Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Glucagon Novo Nordisk 1 mg pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning (HypoKit)

glukagon

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Glucagon Novo Nordisk er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Glucagon Novo Nordisk
 3. Hvordan du bruker Glucagon Novo Nordisk
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Glucagon Novo Nordisk
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Glucagon Novo Nordisk er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Glucagon Novo Nordisk inneholder den virkestoffet glukagon.
Glucagon Novo Nordisk er for øyeblikkelig hjelp ved akutte tilfeller hos barn og voksne med diabetes som bruker insulin. Legemidlet brukes når personen har besvimt (blitt bevisstløs) på grunn av svært lavt blodsukker. Dette kalles "alvorlig hypoglykemi". Glucagon Novo Nordisk brukes når personen ikke er i stand til å innta sukker via munnen.
Glukagon er et naturlig hormon som i kroppen har motsatt effekt av insulin. Det hjelper leveren til å omdanne noe som heter "glykogen" til glukose (sukker). Glukose frigis deretter til blodbanen – dette fører til at blodsukkernivået øker.
For helsepersonell: Se avsnitt 7.
 
2. Hva du må vite før du bruker Glucagon Novo NordiskViktig informasjon
 • Du må forsikre deg om at familiemedlemmer, folk du jobber sammen med eller nære venner kjenner til Glucagon Novo Nordisk. Fortell dem at hvis du besvimer (blir bevisstløs) må de bruke Glucagon Novo Nordisk med en gang.
 • Vis familiemedlemmer og andre hvor du oppbevarer Glucagon Novo Nordisk og hvordan den skal brukes. De må handle raskt - dersom du er bevisstløs over lengre tid kan det være skadelig. Det er viktig at de har fått opplæring og vet hvordan de skal bruke Glucagon Novo Nordisk før du trenger den.
 • Sprøyten inneholder ikke Glucagon Novo Nordisk. Før injeksjonen skal vannet i sprøyten blandes med Glucagon Novo Nordisk kompakt pulver som er i hetteglasset. Fortell familiemedlemmer og andre at de skal følge instruksjonene i avsnitt 3: Hvordan du bruker Glucagon Novo Nordisk.
 • All ferdigblandet oppløsning av Glucagon Novo Nordisk som ikke brukes, skal kastes.
 • Etter at du har brukt Glucagon Novo Nordisk, må du eller noen andre kontakte lege eller helsepersonell. Du må finne ut hvorfor du hadde svært lavt blodsukker og hvordan du kan unngå at det skjer igjen.
Bruk ikke Glucagon Novo Nordisk:
 • dersom du er allergisk overfor glukagon eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du har en svulst i binyrene.
Dersom noe av dette gjelder for deg, skal du ikke bruke Glucagon Novo Nordisk.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Glucagon Novo Nordisk.
Glucagon Novo Nordisk vil ikke virke ordentlig dersom:
 • du har fastet over lengre tid
 • du har lave nivåer av adrenalin
 • du har lavt blodsukker på grunn av for høyt inntak av alkohol
 • du har en svulst som frigir glukagon eller insulin.
Dersom noe av dette gjelder for deg, rådfør deg med lege eller apotek.
Andre legemidler og Glucagon Novo Nordisk
Følgende legemidler kan påvirke effekten av Glucagon Novo Nordisk:
 • insulin – brukes for å behandle diabetes
 • indometacin – brukes for å behandle leddsmerter og stivhet
Glucagon Novo Nordisk kan påvirke effekten av følgende legemidler:
 • warfarin – brukes for å forhindre blodpropp. Glucagon Novo Nordisk kan øke den blodfortynnende effekten av warfarin.
 • betablokkere – brukes til behandling av høyt blodtrykk og uregelmessig hjerterytme. Glucagon Novo Nordisk kan øke blodtrykket og pulsen, dette varer kun kort tid.
Dersom noe av dette gjelder for deg (eller om du ikke er sikker), rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Glucagon Novo Nordisk.
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Graviditet og amming
Dersom du får svært lavt blodsukker når du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid kan du bruke Glucagon Novo Nordisk.
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin, dersom du er gravid.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Vent til virkningene av det svært lave blodsukkeret har forsvunnet, før du kjører eller bruker verktøy eller maskiner.
 
3. Hvordan du bruker Glucagon Novo Nordisk
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Tilberedning og injisering
Mangler tekstalternativ for bilde
1. Fjern plasthetten fra hetteglasset. Dra nålebeskyttelsen av sprøyten. Ikke fjern plastskiven (“back-stop”) fra sprøyten. Stikk nålen gjennom gummiproppen (innenfor den markerte sirkelen) på hetteglasset med Glucagon Novo Nordisk og injiser all væsken fra sprøyten inn i hetteglasset.
Mangler tekstalternativ for bilde
2. Uten at nålen tas ut av hetteglasset, ristes hetteglasset forsiktig til Glucagon Novo Nordisk blir helt oppløst og oppløsningen er klar.
Mangler tekstalternativ for bilde
3. Pass på at stempelet er helt nede. Mens nålen holdes nede i væsken, trekkes all oppløsningen sakte opp i sprøyten igjen. Ikke dra stempelet ut av sprøyten. Det er viktig å fjerne eventuelle luftbobler fra sprøyten:
 • Med nålen pekende oppover knipser du på sprøyten med fingeren.
 • Press forsiktig stempelet inn for å få ut den luften som har samlet seg på toppen av sprøyten.
Fortsett å presse inn stempelet inntil du har den riktige dosen som skal injiseres. En liten mengde væske vil bli presset ut når du gjør dette.
Se ”Hvor mye skal brukes”, nedenunder.
Mangler tekstalternativ for bilde
4. Injiser dosen under huden eller inn i en muskel.
5. Snu den bevisstløse personen over på siden for å hindre kvelning.
6. Gi personen et mellommåltid med høyt sukkerinnhold slik som søtsaker, kjeks eller fruktjuice så snart han eller hun gjenvinner bevissthet og er i stand til å svelge. Mellommåltidet med høyt sukkerinnhold vil hindre at lavt blodsukker oppstår igjen.
Etter å ha brukt Glucagon Novo Nordisk, må du eller noen andre kontakte lege eller helsepersonell. Du må finne ut hvorfor du hadde svært lavt blodsukker og hvordan du kan unngå at det skjer igjen.
Hvor mye skal brukes
Den anbefalte dosen er:
 • Voksne: Injiser hele mengden legemiddel (1 ml), dette er merket som “1“ på sprøyten.
 • Barn yngre enn 8 år, eller barn eldre enn 8 år som veier under 25 kg: Injiser halve mengden legemiddel (0,5 ml), dette er merket som “0,5“ på sprøyten.
 • Barn eldre enn 8 år, eller barn yngre enn 8 år som veier over 25 kg: Injiser hele mengden legemiddel (1 ml), dette er merket som “1“ på sprøyten.
Dersom du tar for mye av Glucagon Novo Nordisk
For mye Glucagon Novo Nordisk kan gi kvalme og føre til at du kaster opp. Spesiell behandling er vanligvis ikke nødvendig.
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Følgende bivirkninger kan forekomme ved bruk av dette legemidlet:
Kontakt lege umiddelbart dersom du opplever noen av følgende alvorlige bivirkninger: Svært sjeldne: kan berøre opptil 1 av 10 000 personer
 • Allergisk reaksjon – tegn på dette kan være hvesing, svetting, raske hjerteslag, utslett, hevelse i ansiktet og kollaps.
Kontakt lege umiddelbart dersom du opplever noen av de alvorlige bivirkningene ovenfor.
Andre bivirkninger
Vanlige: kan berøre opptil 1 av 10 personer
 • Uvelfølelse (kvalme).
Mindre vanlige: kan berøre opptil 1 av 100 personer
 • Oppkast.
Sjeldne: kan berøre opptil 1 av 1000 personer
 • Magesmerte.
Kontakt lege dersom du opplever noen av bivirkningene som er nevnt ovenfor. Dette inkluderer også mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Glucagon Novo Nordisk
 • Oppbevares utilgjengelig for barn.
 • Oppbevares enten:
  • i kjøleskap (2-8ºC), eller
  • ute av kjøleskap ved høyst 25ºC i inntil 18 måneder forutsatt at utløpsdatoen ikke overskrides.
 • Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.
 • Skal ikke fryses, dette for å forhindre skader på produktet.
 • Brukes umiddelbart etter blanding - skal ikke oppbevares for senere bruk.
 • Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
 • Bruk ikke den ferdigblandede oppløsningen hvis den ser ut som gelé eller hvis pulveret ikke er fullstendig oppløst.
 • Bruk ikke Glucagon Novo Nordisk dersom plasthetten er løs eller mangler når du mottar preparatet – returner preparatet til apoteket.
 • Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Glucagon Novo Nordisk
 • Virkestoff er glukagon 1 mg som hydroklorid framstilt i gjær ved hjelp av rekombinant DNA- teknologi.
 • Andre hjelpestoffer er laktosemonohydrat, vann til injeksjonsvæsker, saltsyre og/eller natriumhydroksid (for justering av pH).
Hvordan Glucagon Novo Nordisk ser ut og innholdet i pakningen
Glucagon Novo Nordisk består av sterilt, hvitt glukagonpulver i et hetteglass og med oppløsningsvæske i en engangssprøyte. Pulveret er et kompakt pulver. Etter blanding inneholder oppløsningen glukagon 1 mg/ml.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Novo Nordisk A/S
Novo Allé
DK-2880 Bagsværd, Danmark
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 28.05.2020
Andre informasjonskilder
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Statens Legemiddelverk, www.legemiddelverket.no.
 
Tilleggsinformasjon til helsepersonell
Helsepersonell bør lese alle foregående avsnitt før denne tilleggsinformasjonen leses.
Fordi Glucagon Novo Nordisk i oppløsning er ustabil, skal legemidlet gis umiddelbart etter tilberedning og skal ikke gis som en intravenøs infusjon.
Ikke forsøk å sette hetten tilbake på nålen på den brukte sprøyten. Legg den brukte sprøyten i den oransje boksen og kast den brukte nålen i en kanylebøtte ved første anledning.
Behandling av alvorlig hypoglykemi
Administreres som subkutan eller intramuskulær injeksjon. Dersom pasienten ikke har respondert innen 10 minutter, bør det gis glukose intravenøst. Når pasienten responderer på behandlingen, gis karbohydrater oralt for å gjenopprette leverglykogen og forhindre tilbakefall av hypoglykemi.
Diagnostiske prosedyrer
Når prosedyren er ferdig, bør det gis karbohydrater oralt hvis dette er forenlig med den diagnostiske prosedyren. Husk at Glucagon Novo Nordisk har motsatt effekt av insulin. Ved endoskopi eller radiologiske undersøkelser må ekstra forsiktighet utvises når Glucagon Novo Nordisk gis til pasienter med diabetes eller til eldre personer med hjertesykdom.
Vær oppmerksom på at en sprøyte med tynnere nål og finere gradering kan være mer egnet til bruk ved diagnostiske prosedyrer.
Undersøkelse av gastrointestinaltraktus:
Doseringsområde fra 0,2-2 mg avhengig av anvendt diagnostiseringsteknikk og administrasjonsvei. Den vanlige diagnostiske dosen for relaksasjon av mage, duodenalbulbus, duodenum og tynntarm er 0,2-0,5 mg gitt intravenøst eller 1 mg gitt intramuskulært. Dosen for relaksasjon av kolon er 0,5-0,75 mg intravenøst eller 1-2 mg intramuskulært. Etter en intravenøs injeksjon på 0,2-0,5 mg inntreffer virkningen innen ett minutt og effekten varer i mellom 5-20 minutter. Etter en intramuskulær injeksjon på 1-2 mg inntreffer virkningen etter 5-15 minutter og varer i ca. 10-40 minutter.
Ytterligere bivirkninger etter bruk i diagnostiske prosedyrer
Blodtrykksforandringer, raske hjerteslag, hypoglykemi og hypoglykemisk koma.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

adrenalin: Adrenalin er et såkalt stresshormon som utskilles til blodet ved hardt fysisk arbeid, emosjonelt stress, sinne, og lavt blodsukker. Adrenalin dannes i binyremargen når det sympatiske nervesystemet aktiveres. Adrenalin gjør at hjertets slagfrekvens og kontraksjonskraft øker, blodstrømmen til skjelettmuskulatur og hjerte øker, pusten blir mer intens og bronkiene utvider seg, samtidig som sukker- og fettsyrenivåene i blodet øker. Det betyr også at kroppen gjør seg klar til raskt å flykte. Adrenalin brukes som legemiddel ved hjertestans, alvorlig astma og alvorlige allergiske reaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

glukagon: Hormon som produseres i bukspyttkjertelen og øker sukkernivået i blodet ved å sette i gang prosesser som bryter ned stoffet glykogen til glukose. Det har motsatt effekt av insulin. Glukagon fører også til at syredannelsen i magen hemmes.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

hypoglykemi (lavt blodsukker, føling, insulinføling): Lavt blodsukker. Kan for eksempel skje når en diabetiker har injisert for mye insulin.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

intramuskulær (i.m., intramuskulært): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intramuskulært.

intravenøs (i.v., intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

subkutan (s.c., subkutant): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis subkutant.