Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Hyzaar og Hyzaar Forte tabletter, filmdrasjerte

losartankalium og hydroklortiazid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Hyzaar er, og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Hyzaar
 3. Hvordan du bruker Hyzaar
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Hyzaar
 6. Innholder i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Hyzaar er, og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Hyzaar er en kombinasjon av en angiotensin II-reseptorantagonist (losartan) og et diuretikum (hydroklortiazid). Angiotensin II er en substans som produseres i kroppen og som binder seg til reseptorer i blodårene slik at de blir trangere. Dette resulterer i økt blodtrykk. Losartan hindrer bindingen av angiotensin II til disse reseptorene slik at blodårene utvider seg, og dermed synker blodtrykket. Hydroklortiazid sørger for at nyrene skiller ut mer vann og salt. Dette hjelper også til med å redusere blodtrykket.
Hyzaar brukes til behandling av essensiell hypertensjon (høyt blodtrykk).
 
2. Hva du må vite før du bruker Hyzaar
Bruk ikke Hyzaar
 • dersom du er allergisk overfor losartan, hydroklortiazid eller noen av de andre innholdsstoffene i disse legemidlene (listet opp i avsnitt 6),
 • dersom du er allergisk overfor andre sulfonamidderivater (f.eks. andre tiazider, noen antibakterielle legemidler, som ko-trimoksazol, spør legen hvis du er usikker),
 • dersom leverfunksjonen din er sterkt redusert,
 • dersom du har lave kalium-, lave natrium- eller høye kalsiumnivåer som ikke kan korrigeres ved behandling,
 • dersom du har urinsyregikt,
 • dersom du er mer enn 3 måneder gravid. (Det er også best å unngå Hyzaar tidlig i svangerskapet - se avsnitt om Graviditet),
 • dersom du har sterkt redusert nyrefunksjon eller hvis nyrene dine ikke produserer urin,
 • dersom du har diabetes eller nedsatt nyrefunksjon, og du får behandling med et legemiddel mot høyt blodtrykk som inneholder aliskiren.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Hyzaar.
Du må informere lege din dersom du tror du er (eller om du tror du kan komme til å bli) gravid. Hyzaar er ikke anbefalt tidlig i svangerskapet, og må ikke benyttes når du er mer enn 3 måneder gravid. Det kan føre til alvorlige skader på barnet, hvis det blir brukt på dette stadiet av svangerskapet (se avsnitt om graviditet).
Det er viktig å informere legen din før du tar Hyzaar:
 • hvis du tidligere har hatt hevelse i ansikt, lepper, svelg og/eller tunge
 • hvis du bruker diuretika (vanndrivende tabletter)
 • hvis du går på diett med saltrestriksjoner
 • hvis du har eller har hatt kraftig oppkast og/eller diaré
 • hvis du har hjertesvikt
 • hvis leverfunksjonen din er svekket (se avsnitt 2 ”Bruk ikke Hyzaar”)
 • hvis du har forsnevrede arterier (blodårer) som leder til nyrene dine (nyrearteriestenose) eller bare har en fungerende nyre, eller du nylig er nyretransplantert
 • hvis du har forsnevrede arterier (aterosklerose), hjertekrampe (angina pectoris; brystsmerter som følge av dårlig hjertefunksjon)
 • hvis du har aorta- eller mitralklaffstenose (forsnevring av klaffene i hjertet) eller hypertrofisk kardiomyopati (sykdom som forårsaker fortykkelse av hjertemuskelen)
 • hvis du har diabetes
 • hvis du har urinsyregikt (podagra)
 • hvis du har eller har hatt en allergisk tilstand, astma eller en tilstand som medfører leddsmerter, hudutslett og feber (systemisk lupus erytematosus)
 • hvis du har høye kalsium- eller lave kaliumnivåer eller du går på lav-kalium-diett
 • hvis du trenger bedøvelse (også hos tannlegen) eller før operasjon eller hvis du skal få testet funksjonen av biskjoldbruskkjertelen (parathyroidfunksjonen) din, må du si til legen eller helsepersonalet at du tar losartankalium og hydroklortiazid
 • hvis du lider av primær hyperaldosteronisme (syndrom forbundet med økt utskillelse av hormonet aldosteron fra binyrene, forårsaket av unormalitet i binyrene)
 • dersom du bruker noen av følgende legemidler mot høyt blodtrykk:
  • en ACE-hemmer (f.eks. enalapril, lisinopril, ramipril), særlig hvis du har diabetisk nyresykdom
  • aliskiren
Legen din kan utføre regelmessige kontroller av nyrefunksjonen din, blodtrykket og nivået av elektrolytter (f.eks. kalium) i blodet ditt.
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Se også informasjon i avsnittet «Bruk ikke Hyzaar».
Bruk hos eldre pasienter
Hyzaar virker like godt og er like godt tolerert av de fleste eldre og yngre voksne pasienter. De fleste eldre pasienter trenger samme dose som yngre pasienter.
Barn og ungdom
Det er ingen erfaring med bruk av Hyzaar til barn. Hyzaar skal derfor ikke gis til barn.
Andre legemidler og Hyzaar
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Vanndrivende legemidler som hydroklortiazid i Hyzaar kan påvirke effekten av andre legemidler.
Preparater som inneholder litium skal ikke tas sammen med Hyzaar uten nøye tilsyn av legen din.
Spesielle forsiktighetstiltak (f.eks. blodprøver) kan være nødvendig hvis du tar kaliumtilskudd, salterstatninger som inneholder kalium eller kaliumsparende legemidler, andre diuretika (vanndrivende tabletter), noen avføringsmidler, legemidler til behandling av urinsyregikt (podagra), legemidler som kontrollerer hjerterytmen eller diabetes (orale legemidler eller insulin).
Det er også viktig at legen vet om du tar:
 • andre legemidler som reduserer blodtrykket ditt
 • steroider
 • legemidler til behandling av kreft
 • smertestillende
 • legemidler til behandling av soppinfeksjoner
 • legemidler til behandling av leddgikt
 • resiner mot høyt kolesterol, som kolestyramin
 • muskelavslappende legemidler
 • sovetabletter
 • legemidler som innholder opioider som f.eks. morfin
 • ”pressoraminer” som adrenalin eller andre legemidler fra samme legemiddelgruppe
 • orale legemidler for diabetes eller insulin
Legen kan endre dosen din og/eller ta andre forholdsregler:
 • hvis du bruker en ACE-hemmer eller aliskiren (se også informasjon i avsnittene «Bruk ikke Hyzaar» og «Advarsler og forsiktighetsregler»).
Informer legen din at du tar Hyzaar hvis du skal gjennomgå en røntgenprosedyre og vil få kontrastmiddel som inneholder jod.
Inntak av Hyzaar sammen med mat og drikke
Du bør ikke drikke alkohol mens du tar disse tablettene. Alkohol og Hyzaar tabletter kan øke hverandres effekter.
Stort saltinntak via mat kan motvirke effekten av Hyzaar tabletter.
Hyzaar kan tas med eller uten mat.
Graviditet og amming
Graviditet.
Du må informere lege din dersom du tror du er (eller om du tror du kan komme til å bli) gravid. Legen din vil vanligvis råde deg til å slutte med Hyzaar før du blir gravid, eller så snart du vet du er gravid, og anbefale deg å bruke et annet legemiddel istedenfor Hyzaar.
Hyzaar er ikke anbefalt under svangerskapet, og må ikke benyttes når du er mer enn 3 måneder gravid. Det kan føre til alvorlige skader på barnet, hvis det blir brukt etter graviditetens tredje måned.
Amming
Informer legen din dersom du ammer eller skal begynne å amme.
Hyzaar er ikke anbefalt for mødre som ammer, og legen din kan velge en annen behandling for deg, hvis du ønsker å amme.
Kjøring og bruk av maskiner
Når du starter behandling med dette legemidlet bør du ikke utføre oppgaver som krever spesiell oppmerksomhet (for eksempel kjøre bil eller betjene farlige maskiner) før du vet hvordan du tåler legemidlet.
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil kontakt apotek eller lege.
Hyzaar inneholder laktose
Hyzaar inneholder laktose. Dersom legen din har fortalt deg at du har intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
 
3. Hvordan du bruker Hyzaar
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek dersom du er usikker. Legen din vil finne den riktige dosen av Hyzaar, avhengig av tilstanden din og om du tar andre legemidler. Det er viktig å fortsette med Hyzaar så lenge legen forskriver det. Det vil opprettholde en jevn kontroll av blodtrykket ditt.
Høyt blodtrykk
Den vanlige dosen av Hyzaar til de fleste pasienter med høy blodtrykk er 1 tablett Hyzaar 50 mg/12,5 mg per dag for å kontrollere blodtrykket i 24 timer. Denne dosen kan økes til 2 tabletter en gang daglig av losartan/hydroklortiazid 50 mg/12,5 mg filmdrasjerte tabletter eller endres til 1 tablett daglig av losartan/hydroklortiazid 100 mg/25 mg filmdrasjerte tabletter (høyere styrke) per dag. Maksimal daglig dose er 2 tabletter per dag av losartan/hydroklortiazid 50 mg/12,5 mg filmdrasjerte tabletter eller 1 tablett daglig av losartan/hydroklortiazid 100 mg/25 mg filmdrasjerte tabletter.
Dersom du tar for mye av Hyzaar
Ved overdosering må du kontakte legen øyeblikkelig, slik at medisinsk behandling kan gis raskt. Overdosering kan gi blodtrykksfall, hjertebank, langsom puls, forandring i sammensetningen i blodet og dehydrering (uttørking).
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Hyzaar
Prøv å ta Hyzaar daglig som forskrevet. Hvis du imidlertid glemmer en dose, må du ikke at en ekstra dose. Bare fortsett som vanlig.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Slutt å ta Hyzaar tabletter og kontakt lege eller akuttmottak på nærmeste sykehus øyeblikkelig dersom du opplever følgende:
Alvorlig, allergisk reaksjon (utslett, kløe, hevelse i ansikt, lepper, munn eller svelg som kan gi problemer med å svelge eller puste).
Dette er en alvorlig, men sjelden bivirkning som forkommer hos mer enn 1 av 10000 pasienter, men hos færre enn 1 av 1000 pasienter. Du kan behøve øyeblikkelig legehjelp eller sykehusinnleggelse.
Følgende bivirkninger er rapportert:
Vanlige (kan opptre hos opp til 1 av 10 personer):
 • hoste, infeksjoner i øvre luftveier, tetthet i nesen, snue, sykdom i bihulene
 • diaré, magesmerter, kvalme, fordøyelsesbesvær
 • muskelsmerter eller kramper, leggsmerter, ryggsmerter
 • søvnløshet, hodepine, svimmelhet
 • svakhet, tretthet, brystsmerter
 • økte nivåer av kalium (som kan gi unormal hjerterytme), lave hemoglobinnivåer
 • endringer i nyrefunksjon inkludert nyresvikt
 • for lavt blodsukker (hypoglykemi)
Mindre vanlige (kan opptre hos opp til 1 av 100 personer):
 • anemi, røde eller brunaktige flekker på huden (noen ganger særlig på føttene, leggene, armene og magen, sammen med leddsmerter, hovne hender og føtter og magesmerter), blåmerker, redusert antall hvite blodlegemer, problemer med blodkoagulasjon, redusert antall blodplater Dårlig appetitt, økte urinsyrenivåer eller urinsyregikt (podagra), økte nivåer av blodsukker, unormale nivåer av elektrolytter i blodet
 • angst, nervøsitet, panikk (gjentatte panikkanfall), forvirring, depresjon, unormale drømmer, søvnforstyrrelser, søvnighet, hukommelsestap
 • prikkende og stikkende følelse, smerter i ben og armer, skjelving, migrene, besvimelse
 • tåkesyn, brennende og stikkende følelse i øynene, betennelse i hinnen som dekker øyeeplet (konjunktivitt), dårligere syn, ser ting som om de var gulfarget
 • ringing, summing, brøling eller klikking i ørene, vertigo (svimmelhet)
 • lavt blodtrykk som kan forbindes med stillingsforandringer (følelse av å være ør eller svak når man reiser seg), angina (brystsmerter), unormale hjerteslag, ”drypp” (TIA), hjerteinfarkt, hjertebank
 • betennelse i blodårene, som ofte er forbundet med utslett eller blåmerker i huden
 • sår hals, andpustethet, bronkitt, lungebetennelse, vann i lungene (som fører til pustevansker), neseblødning, rennende nese, tett nese
 • forstoppelse, luftavgang fra tarmen, oppstøt fra magen, magekramper, oppkast, munntørrhet, betennelse i en spyttkjertel, tannpine
 • gulsott (gulfarging av øyne og hud), betennelse i bukspyttkjertelen
 • blemmer, kløe, betennelse i huden, utslett, rødhet i huden, overfølsomhet overfor lys, tørr hud, rødme, svetting, håravfall
 • smerter i armene, skuldrene, hoftene, knærne eller andre ledd, hovne ledd, stivhet, muskelsvakhet
 • hyppig vannlating (også om natten), unormal nyrefunksjon inkludert betennelse i nyrene, urinveisinfeksjon, sukker i urinen
 • nedsatt seksuallyst, impotens
 • hevelse i ansiktet, lokale hevelser (ødem), feber
Sjeldne (kan opptre hos opp til 1 av 1000 personer)
 • hepatitt (betennelse i leveren), unormale leverfunksjonsprøver
Ikke kjent (frekvens kan ikke anslås utifra tilgjengelige data)
 • influensaliknende symptomer
 • uventet muskesmerte kombinert med mørk (te-farget) urin (rhabdomyolyse)
 • lave blodnivåer av natrium (hyponatremi)
 • generell uvelhet
 • smaksforstyrrelse (dysgeusi)
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Hyzaar
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på emballasjen etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Blister
Oppbevar Hyzaar/Hyzaar Forte i originalpakningen for å beskytte mot lys og fuktighet. Oppbevares ved høyst 30ºC.
Flaske
Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys. Hold boksen tett lukket for å beskytte mot fuktighet. Oppbevares ved høyst 25ºC.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholder i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Hyzaar/Hyzaar Forte
Virkestoffene er losartankalium og hydroklortiazid.
Hver Hyzaar 50 mg/12,5 mg inneholder virkestoffene 50 mg losartankalium og 12,5 mg hydroklortiazid.
Hver Hyzaar 100 mg/12,5 mg inneholder virkestoffene 100 mg losartankalium og 12,5 mg hydroklortiazid.
Hver Hyzaar Forte 100 mg/25 mg inneholder virkestoffene 100 mg losartankalium og 25 mg hydroklortiazid.
Hyzaar 50 mg/12,5 mg, Hyzaar 100 mg/12,5 mg og Hyzaar Forte 100 mg/25 mg inneholder følgende hjelpestoffer: mikrokrystallinsk cellulose, laktosemonohydrat, pregelatinisert maisstivelse, magnesiumstearat, hydroksypropylcellulose, hypromellose.
Hyzaar 50 mg/12,5 mg inneholder 4,24 mg (0,108 mEq) kalium.
Hyzaar 100 mg/12,5 mg og Hyzaar Forte 100 mg/25 mg inneholder 8,48 mg (0,216 mEq) kalium.
Hyzaar 50 mg/12,5 mg og Hyzaar Forte 100 mg/25 mg inneholder også titandioksid (E171), kinolingult (E104) and karnaubavoks (E903).
Hyzaar 100 mg/12,5 mg inneholder også titandioksid (E171) og karnaubavoks (E903).
Hvordan Hyzaar/Hyzaar Forte ser ut og innholdet i pakningen
Hyzaar 50 mg/12,5 mg finnes som gule, ovale filmdrasjerte tabletter merket med 717 på den ene siden og umerket på den andre siden eller med delestrek.
Delestreken er bare for å lette delingen for å lette svelging og ikke for å dele i like doser.
Hyzaar 100 mg/12,5 mg finnes som hvite, ovale filmdrasjerte tabletter merket med 745 på den ene siden og umerket på den andre siden.
Hyzaar Forte 100 mg/25 mg finnes som svakt gule, ovale filmdrasjerte tabletter merket med 747 på den ene siden og umerket på den andre siden.
Hyzaar/Hyzaar Forte finnes i følgende pakningsstørrelser:
Hyzaar 50 mg/12,5 mg - PVC/PE/PVDC blisterpakning med aluminiumfolie i pakninger med 4, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 84, 98 eller 280 tabletter og endosepakninger på 28, 56 og 98 tabletter for bruk på sykehus. HDPE bokser med 100 tabletter.
Hyzaar 100 mg/12,5 mg - PVC/PE/PVDC blisterpakning med aluminiumfolie i pakninger med 14, 15, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98 280 tabletter. HDPE bokser med 100 tabletter.
Hyzaar Forte 100 mg/25 mg - PVC/PE/PVDC blisterpakning med aluminiumfolie i pakninger med 7, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98 eller 280 tabletter og endosepakninger på 28, 56 og 98 tabletter for bruk på sykehus. HDPE bokser med 100 tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Orifarm AS, Sandakerveien 138, NO-0484 Oslo
Importør
Orifarm A/S, Postboks 69 5260 Odense S, DK
Ompakker
Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ
Tilvirker
Merck Sharp & Dohme Ltd., Cramlington, Storbritannia
Dato for siste revisjon av pakningsvedlegget 19.07.2017

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

ace-hemmer: (ACE: Angiotensin Converting Enzyme) Legemiddel som brukes til å senke blodtrykket. ACE-hemmere reduserer nivået av angiotensin. Angiotensin er et hormon som trekker sammen kroppens blodårer, og øker dermed motstanden i blodomløpet. Når angiotensinkonsentrasjonen reduseres, øker blodårenes diameter og blodtrykket reduseres.

adrenalin: Adrenalin er et såkalt stresshormon som utskilles til blodet ved hardt fysisk arbeid, emosjonelt stress, sinne, og lavt blodsukker. Adrenalin dannes i binyremargen når det sympatiske nervesystemet aktiveres. Adrenalin gjør at hjertets slagfrekvens og kontraksjonskraft øker, blodstrømmen til skjelettmuskulatur og hjerte øker, pusten blir mer intens og bronkiene utvider seg, samtidig som sukker- og fettsyrenivåene i blodet øker. Det betyr også at kroppen gjør seg klar til raskt å flykte. Adrenalin brukes som legemiddel ved hjertestans, alvorlig astma og alvorlige allergiske reaksjoner.

aldosteron: Hormon som produseres i binyrebarken og regulerer nivået av natrium og kalium i blodet. Aldosteron gjør at kroppen sparer på natrium, men kvitter seg med kalium. Med natrium følger vann, noe som betyr at mindre vann forsvinner fra kroppen gjennom urinen. Vannmengden i blodet øker, noe som fører til forhøyet blodtrykk.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

angina (angina pectoris, hjertekrampe, ap): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

angiotensin: Peptidhormon som inngår i renin-angiotensin-aldosteron-systemet. Angiotensin I omdannes til angiotensin II av enzymet ACE (Angiotensin Converting Enzyme). Angiotensin II regulerer utskillelsen av aldosteron i blodet og øker blodtrykket ved å trekke sammen blodårene.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

aterosklerose (åreforkalkning): Avleiring på innsiden av blodårene, slik at åreveggene blir tykkere og blodpassasjen trangere. Avleiringen består av fett (spesielt kolesterol), betennelsesceller og produkter av disse.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

bronkitt: Betennelse i lungenes bronkier, som er de største luftveiene i lungene. Kronisk bronkitt, som nesten alltid er forårsaket av røyking, er en besværlig sykdom med svært langvarig betennelse i luftveiene som gir hoste. Akutt bronkitt i forbindelse med en luftveisinfeksjon kan hos barn gi pustevansker.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fordøyelsesbesvær (dyspepsi, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

hypoglykemi (lavt blodsukker, føling, insulinføling): Lavt blodsukker. Kan for eksempel skje når en diabetiker har injisert for mye insulin.

hyponatremi (natriummangel): Tilstand med unormalt lavt natriumnivå i blodet. Skyldes at væskevolumet i blodet er for stort, noe som kan forekomme ved blant annet hjertesvikt. Hyponatremi er en alvorlig tilstand.

høyt kolesterol: Kolesterol er et fettstoff som er nødvendig for kroppen. Det trengs for at kroppen skal kunne produsere hormoner og vitamin A, samt å bygge opp cellevegger og danne gallesyrer. For mye kolesterol i blodet generelt eller for mye av det “dårlige kolesterolet” (LDL) eller begge deler kan øke risikoen for hjerteinfarkt og hjerneslag.

impotens (erektil dysfunksjon, ereksjonssvikt): Manglende evne til å få eller opprettholde ereksjon.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

konjunktivitt (øyekatarr): Betennelse i øyets bindehinne. Kan forårsakes av bakterier, virus eller allergi. Symptomer er ruskfølelse, tåreflod, svie, kløe og rødt øye.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

leddgikt (revmatoid artritt): Kronisk betennelse i kroppens bindevev, først og fremst i leddene. Symptomer er smerter, stivhet, hevelse i flere ledd, tretthet og eventuelt lett feber. Alle ledd kan bli angrepet, men håndledd og fingerledd er de vanligste stedene å få symptomer.

lungebetennelse (pneumoni): Betennelse i lungevevet som følge av en infeksjon med virus eller bakterier.

lupus: Lupus er en kronisk autoimmun bindevevssykdom, som kan ramme stort sett alle vev i kroppen. Sykdommen kan gi mange ulike symptomer, men spesielt karakteristisk er det såkalte sommerfuglutslettet over nese/kinn.

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

opioid (opiat): Opioider/opiater er en fellesbetegnelse for en stor gruppe stoffer, og er enten hentet fra naturen (f.eks. morfin), produsert kjemisk (f.eks. petidin) eller forekommer naturlig i kroppen (f.eks. endorfiner). De virker smertestillende ved å påvirke sentralnervesystemet. Legemidler i denne gruppen kan gi brukeren euforiske følelser, derfor kan de være vanedannende.

rødhet i huden (erytem, hudrødme): Diffus rødhet i huden.

urinveisinfeksjon (uvi): En betennelsestilstand i urinblæren. Som regel er det bakterier fra tarmen som gir urinveisinfeksjon.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.