Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Hypoloc Comp 5 mg/12,5 mg tabletter, filmdrasjerte

Hypoloc Comp 5 mg/25 mg tabletter, filmdrasjerte

nebivolol/hydroklortiazid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Hypoloc Comp er, og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Hypoloc Comp
 3. Hvordan du bruker Hypoloc Comp
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Hypoloc Comp
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Hypoloc Comp er, og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Hypoloc Comp inneholder nebivolol og hydroklortiazid som virkestoffer.
 • Nebivolol er et hjerte- og karlegemiddel tilhørende gruppen selektive betablokkere (dvs. med en selektiv virkning på hjerte- og karsystemet). Det hindrer pulsøkning og kontrollerer hjertets pumpekraft. Det utvider også blodårene, noe som bidrar til å senke blodtrykket.
 • Hydroklortiazid er et vanndrivende legemiddel (diuretikum), som virker ved å øke urinmengden.
Hypoloc Comp er en kombinasjonstablett med nebivolol og hydroklortiazid og brukes til behandling av forhøyet blodtrykk (hypertensjon). Kombinasjonstabletten er et alternativ til to separate behandlinger hos pasienter som allerede kombinerer disse legemidlene.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Hypoloc Comp
Bruk ikke Hypoloc Comp
 • dersom du er allergisk overfor nebivolol eller hydroklortiazid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • dersom du er allergisk overfor andre legemidler med opphav i sulfonamider (som hydroklortiazid, som er et legemiddel med opphav i sulfonamider)
 • dersom du har en eller flere av følgende sykdommer:
  • svært lav puls (mindre enn 60 slag per minutt)
  • visse andre alvorlige rytmeforstyrrelser i hjertet (f.eks. syk-sinus-syndrom, sino-atrialt blokk (SA-blokk), 2. og 3. grads atrio-ventrikulært blokk (AV-blokk)
  • hjertesvikt, som nylig har funnet sted eller som nylig er forverret, eller du får behandling med intravenøst drypp mot kretsløpsvikt (sjokk), grunnet akutt hjertesvikt, for å fremme hjertefunksjonen din
  • lavt blodtrykk
  • alvorlige problemer med blodsirkulasjonen i armer eller ben
  • ubehandlet feokromocytom, en svulst lokalisert på toppen av nyrene (i binyrene)
  • alvorlige nyreproblemer, komplett fravær av urin (anuri)
  • stoffskiftesykdom (metabolsk acidose), f.eks. diabetisk ketoacidose
  • astma eller pipende utpust (nå eller tidligere)
  • leverfunksjonsforstyrrelser
  • høyt blodnivå av kalsium, lavt blodnivå av kalium eller lavt blodnivå av natrium som vedvarer og som ikke korrigeres av behandling
  • høyt blodnivå av urinsyre med symptomer på urinsyregikt
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Hypoloc Comp.
 • Informer legen dersom du har eller får ett av følgende problemer:
  • en type brystsmerter som skyldes spontan hjertekrampe, kalt Prinzmetals angina
  • 1. grads hjerteblokk (en type lett ledningsforstyrrelse som påvirker hjerterytmen)
  • unormalt lav puls
  • ubehandlet kronisk hjertesvikt
  • lupus erythematosus (en forstyrrelse i immunsystemet, dvs. kroppens forsvarssystem)
  • psoriasis (en hudsykdom med flassende rosa flekker) eller hvis du har hatt psoriasis
  • overaktiv skjoldbruskkjertel: dette legemidlet kan skjule tegn på unormalt høy puls grunnet denne tilstanden
  • dårlig blodsirkulasjon i armer eller ben, f.eks. Raynauds sykdom eller syndrom, krampelignende smerter når man går
  • allergi: dette legemidlet kan forsterke dine reaksjoner mot pollen og andre stoffer du er allergisk overfor
  • vedvarende pustevansker
  • diabetes: dette legemidlet kan skjule tegn på lavt blodsukker (f.eks. hjertebank, høy puls). Legen vil også be deg sjekke blodsukkeret ditt hyppigere mens du tar Hypoloc Comp, da det kan være nødvendig å justere dosen av diabetesmedisinene dine
  • nyreproblemer: legen vil sjekke nyrefunksjonen din for å se at den ikke forverres. Hvis du har alvorlige nyreproblemer, skal du ikke ta Hypoloc Comp (se punktet ‘Bruk ikke Hypoloc Comp’)
  • hvis du har lavt blodnivå av kalium, spesielt hvis du har forlenget QT-syndrom (som gir et unormalt EKG) eller bruker digitalis (for å hjelpe hjertet til å pumpe). Du er mer utsatt for å få lav verdi av kalium i blodet hvis du har levercirrhose, eller har hatt for raskt væsketap på grunn av kraftig diuretikabehandling, eller hvis du har et utilstrekkelig inntak av kalium via mat og drikke
  • dersom du skal opereres, skal du alltid informere narkoselegen om at du tar Hypoloc Comp før du legges i narkose.
 • Hypoloc Comp kan øke nivået av fettstoffer og urinsyre i blodet. Det kan påvirke nivået av elektrolytter i blodet, som er visse kjemiske substanser og som legen din av og til vil sjekke med en blodprøve.
 • Hydroklortiazid i Hypoloc Comp kan gjøre huden din overfølsom for sollys eller kunstig UV-lys. Slutt å ta Hypoloc Comp og informer legen hvis du får utslett, kløende flekker eller sensitiv hud under behandling (se også punkt 4).
 • Dopingtest: Hypoloc Comp kan gi en positiv dopingtest.
Barn og ungdom
På grunn av manglende dokumentasjon om bruk av legemidlet hos barn og ungdom, er Hypoloc Comp
ikke anbefalt hos denne pasientgruppen.
Andre legemidler og Hypoloc Comp
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Informer alltid legen dersom du bruker eller får noen av følgende legemidler i tillegg til Hypoloc Comp:
 • Legemidler som, i likhet med Hypoloc Comp, kan påvirke blodtrykk og/eller hjertefunksjon:
  • Legemidler til blodtrykksregulering eller legemidler mot hjerteproblemer (som amiodaron, amlodipin, cibenzolin, klonidin, digoksin, diltiazem, disopyramid, dofetilid, felodipin, flekainid, guanfacin, hydrokinidin, ibutilid, lasidipin, lidokain, meksiletin, metyldopa, moksonidin, nikardipin, nifedipin, nimodipin, nitrendipin, propafenon, kinidin, rilmenidin, sotalol, verapamil).
  • Beroligende legemidler og annen behandling mot psykose (en mental lidelse), f.eks. amisulpirid, barbiturater (brukes også mot epilepsi), klorpromazin, cyamemazin, droperidol, haloperidol, levomepromazin, narkotiske legemidler, fentiazin (brukes også mot kvalme og oppkast), pimozid, sulpirid, sultoprid, tioridazin, tiaprid, trifluoperazin
  • Legemidler mot depresjon, f.eks. amitriptylin, fluoksetin, paroksetin
  • Legemidler som brukes til narkose ved operasjoner
  • Legemidler mot astma, nesetetthet eller visse øyesykdommer som grønn stær (økt trykk i øyet) eller utvidelse (dilatasjon) av pupillen
  • Baklofen (spasmolytikum)
  • Amifostine (et beskyttende legemiddel brukt i kreftbehandling)
 • Legemidler med effekt eller bivirkninger som kan økes av Hypoloc Comp:
  • Litium, brukes som mentalt stemningstabiliserende
  • Cisaprid (brukes mot fordøyelsesproblemer)
  • Bepridil (brukes mot angina)
  • Difemanil (brukes mot kraftig svetting)
  • Legemidler som brukes mot infeksjoner: erytromycin gitt ved infusjon eller injeksjon, pentamidin og sparfloksacin, amfotericin og penicillin G-natrium, halofantrin (brukes mot malaria)
  • Vinkamin (brukes mot problemer med blodsirkulasjonen i hjernen)
  • Mizolastin og terfenadin (brukes mot allergi)
  • Vanndrivende midler (diuretika) og avføringsmidler (laksativer)
  • Legemidler som brukes mot akutte betennelser: steroider (f.eks. kortison og prednison), ACTH (adrenokortikotropt hormon) og legemidler med opphav i salisylsyre (f.eks. acetylsalisylsyre/aspirin og andre salisylater)
  • Karbenoksolon (brukes mot halsbrann og magesår)
  • Kalsiumsalter, brukes som kosttilskudd for å styrke skjelettet
  • Legemidler som brukes til muskelavslapping (f.eks. tubokurarin)
  • Diaksozid, brukes til å behandle lavt blodsukker og høyt blodtrykk
  • Amantadin, et anti-viralt legemiddel (til bekjempelse av virus)
  • Ciklosporin, brukes til å dempe kroppens immunforsvar
  • Jodholdige kontrastmidler, brukes som røntgenkontrast
  • Kreftmedisiner (f.eks. cyklofosfamid, fluorouracil, metotreksat)
 • Legemidler med effekt som kan reduseres av Hypoloc Comp:
  • Blodsukkersenkende legemidler (insulin og diabetesmedisin, metformin)
  • Legemidler mot urinsyregikt (f.eks. allopurinol, probenecid og sulfinpyrazon)
  • Legemidler som noradrenalin, brukes mot lavt blodtrykk eller lav puls
 • Legemidler til behandling av smerter og betennelse (ikke-steroide antiinflammatoriske midler), da de kan redusere den blodtrykkssenkende effekten til Hypoloc Comp
 • Legemidler til behandling av for mye magesyre eller mot magesår (syrenøytraliserende legemidler), f.eks. cimetidin. Du bør ta Hypoloc Comp i forbindelse med et måltid og syrenøytraliserende midler mellom måltidene.
Inntak av Hypoloc Comp sammen med alkohol
Vær forsiktig dersom du drikker alkohol mens du tar Hypoloc Comp, da du kan bli svimmel eller føle at du skal besvime. Hvis dette skjer med deg, skal du ikke drikke alkohol, inkludert vin, øl og rusbrus.
Graviditet og amming
Du må informere legen din dersom du er gravid eller tror du kan være det. Vanligvis vil legen din anbefale at du bruker et annet legemiddel i stedet for Hypoloc Comp, da Hypoloc Comp ikke anbefales under graviditet. Dette er fordi virkestoffet hydroklortiazid går gjennom morkaken. Bruk av Hypoloc Comp under graviditet kan medføre effekter som kan være skadelige for fostre og nyfødte. Informer legen din dersom du ammer eller skal begynne å amme. Hypoloc Comp er ikke anbefalt til mødre som ammer.
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Dette legemidlet kan gi svimmelhet eller tretthet. Ikke kjør eller bruk maskiner dersom du får disse symptomene.
Hypoloc Comp inneholder laktose
Dette legemidlet inneholder laktose. Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Hypoloc Comp
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Ta 1 tablett daglig med litt vann, helst til samme tid på dagen.
Hypoloc Comp kan tas før, under eller etter et måltid, men kan også tas uavhengig av måltider.
Bruk av Hypoloc Comp hos barn og ungdom
Ikke gi Hypoloc Comp til barn eller ungdom.
Hypoloc Comp 5 mg/12,5 mg tabletter
Delestreken er kun for å lette deling slik at det blir enklere å svelge tabletten, og ikke for å dele den i like doser.
Dersom du tar for mye av Hypoloc Comp
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) omgående hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek. De vanligste symptomene og tegnene på en overdosering er svært lav puls (bradykardi), lavt blodtrykk eventuelt med besvimelse, åndenød som ved astma, akutt hjertesvikt, hyppig vannlating med påfølgende uttørring, kvalme og søvnighet, muskelspasmer, rytmeforstyrrelser i hjertet (spesielt hvis du også tar digitalis eller legemidler mot rytmeforstyrrelser i hjertet).
Dersom du har glemt å ta Hypoloc Comp
Dersom du har glemt å ta en dose av Hypoloc Comp, men husker det på et litt senere tidspunkt, skal du ta dagens dose som vanlig. Hvis forsinkelsen er så lang (f.eks. flere timer) at det nærmer seg neste dose, skal du imidlertid hoppe over den glemte dosen og ta neste planlagte, normale dose til vanlig tid. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose. Å hoppe over gjentatte doser bør imidlertid unngås.
Dersom du avbryter behandling med Hypoloc Comp
Du skal alltid rådføre deg med legen din før du avbryter behandling med Hypoloc Comp. Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Følgende bivirkninger er rapportert med nebivolol:
Vanlige bivirkninger (kan ramme inntil 1 av 10 personer):
 • hodepine
 • svimmelhet
 • tretthet
 • uvanlig brennende, prikkende, stikkende eller kriblende fornemmelse
 • diaré
 • forstoppelse
 • kvalme
 • åndenød
 • hovne hender eller føtter
Mindre vanlige bivirkninger (kan ramme inntil 1 av 100 personer):
 • lav puls eller andre plager relatert til hjertet
 • lavt blodtrykk
 • krampelignende smerter i bena ved gange
 • synsforstyrrelser
 • impotens
 • depresjon
 • fordøyelsesbesvær, luft i mage eller tarm, oppkast
 • hudutslett, kløe
 • åndenød som ved astma på grunn av akutte kramper i musklene rundt luftveiene (bronkospasme)
 • mareritt
Svært sjeldne bivirkninger (kan ramme inntil 1 av 10 000 personer):
 • besvimelse
 • forverring av psoriasis (en hudsykdom med flassende rosa flekker).
Følgende bivirkninger er kun rapportert i isolerte tilfeller:
 • allergiske reksjoner i hele kroppen, med generaliserte hudreaksjoner (overfølsomhetsreaksjoner)
 • raskt innsettende hevelse, spesielt rundt lepper, øyne eller i tungen, eventuelt med akutte pustevansker (angioødem)
 • en type hudutslett med blekrøde, hevede vabler som klør, og som kan ha bakgrunn i allergi eller være ikke-allergiske (elveblest).
Følgende bivirkninger er rapportert med hydroklortiazid: Allergiske reaksjoner
 • allergiske reaksjoner i hele kroppen (anafylaktisk reaksjon)
Hjerte og kretsløp
 • rytmeforstyrrelser i hjertet, hjertebank
 • EKG-forandringer
 • plutselig besvimelse når man reiser seg opp, dannelse av blodpropper i vener (trombose) og emboli (blokkering av vener), kretsløpsvikt (sjokk)
Blod
 • endret antall blodlegemer, slik som: redusert antall hvite blodlegemer, redusert antall blodplater, redusert antall røde blodlegemer, nedsatt produksjon av nye blodlegemer i benmargen
 • endret mengde kroppsvæske (uttørring) og kjemiske stoffer i blodet, spesielt reduksjon i kalium, reduksjon i natrium, reduksjon i magnesium, reduksjon i klor og økt kalsium
 • økt nivå av urinsyre, urinsyregikt, økt blodsukker, diabetes, metabolsk alkalose (en stoffskiftesykdom), forhøyede verdier av kolesterol og/eller triglyserider i blodet.
Mage og tarm
 • dårlig appetitt, munntørrhet, kvalme, oppkast, magebesvær, magesmerter, diaré, færre tarmbevegelser hvilket medfører til forstoppelse, fravær av tarmbevegelser (tarmslyng), luftplager
 • betennelse i spyttkjertlene, betennelse i bukspyttkjertelen (pankreas), økt blodnivå av amylase (et bukspyttkjertelenzym)
 • gulning av huden (gulsott), betennelse i galleblæren
Luftveier
 • pustevansker, lungebetennelse (pneumonitt), dannelse av fibrøst vev i lungene (interstitiell lungesykdom), væskeansamling i lungene (lungeødem)
Nervesystemet
 • vertigo (følelse av at en selv eller omgivelsene spinner rundt)
 • kramper, nedsatt bevissthetsnivå, koma, hodepine, svimmelhet
 • apati, forvirringstilstand, depresjon, nervøsitet, rastløshet, søvnforstyrrelser
 • uvanlig brennende, prikkende, stikkende eller kriblende fornemmelse i huden
 • muskelsvakhet (parese)
Hud og hår
 • kløe, lilla flekker/misfarging på huden (purpura), elveblest (urticaria), økt hudfølsomhet for sollys, utslett, utslett i ansiktet og/eller flekkete rødhet som kan gi arr (kutan lupus erythematosus), betennelse i blodårer med påfølgende vevsdød (nekrotiserende vaskulitt), flassing, rødhet, løs hud og blemmer i huden (toksisk epidermal nekrolyse)
Øyne og ører
 • gulsyn, tåkesyn, forverring av nærsynthet, nedsatt tåreproduksjon
Ledd og muskler
 • muskelspasmer, muskelsmerter
Urinveier
 • nedsatt nyrefunksjon, akutt nyresvikt (redusert urinproduksjon og opphopning av væske og avfallsstoffer i kroppen), betennelse i bindevevet i nyrene (interstitiell nefritt), sukker i urinen
Kjønnsorganer
 • ereksjonsproblemer
Generelt/annet
 • Generell svakhet, tretthet, feber, tørste
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Hypoloc Comp
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og blisterpakningen etter 'EXP'. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som du ikke lenger bruker skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Hypoloc Comp
 • Virkestoffer er nebivolol og hydroklortiazid. Hver tablett inneholder 5 mg nebivolol (som nebivololhydroklorid: 2,5 mg d-nebivolol og 2,5 mg l-nebivolol) og 12,5 mg eller 25 mg hydroklortiazid
 • Andre innholdsstoffer er:
  • tablettkjerne: laktosemonohydrat, polysorbat 80 (E433), hypromellose (E464), maisstivelse, krysskarmellosenatrium (E468), mikrokrystallinsk cellulose (E460), kolloidal vannfri silika (E551), magnesiumstearat (E572)
  • drasjering: makrogol 40-stearat type I, titandioksid (E171), karminer (karminsyre aluminiumslakk, E120), hypromellose (E464), mikrokrystallinsk cellulose (E460)
Hvordan Hypoloc Comp ser ut og innholdet i pakningen
Hypoloc Comp 5 mg/ 12,5 mg er tilgjengelig som nesten rosa, runde, lett bikonvekse, filmdrasjerte tabletter med “5/12.5” preget på den ene siden og en delestrek på den andre siden, i pakninger med 7, 14, 28, 30, 56 eller 90 filmdrasjerte tabletter.
.
Hypoloc Comp 5 mg/ 25 mg er tilgjengelig som nesten lilla, runde, lett bikonvekse, filmdrasjerte tabletter med “5/25” preget på den ene siden, i pakninger med 7, 14, 28, 30, 56 eller 90 filmdrasjerte tabletter.
Tablettene leveres i blisterpakninger (PP/COC/PP/aluminium).
(Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført)
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker Innehaver av markedsføringstillatelsen
Menarini International Operations Luxembourg S.A. 1, Avenue de la Gare, L-1611 Luxemburg
Tilvirker
Berlin Chemie AG
Glienicker Weg 125, D-12489 Berlin, Tyskland eller
Menarini – Von Heyden GmbH
Leipziger Strasse 7-13, 01097 – Dresden, Tyskland eller
A. Menarini Manufacturing Logistics and Services S.r.l. Via Sette Santi 3, 50131 Florence, Italia
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn: Belgia: Nobiretic
Bulgaria: Nebilet Plus
Kypros: Lobivon plus Danmark: Hypoloc Comp Estland: Nebilet Plus Finland: Hypoloc Comp Frankrike: TEMERITDUO Hellas: Lobivon-plus Irland: Hypoloc Plus Island: Hypoloc Comp Italia: Aloneb
Latvia: Nebilet Plus Litauen: Nebilet Plus Luxemburg: Nobiretic Malta: Nebilet Plus Nederland: Nebiretic Norge: Hypoloc Comp Polen: Nebilet HCT Portugal: Nebilet Plus
Romania: Co-Nebilet 5 mg / 12.5 mg Co-Nebilet 5 mg / 25 mg
Slovakia: Nebilet HCTZ Slovenia: Co-Nebilet Spania: Lobivon plus
Storbritannia: Nebivolol / Hydrochlorothiazide Sverige: Hypoloc Comp
Tsjekkia: Nebilet Plus H 5 mg/12,5 mg film-coated tablets Nebilet Plus H 5 mg/25 mg film-coated tablets
Ungarn: Nebilet Plus Østerrike: Hypoloc plus HCT
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 06.03.2015

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

acetylsalisylsyre (asa): Legemiddel med smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende effekt. Reduserer også blodplatenes evne til å klumpe seg sammen (aggregere).

acidose (syreforgiftning): Syreforgiftning. Ved acidose synker pH-verdien i blodet til under normalverdi 7,35. Respiratorisk acidose oppstår når kroppen ikke kan kvitte seg med karbondioksid via lungene på utpusten. Karbondioksid akkumuleres i blodet og senker pH-verdien. Respiratorisk acidose kan oppstå ved redusert/opphørt inn- og utånding, og ved enkelte kroniske lungesykdommer. Metabolsk acidose forekommer når sure restprodukter av fettsyrer opphopes i blodet. Denne typen acidose forekommer blant annet ved diabetes og ved sult, på grunn av stoffskifteforstyrrelser.

acth (adrenokortikotropt hormon, kortikotropin): Hormon som dannes i hypofysens forlapp. Stimulerer dannelse og utskillelse av kortisol i binyrebarken.

alkalose (baseose): Forstyrrelse i kroppens syre-basebalanse. En redusert hydrogenionkonsentrasjon fører til at blodets pH (surhetsgrad) stiger over 7,45.

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

angina (angina pectoris, hjertekrampe): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

antiinflammatorisk: Betennelsesdempende. Som motvirker betennelse, dvs. opphovning, rødhet og smerter.

anuri (manglende urinutskillelse): Opphørt eller nesten opphørt urinutskillelse (mindre enn 100 ml/dag). Kan oppstå etter en alvorlig akutt nyreskade eller ved nyresykdom.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

av-blokk (atrioventrikulært blokk): Den elektriske impulsoverføringen mellom atriene (hjertets forkamre) og ventriklene (hjertekamrene) hemmes. Kan deles inn i 3 alvorlighetsgrader, hvor grad 1 er moderat hemming og grad 3 er en total blokade.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

bradykardi: Defineres ofte som under 60 slag pr. minutt.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

feokromocytom: En vanligvis godartet svulst i binyremargen. Svulsten forårsaker overproduksjon av adrenalin og noradrenalin. Dette medfører blant annet økt blodtrykk.

flass: Små og litt fettete hudflak, som ofte sitter fast i håret.

fordøyelsesbesvær (dyspepsi, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

grønn stær (glaukom): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

halsbrann (pyrose): En brennende følelse i brystet eller i halsen forårsaket av syre fra magesekken som kommer opp til spiserøret. Årsaken er som regel relatert til en redusert aktivitet av magesekkens lukkemuskel, spiserørsbrokk eller økt abdominalt trykk. Syrenøytraliserende legemidler, H2-reseptorantagonister og protonpumpehemmere er type legemidler som kan brukes mot halsbrann.

hudsykdom (dermatose): Ett samlenavn for alle hudsykdomer.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

impotens (erektil dysfunksjon, ereksjonssvikt): Manglende evne til å få eller opprettholde ereksjon.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

interstitiell lungesykdom (ils, ild): Interstitielle lungesykdommer er en heterogen gruppe av lungesykdommer. Diffuse lungeparenkymsykdommer er foretrukken betegnelse, i engelsk litteratur brukes "diffuse parenchymal lung disease" (DPLD).

intravenøst (i.v., intravenøs): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

ketoacidose: Ketoacidose betyr at blodets surhetsgrad øker (pH i blodet synker), som følge av at antall ketonlegemer (stoffer/metabolitter som dannes ved fettforbrenningen) øker kraftig på kort tid. En sterk forsuring av blodet kan være livstruende.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

levercirrhose (skrumplever, cirrhose): Sykelig forandring av et organ der det dannes bindevev i stedet for organets spesifikke celler. Bindevev holder normalt sammen celler og organer i kroppen. Levercirrhose er et eksempel på en cirrhose, hvor leverceller gradvis erstattes av bindevevsceller slik at leverfunksjonen ødelegges.

lupus: Lupus er en kronisk autoimmun bindevevssykdom, som kan ramme stort sett alle vev i kroppen. Sykdommen kan gi mange ulike symptomer, men spesielt karakteristisk er det såkalte sommerfuglutslettet over nese/kinn.

malaria: Malaria er en akutt infeksjonssykdom, som skyldes en blodparasitt som overføres ved myggbitt.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

narkose: Bevisstløshet som er fremkalt ved hjelp av legemidler.

nærsynthet (myopi): Ved myopi ser en klart på nært hold, mens objekter langt unna er uklare.

raynauds sykdom: Kramper i perifere blodkar, spesielt i fingrene. Fører til at fingrene blir hvite og kalde. Årsaken er ukjent og det er hovedsakelig kvinner som rammes

sa-blokk (sinoatrialt blokk, sinoaurikulært blokk): Impulser fra sinusknuten til forkamrene (atriene) i hjertet er blokkert.

toksisk epidermal nekrolyse (ten, lyells syndrom): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.

trombose (trombedannelse, blodproppdannelse): Dannelsen eller tilstedeværelsen av en blodpropp i blodsirkulasjonen. Koagulasjonen av blodet er nødvendig for å hindre blødninger ved brist i blodårer, men tilstanden er livstruende dersom den oppstår utenom. Blodstrømmen til organer stopper opp i det blodårene tilstoppes.