Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

GONAL-f 75 IE pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning

follitropin alfa

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege eller apotek hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva GONAL-f er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker GONAL-f
 3. Hvordan du bruker GONAL-f
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer GONAL-f
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva GONAL-f er og hva det brukes motHva GONAL-f er
GONAL-f inneholder et legemiddel som heter ”follitropin alfa”. Follitropin alfa er en type ”follikkelstimulerende hormon” (FSH) som tilhører en gruppe hormoner som kalles ”gonadotropiner”. Gonadotropiner er involvert i reproduksjon og fertilitet.
Hva GONAL-f brukes mot
Hos voksne kvinner brukes GONAL-f:
 • for å bidra til å frigjøre et egg fra eggstokken (eggløsning) hos kvinner som ikke har eggløsning, og som ikke har respondert på klomifensitrat.
 • i kombinasjon med legemidlet lutropin alfa (”luteiniserende hormon” eller LH) for å bidra til eggløsning hos kvinner som ikke har eggløsning fordi kroppen deres produserer svært lite gonadotropiner (FSH og LH).
 • for å bidra med å utvikle flere follikler (hver med et egg) hos kvinner som gjennomgår assistert befruktning (prosedyrer som kan hjelpe deg med å bli gravid) slik som ”in vitro- fertilisering”, ”gamet-intrafallopisk transfer” eller ”zygot-intrafallopisk transfer”.
Hos voksne menn brukes GONAL-f:
 • I kombinasjon med legemidlet humant koriongonadotropin (hCG) for å bidra med å produsere sperm hos menn som er ufruktbare på grunn av lave nivåer av visse hormoner.
 
2. Hva du må vite før du bruker GONAL-f
Før behandlingen begynner, bør din og partneren din sin fruktbarhet vurderes av en lege med erfaring innen fertilitetsproblemer.
Bruk ikke GONAL-f
 • dersom du er allergisk overfor follikkelstimulerende hormon eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du har svulst i hypothalamus eller hypofysen (begge finnes i hjernen).
 • dersom du er kvinne:
  • med store eggstokker eller væskefylte blærer som omslutter eggcellene (eggstokkcyster) av ukjent opprinnelse.
  • med vaginal blødning av ukjent årsak.
  • med eggstokk-, livmor- eller brystkreft.
  • med en lidelse som vanligvis gjør det umulig å oppnå normal graviditet, som f.eks. eggstokksvikt (tidlig overgangsalder), eller misformede reproduksjonsorganer.
 • dersom du er mann:
  • med irreversibel testikkelskade.
Ikke bruk GONAL-f hvis noe av det ovenstående gjelder deg. Snakk med lege din før du bruker dette legemidlet hvis du er usikker.
Advarsler og forsiktighetsregler
Porfyri
Informer legen din før du begynner med behandling, dersom du eller et familiemedlem har porfyri (manglende evne til å bryte ned porfyriner, en sykdom som kan overføres fra foreldre til barn).
Informer legen din med en gang dersom:
 • huden din blir skjør og lett får blemmer, spesielt på områder som ofte er utsatt for sol, og/eller
 • du føler smerte i magen eller i armer eller ben.
I tilfeller av ovenstående hendelser kan det hende legen din råder deg til å stoppe behandlingen.
Ovarialt hyperstimuleringssyndrom (OHSS)
Dersom du er kvinne øker dette legemidlet risikoen for utvikling av OHSS. Dette oppstår når folliklene dine utvikles for mye og blir til store cyster. Dersom du får smerter i nedre del av buken, rask vektøkning, føler deg syk og kaster opp eller hvis du får problemer med å puste, må du umiddelbart informere legen din som kanskje ber deg slutte å bruke dette legemidlet (se avsnitt 4). Dersom du ikke får eggløsning og hvis anbefalt dosering og bruksplanen følges nøye, er det mindre sannsynlig at OHSS vil forekomme. Behandling med GONAL-f fører sjelden til alvorlig grad av OHSS så fremt legemidlet som brukes til å fremkalle den siste follikkelmodningen (inneholdende humant koriongonadotropin hormon – hCG) ikke gis. Det kan være legen din ber deg avstå fra å bruke hCG i denne behandlingssyklusen dersom OHSS oppstår, samt å avstå fra samleie eller bruke mekaniske prevensjonsmidler i minst 4 dager.
Multippel graviditet
Når du bruker GONAL-f har du en høyere risiko for å bli gravid med mer enn ett barn av gangen (”multippel graviditet”, som regel tvillinger), enn ved normal befruktning. Multippel graviditet kan føre til medisinske komplikasjoner for deg og spedbarna dine. Du kan redusere risikoen for multippel graviditet ved å bruke riktig dose med GONAL-f til riktig tid. Når du gjennomgår assistert befruktning er risikoen for multippel graviditet forbundet med alder, kvalitet og antall fertiliserte egg eller embryoer som settes tilbake i livmoren.
Spontanabort
Når du gjennomgår assistert befruktning eller stimulering av eggstokkene dine for å produsere egg, har du en større risiko for spontanabort enn andre kvinner.
Problemer med blodkoagulering (tromboemboliske hendelser)
Hvis du tidligere eller nylig har hatt blodpropp i ben eller i lunger eller et hjerteinfarkt eller slag, eller hvis dette har forekommet hos noen i familien din, kan du ha en høyere risiko for at disse problemene forekommer eller blir verre med GONAL-f-behandling.
Menn med for mye FSH i blodet
Dersom du er mann, er forhøyet FSH-nivå i blodet tegn på testikkelskade. GONAL-f har vanligvis ingen virkning i slike tilfeller.
For å kontrollere behandlingen kan legen din be deg om å få tatt sædanalyse 4 til 6 måneder etter behandlingsstart.
Barn
GONAL-f er ikke indisert for bruk på barn.
Andre legemidler og GONAL-f
Snakk med lege din dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
 • Dersom du bruker GONAL-f i kombinasjon med andre legemidler som stimulerer til eggløsning (f.eks. hCG eller klomifensitrat), kan dette øke responsen i folliklene dine.
 • Dersom du bruker GONAL-f i kombinasjon med gonadotropinfrigjørende hormon (GnRH) agonist eller antagonist (disse legemidlene reduserer sexhormonnivåene dine og hindrer eggløsning), kan det være du trenger en høyere dose med GONAL-f for å produsere follikler.
Graviditet og amming
Du må ikke ta GONAL-f dersom du er gravid eller ammer.
Kjøring og bruk av maskiner
Det er ikke forventet at dette legemidlet vil påvirke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.
GONAL-f inneholder natrium
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hver dose, og er så godt som ”natriumfritt”.
 
3. Hvordan du bruker GONAL-f
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Bruk av dette legemidlet
 • GONAL-f er ment for subkutan bruk, det vil si at det skal injiseres rett under huden.
 • Den første injeksjonen med GONAL-f skal gis under overvåkning av legen din.
 • Legen din eller en sykepleier vil vise deg hvordan du skal injisere GONAL-f før du kan injisere deg selv.
 • Dersom du administrerer GONAL-f selv, må du lese og følge instruksjonene, nederst i dette pakningsvedlegget kalt ”Hvordan du tilbereder og bruker GONAL-f pulver og oppløsning", nøye.
Hvor mye du skal bruke
Legen din vil avgjøre hvor mye legemiddel du skal bruke og hvor ofte. Dosene beskrevet nedenfor er oppgitt i Internasjonale Enheter (IE).
KvinnerHvis du ikke har eggløsning eller uregelmessig eller ingen menstruasjon
 • GONAL-f gis vanligvis hver dag.
 • Hvis du har uregelmessig menstruasjon skal du begynne å bruke GONAL-f innen de 7 første dagene av menstruasjonssyklusen. Hvis du ikke har menstruasjon kan du begynne å bruke legemidlet på en hvilken som helst passende dag.
 • Den vanlige startdosen av GONAL-f er 75 til 150 IE hver dag.
 • GONAL-f dosen kan økes hver 7. eller hver 14. dag med 37,5 til 75 IE til du oppnår ønsket respons.
 • Den maksimale daglige dosen av GONAL-f er vanligvis ikke høyere enn 225 IE.
 • Når du oppnår ønsket respons vil du bli gitt en enkelt injeksjon med 250 mikrogram ”rekombinant hCG” (r-hCG, et hCG laget i et laboratorie med en spesiell DNA-teknikk) eller 5 000 til 10 000 IE med hCG, 24 til 48 timer etter din siste GONAL-f injeksjon. Det beste tidspunket for samleie er på samme dag som hCG-injeksjonen og dagen etter.
Dersom legen din ikke ser en ønsket respons etter 4 uker, vil behandlingssyklusen med GONAL-f stanses. For påfølgende behandlingssyklus vil legen din gi deg en høyere startdose med GONAL-f enn før.
Hvis kroppen din reagerer for sterkt vil behandlingen stanses og du vil ikke gis hCG (se avsnitt 2, OHSS). For påfølgende syklus vil legen din gi deg en lavere startdose med GONAL-f enn før.
Dersom du ikke har eggløsning eller menstruasjon og er diagnostisert med svært lave nivåer av FSH- og LH-hormoner
 • Den vanlige startdosen av GONAL-f er 75 til 150 IE sammen med 75 IE lutropin alfa.
 • Du vil bruke disse to legemidlene hver dag i opp til fem uker.
 • GONAL-f dosen kan økes hver 7. eller hver 14. dag med 37,5 til 75 IE til du oppnår ønsket respons.
 • Når du oppnår ønsket respons vil du bli gitt en enkelt injeksjon med 250 mikrogram ”rekombinant hCG” (r-hCG, et hCG laget i et laboratorie med en spesiell DNA-teknikk) eller 5 000 til 10 000 IE med hCG, 24 til 48 timer etter dine siste injeksjoner med GONAL-f og
  lutropin alfa. Det beste tidspunket for samleie er på samme dag som hCG-injeksjonen og dagen etter. Alternativt kan intrauterin inseminering utføres ved å plassere spermen i livmoren.
Dersom legen din ikke ser en respons etter 5 uker, vil behandlingssyklusen med GONAL-f stanses. For påfølgende syklus vil legen gi deg en høyere startdose med GONAL-f enn før.
Hvis kroppen din reagerer for sterkt vil behandlingen med GONAL-f stanses og du vil ikke gis hCG (se avsnitt 2, OHSS). For påfølgende syklus vil legen din gi deg en lavere startdose med GONAL-f enn før.
Hvis det er nødvendig å utvikle flere egg for uttak før assistert befruktning
 • Vanlig startdose med GONAL-f er 150 til 225 IE hver dag, fra dag 2 eller 3 av behandlingssyklusen din.
 • GONAL-f-dosen kan økes, avhengig av din respons. Den maksimale daglige dosen er 450 IE.
 • Behandlingen fortsettes til eggene dine har utviklet seg til et ønsket punkt. Dette tar vanligvis omtrent 10 dager, men kan ta alt fra 5 til 20 dager. Legen din vil bruke blodprøver og/eller en ultralydmaskin for å se når dette er.
 • Når eggene dine er klare vil du bli gitt en enkelt injeksjon med 250 mikrogram rekombinant hCG (r-hCG, et hCG laget i et laboratorie med en spesiell rekombinant DNA-teknikk) eller 5 000 til 10 000 IE med hCG, 24 til 48 timer etter din siste GONAL-f injeksjon. Dette gjør eggene dine klare for uttak.
I andre tilfeller kan det være legen din først hindrer eggløsning ved å bruke et gonadotropinfrigjørende hormon (GnRH) agonist eller antagonist. Så startes GONAL-f omtrent to uker etter starten på agonistbehandlingen. Deretter gis både GONAL-f og GnRH-agonisten frem til folliklene dine utvikles som ønsket. Eksempel: Etter to ukers behandling med GnRH-agonist, administreres 150 til 225 IE GONAL-f i 7 dager. Dosen justeres deretter i henhold til responsen i eggstokkene dine.
Menn
 • Den vanlige dosen med GONAL-f er 150 IE i kombinasjon med hCG.
 • Du vil bruke disse to legemidlene tre ganger i uken i minst 4 måneder.
 • Hvis du ikke har respondert på behandlingen etter 4 måneder, kan det hende legen din foreslår at du fortsetter å bruke disse to legemidlene i minst 18 måneder.
Dersom du tar for mye av GONAL-f
Effekten av å ta for mye av GONAL-f er ukjent. Det er likevel mulig at ovarialt hyperstimuleringssyndrom (OHSS) kan oppstå, som beskrevet under avsnitt 4. Imidlertid vil OHSS bare forekomme dersom du også får hCG (se avsnitt 2, OHSS).
Dersom du har glemt å ta GONAL-f
Hvis du glemmer å ta GONAL-f skal du ikke ta dobbel dose som erstatning for en glemt dose. Kontakt legen din så snart du merker at du har glemt en dose.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Alvorlige bivirkninger hos kvinner
 • Smerter i nedre del av magen sammen med kvalme eller oppkast kan være symptomer på ovarialt hyperstimuleringssyndrom (OHSS). Dette kan være tegn på at eggstokkene overreagerte på behandlingen og at store eggstokkcyster ble utviklet (se også i avsnitt 2, under " Ovarialt hyperstimuleringssyndrom"). Dette er en vanlig bivirkning (kan forekomme hos opptil 1 av
  10 personer).
 • OHSS kan bli alvorlig med tydelig forstørrede eggstokker, nedsatt urinproduksjon, vektøkning, pustevansker og/eller ansamling av væske i magen eller brysthulen. Dette er en mindre vanlig bivirkning (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer).
 • Komplikasjoner av OHSS som f.eks. vridning av eggstokkene eller dannelse av blodpropp kan i sjeldne tilfeller forekomme (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer).
 • I svært sjeldne tilfeller kan alvorlige blodproppkomplikasjoner (tromboemboliske hendelser) noen ganger oppstå uavhengig av OHSS (kan forekomme hos opptil 1 av 10 000 personer). Dette kan forårsake brystsmerter, andpustenhet, slag eller hjerteinfarkt (se også i avsnitt 2, under "Problemer med blodkoagulering").
Alvorlige bivirkninger hos menn og kvinner
 • Allergiske reaksjoner som utslett, rød hud, elveblest, hevelser i ansiktet kombinert med pustevansker kan noen ganger være alvorlige. Denne bivirkningen er svært sjelden (kan forekomme hos opptil 1 av 10 000 personer).
Hvis du merker noen av de ovenstående bivirkningene, må du umiddelbart kontakte legen din som kanskje ber deg slutte å bruke GONAL-f.Andre bivirkninger hos kvinner
Svært vanlige (kan forekomme hos mer enn 1 av 10 personer):
 • Væskefylte blærer som omslutter eggcellene på eggstokkene (ovariecyster)
 • Hodepine
 • Lokale reaksjoner på injeksjonsstedet, som smerte, rødhet, blåmerker, hevelse og/eller irritasjon
Vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer):
 • Smerter i mageregionen
 • Kvalme, oppkast, diaré, magekramper og oppblåst mage
Svært sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 10 000 personer):
 • Allergiske reaksjoner som utslett, rød hud, elveblest, hevelser i ansiktet med pustevansker kan forekomme. Disse reaksjonene kan noen ganger være alvorlige.
 • Astmaen din kan bli verre.
Andre bivirkninger hos menn
Svært vanlige (kan forekomme hos mer enn 1 av 10 personer):
 • Lokale reaksjoner på injeksjonsstedet, som smerte, rødhet, blåmerker, hevelse og/eller irritasjon
Vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer):
 • Hevelse i blodkarene over og bak testiklene (årebrokk)
 • Utvikling av bryster, akne eller vektøkning
Svært sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 10 000 personer):
 • Allergiske reaksjoner som utslett, rød hud, elveblest, hevelser i ansiktet med pustevansker kan forekomme. Disse reaksjonene kan noen ganger være alvorlige.
 • Astmaen din kan bli verre.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer GONAL-f
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på hetteglassene etter EXP. Utløpsdatoen er den siste datoen i den angitte måneden.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.
Bruk ikke GONAL-f hvis du oppdager synlige tegn på forringelse, hvis væsken er uklar eller inneholder partikler.
Legemidlet brukes umiddelbart etter tilberedning.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
GONAL-f skal ikke blandes med andre legemidler i samme sprøyte bortsett fra lutropin alfa. Studier har vist at disse to legemidlene kan blandes og injiseres sammen uten negativ effekt.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av GONAL-f
 • Virkestoff er follitropin alfa.
 • Hvert hetteglass inneholder 5,5 mikrogram follitropin alfa.
 • Etter tilberedning av den endelige injeksjonsvæsken, oppløsning, er det 75 IE (5,5 mikrogram) follitropin alfa i hver milliliter oppløsning.
 • Andre innholdsstoffer er sakkarose, natriumdihydrogenfosfatmonohydrat, dinatriumfosfatdihydrat, metionin, polysorbat 20, konsentrert fosforsyre og natriumhydroksid.
 • Oppløsningsvæsken er vann til injeksjonsvæske.
Hvordan GONAL-f ser ut og innholdet i pakningen
 • GONAL-f presenteres som pulver og væske som brukes til å tilberede injeksjonsvæske, oppløsning.
 • Pulveret er en hvit pellet i et hetteglass.
 • Oppløsningsmiddelet er en klar fargeløs væske i en ferdigfylt sprøyte på 1 ml.
 • GONAL-f leveres i pakker på 1, 5 og 10 hetteglass med pulver og like mange hetteglass med væske. Ikke alle pakningene vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Merck Europe B.V., Gustav Mahlerplein 102, 1082 MA Amsterdam, Nederland
Tilvirker
Merck Serono S.p.A., Via delle Magnolie 15, 70026 Modugno (Bari), Italia
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 12.12.2019
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (the European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu.
 
HVORDAN DU SKAL TILBEREDE OG BRUKE GONAL-f PULVER OG OPPLØSNINGSVÆSKE
 • Dette avsnittet forteller deg hvordan du skal tilberede og bruke GONAL-f pulver og oppløsningsvæske.
 • Før du begynner med tilberedelsen, må du først lese disse instruksjonene fra begynnelse til slutt.
 • Ta injeksjonen til samme tid hver dag.
1. Vask hendene og finn et rent område
 • Det er viktig at hendene og utstyret du bruker er så rene som mulig.
 • Et rent bord eller kjøkkenbenk er et velegnet område
2. Samle alt du trenger og legg det frem:
 • 1 ferdigfylt sprøyte med oppløsningsvæsken (den klare væsken)
 • 1 hetteglass med GONAL-f (det hvite pulveret)
 • 1 kanyle til tilberedning
 • 1 tynn kanyle til injeksjon under huden
Følger ikke med i pakken:
 • 2 desinfiserende servietter
 • 1 avfallsbeholder
3. Tilberede oppløsningen
 • Fjern beskyttelseshetten fra hetteglasset med pulver og fra den ferdigfylte sprøyten.
 • Sett tilberedningskanylen på den ferdigfylte sprøyten, stikk den inn i hetteglasset med pulver og injiser langsomt all oppløsningsvæsken. Roter hetteglasset forsiktig uten å ta bort sprøyten. Hetteglasset må ikke rystes.
 • Når pulveret er oppløst, kontroller at oppløsningen er klar og uten partikler.
 • Snu hetteglasset opp ned og trekk forsiktig oppløsningen tilbake inn i sprøyten ved å trekke i stempelet.
 • Fjern sprøyten fra hetteglasset og legg den forsiktig ned. Vær nøye med å ikke berøre kanylen, og ikke la kanylen berøre noen overflater.
Mangler tekstalternativ for bilde
(Dersom det er forskrevet flere enn ett hetteglass GONAL-f, sprøyt oppløsningen langsomt inn i et nytt hetteglass med pulver inntil antall hetteglass med pulver som ble forskrevet er oppløst i væsken. Dersom du har fått forskrevet lutropin alfa i tillegg til GONAL-f, kan du også blande de to medikamentene som et alternativ til å injisere produktene hver for seg. Trekk opp løsningen tilbake i sprøyten etter at du har løst opp lutropin alfa pulver. Injiser denne oppløsningen langsomt inn i hetteglasset som inneholder GONAL-f tørrstoff. Trekk opp løsningen tilbake i sprøyten når pulveret er løst. Undersøk om løsningen inneholder partikler. Løsningen skal ikke brukes dersom den ikke er klar. Opp til tre beholdere med pulver kan oppløses i 1 ml oppløsningsvæske).
4. Klargjøring av sprøyten for injeksjon
 • Sett på den tynne kanylen.
 • Fjern luftbobler: Dersom du ser luftbobler i sprøyten, hold sprøyten med kanylen pekende oppover og knips forsiktig på sprøyten inntil alle luftboblene samler seg øverst. Trykk forsiktig på stempelet inntil luftboblene blir borte.
Mangler tekstalternativ for bilde
5. Injisering av dosen
 • Injiser oppløsningen umiddelbart. Du har allerede fått råd av legen din eller en sykepleier om hvor på kroppen du skal injisere legemidlet (f. eks. magen, foran på låret). Injiser på et nytt sted hver dag for å minimere hudirritasjon.
 • Rengjør det valgte hudområdet med en desinfiserende serviett med en sirkulær bevegelse.
 • Klyp huden fast sammen og før kanylen raskt inn med 45 til 90 graders vinkel.
 • Injiser under huden ved å trykke forsiktig på stempelet som du ble vist. Ikke injiser rett inn i en blodåre. Ta den tiden du trenger for å injisere all oppløsningen.
 • Trekk kanylen umiddelbart ut og rens huden med en desinfiserende serviett. Bruk en sirkulær bevegelse.
Mangler tekstalternativ for bilde
6. Etter injeksjonen
Avfallshåndtering: Når du er ferdig med injeksjonen, kast alle kanylene og tomme hetteglass i en avfallsbeholder for skarpt avfall. Ubrukt oppløsning må kastes.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

agonist: Et stoff som har stimulerende effekt på en reseptor. Når agonisten bindes til reseptoren påvirkes eller forsterkes aktiviteten i cellen. Agonister kan være kroppsegne eller kunstig fremstilte.

akne (acne vulgaris, kviser): Infeksjon i huden som oppstår når en talgkjertel tetter seg.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

antagonist: Substans som hemmer virkningen av en annen substans ved konkurrerende binding til reseptorer. Reseptorer finnes bl.a. i celleveggene hvor de formidler et bestemt signal når en bestemt substans binder seg til reseptoren. Dette signalet kan da hemmes ved bruk av en antagonist som bindes til samme reseptor.

assistert befruktning: Befruktning av et egg utenfor kroppen (in vitro-fertilisering) eller ved inseminasjon (innføring av sæd i en kvinne på annen måte en ved samleie).

brystkreft (brystcancer, brystsvulst, brysttumor, cancer mammae): Ondartet svulst i brystet hos kvinner. Står for ca. 30% av all kreftsykdom som rammer kvinner. Sykdommen kan behandles på mange måter, blant annet med kirurgi, stråling og kjemoterapi.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

follikkelstimulerende hormon (fsh): Hypofysehormon som stimulerer til dannelse av kjønns- og støtteceller i eggstokker og støtteceller i testikler.

gnrh: (GnRH: Gonadotropin Releasing Hormone) Et hormon som stimulerer til utskillelse av to hormoner, FSH (follikkelstimulerende hormon) og LH (luteiniserende hormon). FSH og LH stimulerer gonadene, det vil si testikler og eggstokker.

gonadotropin: Gonadotropiner er hormoner som påvirker kjønnskjertlenes funksjon. Kjønnskjertlene er eggstokkene hos kvinner og testiklene hos menn. Disse hormonene stimulerer blant annet sædproduksjon hos menn, og eggdannelsen hos kvinner.

hcg (koriongonadotropin): (hCG: human ChorionGonadotropin). Et hormon som ved graviditet lages av cellene som utgjør forstadiene til morkaken. Hormonet kan måles relativt tidlig, og slik måling brukes derfor i graviditetstester.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lh (luteiniserende hormon): Hormon som utskilles av hypofysen og regulerer dannelsen av kjønnshormoner i testiklene og eggstokkene. Hormonet setter blant annet i gang eggløsningen.

overgangsalder (menopause, klimakterie): Menopause inntrer når eggstokkene produserer så lite østrogen og progestogen at menstruasjonen stopper opp. Dette skjer normalt i 44-50-årsalderen.

subkutan (s.c., subkutant): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis subkutant.