PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN

Hypericum STADA kapsler, harde

Ekstrakt av prikkperikum/johannesurt

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege, apotek eller sykepleier har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre innen 6 uker.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Hypericum STADA er, og hva det brukes mot
 2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Hypericum STADA
 3. Hvordan du bruker Hypericum STADA
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Hypericum STADA
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Hypericum STADA er, og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten
Hypericum STADA er et plantebasert legemiddel som inneholder prikkperikum/johannesurt .
Hypericum STADA er reseptfritt og brukes ved
 • Korttidsbehandling av symptomer ved mild nedstemthet.
Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter senest 6 uker.
 
2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Hypericum STADA
Bruk IKKE Hypericum STADA
 • hvis du er allergisk overfor tørret ekstrakt fra prikkperikum/johannesurt eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • hvis du bruker medisiner som hindrer avstøtning etter transplantasjon f.eks. cyklosporin eller takrolimus
 • hvis du bruker medisiner mot HIV-infeksjon eller AIDS, såkalte proteasehemmere som f. eks. amprenavir eller indinavir
 • hvis du bruker irinotecan, en medisin som brukes i kreftbehandling.
 • Hvis du bruker warfarin, en medisin som virker blodfortynnende (se pkt. “Bruk av andre legemidler sammen med Hypericum STADA”)
Advarsler og forsiktighetsregler
Plantebaserte legemidler som Hypericum STADA, som inneholder prikkperikum/johannesurt kan påvirke andre medisiner du bruker. Produkter som inneholder prikkperikum/johannesurt kan øke utskillelsen av andre medisiner og dermed redusere virkningen av disse medisinene. Men produkter som inneholder prikkperikum/johannesurt kan også øke konsentrasjonen av en såkalt signalsubstans (serotonin) i hjernen, og noen ganger forårsake farlige virkninger av denne substansen, særlig i kombinasjon med andre legemidler som brukes i behandling av depresjon.
Hvis legen din forskriver en annen medisin til deg eller hvis du har tenkt å bruke andre reseptfrie medisiner må du fortelle legen din om det hvis du allerede bruker Hypericum STADA. I slike tilfeller vil legen vurdere om du skal avslutte bruken av dette legemidlet.
Under behandlingen må eksponering for sterk UV-stråling (for eksempel soling, bruk av høyfjellssol eller solarium) unngås.
Hvis du bruker p-piller må du i tillegg bruke andre prevensjonsmidler.
Før et eventuelt kirurgisk inngrep må du alltid fortelle legen at du tar Hypericum STADA på grunn av mulig påvirkning av bedøvelsesmidler.
Barn og ungdom
Da det ikke finnes tilfredsstillende data tilgjengelig, frarådes bruken av produktet hos barn og unge under 18 år.
Andre legemidler og Hypericum STADA
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Hypericum STADA påvirker effekten til en rekke andre stoffer:
 • medisiner som hindrer avstøtning etter transplantasjoner f.eks ciklosporin og takrolimus
 • medisiner brukt i behandlingen av HIV-infeksjoner eller AIDS, såkalte proteasehemmere slik som indinavir eller amprenavir
 • irinotecan, en medisin brukt i kreftbehandling
 • warfarin, en medisin som virker blodfortynnende
 • amitriptylin en medisin brukt i behandlingen av depresjon
 • feksofenadin, en medisin brukt ved allergi
 • benzodiazepiner som brukes som beroligende middel
 • metadon, en medisin brukt i behandlingen av rusmiddelavhengighet
 • simvastatin, en medisin brukt i behandlingen av høyt kolesterol
 • digoksin, en medisin brukt mot hjertelidelser
 • finasterid, en medisin brukt i behandlingen av forstørret prostata
 • hormonelle prevensjonsmidler som f.eks p-piller (hvis du bruker orale prevensjonsmidler må du i tillegg bruke andre prevensjonsmidler)
 • bedøvelsesmidler (fortell legen din før et kirurgisk inngrep/operasjon at du tar Hypericum STADA).
Hypericum STADA kan påvirke effekten av andre legemidler for depresjon (f.eks. sertralin, paroksetin, nefazodon), triptaner (medisin mot migrene) eller buspiron (et middel mot angst) og kan øke serotoninkonsentrasjonen i hjernen i en slik grad at det i enkelte tilfeller kan føre til et livstruende serotoninsyndrom med blant annet følgende symptomer: hjertebank, skjelving, svetting, kramper
Husk at disse forholdsreglene også vil kunne gjelde for medisiner du har brukt nylig.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Hypericum STADA må ikke brukes under svangerskap eller amming, da preparatet ikke har blitt tilstrekkelig testet.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Så langt er det ikke registrert noen negative virkninger på evnen til å kjøre bil eller føre maskiner. Bivirkningen trøtthet som er nevnt i avsnitt 4 (Mulige bivirkninger) kan imidlertid ha innvirkning på reaksjonsevnen.
Hypericum STADA inneholder laktose (melkesukker)
Hvis legen din har sagt at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du rådføre deg med legen før du tar dette plantebaserte legemidlet.
 
3. Hvordan du bruker Hypericum STADA
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen er
Voksne og eldre
 • 1 kapsel Hypericum STADA to ganger daglig. Den ene kapselen skal tas om morgenen, og den andre om kvelden.
Barn og ungdom
Bruk av preparatet hos barn og unge under 18 år frarådes.
Bruksmåte
For oral bruk.
Kapslene skal tas med en tilstrekkelig mengde væske (for eksempel 1 glass vann).
Om mulig, bør kapslene alltid tas til samme tid på døgnet.
Behandlingsvarighet
6 uker.
Erfaring har vist at en behandlingsvarighet på 4 uker er nødvendig før symptomene blir betraktelig bedre. Men du bør oppsøke lege hvis symptomene vedvarer eller forverres under bruken av Hypericum STADA til tross for inntak av anbefalt dosering.
Hvis du opplever at virkningen av Hypericum STADA er for sterk eller for svak, snakk med legen din eller farmasøyten på apoteket.
Dersom du tar for mye av Hypericum STADA
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf: 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Etter massive overdoser må pasienten beskyttet mot sollys og UV-stråling (redusert utendørsaktivitet, beskyttelse mot solen gjennom solsikre klær eller solkrem med høy beskyttelsesfaktor) i omtrent 1-2 uker. De beskrevne bivirkningene vil kunne forverres hvis ikke dette gjøres.
Dersom du har glemt å ta Hypericum STADA
Ta neste dose så snart som mulig. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Hypericum STADA
Hvis det er en lege som har foreskrevet denne medisinen bør du rådføre vedkommende før du stanser behandlingen med Hypericum STADA.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Fordøyelsesbesvær, allergiske hudreaksjoner, trøtthet og rastløshet kan forekomme. Hyppigheten er ikke kjent.
Personer med lys hud vil kunne reagere med sterke solbrentlignende symptomer ved sterkt sollys.
Viktige bivirkninger eller symptomer du må være oppmerksom på, og tiltak hvis du skulle være berørt
I tilfelle av solbrentlignende hudreaksjoner må du unngå sollys og UV-stråling (redusert utendørsaktivitet, solbeskyttelse gjennom solsikre klær og bruk av solkrem med høy beskyttelsesfaktor) og ta kontakt med legen din.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Hypericum STADA
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 30ºC.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og blisterbrettet. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Hypericum STADA
 • Virkestoff er tørret ekstrakt av Hypericum perforatum L., herba (prikkperikum/johannesurt).
1 kapsel inneholder:
425 mg tørret ekstrakt av Hypericum perforatum L., herba (tilsvarende 1,49-2,55 g tørret prikkperikum/johannesurt), som svarer til 0,75 -1,3 mg hypericiner beregnet som hypericin. Ekstraktet inneholder 75 mg hjelpestoffer.
Ekstraksjonsløsning: Etanol 60% (m/m)
Andre innholdsstoffer er:
kalsiumhydrogenfosfatdihydrat, cellulosepulver, gelatin, laktosemonohydrat, magnesiumstearat, natriumlaurylsulfat, kolloidalt vannfritt silika, talkum, renset vann, indigokarmin (E132), titandioksid (E171), jernhydroksid (E172).
Hvordan Hypericum STADA ser ut og innholdet i pakningen
Kapselens øvre og nedre del: matt lysegrønn. Kapselinnhold: gråbrune korn.
Hypericum STADA finnes i blisterpakninger med 30, 60 og 100 harde kapsler.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
STADA Arzneimittel AG, Stadastraße 2-18, 61118 Bad Vilbel, Tyskland
Telefon: ++49 (0)6101 603-0, Faks: ++49 (0)6101 603-259,
Nettsted www.stada.de
Representant i Norge
Wingfirm Pharma AS, tlf: 40 00 65 71
Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent 2015-11-27.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

fordøyelsesbesvær (dyspepsi, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

høyt kolesterol: Kolesterol er et fettstoff som er nødvendig for kroppen. Det trengs for at kroppen skal kunne produsere hormoner og vitamin A, samt å bygge opp cellevegger og danne gallesyrer. For mye kolesterol i blodet generelt eller for mye av det “dårlige kolesterolet” (LDL) eller begge deler kan øke risikoen for hjerteinfarkt og hjerneslag.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.