Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

HUMATROPE pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning 6 mg sylinderampulle til bruk i CE merket penn

HUMATROPE pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning 12 mg sylinderampulle til bruk i CE merket penn

HUMATROPE pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning 24 mg sylinderampulle til bruk i CE merket penn

somatropin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Humatrope er, og hva det brukes mot.
 2. Hva du må vite før du bruker Humatrope
 3. Hvordan du bruker Humatrope
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Humatrope
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Humatrope er, og hva det brukes mot.
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Legemidlet du har fått eller legemidlet til den du har omsorg for heter Humatrope. Det inneholder humant veksthormon, også kalt somatropin. Humatrope lages ved en spesiell prosess som kalles rekombinant DNA-teknikk. Det har den samme strukturen som det veksthormonet din egen kropp lager.
Barn: Humatrope stimulerer veksten og brukes ved kortvoksthet som skyldes nedsatt eller opphevet egenproduksjon av veksthormon.
Voksne: Humatrope medvirker til normal energiomsetning og vedlikehold i mange organer:
bl.a. normalisering av
 • Forhold mellom muskelvev og fettvev.
 • Omsetning av beinvev- forhold mellom ulike fettstoffer i blodet.
Humatrope brukes ved:
 • Retardert vekst som følge av nedsatt eller opphevet egenproduksjon av somatropin.
 • Vekstforstyrrelser forbundet med Turners syndrom.
 • Vekstforstyrrelser som følge av kronisk nyresvikt.
 • Vekstforstyrrelser hos barn med lav høyde som er født små i forhold til gestasjonsalder (SGA).
 • Veksthormonmangel hos voksne
 • Vekstretardasjon hos barn som følge av SHOX (Short Stature Homeobox)-gendefekt, verifisert ved DNA-analyse.
 
2. Hva du må vite før du bruker Humatrope
Bruk ikke Humatrope
 • hvis du er allergisk (overfølsom) overfor syntetisk fremstilt veksthormon (somatropin) eller et av de andre innholdsstoffene i Humatrope. Se avsnitt 6.
 • ved tegn på aktivitet i kreftsvulst. Svulst skal være inaktiv og antitumorbehandling skal være avsluttet før veksthormonbehandling startes.
 • ved ubehandlet hjertesvikt.
 • for å øke vekst hos barn der knoklenes epifyseskiver er lukket.
 • hos pasienter (start av behandling) som har akutt kritisk sykdom som følge av komplikasjoner etter åpen hjerte- eller bukkirurgi.
 • hos pasienter som har store skader etter ulykke eller som har akutt respirasjonssvikt.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Humatrope
 • dersom du får substitusjonsbehandling med glukokortikoider. Du bør rådføre deg med legen regelmessig, da det kan være nødvendig å justere dosen med glukokortikoid.
 • ved sukkersyke. Regelmessig kontroll av blodsukker bør gjennomføres.
 • dersom du har fått Humatropebehandling etter at du har blitt behandlet mot kreft. Du bør være oppmerksom på om tegnene på kreft eventuelt kan komme tilbake.
 • dersom du har hatt kreft som barn. En høyere risiko for å få en sekundær svulst (benign eller malign) er rapportert hos pasienter som har hatt kreft og senere ble behandlet med somatropin. Ved sekundære svulster er hjernesvulst det mest vanlige (særlig svulst i membranen som dekker hjernen hos pasienter som har fått stråling mot hodet for kreft i barndommen).
 • hos barn som halter under behandlingen (bør undersøkes av lege).
 • ved sterk og gjentagende hodepine, synsforstyrrelser, og kvalme eller oppkast (kontakt lege).
 • ved sterke smerter på injeksjonsstedet (lege bør kontaktes).
 • ved Prader-Willis syndrom. Kontakt lege dersom pusteproblemer, snorking eller infeksjon i lunger/luftveier.
 • hos barn som behandles med somatropin. De har forhøyet risiko for å få en betennelse i bukspyttkjertelen (pankreatitt) sammenlignet med voksne som behandles med somatropin. Dette er sjeldent, men muligheten for pankreatitt bør vurderes hos barn som behandles med somatropin og får magesmerter.
 • fordi Humatrope kan påvirke måten kroppen din behandler sukker fra mat og drikke ved å påvirke hvordan kroppen utnytter insulin. Hvis du bruker Humatrope bør legen din undersøke om kroppen din behandler sukker riktig. Hvis du har sukkersyke kan det være nødvendig med justering av insulindosen etter oppstart av Humatropebehandling. Legen din vil sjekke blodsukkernivået ditt og eventuelt endre behandlingen for din diabetes.
 • ved skoliose (økning i sideveis bøyning av ryggsøylen). Skoliose kan utvikles og eksisterende skoliose kan forverres hos ethvert barn under rask vekst. Tegn på skoliose bør kontrollers under behandlingen.
Skjoldkjertelens funksjon bør kontrolleres regelmessig under behandlingen.
Nyrefunksjon skal kontrolleres hos pasienter med nyresvikt.
Dersom du er allergisk overfor metakresol eller glyserol (hjelpestoffer) må du snakke med legen din om hvordan du skal bruke Humatrope.
Andre legemidler og Humatrope
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Rådfør deg spesielt med lege dersom du bruker eller nylig har brukt noen av følgende legemidler. Det kan hende legen må justere dosen av Humatrope eller av de andre legemidlene:
 • Insulin og/eller andre legemidler til behandlingen av sukkersyke (diabetes mellitus). Justering av dosen kan være nødvendig.
 • Glukokortikoider (steroider som for eksempel kortison og prednisolon). Det kan bli nødvending for legen din å justere dosen ettersom kombinasjon kan redusere effekten av begge behandlingene.
 • Østrogen tatt via munnen eller andre kjønnshormoner. Effekten av både Humatrope og østrogen kan reduseres når dem brukes samtidig.
 • Ciklosporin (et legemiddel som demper immunsystemet etter en transplantasjon) og krampehemmende legemidler (legemidler mot epilepsi). Samtidig bruk med Humatrope kan redusere effekten og legen vil vurdere justering av dosen.
Graviditet og amming.
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.
Humatrope anbefales ikke brukt ved graviditet, med mindre legen din mener det er helt nødvendig. Informer legen din med en gang hvis du blir gravid.
Det er ikke kjent om Humatrope går over i brystmelk. Rådfør deg med legen din hvis du ammer eller planlegger å amme.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil, må du snakke med lege eller apotek.
Humatrope antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Humatrope inneholder natrium
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) per daglige dose, og er så godt som "natriumfritt".
 
3. Hvordan du bruker Humatrope
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Humatrope injiseres subkutant.
Det anbefales å variere injeksjonssted mellom hver injeksjon.
Dosering
Veksthormonmangel hos barn:
Normaldose er 0,025-0,035 mg/kg kroppsvekt daglig gitt som subkutan injeksjon.
Turners syndrom:
Normaldose er 0,045-0,050 mg/kg/dag subkutant, fortrinnsvis om kvelden.
Vekstretardasjon hos barn som følge av kronisk nyresvikt:
Anbefalt dosering er 0,045-0,050 mg/kg/dag subkutant.
Kortvokste barn som er født små for gestasjonsalder (SGA):
Anbefalt dosering er 0,035 mg/kg kroppsvekt daglig subkutant. Varighet av behandling vurderes av legen.
Veksthormonmangel hos voksne:
Startdosen bør være relativt lav. Unge har behov for høyere startdose og behovet for veksthormon vil minke med økende alder.
Anbefalt startdose er 0,15-0,30 mg/dag. Dosen økes gradvis i henhold til den enkelte pasients behov. Total daglig dose overstiger vanligvis ikke 1 mg. Laveste effektive dose skal benyttes. Menn kan trenge lavere dose enn kvinner. Dette gjelder særlig for kvinner under østrogenbehandling.
Barn med SHOX-defekt:
Anbefalt dosering er 0,050 mg/kg kroppsvekt daglig, gitt subkutant.
Dersom du tar for mye av Humatrope
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Humatrope
Om du har glemt å ta en dose en dag, skal du ikke ta dobbel dose dagen etter, men fortsett behandlingen som vanlig.
Hvis du har ytterligere spørsmål om bruken av dette legemidlet, kontakt lege eller apotek.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Humatrope forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Bivirkninger ved bruk av Humatrope kan være:
Barn
Vanlige bivirkninger (kan ramme inntil 1 av 10 personer)
 • forbigående lokale hudreaksjoner ved injeksjonsstedet
 • smerte på injeksjonsstedet
 • ødemer (væskeansamlinger i kroppen) i begynnelsen av behandlingen
 • overfølsomhet overfor metakresol og/eller glycerol
 • hypotyreose (sviktende funksjon av skjoldkjertelen)
 • skoliose (økning i sideveis bøyning av ryggsøylen)
 • utvikling av antistoffer mot veksthormon
Mindre vanlige bivirkninger (kan ramme inntil 1 av 100 personer)
 • følelse av svakhet
 • mildt forhøyet blodsukker
 • type 2-diabetes
Sjeldne bivirkninger (kan ramme innitl 1 av 1000 personer)
 • voldsom eller hyppig hodepine med kvalme og/eller synsforstyrrelser er tegn på økt trykk i hjernen. Lege kontaktes umiddelbart
 • parestesi (følelse av prikking i kroppen)
 • muskelsmerter
Svært sjeldne bivirkninger (kan ramme færre enn 1 av 10 000 personer)
 • søvnløshet
 • gynekomasti
 • forhøyet blodtrykk
 • sukker i urinen (glukosuri)
Ukjent frekvens
 • overfølsomhet overfor virkestoffet
Voksne
Svært vanlige bivirkninger (kan ramme mer enn 1 av 10 personer)
 • hodepine
 • leddsmerter
 • ødemer (væskeansamlinger i kroppen) i begynnelsen av behandlingen
Vanlige bivirkninger (kan ramme inntil 1 av 10 personer)
 • overfølsomhet overfor metakresol og/eller glycerol
 • hypotyreose (sviktende funksjon av skjoldkjertelen)
 • karpaltunnelsyndrom (smerter og følelsesnedsettelse i hånd og underarm som følge av langvarig trykk på en av underarmens store nerver)
 • kortpustethet (dyspné)
 • midlertidig pusteforstyrrelser under søvn (søvnapné)
 • forhøyet blodsukker
 • søvnløshet
 • parestesi (følelse av prikking i kroppen)
 • forhøyet blodtrykk
 • muskelsmerter
 • smerte på injeksjonsstedet
Mindre vanlige bivirkninger (kan ramme inntil 1 av 100 personer)
 • gynekomasti (forstørrelse av brystkjertelen hos menn)
 • følelse av svakhet
Sjeldne bivirkninger (kan ramme innitl 1 av 1000 personer)
 • voldsom eller hyppig hodepine med kvalme og/eller synsforstyrrelser er tegn på økt trykk i hjernen. Lege kontaktes umiddelbart
 • sukker i urinen (glukosuri)
Ukjent frekvens
 • type 2-diabetes
 • overfølsomhet overfor virkestoffet
Andre mulige bivirkninger der hyppighet ikke kan angis på bakgrunn av de data som foreligger.
Redusert effekt av insulin.
Leukemi er rapportert hos et lite antall barn som er behandlet med veksthormon, men det er ikke vist økt forekomst blant de som ble behandlet med veksthormon.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Humatrope
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet
 • etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen, datoen henviser til den siste dagen i den måneden.
 • dersom væsken er uklar eller inneholder partikler
Oppbevares i kjøleskap (2-8ºC). Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys. Skal ikke fryses.
Ferdigblandet oppløsning er holdbar i 28 dager, ved oppbevaring i kjøleskap og ved bruk av det vedlagte oppløsningsmidlet. Skal ikke oppbevares mer enn 30 minutter utenfor kjøleskaptemperatur pr. dag.
Ferdigblandet oppløsning som har vært frosset skal ikke brukes.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker.. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av HumatropePulver i sylinderampulle
Virkestoffet er somatropin. Hver sylinderampulle inneholder 6 mg, 12 mg eller 24 mg avhengig av styrken. Etter rekonstituering:
 • Humatrope 6 mg gir 2,08 mg somatropin per ml oppløsning.
 • Humatrope 12 mg gir 4,17 mg somatropin per ml oppløsning.
 • Humatrope 24 mg gir 8,33 mg somatropin per ml oppløsning.
De andre innholdsstoffene er: mannitol, glysine, dinatr. hydrogenfosfatheptahydrat. [Fosforsyre eller natriumhydroksid (eller begge) kan ha blitt brukt i fremstillingsprosessen for å justere pH].
Oppløsningsmiddel i engangssprøyte
Ferdigfylt engangssprøyte inneholder: Glyserol, metacresol, vann til injeksjonsvæsker. Fosforsyre eller natriumhydroksid (eller begge) kan ha blitt brukt i fremstillingsprosessen for å justere pH.
Hvordan Humatrope ser ut og hva pakningen inneholder

Humatrope 6 mg:

 • 1 sylinderampulle med hvitt pulver til injeksjonsvæske, oppløsning.
 • 3,17 ml med klart fargeløst oppløsningsmiddel i en ferdigfylt engangssprøyte

Humatrope 12 mg

 • 1 sylinderampulle med hvitt pulver til injeksjonsvæske, oppløsning.
 • 3,15 ml med klart fargeløst oppløsningsmiddel i en ferdigfylt engangssprøyte

Humatrope 24 mg

 • 1 sylinderampulle med hvitt pulver til injeksjonsvæske, oppløsning.
 • 3,15 ml med klart fargeløst oppløsningsmiddel i en ferdigfylt engangssprøyte

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis være tilgjengelig.
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettes til innehaveren av markedsføringstillatelsen.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Eli Lilly Norge AS
Innspurten 15
0663 Oslo
Tilvirker
Eli Lilly France S.A.S, Fegersheim, Frankrike.
Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent: 28.03.2019
 
Veiledning for tilberedningHUMATROPEsomatropin til injeksjon
Tilberedning: Oppløsningsvæsken i pakningen skal anvendes. Den ferdige oppløsningen skal være klar uten partikler. Dersom oppløsningen er uklar, skal innholdet IKKE INJISERES.
Humatrope skal bare brukes sammen med en kompatibel CE merket injeksjonspenn. Det vil si at den skal være beregnet på injeksjon av Humatrope. Følg bruksanvisningen for pennen nøye.
Sprøyten med oppløsningsvæsken er kun til engangsbruk. Den skal kastes etter bruk. En ny, steril kanyle skal brukes hver gang Humatrope administreres.

Start:
Du skal ha fem deler:
 1. Humatrope sylinderampulle i riktig styrke
 2. Sprøyte fylt med oppløsningsvæske
 3. CE-merket penn or injeksjon av Humatrope
 4. En steril kanyle for bruk med injeksjonspenn
 5. Alkoholserviett
Vask hendene før du går videre til de neste trinnene.

Mangler tekstalternativ for bilde

Klargjøring av en ny sylinderampulleTrinn 1: Utpakking
 • Du må bare blande Humatrope med den vedlagte oppløsningsvæsken. Aldri bland med noe annet med mindre legen din forteller deg det.
 • Vennligst les bruksanvisningen som kommer med injeksjonspennen. Den vil minne deg på hva du har lært av legen din eller annen helsepersonell.
 • Vennligst følg instruksjonene under diagrammene.

Mangler tekstalternativ for bilde

Ta ALLE delene ut av brettet.
Merk: Produktet kan brukes av både høyre- og venstrehendte. Bruk den hånden som passer deg best.

Mangler tekstalternativ for bilde

Ta tak i kanyledekselet som sitter i bunnen av sprøyten med oppløsningsvæske.

Mangler tekstalternativ for bilde

Fjern kanyledekselet og kast dette. Press IKKE på stempelet ennå. Det betyr ikke noe om en dråpe av væsken renner ut. Det er ikke nødvendig å fjerne luft fra sprøyten med oppløsningsvæske.

Trinn 2 og 3: Feste sylinderampullen

Mangler tekstalternativ for bilde

Hold sylinderampullen med enden markert med sorte trekanter opp. Sylinderampullen og sprøyten med oppløsningsmiddel skal HOLDES RETT.

Mangler tekstalternativ for bilde

PRESS sylinderampullen RETT inn til den stopper og de sorte trekantene ER DEKKET. Det er mulig du hører eller føler et klikk.
IKKE VRI sylinderampullen.

Trinn 4: Blanding av Humatrope

Mangler tekstalternativ for bilde

Hold sprøyten med oppløsningsvæske og sylinderampullen sammen med TO HENDER. Trykk inn stempelet 2 eller 3 ganger til oppløsningsvæsken er overført til sylinderampullen.

Mangler tekstalternativ for bilde

Ta tommelen vekk fra stempelet og sjekk at sprøyten med oppløsningsvæske er tom (det er normalt at det er små dråper oppløsningsvæske igjen i sprøyten).

Trinn 5 og 6: Løsne sylinderampullen og kaste sprøyten som er brukt til fortynning

Mangler tekstalternativ for bilde

Hold tommelen vekk fra stempelet og fjern sylinderampullen fra sprøyten med oppløsningsvæske.

Mangler tekstalternativ for bilde

Plasser endehetten på et hardt, flatt underlag. Press sprøyten med oppløsningsvæske ned i endehetten og kast sprøyten slik du er vist av helsepersonell.
Fortsett til pkt. 7 a.

Trinn 7: Bland forsiktig

Mangler tekstalternativ for bilde

Vend sylinderampullen forsiktig opp og ned 10 ganger og la den ligge i ro i 3 minutter. IKKE RYST PENNEN.
Dersom oppløsningen fortsatt er uklar eller inneholder partikler: Vend sylinderampullen forsiktig opp og ned 10 ganger til og la den ligge i ro i 5 minutter.
Oppløsningen SKAL IKKE BRUKES dersom den er uklar eller inneholder partikler.

Mangler tekstalternativ for bilde

Sjekk løsningen. Humatrope oppløsning skal være klar.
Er oppløsningen uklar eller inneholder partikler, vend sylinderampullen forsiktig opp og ned 10 ganger og la den ligge i ro i ytterligere 5 minutter. Dersom oppløsningen forblir uklar eller inneholder partikler skal den IKKE BRUKES.

Trin 8. Injiser Humatrope ved hjelp av en egnet injeksjonspenn
 • Er oppløsningen klar, er sylinderampullen ferdig til å settes inn i din Humatro-Pen.
 • Sett inn sylinderen i pennen (se bruksanvisningen for pennen)
 • Bruk alltid en ny steril kanyle for hver injeksjon
 • Rengjør huden nøye med en alkoholserviett. La det tørke
 • Still in riktig dose (se bruksanvisning for pennen).
 • Injiser sakte under huden (subkutant) slik legen har lært deg.
 • Trekk ut kanylen fra huden og kast kanylen på en trygg måte slik du har blitt vist av lege eller helsepersonell.
Oppbevar pennen og resten av Humatrope i kjøleskapet. Ikke bruk noe Humatrope som er igjen i pennen 28 dager etter blanding.
Denne veiledningen ble sist oppdatert: 5.1.2018

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

diabetes mellitus (sukkersyke): Finnes i to varianter: Type 1, kalt barne- og ungdomsdiabetes, og type 2 som også kalles aldersdiabetes. Type 1 diabetes krever daglige insulinsprøyter.

dyspné (tung pust, tungpustethet): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

glukokortikoider: Glukokortikoider er binyrebarkhormoner som er viktige for normal kroppsfunksjon. Syntetiske glukokortikoider har betennelsesdempende og immundempende egenskaper, og brukes f.eks. ved leddgikt, astma og ulike autoimmune sykdommer.

glukosuri (glykosuri): Sukker i urinen. Glukose finnes normalt i svært lav konsentrasjon i urinen, men konsentrasjonen øker kraftig ved visse sykdomstilstander som for eksempel diabetes mellitus og ved nyreskader.

hypotyreose (hypotyreoidisme, lavt stoffskifte): Hypotyreose eller lavt stoffskifte oppstår når skjoldkjertelen produserer for lite thyreoideahormoner som regulerer stoffskiftet i kroppen. Årsaken er vanligvis en sykdom der immunforsvaret angriper skjoldkjertelen. Symptomer skyldes lavere stoffskifte og gir utslag som tretthet, kuldefølelse, forstoppelse og vektøkning. Sykdommen behandles ved å gi thyreoideahormon som legemiddel.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

subkutan (s.c., subkutant): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis subkutant.

vekstretardasjon (veksthemming): Forsinket vekst. Se også intrauterin vekstretardasjon.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.