Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Hydroxyzine Orion 10 mg tabletter, filmdrasjerte

Hydroxyzine Orion 25 mg tabletter, filmdrasjerte

hydroksyzinhydroklorid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Hydroxyzine Orion er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Hydroxyzine Orion
 3. Hvordan du bruker Hydroxyzine Orion
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Hydroxyzine Orion
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Hydroxyzine Orion er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Hydroxyzine Orion tilhører en gruppe legemidler som kalles beroligende antihistaminer. Det undertrykker visse funksjoner i hjernen uten å virke vanedannende. Det blokkerer også histamin, et stoff som finnes i kroppsvev, og som kan gi allergiske reaksjoner.
Hydroxyzine Orion brukes til å behandle:
 • uro hos voksne, i tilfeller der andre legemidler ikke kan brukes
 • elveblest og kløe forårsaket av allergiske reaksjoner hos voksne, ungdom og barn over 5 år.
 
2. Hva du må vite før du bruker Hydroxyzine Orion
Bruk ikke Hydroxyzine Orion:
 • dersom du er allergisk overfor hydroksyzinhydroklorid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • dersom du er allergisk overfor cetirizin (legemiddel for å behandle allergier), aminofyllin (legemiddel for å behandle astma eller andre lungesykdommer), etylendiamin (en bestanddel i aminofyllin), eller overfor piperazinderivater (nær beslektede virkestoffer i andre legemidler)
 • dersom du har en arvelig sykdom (porfyri) som kjennetegnes ved at giftstoffer (porfyriner) hoper seg opp i kroppen
 • dersom du har et EKG (elektrokardiogram) som viser en forstyrrelse i hjerterytmen som kalles "forlenget QT-intervall".
 • dersom du har, eller har hatt en hjerte-karsykdom eller hvis pulsen din er svært lav
 • dersom du har lave nivåer av salter i kroppen (f.eks. lavt nivå av kalium eller magnesium)
 • dersom du bruker visse legemidler mot forstyrrelser i hjerterytmen eller legemidler som kan påvirke hjerterytmen (se "Andre legemidler og Hydroxyzine Orion")
 • dersom noen i din nærmeste familie har dødd plutselig av hjerteproblemer
 • dersom du er gravid eller ammer.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Hydroxyzine Orion:
 • dersom du har nyresykdom eller leversykdom. Du kan ha behov for en lavere dose.
 • dersom du har økt risiko for å få krampeanfall.
 • dersom du har risikofaktorer for slag, slik som høyt blodtrykk, røyking eller overvekt.
 • dersom du har økt trykk i øyet (glaukom).
 • dersom du har problemer med å late vannet.
 • dersom du har ubalanse i saltene i kroppen.
 • dersom du har lave nivåer i kroppen av kalium og magnesium.
 • dersom du har treg tarmfunksjon.
 • dersom du har alvorlig muskelsvakhet (myasthenia gravis).
 • dersom du er dement.
Hydroxyzine Orion kan være forbundet med økt risiko for hjerterytmeforstyrrelser som kan være livstruende. Rådfør deg derfor med legen dersom du har problemer med hjertet eller bruker andre legemidler. Dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Søk legehjelp umiddelbart dersom du bruker Hydroxyzine Orion og får hjerteproblemer som f.eks. hjertebank, pusteproblemer eller nedsatt bevissthet. Behandling med hydroksyzin skal stoppes.
Munntørrhet kan være en bivirkning av Hydroxyzine Orion. Derfor er det viktig at du er nøye med tannhygienen under behandling med Hydroxyzine Orion.
Dersom du skal testes for allergi bør behandlingen med Hydroxyzine Orion stoppes i minst 5 dager før testingen. Rådfør deg med legen.
Eldre
Forsiktighet må utvises dersom du er eldre. Du kan ha behov for en lavere dose. Varigheten av behandlingen bør være så kort som mulig.
Barn
Hydroxyzine Orion skal ikke brukes til barn under 5 år.
Små barn er mer utsatte for å få bivirkninger som er forbundet med sentralnervesystemet, slik som kramper.
Andre legemidler og Hydroxyzine Orion
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette gjelder også legemidler kjøpt uten resept. Hydroxyzine Orion kan påvirke eller bli påvirket av andre legemidler.
Bruk ikke Hydroxyzine Orion dersom du bruker legemidler til behandling av:
 • bakterieinfeksjoner (f.eks. antibiotika som erytromycin, moksifloksacin, levofloksacin)
 • soppinfeksjoner (f.eks. pentamidin)
 • hjerteproblemer eller høyt blodtrykk (f.eks. amiodaron, kinidin, disopyramidin, sotalol)
 • psykoser (f.eks. haloperidol)
 • depresjon (f.eks. citalopram, escitalopram)
 • sykdom i magetarmkanalen (f.eks. prukaloprid)
 • allergi
 • malaria (f.eks. meflokvin)
 • kreft (f.eks. toremifen, vandetanib)
 • rusmiddelmisbruk eller sterke smerter (metadon).
Informer også legen dersom du bruker:
 • betahistin som brukes til å behandle Menieres sykdom (problemer med balanse og hørsel)
 • fenytoin som brukes til å behandle krampeanfall
 • adrenalin som brukes til å behandle alvorlige allergiske reaksjoner.
 • legemidler som brukes til å behandle uro, eller som hjelper deg å få sove
 • antikolinerge legemidler for behandling av f.eks. irritabel tarm syndrom (fordøyelsesproblemer) og astma.
 • cimetidin som brukes til å behandle mageproblemer. Cimetidin kan øke nivået av Hydroxyzine Orion i blodet ditt.
 • monoaminoksidasehemmere som brukes til behandling av depresjon og Parkinsons sykdom.
 • tiaziddiuretika (brukes til å behandle f.eks. høyt blodtrykk). De kan øke risikoen for uregelmessig hjerterytme.
Inntak av Hydroxyzine Orion sammen med mat, drikke og alkohol
Tablettene kan tas med eller uten mat.
Du bør ikke drikke alkohol når du bruker Hydroxyzine Orion da denne kombinasjonen kan forsterke effektene av Hydroxyzine Orion og dermed også risikoen for bivirkninger.
Graviditet, amming og fertilitet
Graviditet
Bruk ikke dette legemidlet dersom du er gravid eller tror du kan være gravid. Rådfør deg med lege dersom du planlegger å bli gravid.
Hydroksyzin, virkestoffet i Hydroxyzine Orion, går over til fosteret. Det er risiko for at fosteret kan påvirkes.
Amming
Hydroxyzine Orion skal ikke brukes under amming. Amming skal avbrytes dersom behandling med Hydroxyzine Orion er nødvendig. Rådfør deg med legen.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Hydroxyzine Orion kan virke inn på reaksjons- og konsentrasjonsevnen. Vær forsiktig når du kjører eller håndterer maskiner. Det er ditt ansvar å vurdere om du er i stand til å kjøre eller bruke maskiner som krever din oppmerksomhet.
Hydroxyzine Orion inneholder laktose
Dersom legen din har fortalt deg at du har intoleranse overfor enkelte sukkertyper, bør du kontakte legen din før du bruker dette legemidlet.
 
3. Hvordan du bruker Hydroxyzine Orion
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Viktig: Legen din vil velge den dosen som er riktig for deg. Ikke endre på dosen uten å snakke med legen først.
Den laveste effektive dosen av Hydroxyzine Orion bør brukes, og behandlingsperioden bør være så kort som mulig.
Den anbefalte dosen er:
Elveblest og kløe:
Voksne og ungdom 12 år eller eldre (som veier over 40 kg):
 • Startdose er 1 eller 2 tabletter à 25 mg om kvelden.
Barn 5-11 år (opptil 40 kg):
 • 1 tablett à 10 mg eller 1/2 - 1 tablett à 25 mg om kvelden. Legen vil gi deg beskjed om hvilken dose du skal ha.
Se nedenfor "Maksimal daglig dose for alle bruksområder".
25 mg tablett: Tabletten kan deles i like doser.
Uro hos voksne:
 • Voksne: Anbefalt dose er 1-5 tabletter à 10 mg 2-3 ganger daglig eller 1-2 tabletter à 25 mg 2‑3 ganger daglig. Maksimal daglig dose er 10 tabletter à 10 mg eller 4 tabletter à 25 mg.
Se nedenfor "Maksimal daglig dose for alle bruksområder".
Maksimal daglig dose for alle bruksområder:
Hos voksne og barn som veier over 40 kg er maksimal daglig dose 100 mg.
Hos barn som veier opptil 40 kg, er maksimal daglig dose 2 mg/kg/dag.
Hydroksyzin til behandling av uro skal alltid tas som et tillegg til andre typer behandling.
Behandlingen bør startes, følges opp og avsluttes av samme lege.
Spesielle pasientgrupper
Eldre
Hos eldre anbefales det å starte med halvparten av anbefalt dose. Den laveste dosen som gir effekt skal velges til behandling av eldre pasienter. Maksimal daglig dose er 50 mg.
Pasienter med nyreproblemer
Dosen bør reduseres hos pasienter med moderate eller alvorlige nyreproblemer.
Pasienter med leverproblemer
Hos pasienter med redusert leveraktivitet anbefales det å redusere daglig dose.
Administrasjonsmåte
Tablettene skal svelges hele med tilstrekkelig mengde vann. Tablettene kan tas både med mat eller uten mat. 25 mg tabletten kan deles i like doser.
Bruk av Hydroxyzine Orion hos barn og ungdom
Hydroxyzine Orion skal kun brukes til behandling av elveblest og kløe hos ungdom og barn over 5 år.
Dersom du tar for mye av Hydroxyzine Orion
Kontakt umiddelbart lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek. Ved overdosering kan symptomene behandles. Overvåking ved bruk av EKG kan bli igangsatt, fordi det kan oppstå problemer med hjerterytmen, som forlenget QT-intervall eller torsades de pointes.
Dersom du har glemt å ta Hydroxyzine Orion
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt tablett. Det vil avhenge av doseringen hvorvidt du skal ta den glemte dosen, eller ta neste dose til vanlig tid. Rådfør deg med legen.
Dersom du avbryter behandling med Hydroxyzine Orion
Tilstanden din kan forverres hvis du bestemmer deg for ikke å ta Hydroxyzine Orion lenger. Rådfør deg med legen din før du bestemmer deg for å avbryte behandlingen med Hydroxyzine Orion.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Slutt å bruke dette legemidlet og søk umiddelbart medisinsk hjelp dersom du opplever
 • problemer med hjerterytmen slik som hjerteklapp, pusteproblemer eller bevisstløshet. (hyppigheten er ikke kjent, kan ikke anslås utifra tilgjengelige data)
 • hevelse i ansiktet, leppene, tungen og/eller svelget, noen ganger med pusteproblemer eller problemer med å svelge (angioødem) (svært sjeldne bivirkninger som kan oppstå hos inntil 1 av 10 000 personer)
 • utbredt utslett med sår (akutt generalisert eksantematøs pustulose), runde utslett som er røde og ofte med sår- vanlig på hender og føtter (erythema multiforme), betennelse i slimhinner og hud i kombinasjon med høy feber (Stevens-Johnsons syndrom) (svært sjeldne bivirkninger som kan oppstå hos inntil 1 av 10 000 personer)
Andre bivirkninger som kan oppstå:
Svært vanlige (kan oppstå hos flere enn 1 av 10 personer):
 • søvnighet
Vanlige (kan oppstå hos inntil 1 av 10 personer):
 • hodepine
 • tretthet
 • beroligende effekt.
Mindre vanlige (kan oppstå hos inntil 1 av 100 personer):
 • rastløshet/opphisselse, forvirring
 • svimmelhet, søvnløshet, skjelving
 • kvalme
 • uvelhet, feber.
Sjeldne (kan oppstå hos inntil 1 av 1000 personer):
 • allergiske reaksjoner (overfølsomhet)
 • desorientering, hallusinasjoner (ser ting som ikke er der)
 • anfall (kramper), bevegelsesforstyrrelser
 • forstyrrelser i øyebevegelser (vanskelig å fokusere), uklart syn
 • hjertestans, påvirkning av hjerterytmen, hjerteklapp
 • lavt blodtrykk
 • forstoppelse, oppkast
 • forhøyede leverenzymer (kan ses på blodprøver)
 • kløe, elveblest, merker eller sår, betennelse i huden
 • problemer med å late vannet.
Svært sjeldne (kan oppstå hos inntil 1 av 10 000 personer):
 • anafylaksi (mulig dødelig allergisk reaksjon)
 • innsnevringer i luftveiene.
Ikke kjent (frekvens kan ikke anslås utifra tilgjengelige data):
 • reduksjon i antall blodplater
 • aggresjon, depresjon, gjentatte ufrivillige muskelsammentrekninger (tics)
 • unormalt langvarige muskelsammentrekninger, prikkende, stikkende eller nummen følelse i huden
 • uregelmessig hjerterytme og endringer i ditt EKG i forbindelse med dette (QT-forlengelse, torsades de pointes)
 • ukontrollerte sirkelbevegelser i øyet
 • diaré
 • sengevæting
 • ekstrem tretthet, opphovning av vev på grunn av at vann holdes tilbake i kroppen (ødem)
 • vektøkning.
Barn og eldre
Barn og eldre er mer utsatt for bivirkninger enn voksne.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Hydroxyzine Orion
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på emballasjen etter EXP. EXP angir utløpsdatoen og henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Hydroxyzine Orion
 • Virkestoff er hydroksyzinhydroklorid.
  • 10 mg tabletter: Hver filmdrasjerte tablett inneholder 10 mg hydroksyzinhydroklorid.
  • 25 mg tabletter: Hver filmdrasjerte tablett inneholder 25 mg hydroksyzinhydroklorid.
 • Andre innholdsstoffer er
  • Tablettkjerne: Laktosemonohydrat, kalsiumfosfat, pregelatinisert maisstivelse, natriumlaurylsulfat, kolloidal vannfri silika, magnesiumstearat
  • Tablettdrasjering: Titandioksid (E 171), hypromellose, makrogol
Hvordan Hydroxyzine Orion ser ut og innholdet i pakningen
10 mg tabletter: Hvite til off-white, runde, bikonvekse, filmdrasjerte tabletter på 5,50 mm ± 0,20 mm, glatt på begge sider.
25 mg tabletter: Hvite til off-white, runde, bikonvekse, filmdrasjerte tabletter på 8,00 mm ± 0,20 mm med delestrek på kun én side.
25 mg tabletten kan deles i to like doser.
Pakningsstørrelser:
Blister: 25, 30 og 100 filmdrasjerte tabletter
Plastboks med skrukork: 250 filmdrasjerte tabletter
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finland
Tilvirker
Orion Corporation Orion Pharma
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finland
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
Orion Pharma AS
medinfo@orionpharma.com
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 10.05.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

adrenalin: Adrenalin er et såkalt stresshormon som utskilles til blodet ved hardt fysisk arbeid, emosjonelt stress, sinne, og lavt blodsukker. Adrenalin dannes i binyremargen når det sympatiske nervesystemet aktiveres. Adrenalin gjør at hjertets slagfrekvens og kontraksjonskraft øker, blodstrømmen til skjelettmuskulatur og hjerte øker, pusten blir mer intens og bronkiene utvider seg, samtidig som sukker- og fettsyrenivåene i blodet øker. Det betyr også at kroppen gjør seg klar til raskt å flykte. Adrenalin brukes som legemiddel ved hjertestans, alvorlig astma og alvorlige allergiske reaksjoner.

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaksi (anafylaktisk reaksjon): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

antihistamin: Legemiddel som hemmer effekten av histamin, og som brukes ved behandling av allergi.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

erythema multiforme: En type akutt hudlidelse med rødt blemmelignende utslett som kan forårsakes av medisiner, infeksjoner eller sykdom.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

fordøyelsesproblemer (dyspepsi, fordøyelsesbesvær): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

hjertestans (hjertestopp, asystole): Opphør av hjertets pumpefunksjon. Hjertestans hos voksne kan ha ulike årsaker, f.eks. plutselig hjerteinfarkt.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

irritabel tarm-syndrom (colon irritabile, spastisk colon, ibs): En tilstand som omfatter magesmerter, avføringsforstyrrelser og gassplager. Årsaken er ukjent, men skyldes trolig en kombinasjon av flere faktorer. Tilstanden er vanlig, og forekommer hos om lag 10% av befolkningen. Forekomsten sees hyppigere hos kvinner enn menn.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

malaria: Malaria er en akutt infeksjonssykdom, som skyldes en blodparasitt som overføres ved myggbitt.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

myasthenia gravis: Alvorlig autoimmun sykdom som gir økt trettbarhet og svakhet i muskulaturen.

parkinsons sykdom: Parkinsons sykdom/syndrom innebærer at visse nerver i hjernen brytes ned. De vanligste symptomene er skjelving, bevegelseshemming og stivhet. Etter lang tids sykdom kan man også rammes av demens og depresjon.

sentralnervesystemet (cns): Er en av nervesystemets to hoveddeler (den andre hoveddelen er det perifere nervesystemet). CNS består av hjernen og ryggmargen.

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

torsades de pointes: Torsades de pointes er en sjelden form for arytmi der hjertet slår veldig fort. Dette er meget alvorlig og kan behandles med en pacemaker, som da hjelper hjertet til å komme i takt igjen når det slår uregelmessig.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.