Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Hiprex 1 g tabletter, Hiprex 1 g pulver i dosepose

metenaminhippurat

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Hiprex er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Hiprex
 3. Hvordan du bruker Hiprex
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Hiprex
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Hiprex er og hva det brukes mot
Hiprex har bakteriehemmende funksjon i urinen og opprettholder sur urin. Dette reduserer risiko for urinveisinfeksjoner.
Bruksområde (indikasjoner)
Hiprex er et urinveisantiseptikum som forhindrer tilbakefall hos pasienter med hyppige urinveisinfeksjoner. Det anvendes også i forbindelse med undersøkelser og behandlinger av urinveiene for å minske infeksjonsrisikoen. Hiprex brukes også til pasienter som har fått innsatt urinveiskateter.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Hiprex
Bruk ikke Hiprex:
 • dersom du er allergisk overfor metenaminhippurat eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • dersom du er kraftig dehydrert, har nedsatt leverfunksjon, alvorlig nyresvikt eller metabolsk acidose (tilstand som fører til økt surhetsgrad i blod og vev)
 • dersom du bruker sulfonamid-(sulfa) preparater. Samtidig bruk kan føre til utfelling av krystaller i urinveiene
 • dersom du bruker alkaliske (basiske) midler som kaliumsitrat
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Hiprex.
Andre legemidler og Hiprex
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Samtidig bruk av sulfonamider og alkaliske midler må unngås. Samtidig bruk av azetazolamid (brukes ved økt trykk i øyet og ved epilepsi) kan redusere effekten av Hiprex.
Informer om at du bruker Hiprex dersom du skal ta urinprøve, ettersom Hiprex kan påvirke visse resultater.
Inntak av Hiprex sammen med mat og drikke
Tablettene kan deles eller knuses og tas sammen med for eksempel syltetøy Pulveret røres ut i 1/4 til 1/2 glass vann.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Ingen kjent påvirkning av fosteret.
Hiprex går over i morsmelk, men påvirkning av barnet er lite sannsynlig. Hiprex kan derfor brukes ved amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Det er usannsynlig at Hiprex har noen effekt på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Hiprex tabletter inneholder kolloidal silika, povidon og magnesiumstearat. Hiprex dosepulver inneholder sakkarinnatrum (E954) og sitronsmak.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Hiprex
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Tablettene kan deles eller knuses og gis sammen med for eksempel syltetøy. Pulveret røres ut i 1/4 til 1/2 glass vann.
Den anbefalte dosen er 1 tablett/dosepose 2 ganger daglig, fortrinnsvis etter morgen- og kveldsurinering.
Bruk av Hiprex hos barn og ungdom (6-12 år), 1/2 tablett 2 ganger daglig.
Dersom du tar for mye av Hiprex
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du kan ha tatt for mye legemiddel eller barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Vanligste symptomer på overdosering er kvalme og oppkast. Blod i urinen kan forekomme.
Dersom du har glemt å ta Hiprex
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt tablett eller dosepose.
Dersom du avbryter behandlingen med Hiprex
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Mindre vanlige: kan påvirke inntil 1 av 100 personer
 • Brekninger, irritasjon i magen, kvalme, urolig mage, hudutslett, kløe og irritasjon i urinblæren.
Sjeldne: kan påvirke inntil 1 av 1000 personer
 • Blod i urinen.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Hiprex
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 30ºC. Oppbevares tett lukket i originalpakningen for å beskytte mot lys og fuktighet.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Hiprex
 • Virkestoff er metenaminhippurat
 • Andre hjelpestoffer er (tabletter) kolloidal silika, povidon og magnesiumstearat, (dosepulver) sakkarinnatrium (E954) og sitronsmak.
Hvordan Hiprex ser ut og innholdet i pakningen
Hiprex tablett er hvit med oval form. Tabletten har en delestrek, og den er merket «HX» på den ene siden.
Hiprex doseposer inneholder Hiprex som hvitt pulver.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Meda AS Askerveien 61
Postboks 194
1371 Asker
Tlf: 66 75 33 00
Faks: 66 75 33 33
E-post: info@meda.no
Tilvirker
3M Health Care Limited, Loughborough, Leicestershire, England eller
Meda Pharma GmbH & Co. KG, Bad Homburg, Tyskland
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 28.11.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

acidose (syreforgiftning): Syreforgiftning. Ved acidose synker pH-verdien i blodet til under normalverdi 7,35. Respiratorisk acidose oppstår når kroppen ikke kan kvitte seg med karbondioksid via lungene på utpusten. Karbondioksid akkumuleres i blodet og senker pH-verdien. Respiratorisk acidose kan oppstå ved redusert/opphørt inn- og utånding, og ved enkelte kroniske lungesykdommer. Metabolsk acidose forekommer når sure restprodukter av fettsyrer opphopes i blodet. Denne typen acidose forekommer blant annet ved diabetes og ved sult, på grunn av stoffskifteforstyrrelser.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

urinveisinfeksjon (uvi): En betennelsestilstand i urinblæren. Som regel er det bakterier fra tarmen som gir urinveisinfeksjon.