Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Hydrochlorothiazide Orion 12,5 mg tabletter

Hydrochlorothiazide Orion 25 mg tabletter

hydroklortiazid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Hydrochlorothiazide Orion er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Hydrochlorothiazide Orion
 3. Hvordan du bruker Hydrochlorothiazide Orion
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Hydrochlorothiazide Orion
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Hydrochlorothiazide Orion er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Hydroklortiazid er et legemiddel som virker vanndrivende og som senker høyt blodtrykk. Den blodtrykkssenkende effekten skyldes delvis den vanndrivende effekten, men trolig også at visse blodårer (arterioler) utvides, slik at motstanden i blodårene reduseres.
Hydrochlorothiazide Orion tabletter brukes for å behandle:
 • høyt blodtrykk.
 • væskeansamling i kroppen (ødem).
 
2. Hva du må vite før du bruker Hydrochlorothiazide Orion
Bruk ikke Hydrochlorothiazide Orion:
 • dersom du er allergisk (overfølsom) overfor hydroklortiazid, andre tiazider eller sulfonamider, eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • dersom du har alvorlig nedsatt nyrefunksjon
 • dersom du har alvorlig nedsatt leverfunksjon
 • dersom du har eller har hatt urinsyregikt.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Hydrochlorothiazide Orion tabletter:
 • dersom du har koronar hjertesykdom
 • dersom du har diabetes
 • dersom du har nedsatt nyrefunksjon
 • dersom du har nedsatt leverfunksjon
 • dersom du behandles for høyt kolesterolnivå (hyperkolesterolemi)
 • dersom du har lupus erythematosus (en autoimmun sykdom).
 • dersom du har hatt hudkreft eller hvis du utvikler uventede hudforandringer under behandlingen. Behandling med hydroklortiazid, særlig ved høye doser over en lengre periode, kan øke risikoen for enkelte typer hud- og leppekreft (ikke-melanom hudkreft). Beskytt huden din mot sollys og ultrafiolett (UV)-stråling mens du tar Hydrochlorothiazide Orion.
Virkestoffet hydroklortiazid kan forårsake en uvanlig reaksjon som resulterer i nedsatt syn og øyesmerter. Dette kan være symptomer på økt trykk i øyet som kan oppstå timer til noen uker etter at du begynner med Hydrochlorothiazide Orion. Dette kan føre til svekkelse av synet om det ikke behandles.
Ved behandling med Hydrochlorothiazide Orion bør du sørge for at du inntar tilstrekkelig med væske. På grunn av økt tap av kalium, bør du spise mat som inneholder mye kalium. Spør legen hvis du trenger råd. Kaliumtapet kan også reduseres eller forebygges ved samtidig bruk av så kalte kaliumsparende diuretika.
Barn og ungdom
På grunn av manglende erfaring ved bruk av dette legemidlet til barn og ungdom, bør ikke Hydrochlorothiazide Orion gis til barn og ungdom.
Andre legemidler og Hydrochlorothiazide Orion
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Behandling med Hydrochlorothiazide Orion kan bli påvirket av, eller påvirke, effekten av andre legemidler. Det kan hende at legen din må endre dose eller ta andre forholdsregler. I noen tilfeller kan det hende at du må slutte med ett av legemidlene. Dette gjelder spesielt for legemidlene som er listet opp nedenfor:
 • Litium (legemiddel for noen typer depresjon).
 • Legemidler forbundet med lave nivåer av kalium i blodet (hypokalemi), slik som andre diuretika (f.eks. furosemid), avføringsmidler (f. eks. lakserolje), kortikosteroider (f. eks. prednison), ACTH (et hormon), amfotericin (et soppdrepende legemiddel), karbenoksolon (til behandling av munnsår), penicillin G natrium (antibiotika), salisylsyre og derivater.
 • Legemidler som påvirkes av endringer i blodets kaliumnivå, slik som hjertemedisiner (f. eks. digoksin) eller legemidler som kontrollerer hjerterytmen din (f. eks. kinidin, disopyramid, amiodaron, sotalol), legemidler mot psykiske lidelser (f. eks. tioridazin, klorpromazin, levomepromazin), samt noen antibiotikapreparater (f. eks. sparfloksacin, pentamidin) eller visse legemidler for behandling av allergiske reaksjoner (f. eks. terfenadin).
 • Andre diuretika, blodtrykkssenkende legemidler slik som ACE-hemmere (f. eks. kaptopril, enalapril) og betablokkere, nitrater, barbiturater, fenotiaziner, trisykliske antidepressiva, vasodilatorer.
 • Legemidler for behandling av diabetes (insuliner eller tabletter som tas via munnen slik som metformin)
 • Amantadin (legemiddel mot Parkinsons sykdom som også brukes til å behandle eller forebygge visse tilstander forårsaket av virus).
 • Skjelettmuskelavslappende midler av curare-type (legemidler som kan gis under visse operasjoner).
 • Antikolinergika (legemidler som benyttes til å behandle ulike forstyrrelser slik som gastrointestinale kramper, kramper i urinblæren, astma, reisesyke, muskelkramper, Parkinsons sykdom og som tilleggsbehandling ved narkose), f. eks. atropin og biperiden.
 • Kolestyramin og kolestipol, legemidler som senker nivået av fettstoffer i blodet.
 • Vitamin D- og/eller kalsiumtilskudd.
 • Andre legemidler som kortikosteroider, karbamazepin (legemiddel mot epilepsi), ciklosporin (legemiddel som brukes ved organtransplantasjoner) og legemidler som brukes til behandling av kreft, urinsyregikt eller leddbetennelse.
Inntak av Hydrochlorothiazide Orion sammen med alkohol
Unngå inntak av alkohol før du har snakket med legen din. Alkohol kan føre til økt blodtrykksfall og/eller øke risikoen for svimmelhet og følelsen av å besvime.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet
Legen din vil vanligvis anbefale deg å bruke et annet legemiddel i stedet for Hydrochlorothiazide Orion, ettersom hydroklortiazid ikke er anbefalt under graviditet. Dette er fordi hydroklortiazid går over morkaken, og kan føre til skadelige effekter på fosteret hvis det blir brukt etter graviditetens tredje måned.
Amming
Hydrochlorothiazide Orion anbefales ikke for ammende mødre.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Hydrochlorothiazide Orion tabletter har en liten eller moderat påvirkning på evnen til å kjøre og bruke maskiner, spesielt i begynnelsen av behandlingen. Noen kan merke svimmelhet eller døsighet når de tar Hydrochlorothiazide Orion. Unngå å kjøre eller bruke maskiner hvis du føler deg svimmel eller trøtt.
Hydrochlorothiazide Orion 12,5 mg og 25 mg tabletter inneholder laktose
Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
 
3. Hvordan du bruker Hydrochlorothiazide Orion
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Behandlingen starter med lavest mulig dose og justeres individuelt. Tablettene bør tas om morgenen med tilstrekkelig mengde væske. Tablettene kan tas med eller uten mat.
Den anbefalte dosen er:
Høyt blodtrykk
Den anbefalte startdosen er 12,5 til 50 mg/dag.
Væskeansamlinger (ødem)
Den anbefalte startdosen er 25-50 mg/dag eller ved alvorlige tilfeller 75-100 mg/dag.
Eldre pasienter
For eldre pasienter (65 år eller eldre) kan det være nødvendig med lavere doser avhengig av nyrefunksjon.
Dersom du tar for mye av Hydrochlorothiazide Orion
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Kontakt lege umiddelbart hvis du mistenker en overdose med Hydrochlorothiazide Orion. Legen vil bestemme eventuelle tiltak som må gjøres i samsvar med symptomene. Ved forgiftning og/eller alvorlige symptomer, er akutt medisinsk behandling nødvendig.
Symptomer som kan oppstå hvis du tar for høy dose er: akutt væsketap fra kroppen, mage-tarm-forstyrrelser, kramper, utmattelse (fatigue), døsighet, hodepine, konsentrasjonsproblemer, uregelmessig hjerterytme, agitasjon, muskelsvakhet, økt eller redusert urinering, svimmelhet, nedsatt bevissthet, redusert blodtrykk, koma og kramper.
I alvorlige tilfeller vil brekninger fremkalles og mageskylling kan utføres.
Dersom du har glemt å ta Hydrochlorothiazide Orion
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose. Hopp over den glemte dosen og ta neste dose til vanlig tid.
Dersom du avbryter behandling med Hydrochlorothiazide Orion
Ikke slutt å bruke Hydrochlorothiazide Orion uten å rådføre deg med legen først.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Avslutt behandlingen med Hydrochlorothiazide Orion og kontakt lege eller sykehus umiddelbart dersom du opplever en av de følgende alvorlige bivirkningene:
 • agranulocytose (kan forekomme hos opptil 1 av 10 000 personer)
  I svært sjeldne tilfeller kan Hydrochlorothiazide Orion påvirke de hvite blodcellene slik at det er skadelig for immunforsvaret. Hvis du utvikler en infeksjon med symptomer slik som feber og samtidig betydelig nedsatt generell allmenntilstand, eller feber med symptomer på lokal infeksjon slik som sår hals/munn eller vansker med å late vannet, må du umiddelbart ta kontakt med lege. En blodprøve hos legen kan utelukke mangel på hvite blodceller (agranulocytose). Det er viktig at du samtidig informerer helsepersonellet om hvilke legemidler du tar.
 • toksisk epidermal nekrolyse (kan forekomme hos opptil 1 av 10 000 personer)
  I svært sjeldne tilfeller kan det oppstå en alvorlig omfattende hudskade (løsning av hudoverflaten (epidermis) fra underhuden). Denne tilstanden kan være dødelig hvis den ikke behandles umiddelbart.
 • akutt trangvinkelglaukom (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer)
  I sjeldne tilfeller kan det oppstå plutselig, alvorlig øyesmerte, rødhet i øyet, redusert eller sløret syn med glorier sammen med sykdomsfølelse (kvalme/oppkast). Dette kan være symptomer på akutt trangvinkelglaukom, som oppstår når væsketrykket inne i øyet raskt øker. Øyeblikkelig behandling er nødvendig for å lette symptomene og forhindre permanent tap av synet (alvorlig synssvikt)
Ved langtidsbruk av Hydrochlorothiazide Orion er forstyrrelser i væske- og elektrolyttmetabolismen svært vanlig. Spesielt gjelder dette reduserte kalium- og natriumnivåer, reduserte magnesium- og kloridnivåer og økte kalsiumnivåer i blodet. På bakgrunn av dette bør man utføre periodisk måling av elektrolytter i serum med hensiktsmessige intervaller. Det samme gjelder for kreatinin og urea, serumlipider (kolesterol og triglyserider), urinsyre og blodsukkernivåer.
Typiske symptomer på væske- eller elektrolyttubalanse er munntørrhet, svakhetsfølelse, døsighet, søvnighet, rastløshet, muskelsmerter eller muskelkramper, kvalme (sykdomsfølelse), oppkast, muskeltretthet, samt en unaturlig rask hjerterytme (mer enn 100 slag i minuttet). Snakk med legen din dersom du opplever noen av disse symptomene.
Andre bivirkninger inkluderer:
Svært vanlige (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 pasienter)
 • forstyrrelser i elektrolytt- og væskebalansen, spesielt reduserte kalium-, natrium-, magnesium- og kloridnivåer og økt kalsiumnivå i blodet (hypokalemi, hyponatremi, hypokloremi og hyperkalsemi)
 • forhøyet blodsukkernivå (hyperglykemi) og økt utskillelse av sukker i urinen (glukosuri)
 • økt urinsyrenivå (hyperurikemi), som kan føre til urinsyregiktanfall hos predisponerte pasienter
 • økte blodlipider (kolesterol, triglyserider).
Vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 10 pasienter)
 • reduksjon i antall blodplater (trombocytopeni, i blant med purpura)
 • følelse av økt hjerterytme (hjertebank)
 • tap av appetitt
 • mage-tarmplager (f.eks. kvalme, oppkast, diaré, smerter og kramper i mageområdet)
 • midlertidig økning i substanser som skilles ut i urinen (kreatinin, urea).
Mindre vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 100 pasienter)
 • reduksjon i antall hvite blodceller (leukopeni)
 • synsforstyrrelser (f.eks. uklart syn eller farget syn (gult syn))
 • nedsatt tåreproduksjon
 • forverring av nærsynthet
 • sirkulasjonsforstyrrelser med senket blodtrykk når man flytter seg fra liggende til stående stilling (ortostatisk blodtrykksfall)
 • betennelse i blodårene (vaskulitt)
 • kortpustethet (åndenød)
 • akutt interstitiell pneumoni
 • økt nivå av et visst leverenzym (amylase) i blodet (hyperamylasemi)
 • betennelse i bukspyttkjertelen (pankreatitt)
 • gulsott (ikterus, intrahepatisk kolestase)
 • allergiske hudreaksjoner (f.eks. kløe, hudrødme, eksantem som skyldes lys (lysømfintlighet))
 • punktformede blødninger i huden og slimhinnene (purpura)
 • ekstremt kløende vabler (urtikaria)
 • akutt nyrebetennelse (interstitiell nefritt)
 • impotens
 • legemiddelfeber (feber forårsaket av en allergisk reaksjon mot legemidlet).
Sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 pasienter)
 • hypersensitivitetsreaksjoner
 • søvnforstyrrelser
 • depresjon
 • hodepine
 • svimmelhet
 • sensoriske forstyrrelser i armer og ben (parestesi)
 • nedsatt syn (mulig tegn på akutt myopi)
 • hjerterytmeforandringer (arytmier)
 • forstoppelse.
Svært sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 10 000 pasienter)
 • benmargsdepresjon
 • anemi som følge av forstyrrelser i benmargens produksjon av blodlegemer (aplastisk anemi)
 • anemi som følge av økt nedbrytning av røde blodlegemer (hemolytisk eller immunhemolytisk anemi)
 • hypokloremisk alkalose
 • lungeødem med sjokk, sannsynligvis som følge av allergiske reaksjoner.
Ikke kjent (frekvens kan ikke estimeres ut ifra tilgjengelige data)
 • forverring av eksisterende diabetes. Diabetes som ikke har manifestert seg ennå (latent diabetes mellitus) kan utløses
 • i tilfeller med allerede eksisterende gallesteiner (kolelitiase), kan det oppstå akutt betennelse i galleblæren (kolecystitt)
 • hud- og leppekreft (ikke-melanom hudkreft).
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Hydrochlorothiazide Orion
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på blisterpakningen eller esken etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Hydrochlorothiazide Orion
 • Virkestoff er hydroklortiazid. Hver tablett inneholder 12,5 mg eller 25 mg hydroklortiazid.
 • Andre innholdsstoffer er laktosemonohydrat, kolloidal vannfri silika (E 551), maisstivelse og magnesiumstearat (E 572).
Hvordan Hydrochlorothiazide Orion ser ut og innholdet i pakningen
Tablett.
Hydrochlorothiazide Orion 12,5 mg tabletter:
Hvite, runde tabletter med en diameter på 6 mm og delestrek på den ene siden.
Delestreken er kun for å lette delingen som gjør det lettere å svelge tabletten, og ikke for å dele den i like doser.
Hydrochlorothiazide Orion 25 mg tabletter:
Hvite, runde tabletter med en diameter på 8 mm og delestrek på den ene siden.
Tabletten kan deles i like doser.
Pakningsstørrelser:
Klar og fargeløs PVC/aluminium-blisterpakning: 10, 20, 30, 50, 90, 98 og 100 tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finland
Tilvirkere
Orion Corporation Orion Pharma
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finland
Apotex Nederland BV
Archimedesweg 2
2333 CN Leiden
Nederland
Lokal representant
Orion Pharma AS
medinfo@orionpharma.com
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 22.10.2018

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

ace-hemmer: (ACE: Angiotensin Converting Enzyme) Legemiddel som brukes til å senke blodtrykket. ACE-hemmere reduserer nivået av angiotensin. Angiotensin er et hormon som trekker sammen kroppens blodårer, og øker dermed motstanden i blodomløpet. Når angiotensinkonsentrasjonen reduseres, øker blodårenes diameter og blodtrykket reduseres.

acth (adrenokortikotropt hormon, kortikotropin): Hormon som dannes i hypofysens forlapp. Stimulerer dannelse og utskillelse av kortisol i binyrebarken.

agitasjon (hypereksitabilitet): Rastløshet, uro og ukontrollerte bevegelser. Kjennetegnes ved at personen er opphisset/oppskaket.

agranulocytose: Drastisk reduksjon i antall granulocytter (en type hvite blodceller). Agranulocytose gir blant annet sterk mottakelighet for infeksjoner som kan føre til lungebetennelse, høy feber og vevsødeleggelse i svelget. Agranulocytose er en reversibel, men livstruende, tilstand.

alkalose (baseose): Forstyrrelse i kroppens syre-basebalanse. En redusert hydrogenionkonsentrasjon fører til at blodets pH (surhetsgrad) stiger over 7,45.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

arytmi (hjertearytmi, hjerterytmeforstyrrelse): Uregelmessig hjerterytme som følge av at de elektriske impulsene som samordner hjerteslagene ikke fungerer som normalt.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

autoimmun: Betyr at kroppens immunsystem reagerer på kroppens egne stoffer eller vev. Dette fører til forskjellige sykdommer, avhengig av hva immunforsvaret reagerer på. Eksempler på autoimmune sykdommer er type 1-diabetes og multippel sklerose (MS).

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

diabetes mellitus (sukkersyke): Finnes i to varianter: Type 1, kalt barne- og ungdomsdiabetes, og type 2 som også kalles aldersdiabetes. Type 1 diabetes krever daglige insulinsprøyter.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

gallestein (kolelitiasis, cholelitiasis): Små steiner som dannes i galleblæren og blant annet består av kolesterol og kalk. Svært mange mennesker har gallestein uten å oppleve problemer. Noen ganger faller de imidlertid ned i gallegangene og gir tilstopping. Da kan sterke smerter oppstå under høyre ribbensbue, og man kan bli kvalm. I alvorlige tilfeller kan gulsott eller galleblærebetennelse oppstå.

glukosuri (glykosuri): Sukker i urinen. Glukose finnes normalt i svært lav konsentrasjon i urinen, men konsentrasjonen øker kraftig ved visse sykdomstilstander som for eksempel diabetes mellitus og ved nyreskader.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

gult syn (xantopsi): En synsforstyrrelse hvor alle objekter i visuelle omgivelser sees som gult.

hudrødme (erytem, rødhet i huden): Diffus rødhet i huden.

hyperglykemi (høyt blodsukker): Når blodsukkeret er unormalt høyt. Oftest er årsaken diabetes, siden det dannes for lite av hormonet insulin. Mangel på insulin fører til cellene ikke kan ta opp glukose fra blodet.

hyperkalsemi (kalsiumoverskudd): Unormalt høyt kalsiumnivå i blodet. Kan ha flere årsaker, blant annet kreft og høyt D-vitamininntak.

hyperkolesterolemi: En tilstand med en unormal høy mengde kolesterol i blodet. For mye kolesterol i blodet kan forårsakes av for høyt alkoholkonsum, samt dårlige kost- og mosjonsvaner. I tillegg finnes noen arvelige tilstander.

hyponatremi (natriummangel): Tilstand med unormalt lavt natriumnivå i blodet. Skyldes at væskevolumet i blodet er for stort, noe som kan forekomme ved blant annet hjertesvikt. Hyponatremi er en alvorlig tilstand.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

impotens (erektil dysfunksjon, ereksjonssvikt): Manglende evne til å få eller opprettholde ereksjon.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kreatinin: Kreatinin er et stoff som dannes i musklene og kan bare fjernes fra kroppen gjennom filtrering i nyrene.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lupus: Lupus er en kronisk autoimmun bindevevssykdom, som kan ramme stort sett alle vev i kroppen. Sykdommen kan gi mange ulike symptomer, men spesielt karakteristisk er det såkalte sommerfuglutslettet over nese/kinn.

melanom (malignt melanom, føflekkreft): Melanom er en spesiell form for hudkreft som oppstår i hudens pigmentceller (celler med fargestoff). Sykdommen kan også opptre i pigmentcellene i slimhinner, i øyne og i indre organer.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

myopi (nærsynthet): Ved myopi ser en klart på nært hold, mens objekter langt unna er uklare.

narkose: Bevisstløshet som er fremkalt ved hjelp av legemidler.

parkinsons sykdom: Parkinsons sykdom/syndrom innebærer at visse nerver i hjernen brytes ned. De vanligste symptomene er skjelving, bevegelseshemming og stivhet. Etter lang tids sykdom kan man også rammes av demens og depresjon.

pneumoni (lungebetennelse): Betennelse i lungevevet som følge av en infeksjon med virus eller bakterier.

toksisk epidermal nekrolyse (ten, lyells syndrom): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.

trisyklisk antidepressiv (tca): En gruppe legemidler som motvirker depresjon ved å øke konsentrasjonen av signalstoffene noradrenalin og serotonin i hjernen.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.