Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Ibaril 2,5 mg/g krem

desoksymetason

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Ibaril er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Ibaril
 3. Hvordan du bruker Ibaril
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Ibaril
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Ibaril er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Ibaril er et sterkt virkende kortikosteroid spesielt utviklet til lokal behandling av huden. Ibaril virker hemmende på betennelsestilstander i huden, motvirker irritasjon og allergi og er kløestillende.
Legemidler som inneholder kortikosteroider og er til utvortes bruk finnes i fire forskjellige styrkegrader: I. Milde, II. Middels sterke, III. Sterke og IV. Ekstra sterke. Ibaril tilhører styrkegrad III. Sterke.
Ibaril brukes til behandling av eksem, psoriasis og betennelsestilstander i huden, samt enkelte andre hudsykdommer.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Ibaril
Bruk ikke Ibaril:
 • ved ansiktsykdommen Rosacea
 • til behandling av sår og betennelser i området rundt munnen (perioral dermatitt)
 • ved hudinfeksjoner forårsaket av bakterier, sopp eller virus
 • dersom du er allergisk overfor desoksymetason eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege før du bruker Ibaril. Desoksymetason kan trenge inn gjennom huden, og spesielt barn må behandles med forsiktighet etter legens anvisning. Kontakt med øynene må unngås på grunn av fare for utvikling av grønn stær. Ved infeksjoner forårsaket av bakterier og sopp skal Ibaril bare brukes ved samtidig behandling med antibiotika eller soppmiddel.
Brukes med forsiktighet på følsomme hudområder, f.eks. i armhuler, i skrittet og i ansiktet. Ibaril bør ikke brukes på store hudområder (mer enn ca. 10 % av kroppsoverflaten) og over lang tid (mer enn ca. 4 uker). Ved behandling over store kroppsområder kan symptomer som f.eks. rundere ansiktsform, økt hårvekst, benskjørhet opptre pga. overproduksjon av binyrebarkhormon. Kontakt legen din hvis du opplever tåkesyn eller andre synsforstyrrelser. Kontakt mellom Ibaril og latex-kondom bør unngås da Ibaril inneholder parafin som kan forårsake brudd på latex-kondom.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet: Begrenset erfaring ved bruk under graviditet. Preparatet bør ikke brukes av gravide på større hudområder over lengre tid.
Amming: Virkningen på barn som ammes er lite sannsynlig. Rådfør deg likevel med lege ved mer enn tilfeldig bruk av Ibaril under amming. Brystene må ikke påsmøres rett før amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Ibaril
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg. Rådfør deg med lege eller apotek hvis du er usikker.
Dosen bestemmes av legen, Den anbefalte dosen er: Ibaril smøres på i et tynt lag 1-2 ganger daglig og masseres lett inn i huden. Behandling over store hudflater (mer enn 10 % av hudoverflaten) og/eller i lang tid (mer enn 4 uker) bør unngås. Ved bedring reduseres dosen.
Dersom du tar for mye av Ibaril
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Ved behandling med glukokortikoider har individuell følsomhet stor innvirkning på forekomsten av bivirkninger. Det samme har dosen, behandlingens lengde og type hudsykdom.
På behandlede områder kan følgende bivirkninger oppstå spesielt ved langtidsbehandling og ved behandling under bandasjer fordi det er en mulighet for at virkestoffet blir absorbert gjennom huden og inn i blodbanen: Betennelse i hårsekkene, økt hårvekst, uren hud (akne), pigmentforandringer, utvidelse av små blodkar, striper i huden, små, blå/røde flekker i hudoverflaten, tynnere hud og andre hudforandringer. Kontakteksem. Maskering, forverring og spredning av infeksjoner. Tåkesyn og for høyt blodsukker kan oppstå, men hyppigheten kan ikke anslås.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Ibaril
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Bruk ikke Ibaril etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Ibaril
 • Virkestoff er: 1 g inneholder desoksymetason 2,5 mg
 • Hjelpestoffer er:
Krem: Isopropylmyristat, ullfettalkoholer, cetostearylalkohol, hvit vaselin, aluminiumdi(tri)stearat, magnesiumstearat, renset vann.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen
sanofi-aventis Norge AS, Postboks 133, 1325 Lysaker.
Tilvirker
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Frankfurt am Main, Tyskland.
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 23.11.2017

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

akne (acne vulgaris, kviser): Infeksjon i huden som oppstår når en talgkjertel tetter seg.

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

benskjørhet (osteoporose, beinskjørhet): Osteoporose er benskjørhet som skyldes reduksjon i benmasse. Skjelettet blir porøst og skjørt, og risiko for benbrudd øker. Det fins 2 hovedtyper: Benskjørhet etter overgangsalderen hos kvinner samt aldersrelatert benskjørhet.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

dermatitt (hudinflammasjon): Hudbetennelse.

eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.

glukokortikoider: Glukokortikoider er binyrebarkhormoner som er viktige for normal kroppsfunksjon. Syntetiske glukokortikoider har betennelsesdempende og immundempende egenskaper, og brukes f.eks. ved leddgikt, astma og ulike autoimmune sykdommer.

grønn stær (glaukom): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

hudsykdom (dermatose): Ett samlenavn for alle hudsykdomer.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

rosacea: Kronisk hudsykdom som vanligvis viser seg ved at de små blodkarene i ansiktet utvider seg svært lett, og det kommer en vedvarende rødme i huden særlig lokalisert i midten av ansiktet. Det finnes fire ulike subgrupper av rosacea avhengig av type hudforandring. I alvorlige tilfeller kan betennelsesreaksjonen føre til røde og gule knopper i huden. Årsaken til sykdommen er ukjent.