PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN

Hirudoid 3 mg/g salve

Mucopolysakkaridpolysulfat

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege, apotek eller sykepleier har fortalt deg. Dette legemidlet er reseptfritt. Likevel må Hirudoid brukes riktig for å oppnå best mulig resultat.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Hirudoid er, og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Hirudoid
 3. Hvordan du bruker Hirudoid
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Hirudoid
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Hirudoid er, og hva det brukes mot
Virkemåte:
Reduserer lokal hevelse og smerte. Motvirker koagulering (blodlevring) og bedrer blodgjennomstrømming lokalt.
Blåmerker forsvinner raskere.
Løser blodproppdannelse i ytre årer.
Bruksområder (indikasjoner):
Hirudoid salve selges reseptfritt til behandling av bloduttredelser og blåmerker. Reseptpliktig til behandling av overflatiske årebetennelser og visse typer hemorroider.
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
 
2. Hva du må vite før du bruker Hirudoid
Bruk ikke Hirudoid
 • hvis du er allergisk (overfølsom) overfor mucopolysakkaridpolysulfat eller et av de andre innholdsstoffene i Hirudoid.
Advarsler og forsiktighetsregler
Må ikke brukes på rifter eller åpne sår, inn på øyet eller på slimhinner.
Andre legemidler og Hirudoid
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Ingen kjente interaksjoner med Hirudoid og andre legemidler.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.
Graviditet:
Ingen uheldige effekter på svangerskapsforløpet, fosteret eller det nyfødte barn er vist.
Amming:
Går ikke over i morsmelk, Hirudoid kan brukes under amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Hirudoid antas ikke å påvirke evnen til å kjøre eller bruke maskiner.
Hirudoid salve inneholder 31,05 mg cetostearylalkohol i 1 g salve
Cetostearylalkohol kan forårsake lokale hudreaksjoner (f.eks kontakteksem).
Hirudoid salve inneholder 1,6 mg metylhydroksybenzoat (E218) + 0,4 mg propylhydroksybenzoat (E216) = 2 mg parahydroksybenzoater i 1 g salve.
Parahydroksybenzoater kan forårsake allergiske reaksjoner (mulig først etter en stund).
 
3. Hvordan du bruker Hirudoid
Salven masseres lett inn i det aktuelle området 2-4 ganger daglig eller appliseres (tilføres huden) med en kompress påført salve. Dersom salven er foreskrevet av lege med en annen dosering, skal legens anvisning følges nøye.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Hirudoid forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Kontakteksem kan oppstå i sjeldne tilfeller. Hudreaksjoner forsvinner vanligvis når behandlingen avsluttes.
Cetostearylalkohol kan forårsake lokale hudreaksjoner (f.eks kontakteksem).
Parahydroksybenzoater kan forårsake allergiske reaksjoner (mulig først etter en stund).
Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Hirudoid
Hirudoid salve skal ikke oppbevares ved temperaturer over 25ºC.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke Hirudoid etter utløpsdatoen som er angitt på esken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Hirudoid
1 g salve inneholder:
 • Virkestoff: Mucopolysakkaridpolysulfat 3 mg. Tilsvarende 250 e. (enheter bestemt ved aktivert partiell tromboplastin tid).
 • Hjelpestoffer: Cetostearylalkohol, glyserol, isopropanol, kaliumhydroksid, myristylalkohol, stearinsyre, tymol, ullfettalkohol, hvit vaselin, metylparahydroksybenzoat (E 218), propylparahydroksybenzoat (E 216), renset vann.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18
D-61118 Bad Vilbel Tyskland
Tilvirker
STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18
D-61118 Bad Vilbel Tyskland
Mobilat Produktions GmbH
Luitpoldstrasse 1
85276 Pfaffenhofen
Representant for Norge
PharmaCoDane ApS
Marielundvej 46 A DK-2730 Herlev Danmark
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 07.07.2020
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.