Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Hydrokortison Trimb 10 mg/g krem

hydrokortison

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 7 dager.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Hydrokortison Trimb er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Hydrokortison Trimb
 3. Hvordan du bruker Hydrokortison Trimb
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Hydrokortison Trimb
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Hydrokortison Trimb er og hva det brukes mot
Dette legemidlet er reseptfritt. Hydrokortison Trimb krem er et mildt virkende kortikosteroid som virker hemmende på inflammasjon og kløe. Hydrokortison Trimb krem brukes til å behandle mild eksem forårsaket av f.eks. såpe, rengjøringsmidler, kosmetikk, innsektsbitt og solforbrenning.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Hydrokortison Trimb
Bruk ikke Hydrokortison Trimb
 • dersom du er allergisk overfor virkestoffet eller noen av de andre innholdsstoffene i Hydrokortison Trimb (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
 • Bruk ikke Hydrokortison Trimb i sår eller rundt øynene.
 • Utslett rundt munnen (perioral dermatitt), rosacea (en kronisk hudsykdom) og kviser (akne) skal ikke behandles med steroider.
Bruk ikke Hydrokortison Trimb hvis du har en hudinfeksjon, uten at infeksjonen behandles samtidig. Rådfør deg med lege i disse tilfellene.
Barn
Barn under 2 år skal kun behandles etter anvisning fra lege.
Andre legemidler og Hydrokortison Trimb
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Graviditet og amming
Hydrokortison Trimb kan brukes under graviditet og amming, men langvarig bruk og store mengder krem bør unngås.
Kjøring og bruk av maskiner
Hydrokortison Trimb påvirker ikke evnen til å kjøre bil eller betjene maskiner.
Hydrokortison Trimb krem inneholder cetostearylalkohol og parahydroksybenzoesyreestere
 • Kremen inneholder cetostearylalkohol som kan forårsake lokale hudreaksjoner (f.eks. kontakteksem)
 • Kremen inneholder metylparahydroksybenzoat, etylparahydoksybenzoat, propylparahydroksybenzoat, butylparahydroksybenzoat og isobutylparahydroksybenzoat som kan forårsake allergiske reaksjoner (muligens først etter en stund).
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Hydrokortison Trimb
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege har fortalt deg. Rådfør med lege hvis du er usikker.
Smør på et tynt lag morgen og kveld eller etter anvisning fra lege. Etter 3-4 dager kan antallet anvendelser vanligvis reduseres og behandlingen alterneres med en fuktighetsgivende krem. Dersom tilstanden ikke bedrer seg etter 1 uke må lege kontaktes.
Dersom du tar for mye av Hydrokortison Trimb
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Overdosering forventes ikke fordi kremen kun skal brukes på huden.
Dersom du har glemt å ta Hydrokortison Trimb
Smør på krem neste morgen eller kveld.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Hydrokortison Trimb gi bivirkninger, men ikke alle får det. Mindre vanlige (forekommer for mindre enn 1 av 100 men mer enn 1 av 1000 brukere): Hudirritasjon og kontaktallergi i form av økt kløe, rødhet og irritasjon.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Hydrokortison Trimb
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakken etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som du ikke lenger bruker skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Hydrokortison Trimb
 • Virkestoffet er hydrokortison 10 mg/g.
 • Andre innholdsstoffer er cetostearylalkohol, makrogolcetostearyleter, lett flytende parafin, hvit vaselin, sitronsyremonohydrat, natriumsitrat, metylparahydroksybenzoat (E218), etylparahydoksybenzoat (E214), propylparahydroksybenzoat (E216), butylparahydroksybenzoat og isobutylparahydroksybenzoat, vann.
Hvordan Hydrokortison Trimb ser ut og innholdet i pakningen
Legemidlets utseende: Hvit til gulaktig krem Forpakningsstørrelser: Kremen finnes i tuber på 20 g.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Trimb Healthcare AB, Östermalmsgatan 19, 114 26 Stockholm, Sverige
Tilvirker
Farmaclair, 440 avenue du Général de Gaulle, 14200 Hérouville St Clair, Frankrike
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 11.12.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

akne (acne vulgaris, kviser): Infeksjon i huden som oppstår når en talgkjertel tetter seg.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

dermatitt (hudinflammasjon): Hudbetennelse.

eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.

hudsykdom (dermatose): Ett samlenavn for alle hudsykdomer.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

inflammasjon (betennelse): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

rosacea: Kronisk hudsykdom som vanligvis viser seg ved at de små blodkarene i ansiktet utvider seg svært lett, og det kommer en vedvarende rødme i huden særlig lokalisert i midten av ansiktet. Det finnes fire ulike subgrupper av rosacea avhengig av type hudforandring. I alvorlige tilfeller kan betennelsesreaksjonen føre til røde og gule knopper i huden. Årsaken til sykdommen er ukjent.