindevevssykdom, som kan ramme stort sett alle vev i kroppen. Sykdommen kan gi mange ulike symptomer, men spesielt karakteristisk er det såkalte sommerfuglutslettet over nese/kinn.

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.

rhinitt: Betennelse i nesens slimhinne som gir utslag som tett nese, rennende nese, nysing, kløe og hodepine.

slitasjegikt (artrose, osteoartrose, osteoartritt): Nedbrytning av den glatte leddbrusken på overflaten av ben som er tilsluttet et ledd. Nedbrytningen kan være forårsaket av slitasje, skade eller sykdom, og kan gjøre det smertefullt å bevege leddet. Artrose forekommer hovedsakelig hos eldre mennesker. Oftest er det kneledd, hofteledd, fingerledd og ankler som berøres.

smertestillende midler (analgetikum, analgetika, smertestillende middel): Legemidler som brukes ved smerte og ubehag.

ssri: (SSRI: Selective Serotonin Reuptake Inhibitors) SSRI er en gruppe medisiner mot blant annet depresjon og tvangslidelser. De hemmer reopptak av signalstoffet serotonin i nerveceller i sentralnervesystemet.

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

toksisk epidermal nekrolyse (ten, lyells syndrom): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.

ulcerøs kolitt (kronisk tykktarmbetennelse): Betennelse i tykktarmen og endetarmen. I slimhinnen danner det seg sår. Tarmen tømmer seg ofte, hvilket gir løs avføring med slim og blod.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.