Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Hexyon, injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte

Vaksine mot difteri, tetanus, kikhoste (acellulær, komponent), hepatitt B (rDNA), poliomyelitt (inaktivert) og Haemophilus influenzae type b (konjugert), (adsorbert)

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før barnet ditt blir vaksinert. Det inneholder informasjon som er viktig for barnet.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom barnet ditt opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Hexyon er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før Hexyon blir gitt til barnet ditt
 3. Hvordan du bruker Hexyon
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Hexyon
 6. Innholdet i pakken og ytterligere informasjon
 
1. Hva Hexyon er og hva det brukes mot
Hexyon (DTaP-IPV-HB-Hib) er en vaksine som brukes til beskyttelse mot infeksjonssykdommer.
Hexyon bidrar til å beskytte mot difteri, stivkrampe, kikhoste, hepatitt B, polyomyelitt og alvorlige sykdommer som skyldes Haemophilus influenzae type b. Hexyon blir gitt til barn fra de er seks uker gamle.
Vaksinen virker ved at den får kroppen til å danne sin egen beskyttelse (antistoff) mot bakterier og virus som forårsaker de ulike sykdommene:
 • Difteri er en infeksjonssykdom som ofte først setter seg i halsen. I halsen fører sykdommen til smerter og hevelse som kan føre til kvelning. Bakterien som er årsak til sykdommen lager også et toksin (gift) som kan skade hjertet, nyrene og nervene.
 • Stivkrampe eller tetanus skyldes vanligvis at det kommer tetanusbakterier inn i et dypt sår. Bakterien lager et toksin (gift) som fører til muskelkramper slik at man ikke får puste og kan bli kvalt.
 • Pertussis (kalles ofte for kikhoste) er en svært smittsom sykdom som påvirker luftveiene. Den forårsaker alvorlig hoste som kan føre til pustevansker. Hosten har ofte en ”gispende” lyd. Hosten kan vare i én til to måneder eller lenger. Kikhoste kan også forårsake øreinfeksjoner, brystinfeksjoner (bronkitt) som kan være langvarige, lungebetennelse (pneumoni), kramper, hjerneskade og til og med død.
 • Hepatitt B skyldes hepatitt B-viruset. Det forårsaker at leveren hovner opp (blir betent). Hos noen kan viruset være i kroppen over lang tid, og det kan til slutt føre til alvorlige leverproblemer, inkludert kreft i leveren.
 • Poliomyelitt (ofte omtalt som polio) skyldes et virus som påvirker nervene. Den kan føre til lammelser eller muskelsvekkelse, oftest i beina. Når muskler som kontrollerer svelging eller åndedrettet lammes, kan sykdommen være dødelig.
 • Infeksjon med Haemophilus influenzae type b (ofte omtalt som Hib) er en alvorlig bakterieinfeksjon som kan føre til meningitt (betennelse i hjernehinnene som pakker inn hjernen) som kan føre til hjerneskade, døvhet, epilepsi og delvis blindhet. Infeksjonen kan også forårsake inflammasjon og hevelse i halsen, og det kan føre til vansker med å svelge og puste. Infeksjonen kan også påvirke deler av kroppen som for eksempel blodet, lungene, huden, skjellettet og leddene.
Viktige opplysninger om beskyttelsen som vaksinen gir
 • Hexyon kan bare bidra til å hindre sykdommene som skyldes bakterier eller virus som vaksinen er rettet mot. Barnet ditt kan få sykdommer med liknende symptomer også fra andre bakterier eller virus.
 • Vaksinen inneholder ikke levende bakterier eller virus og den kan ikke føre til noen av de smittsomme sykdommene som den beskytter mot.
 • Denne vaksinen beskytter ikke mot infeksjonssykdommer som skyldes andre typer av Haemophilus influenzae eller meningitt som skyldes andre mikroorganismer.
 • Hexyon vil ikke beskytte mot hepatittinfeksjon som skyldes andre virus, for eksempel hepatitt A, hepatitt C, hepatitt E eller andre leverpatogener.
 • På grunn av at symptomene på hepatitt B bruker lang tid på å utvikle seg er det mulighet for at det kan foreligge upåvist hepatitt B-infeksjon under vaksinasjonen. I slike tilfeller kan det hende at vaksinen ikke hindrer hepatitt B-infeksjonen.
 • Som for alle vaksiner er det ikke sikkert at Hexyon beskytter 100 % av barna som får vaksinen.
 
2. Hva du må vite før Hexyon blir gitt til barnet ditt
For at du skal være sikker på at Hexyon egner seg for barnet ditt er det viktig å snakke med legen eller sykepleieren hvis noen av punktene nedenfor stemmer for barnet. Spør legen, apoteket eller sykepleieren hvis det er noe du ikke forstår.
Bruk ikke Hexyon hvis barnet ditt:
 • har hatt en luftveislidelse eller hevelse i ansiktet (anafylaktisk reaksjon) etter administrasjon av Hexyon.
 • har hatt en allergisk reaksjon
  • mot virkestoffene,
  • mot noen av hjelpestoffene som er nevnt i punkt 6,
  • mot glutaraldehyd, formaldehyd, neomycin, streptomycin eller polymyxin B da disse stoffene brukes i produksjonsprosessen,
  • etter tidligere vaksinering med Hexyon eller en annen vaksine mot difteri, tetanus, kikhoste, polio, hepatitt B eller Hib.
 • har lidd av en alvorlig reaksjon som påvirker hjernen (encefalopati) innen 7 dager etter en tidligere dose av en kikhostevaksine (acellulær eller helcelle pertussis).
 • har en ukontrollert lidelse eller alvorlig sykdom i hjernen (ukontrollert nevrologisk lidelse) eller ukontrollert epilepsi.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før vaksinasjon hvis barnet ditt:
 • har moderat til høy kroppstemperatur eller akutt sykdom (f.eks. feber, sår hals, hoste, forkjølelse eller influensa). Vaksinasjonen med Hexyon må kanskje utsettes til barnet ditt er bedre.
 • har hatt noen av de følgende episodene etter tidligere kikhostevaksinasjon; i så fall må beslutningen om å gi flere doser pertussisholdig vaksine overveies nøye:
  • feber på ≥40ºC innen 48 timer uten annen identifiserbar årsak,
  • kollaps eller sjokkaktig tilstand med hypotonisk-hyporesponsiv episode (energitap) innen 48 timer etter vaksinasjonen,
  • vedvarende utrøstelig gråt i 3 timer eller mer innen 48 timer etter vaksinasjonen,
  • kramper med eller uten feber innen 3 dager etter vaksinasjonen.
 • tidligere har hatt Guillain-Barré-syndrom (midlertidig nervebetennelse som gir smerter, lammelse, unormal følsomhet) eller brakial nevritt (alvorlige smerter og nedsatt mobiltet i arm og skulder) etter en tidligere vaksine som inneholder tetanustoksoid (en inaktivert form for tetanustoksin). Dersom detter er tilfellet må beslutningen om å gi ytterligere vaksine som inneholder tetanustoksoid vurderes av legen.
 • holder på med en behandling som undertrykker immunsystemet (kroppens naturlige forsvar) eller har en sykdom som svekker immunsystemet; i så fall kan immunresponsen på vaksinen bli svakere. Det anbefales vanligvis å vente til behandlingen eller sykdommen er over før man vaksinerer. Barn med langvarige problemer med immunsystemet som for eksempel HIV-infeksjon (AIDS) kan imidlertid få Hexyon, men beskyttelsen er kanskje ikke så god som hos barn med et friskt immunsystem.
 • lider av akutt eller kronisk sykdom, blant annet kronisk nedsatt nyrefunksjon eller kronisk nyresvikt (nyrene virker ikke som de skal).
 • lider av eventuelle udiagnostisert sykdommer i hjernen eller har ukontrollert epilepsi. Legen vil vurdere de mulige fordelene ved vaksineringen.
 • har et problem med blodet som fører til at små skrammer blør lenge eller at barnet har lett for å få blåmerker. Legen vil gi deg råd om barnet ditt bør få Hexyon eller ikke.
Andre legemidler eller vaksiner og Hexyon
Rådfør deg med lege eller sykepleier dersom barnet ditt får, nylig har fått eller kan komme til å få andre legemidler eller vaksiner.
Hexyon kan gis samtidig med andre vaksiner, som pneumokokkvaksiner, vaksiner mot meslinger-kusma-røde hunder, rotavirusvaksiner eller meningokokkvaksiner.
Hvis den blir gitt samtidig med andre vaksiner vil Hexyon bli gitt på et annet injeksjonssteder.
 
3. Hvordan du bruker Hexyon
Hexyon vil bli gitt til barnet ditt av en lege eller sykepleier som er opplært i bruk av vaksiner og som er utstyrt for å håndtere eventuelle uvanlige alvorlige allergiske reaksjoner (se avsnitt 4 ”Mulige bivirkninger”).
Hexyon settes i en muskel (intramuskulært, IM) i den øvre delen av barnets lår eller overarm. Vaksinen vil aldri settes i en blodåre eller i eller innunder huden.
Den anbefalte dosen er:
Første vaksinasjon (primærvaksinasjon)
Barnet ditt vil enten få to injeksjoner med to måneders mellomrom eller tre injeksjoner med en til to måneders mellomrom (minst fire uker mellom hver). Bruk av denne vaksinen bør være i samsvar med vaksinasjonsprogrammet.
Påfyllsvaksinasjon (booster)
Etter første omgang med injeksjoner vil barnet få en påfyllingsdose i henhold til vaksinasjonsprogrammet og i samsvar med nasjonale anbefalinger, minst 6 måneder etter den siste dosen i første omgang med injeksjoner. Legen vil informere deg om når denne dosen skal gis.
Dersom du har glemt en dose av Hexyon
Hvis barnet ditt går glipp av en planlagt injeksjon, er det viktig å diskutere med legen eller sykepleieren som vil bestemme når den glemte dosen skal gis.
Det er viktig å følge instruksjonene fra lege eller sykepleier slik at barnet ditt fullfører vaksinasjonsskjemaet. Hvis ikke, kan det hende at barnet ikke vil ha full beskyttelse mot sykdommene.
Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan også denne vaksinen forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Alvorlige allergireaksjoner (anafylaktisk reaksjon)
Hvis noen av disse symptomene oppstår etter at du har forlatt stedet der barnet ditt fikk injeksjonen sin, må du ta kontakt med lege UMIDDELBART:
 • pustevansker
 • blå tunge eller lepper
 • utslett
 • hevelser i ansiktet eller halsen
 • plutselig og alvorlig illebefinnende med blodtrykksfall som fører til svimmelhet og bevisstløshet, økt hjerterytme forbundet med åndedrettsforstyrrelser
Når disse tegnene og symptomene (tegn eller symptomer på anafylaktisk reaksjon) oppstår, utvikler de seg vanligvis raskt etter injeksjonen, mens barnet ennå er på klinikken eller på legekontoret.
Alvorlige allergireaksjoner er sjeldne med denne vaksinen (rammer opptil 1 av 1000 personer).
Andre bivirkninger
Hvis barnet ditt får noen av de følgende bivirkningene, skal du informere legen, sykepleieren eller apoteket.
 • Svært vanlige bivirkninger (kan ramme mer enn 1 av 10 personer) er:
  • dårlig appetitt (anoreksi)
  • gråt
  • søvnighet
  • oppkast
  • smerter, rødfarge (erytem) eller hevelser på injeksjonsstedet
  • irritasjon
  • feber (kroppstemperatur 38ºC eller mer)
 • Vanlige bivirkninger (kan ramme opptil 1 av 10 personer) er:
  • unormal gråt (langvarig gråt)
  • diaré
  • hard hud (indurasjon) på injeksjonsstedet
 • Mindre vanlige bivirkninger (kan ramme opptil 1 av 100 personer) er:
  • allergisk reaksjon
  • klump på injeksjonsstedet
  • høy feber (temperatur 39,6ºC eller høyere)
 • Sjeldne bivirkninger (kan ramme opptil 1 av 1000 personer) er:
 • utslett
  • store reaksjoner på injeksjonsstedet (over 5 cm), med utstrakt opphovning av legemsdelen, forbi det ene leddet eller begge. Disse reaksjonene starter innen 24-72 timer etter vaksinasjon, kan være forbundet med erytem, varmefølelse, ømhet eller smerter på injeksjonsstedet og gir seg av seg selv etter 3-5 dager.
  • anfall (kramper) med eller uten feber.
 • Svært sjeldne bivirkninger (kan ramme opptil 1 av 10 000 personer) er:
  • episoder der barnet ditt går i en sjokkliknende tilstand eller blir blek, slapp og apatisk i en periode (hypotone reaksjoner eller hypotone hyporesponsive episoder, HHE).
Mulige bivirkninger
 • Andre bivirkninger som ikke er listet ovenfor er til tider rapportert med andre vaksiner mot difteri, tetanus, kikhoste, polio, hepatitt B eller Hib og ikke direkte med Hexyon:
 • Midlertidig nervebetennelse som gir smerter, lammelser og unormal følsomhet (Guillain-Barré-syndrom) og alvorlig smerte og redusert mobilitet i arm og skulder (brakial nevritt) er rapportert etter administrasjon av en vaksine med tetanustoksoid.
 • Betennelser i flere nerver som forårsaker svakhet i armer eller bein (polynevroradikulitt), ansiktslammelse, synsforstyrrelser, plutselig svekkelse eller tap av synet (optisk nevritt), inflammatorisk sykdom i hjerne og ryggrad (demyelinering i sentralnervesystemet, multippel sklerose) er rapportert etter vaksinering med hepatitt B-antigen.
 • Hevelse eller betennelse i hjernen (encefalopati/encefalitt).
 • Hos svært tidlig fødte barn (≤28 uker av svangerskapet) kan det opptre lengre mellomrom mellom åndedragene i 2-3 dager etter vaksinasjonen.
 • Hevelse i en fot eller begge føtter og ben, som kan oppstå sammen med blåaktig misfarging av huden (cyanose), rødhet, små områder med blødning under huden (forbigående purpura) og alvorlig gråting etter vaksinasjon med vaksiner som inneholder Haemophilus influenzae type b. Hvis denne reaksjonen oppstår, er det vanligvis etter de første injeksjonene og i løpet av de første timene etter vaksinasjon. Alle symptomer bør forsvinne fullstendig i løpet av 24 timer uten behov for behandling.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Hexyon
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke denne vaksinen etter utløpsdatoen som er angitt på esken og etiketten etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares i kjøleskap (2-8ºC).
Må ikke fryses.
Oppbevar vaksinen i ytterkartongen for å beskytte mot lys.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakken og ytterligere informasjon
Sammensetningen av Hexyon

Virkestoffene er per dose (0,5 ml)1

 

Difteritoksoid

ikke mindre enn 20 IE2

Tetanustoksoid

ikke mindre enn 40 IE2,3

Antigener for Bordetella pertussis

 

Pertussistoksoid

25 mikrogram

Filamentøst hemagglutinin

25 mikrogram

Poliovirus (inaktivert)4

 

Type 1 (Mahoney)

40 D antigenenheter5

Type 2 (MEF-1)

8 D antigenenheter5

Type 3 (Saukett)

32 D antigenenheter5

Hepatitt B overflateantigen6

10 mikrogram

Haemophilus influenzae type b polysakkarid

12 mikrogram

(Polyribosylribitolfosfat)
konjugert til tetanusprotein

22-36 mikrogram

1 Adsorbert til aluminiumhydroksid, hydrert (0,6 mg Al3+)
2 IE, internasjonal enhet
3 Eller tilsvarende aktivitet bestemt ved immunogenisitetsevaluering
4 Produsert i Vero-celler
5 Tilsvarende antigenmengde i vaksinen
6 Produsert i Hansenula polymorpha gjærceller ved rekombinant DNA-teknikk
Andre innholdsstoffer er:
Dinatriumhydrogenfosfat, kaliumdihydrogenfosfat, trometamol, sakkarose, essensielle aminosyrer, inkludert L-fenylalanin, natriumhydroksid og/eller eddiksyre og/eller saltsyre (til pH-justering) og vann til injeksjonsvæsker.
Kan inneholde spormengder av glutaraldehyd, formaldehyd, neomycin, streptomycin og polymyxin B.
Hvordan Hexyon ser ut og innholdet i pakningen
Hexyon foreligger som injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte (0,5 ml).
Hexyon fås i pakker som inneholder 1, 10 eller 50 ferdigfylte sprøyter uten tilkoblet kanyle.
Hexyon fås i pakker som inneholder 1 eller 10 ferdigfylte sprøyter med 1 separat kanyle.
Hexyon fås i pakker som inneholder 1 eller 10 ferdigfylte sprøyter med 2 separate kanyler.
Hexyon fås i multipakning som består av 5 kartonger som hver inneholder 10 ferdigfylte sprøyter uten tilkoblet kanyle.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis markedsføres.
Etter risting er det normale utseendet av vaksinen en hvitaktig uklar suspensjon.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
Sanofi Pasteur Europe, 14 Espace Henry Vallée, 69007 Lyon, Frankrike
Produsent:
Sanofi Pasteur, 1541 avenue Marcel Mérieux, 69280 Marcy l'Etoile, Frankrike
Sanofi Pasteur, Parc Industriel d'Incarville, 27100 Val de Reuil, Frankrike
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representanten for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
Norge
Sanofi-aventis Norge AS
Tel: + 47 67 10 71 00
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 03/2019.
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu.
 
Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:
 • For sprøyter uten medfølgende kanyle må kanylen først settes godt fast på sprøyten ved å dreie den en kvart omdreining.
 • Rist den ferdigfylte sprøyten slik at innholdet blir homogent.
 • Hexyon må ikke blandes med andre legemidler.
 • Hexyon skal gis intramuskulært. Det anbefalte injeksjonsstedet er fortrinnsvis det anterolaterale området øverst på låret og deltamuskelen hos eldre barn (muligens fra 15-månedersalder).Må ikke gis intradermalt eller intravenøst. Må ikke gis intravaskulært: pass på at kanylen ikke trenger gjennom et blodkar.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

bronkitt: Betennelse i lungenes bronkier, som er de største luftveiene i lungene. Kronisk bronkitt, som nesten alltid er forårsaket av røyking, er en besværlig sykdom med svært langvarig betennelse i luftveiene som gir hoste. Akutt bronkitt i forbindelse med en luftveisinfeksjon kan hos barn gi pustevansker.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

difteri: Smittsom sykdom forårsaket av corynebakterier. Vanligvis angripes luftveiene og sykdommen gir symptomer fra nese og hals. Bakterien kan forårsake pusteproblemer og i mer alvorlige tilfeller, påvirke hjerte og sentralnervesystemet. Difteri er svært sjelden i Norge siden vaksine mot sykdommen inngår i barnevaksinasjonsprogrammet.

encefalitt (hjernebetennelse): Betennelse i hjernen forårsaket av infeksjon, autoimmune prosesser, forgiftning eller andre tilstander. Virusinfeksjon er en ganske vanlig årsak til hjernebetennelse.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

erytem (rødhet i huden, hudrødme): Diffus rødhet i huden.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

forkjølelse: Virusinfeksjon i nese og svelg. Vanlige symptomer er hoste, snue, nysing, sår hals, hodepine og ev. lett feber.

haemophilus influenzae: En bakterie som til tross for navnet ikke gir influensa. Imidlertid, kan den infisere luftveiene og forårsake ulike sykdommer der, for eksempel bihulebetennelse, bronkitt og øreinfeksjon. Infeksjonene kan behandles med antibiotika, først og fremst penicillin.

hepatitt a (hepatitt a-virusinfeksjon, hav-infeksjon): Leverbetennelse som skyldes infeksjon med hepatitt A-virus (HAV). HAV smittter oftest via urent drikkevann.

hepatitt b (hepatitt b-virusinfeksjon, hbv-infeksjon): Leverbetennelse som skyldes infeksjon med hepatitt B-virus (HBV). HBV kan smitte gjennom blod eller overføres som en kjønnssykdom.

hepatitt c (hepatitt c-virusinfeksjon, hcv-infeksjon): Leverbetennelse som skyldes infeksjon med hepatitt C-virus (HCV). HCV smitter hovedsakelig gjennom blod.

illebefinnende (malaise, sykdomsfølelse, uvelhetsfølelse, utilpasshet): En subjektiv følelse av ubehag, svakhet, utmattelse eller en følelse av å være utkjørt som forekommer alene eller sammen med andre symptomer eller sykdommer.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

influensa: Infeksjon i luftveiene forårsaket av influensavirus. Symptomer er smerter i muskler og ledd, hodepine, vondt i halsen, hoste, snue, kuldegysninger og feber.

intramuskulært (i.m., intramuskulær): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intramuskulært.

intravaskulært (intravaskulær): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravaskulært.

intravenøst (i.v., intravenøs): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

lungebetennelse (pneumoni): Betennelse i lungevevet som følge av en infeksjon med virus eller bakterier.

meningitt (hjernehinnebetennelse): Betennelse i hinnene rundt hjerne og ryggmarg, forårsaket av bakterier eller virus. Sykdommen forårsaker alvorlig hodepine, feber og er en betydelig belastning for kroppen. Hjernehinnebetennelse som er forårsaket av bakterier er svært alvorlig og kan noen ganger føre til døden, selv om antibiotikabehandling igangsettes. Hjernehinnebetennelse forårsaket av virus er som regel ikke så alvorlig.

meslinger (morbilli): Barnesykdom som skyldes infeksjon med morbilli-virus. I dag er de fleste vaksinert med MMR-vaksine, og meslinger er derfor en sjelden sykdom i Norge.

multippel sklerose (ms): Multippel sklerose er en kronisk, tilbakevendende sykdom med episoder (attakker) av f.eks. halvsidig lammelse eller sanseforstyrrelser, blindhet på det ene øyet, lammelse av begge ben, koordinasjonsforstyrrelser i armer/ben eller øynene.

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

røde hunder (rubella): Røde hunder

sentralnervesystemet (cns): Er en av nervesystemets to hoveddeler (den andre hoveddelen er det perifere nervesystemet). CNS består av hjernen og ryggmargen.

stivkrampe (tetanus): Stivkrampe er en sykdom som rammer nervesystemet. Stivkrampe skyldes et giftstoff (toksin) fra bakterien Clostridium tetani.