Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN

Hirudoid 3 mg/g salve

mucopolysakkaridpolysulfat

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Dette legemidlet er reseptfritt. Likevel må Hirudoid brukes riktig for å oppnå best mulig resultat.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Du må kontakte lege dersom symptomene dine forverres eller ikke bedres.
 • Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Hirudoid er, og hva det brukes mot
 2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Hirudoid
 3. Hvordan du bruker Hirudoid
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Hirudoid
 6. Ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Hirudoid er, og hva det brukes mot
Virkemåte:
Reduserer lokal hevelse og smerte. Motvirker koagulering (blodlevring) og bedrer blodgjennomstrømming lokalt. Blåmerker forsvinner raskere.
Løser blodproppdannelse i ytre årer.
Bruksområder (indikasjoner):
Hirudoid salve selges reseptfritt til behandling av bloduttredelser og blåmerker. Reseptpliktig til behandling av overflatiske årebetennelser og visse typer hemorroider.
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Hirudoid
Bruk ikke Hirudoid
 • hvis du er allergisk (overfølsom) overfor mucopolysakkaridpolysulfat eller et av de andre innholdsstoffene i Hirudoid.
Vis forsiktighet ved bruk av Hirudoid
Må ikke brukes på rifter eller åpne sår, inn på øyet eller på slimhinner.
Bruk av andre legemidler sammen med Hirudoid
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Ingen kjente interaksjoner med Hirudoid og andre legemidler.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.
Graviditet:
Ingen uheldige effekter på svangerskapsforløpet, fosteret eller det nyfødte barn er vist.
Amming:
Går ikke over i morsmelk, Hirudoid kan brukes under amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Hirudoid antas ikke å påvirke evnen til å kjøre eller bruke maskiner.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Hirudoid
Salven masseres lett inn i det aktuelle området 2-4 ganger daglig eller appliseres (tilføres huden) med en kompress påført salve. Dersom salven er foreskrevet av lege med en annen dosering, skal legens anvisning følges nøye.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Hirudoid forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Kontakteksem kan oppstå i sjeldne tilfeller. Hudreaksjoner forsvinner vanligvis når behandlingen avsluttes.
Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Hirudoid
Hirudoid salve skal ikke oppbevares ved temperaturer over 25ºC.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke Hirudoid etter utløpsdatoen som er angitt på esken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Ytterligere informasjon
Sammensetning av Hirudoid
1 g salve inneholder:
 • Virkestoff: Mucopolysakkaridpolysulfat 3 mg. Tilsvarende 250 e. (enheter bestemt ved aktivert partiell tromboplastin tid).
 • Hjelpestoffer: Cetostearylalkohol, glyserol, isopropanol, kaliumhydroksid, myristylalkohol, stearinsyre, tymol, ullfettalkohol, hvit vaselin, metylparahydroksybenzoat (E 218), propylparahydroksybenzoat (E 216), renset vann.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18
D-61118 Bad Vilbel
Tyskland
Tilvirker
STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18
D-61118 Bad Vilbel
Tyskland
eller
DAIICHI SANKYO EUROPE GmbH
D-81379 München
Tyskland
eller
STADA Production Ireland Ltd.
Waterford Road, Clonmel
Co. Tipperary
Irland
eller
Mobilat Produktions GmbH
Luitpoldstrasse 1
85276 Pfaffenhofen
Tyskland
Representant for Norge
PharmaCoDane ApS
Marielundvej 46 A
DK-2730 Herlev
Danmark
Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent 26.03.2010.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.