Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Hibiscrub oppløsning 40 mg/ml til bruk på hud

klorheksidindiglukonat

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege, apotek eller sykepleier har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Hibiscrub er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Hibiscrub
 3. Hvordan du bruker Hibiscrub
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Hibiscrub
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Hibiscrub er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Hibiscrub er et antiseptisk middel til hudvask, som betyr at det dreper eller hemmer vekst av mange bakterier, sopper og virus, og på den måten bidrar til å forebygge infeksjoner.
Det brukes som desinfiserende håndvask før kirurgiske inngrep og for sykehuspersonell ved spesiell smittefare. Det brukes også som desinfiserende helkroppsvask før kirurgiske inngrep ved særlig høy infeksjonsfare.
 
2. Hva du må vite før du bruker Hibiscrub
Bruk ikke Hibiscrub
 • dersom du er allergisk overfor klorheksidin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Hibiscrub.
Må ikke komme i kontakt med øyne, ører, hjerne eller hjernehinner. Hos pasienter med hode- eller ryggmargsskade må nytten ved bruk vurderes mot risikoen for kontakt. Må ikke injiseres eller innføres i kroppens hulrom.
Barn
Brukes med forsiktighet hos nyfødte, spesielt hos barn som er født for tidlig. Hibiscrub kan forårsake kjemiske brannsår i huden.
Andre legemidler og Hibiscrub
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Klorheksidin må ikke blandes med såpe eller andre anioniske midler.
Vaskemidler som inneholder kypokloritt bør ikke brukes til tøy som har vært i kontakt med klorheksidin da dette kan gi brune flekker.
 
3. Hvordan du bruker Hibiscrub
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege, apotek eller sykepleier har fortalt deg. Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier hvis du er usikker.
Dette legemidlet vil bli gitt av lege eller annet helsepersonell.
Hibiscrub skal brukes ufortynnet.
Desinfiserende håndvask
Skyll hender og underarmer, tilsett ca. 5 ml oppløsning og vask hender og underarmer grundig i 1 minutt. Neglene vaskes spesielt godt, bruk neglebørste. Skyll grundig. Før kirurgisk inngrep gjentas vask i 2 minutter. Under avskylling holdes hendene slik at vannet renner fra hendene mot albuene.
Desinfiserende helkroppsvask
Optimalt 3 gangers vask: Formiddagen dagen før operasjon, ettermiddagen dagen før operasjon, operasjonsdagen. Rene klær etter hver vask. Hvis rutinene ikke tillater en 3-vask-prosedyre, kan første vask sløyfes.
Dersom du tar for mye av Hibiscrub
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du eller et barn har svelget Hibiscrub ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Sjeldne bivirkninger (forekommer hos flere enn 1 av 10 000 pasienter og hos færre enn 1 av 1 000):
Alvorlige allergiske reaksjoner som gir pustevanskeligheter eller svimmelhet.
Andre mulige bivirkninger
Vanlig bivirkninger (forekommer hos flere enn 1 av 100 pasienter og hos færre enn 1 av 10):
Hudirritasjon, kontakteksem (symptomer som inkluderer utslett, rødhet, hevelse og kløe) og urtikaria (elveblest).
Ved første tegn på noen av disse reaksjonene må bruk av Hibiscrub avsluttes.
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Hibiscrub
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Oppbevares i originalemballasjen.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på flasken etter 'EXP' eller utløpsdato.
Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Hibiscrub
 • Virkestoff er klorheksidindiglukonat 40 mg/ml (4%).
 • Andre innholdsstoffer er poloksamerer, isopropanol, fettsyreamidoalkyldimethylaminoksid, glyserol, makrogolglyserolkokoater, D-glukonolakton, parfyme (15-393-T Herbacol), nykockin (E124), natriumhydroksid og renset vann
Hvordan Hibiscrub ser ut og innholdet i pakningen
Hibiscrub leveres i plastflasker.
Innehaver av markedsføringstillatelsen (parallellimport) og ompakker:
Farmagon AS, Karihaugveien 22, 1086 Oslo.
Tel. 21 60 87 00.
Ompakker:
Pharma Production AS, Karihaugveien 22, 1068 Oslo
Tilvirker
BCM Ltd., 1 Thane Road West, Nottingham, NG2 3AA, Storbritannia.
Pakningsvedlegget er basert på godkjent tekst av: 26.06.2018 (Desember 2018)

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.