Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Glivec 400 mg filmdrasjerte tabletter

imatinib

  Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning. Se avsnitt 4 for informasjon om hvordan du melder bivirkninger.
Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Glivec er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Glivec
 3. Hvordan du bruker Glivec
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Glivec
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Glivec er og hva det brukes mot
Glivec er et legemiddel som inneholder virkestoffet imatinib. Dette legemidlet virker ved å hemme vekst av unormale celler ved sykdommene listet nedenfor. Dette inkluderer visse krefttyper.
Glivec brukes for å behandle voksne og barn med:
 • Kronisk myelogen leukemi (KML). Leukemi er blodkreft som rammer de hvite blodcellene.
Hvite blodceller hjelper vanligvis kroppen med å bekjempe infeksjoner. Kronisk myelogen leukemi er en form for leukemi hvor visse unormale hvite blodceller (som kalles myeloide celler) begynner å vokse uten kontroll.
 • Philadelphiakromosom positiv akutt lymfoblastisk leukemi (Ph-positiv ALL). Leukemi er en kreft som rammer hvite blodceller. Disse hvite blodcellene hjelper vanligvis kroppen med å bekjempe infeksjoner. Akutt lymfoblastisk leukemi er en form for leukemi hvor visse unormale hvite blodceller (kalt lymfoblaster) begynner å vokse uten kontroll. Glivec hindrer veksten av disse cellene.
Glivec brukes også til behandling av voksne med:
 • Myelodysplastiske/myeloproliferative sykdommer (MDS/MPD). Dette er en gruppe blodsykdommer hvor visse blodceller begynner å vokse uten kontroll. Glivec hindrer veksten av disse cellene hos en bestemt undergruppe av disse sykdommene.
 • Hypereosinofilt syndrom (HES) og/eller kronisk eosinofil leukemi (KEL). Dette er blodsykdommer der noen blodceller (som kalles eosinofile) begynner å vokse uten kontroll. Glivec hindrer veksten av disse cellene hos en bestemt undergruppe av disse sykdommene.
 • Gastrointestinale stromale tumorer (GIST), som er en kreftform i mage og tarmsystemet.
  Den skyldes ukontrollert cellevekst i støttevevet i disse organene.
 • Dermatofibrosarkom protuberans (DFSP). DFSP er en kreftform i underhudsvevet, hvor visse celler begynner å vokse uten kontroll. Glivec hindrer veksten av disse cellene.
I resten av dette pakningsvedlegget vil forkortelsene bli brukt når sykdommene omtales.
Spør legen din hvis du har spørsmål om hvordan Glivec virker eller hvorfor dette legemidlet er skrevet ut til deg.
 
2. Hva du må vite før du bruker Glivec
Glivec vil kun forskrives til deg av en lege som har erfaring med bruk av legemidler til behandling av blodkreft eller kreftsvulster kalt solide tumorer.
Følg alle instrukser fra legen nøye, selv om disse er forskjellige fra den generelle informasjonen i dette pakningsvedlegget.
Bruk ikke Glivec:
 • dersom du er allergisk overfor imatinib eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Hvis dette gjelder deg, si ifra til legen din før du bruker Glivec.
Spør legen din om råd hvis du tror du kan være allergisk, men ikke er sikker.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege før du bruker Glivec:
 • hvis du har eller har hatt lever-, nyre-, eller hjerteproblemer.
 • hvis du bruker legemidlet levotyroksin fordi skjoldbruskkjertelen din er fjernet.
 • hvis du har, eller noen gang har hatt en hepatitt B-infeksjon (leverbetennelse som skyldes smitte med hepatitt B-viruset). Dette er fordi Glivec kan føre til at hepatitt B blir aktiv igjen, noe som i enkelte tilfeller kan være livstruende. Før behandling startes vil du bli undersøkt nøye av legen din med tanke på tegn på en slik infeksjon.
 • hvis du får blåmerker, blødninger, feber, utmattelse og forvirring mens du bruker Glivec, ta kontakt med legen din. Dette kan være tegn på en type skade i blodårene som kalles trombotisk mikroangiopati (TMA).
Hvis noe av dette gjelder deg, så si ifra til legen din før du bruker Glivec.
Du kan bli mer følsom for sollys når du bruker Glivec. Det er viktig å dekke til hud som blir utsatt for sollys og bruke solkrem med høy solfaktor. Disse forsiktighetsreglene gjelder også barn.
Under behandling med Glivec, si ifra til legen din med en gang hvis du opplever en rask vektøkning. Glivec kan føre til at kroppen din begynner å samle opp vann (alvorlig væskeretensjon).
Mens du bruker Glivec vil legen din vil regelmessig kontrollere om legemidlet virker. Det vil også bli tatt blodprøver av deg og du vil bli veid regelmessig.
Barn og ungdom
Glivec er også en behandling for barn med KML. Det er ingen erfaring hos barn under 2 år med KML. Det er begrenset med erfaring hos barn med Ph-positiv ALL og svært begrenset erfaring hos barn med MDS/MPD, DFSP, GIST og HES/KEL.
Enkelte barn og ungdom som bruker Glivec kan ha en saktere vekst enn normalt. Legen vil overvåke veksten jevnlig ved legebesøk.
Andre legemidler og Glivec
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler (som f.eks. paracetamol), inkludert naturmedisiner (som f.eks. Johannesurt). Visse legemidler kan påvirke effekten av Glivec når de tas samtidig. De kan forsterke eller redusere effekten av Glivec, og kan gi flere bivirkninger eller gjøre at Glivec er mindre effektivt. Glivec kan ha samme effekt på enkelte andre legemidler.
Snakk med legen din dersom du bruker legemidler som forhindrer dannelse av blodpropp.
Graviditet, amming og fertilitet
 • Rådfør deg med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
 • Glivec er ikke anbefalt under graviditet hvis ikke strengt nødvendig, da det kan skade babyen din. Legen din vil diskutere mulig risiko ved bruk av Glivec under graviditet med deg.
 • Kvinner som kan bli gravide anbefales å bruke effektiv prevensjon under behandlingen og i 15 dager etter avsluttet behandling.
 • Du skal ikke amme under behandling og i 15 dager etter avsluttet behandling med Glivec, da det kan være skadelig for barnet ditt.
 • Pasienter som er bekymret for sin fertilitet mens de bruker Glivec anbefales å rådføre seg med legen sin.
Kjøring og bruk av maskiner
Du kan føle deg svimmel eller døsig eller oppleve tåkesyn når du bruker dette legemidlet. Hvis dette skjer skal du ikke kjøre eller bruke verktøy eller maskiner før du føler deg frisk igjen.
 
3. Hvordan du bruker Glivec
Legen din har skrevet ut Glivec fordi du lider av en alvorlig sykdom. Glivec kan bidra til å bekjempe denne sykdommen.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Det er viktig at du gjør dette så lenge som legen din eller apoteket forteller deg. Rådfør deg med lege eller apotek hvis du er usikker.
Ikke avslutt behandlingen med Glivec med mindre legen din sier du skal. Hvis det ikke er mulig å ta legemidlet slik legen din har sagt, eller du føler at du ikke har behov for det lenger, ta kontakt med legen din med en gang.
Hvor mye Glivec skal du ta
Bruk hos voksne
Legen din vil fortelle deg nøyaktig hvor mange tabletter Glivec du skal ta.
 • Hvis du behandles for KML:
  Avhengig av din tilstand er vanlig startdose enten 400 mg eller 600 mg:
  • 400 mg tatt som 1 tablett én gang daglig,
  • 600 mg tatt som 1 tablett på 400 mg pluss 2 tabletter på 100 mg én gang daglig.
 • Hvis du behandles for GIST:
  Startdosen er 400 mg tatt som 1 tablett én gang daglig.
Ved KML og GIST kan legen din forskrive en høyere eller lavere dose avhengig av hvordan du reagerer på behandlingen. Hvis din daglige dose er 800 mg (2 tabletter), skal du ta én tablett om morgenen og en neste tablett om kvelden.
 • Hvis du behandles for Ph-positiv ALL:
Startdosen er 600 mg, som tas som 1 tablett på 400 mg pluss 2 tabletter på 100 mg én gang daglig.
 • Hvis du behandles for MDS/MPD:
  Startdosen er 400 mg, som tas som 1 tablett én gang daglig.
 • Hvis du behandles for HES/KEL:
Startdosen er 100 mg, som tas som 1 tablett på 100 mg én gang daglig. Legen din kan bestemme å øke dosen til 400 mg, som tas som 1 tablett på 400 mg én gang daglig avhengig av hvordan du responderer på behandlingen.
 • Hvis du behandles for DFSP:
  Dosen 800 mg/dag (2 tabletter), som tas som 1 tablett om morgenen og nestetablett om kvelden.
Bruk av Glivec hos barn og ungdom
Legen vil fortelle deg hvor mange tabletter Glivec du skal gi til barnet ditt. Dosen av Glivec vil være avhengig av barnets tilstand, kroppsvekt og høyde. Den totale daglige dosen hos barn skal ikke overskride 800 mg for KML og 600 mg for Ph+ALL. Behandlingen kan enten gis barnet ditt som én daglig dose eller den daglige dosen kan fordeles på to doser (halvparten om morgenen og halvparten om kvelden).
Når og hvordan Glivec skal brukes
 • Glivec skal tas sammen med et måltid. Dette vil bidra til å beskytte mot mageproblemer når du tar Glivec.
 • Tablettene svelges hele med et stort glass vann.
Hvis du ikke er i stand til å svelge tablettene kan de løses i et glass vann eller eplejuice:
 • Bruk ca. 200 ml for hver 400 mg tablett.
 • Rør med en skje til tablettene er fullstendig løst.
 • Når alt er oppløst, drikk hele glassets innhold umiddelbart. Det kan være spor av løste tabletter igjen i glasset.
Hvor lenge Glivec skal brukes
Fortsett å ta Glivec hver dag så lenge legen din sier at du skal.
Dersom du tar for mye av Glivec
Kontakt legen din umiddelbart, hvis du ved en feiltagelse har tatt for mange tabletter. Du kan ha behov for medisinsk oppfølgning. Ta med deg pakningen med legemidlet.
Dersom du har glemt å ta Glivec
 • Dersom du glemmer å ta en dose, ta den så snart du husker det. Dersom det nesten er tid for å ta den neste dosen skal du imidlertid hoppe over den glemte dosen.
 • Fortsett deretter med din vanlige doseplan.
 • Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. De er vanligvis milde til moderate.
Noen bivirkninger kan være alvorlige. Si umiddelbart ifra til legen din dersom du opplever noen av disse bivirkningene:
Svært vanlige (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer) eller vanlige (kan forekomme hos inntil 1 av 10 personer):
 • Rask vektøkning. Glivec kan føre til at kroppen din kan begynne å samle opp vann (alvorlig væskeretensjon).
 • Tegn på infeksjon som feber, alvorlige frysninger, sår hals eller munnsår. Glivec kan redusere antall hvite blodceller, så du kan lettere få infeksjoner.
 • Uventede blødninger eller blåmerker (uten at du har skadet deg).
Mindre vanlige (kan forekomme hos inntil 1 av 100 personer) eller sjeldne (kan forekomme hos inntil 1 av 1000 personer):
 • Brystsmerter, uregelmessig hjerterytme (tegn på hjerteproblemer).
 • Hoste, pusteproblemer eller smertefull pusting (tegn på lungeproblemer).
 • Følelse av ørhet, svimmelhet eller besvimelse (tegn på lavt blodtrykk).
 • Kvalme med tap av appetitt, mørkfarget urin, gul hud eller gule øynene (tegn på leverproblemer).
 • Utslett, rødhet i huden med blemmedannelser på leppene, øynene, huden eller i munnen, avskalling av huden, feber, hovne røde eller lilla hudområder, kløe, brennende følelse, utbrudd av kviser (tegn på hudproblemer).
 • Uttalt smerte i buken, blod i oppkast, avføring eller urin, svart avføring (tegn på gastrointestinale problemer).
 • Kraftig redusert urinvolum, følelse av tørsthet (tegn på nyreproblemer).
 • Kvalme med diaré og brekninger, buksmerter eller feber (tegn på tarmproblemer).
 • Uttalt hodepine, svakhet eller lammelse i lemmer eller ansikt, talevansker, plutselig tap av bevissthet (tegn på lidelse i nervesystemet som blødning eller hevelser i skallen/hjernen).
 • Blek hud, følelse av tretthet og kortpustethet og mørk urin (tegn på lavt antall røde blodceller).
 • Smerter i øynene eller synsforstyrrelser, blødning i øyene.
 • Smerter i hoftene eller vanskeligheter med å gå.
 • Numne eller kalde tær og fingre (tegn på Raynauds syndrom).
 • Plutselig hevelse og rødhet i huden (tegn på hudinfeksjon kalt cellulitt).
 • Hørselsproblemer.
 • Muskelsvakhet og muskelkramper med unormal hjerterytme (tegn på endringer i mengden kalium i blodet ditt).
 • Blåmerker.
 • Magesmerter med kvalme.
 • Muskelkramper med feber, rødbrun urin, smerte eller svakhet i muskler (tegn på muskelproblemer).
 • Smerter i bekkenet, noen ganger fulgt av kvalme og oppkast, uventet blødning fra vagina, følelse av svimmelhet eller besvimelse på grunn av lavt blodtrykk (tegn på problemer med eggstokker eller livmor).
 • Kvalme, kortpustethet, uregelmessig hjerterytme, blakket urin, tretthet og/eller ubehag i ledd forbundet med unormale resultater fra laboratorietester (f.eks. høyt nivå av kalium, urinsyre og kalsium og lavt nivå av fosfat i blodet).
 • Blodpropper i små blodårer (trombotisk mikroangiopati).
Ikke kjent (kan forekomme hos et ukjent antall brukere):
 • Kombinasjon av omfattende alvorlig utslett, sykdomsfølelse, feber, høye nivåer av enkelte hvite blodceller eller gul hud eller øyne (tegn på gulsott) med kortpustethet, brystsmerter/ubehag, kraftig redusert urinproduksjon og følelse av tørsthet etc. (tegn på en behandlingsrelatert allergisk reaksjon).
 • Kronisk nyresvikt.
 • En tidligere gjennomgått hepatitt B-infeksjon (leverinfeksjon) kan aktiveres på nytt (tilbakefall).
Hvis du opplever noen av bivirkningene nevnt over, si ifra til legen din med en gang.
Andre bivirkninger kan være:
Svært vanlige (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer):
 • Hodepine eller tretthetsfølelse.
 • Kvalme, brekninger, diaré eller fordøyelsesvansker.
 • Utslett.
 • Muskelkramper eller smerter i ledd, muskler eller skjelett mens du behandles med Glivec eller etter at behandlingen er avsluttet.
 • Hevelse f.eks. rundt anklene eller øynene.
 • Vektøkning.
Fortell legen din hvis noen av disse bivirkningene blir betydelige.
Vanlige (kan forekomme hos inntil 1 av 10 personer):
 • Appetittløshet, vekttap eller smaksforstyrrelser.
 • Følelse av svimmelhet eller svakhet.
 • Søvnvansker.
 • Øyekatarr med kløe, rødhet og hevelse, økt tåreproduksjon eller uklart syn.
 • Neseblødning.
 • Smerte eller oppblåsthet i buken, luft i magen, halsbrann eller forstoppelse.
 • Kløe.
 • Uvanlig hårtap eller uttynning av håret.
 • Nummenhet i hender eller føtter.
 • Munnsår.
 • Smerte og hevelse i ledd.
 • Munntørrhet, tørr hud eller tørre øyne.
 • Redusert eller økt følsomhet i huden.
 • Hetetokter, frysninger eller nattesvette.
Fortell legen din hvis noen av disse bivirkningene blir betydelige.
Ikke kjent (kan forekomme hos et ukjent antall brukere):
 • Rødhet og/eller hevelse i håndflatene eller på undersiden av føttene. Kriblende følelse eller brennende smerte kan også forekomme.
 • Sår i huden som er smertefulle og/eller med blemmer.
 • Veksthemming hos barn og ungdom.
Fortell legen din hvis noen av disse bivirkningene blir betydelige.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Glivec
 • Oppbevares utilgjengelig for barn.
 • Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken etter EXP.
 • Oppbevares ved høyst 30ºC.
 • Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.
 • Bruk ikke dette legemidlet hvis du oppdager at pakningen er ødelagt eller viser tegn på at den har vært åpnet tidligere.
 • Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Glivec
 • Virkestoffet er imatinibmesilat. Hver Glivec tablett inneholder 400 mg imatinib (som mesilat).
 • Andre innholdsstoffer er mikrokrystallinsk cellulose, krysspovidon, hypromellose, magnesiumstearat og kolloidal vannfri silika.
 • Drasjeringen på tabletten er sammensatt av rødt jernoksid (E172), gult jernoksid (E172), makrogol, talkum og hypromellose.
Hvordan Glivec ser ut og innholdet i pakningen
Glivec 400 mg filmdrasjerte tabletter er mørk gule til brun-oransje, ovale tabletter. Den ene siden er merket ”glivec”.
De leveres i pakninger inneholdende 10, 30 eller 90 tabletter, men ikke alle pakningsstørrelsene er nødvendigvis tilgjengelige i ditt land.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Novartis Europharm Limited
Vista Building
Elm Park, Merrion Road Dublin 4
Irland
Tilvirker
Lek d.d, PE PROIZVODNJA LENDAVA
Trimlini 2D Lendava, 9220 Slovenia
Novartis Pharma GmbH
Roonstrasse 25
D-90429 Nürnberg Tyskland
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
Novartis Norge AS Tlf: +47 23 05 20 00
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 28.05.2020
Andre informasjonskilder
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

all (akutt lymfatisk leukemi): Akutt lymfatisk leukemi (ALL) er en form for blodkreft. Sykdommen er den vanligste kreftformen hos barn. Vanlige symptomer er plutselig tretthet og blekhet. Sykdommen behandles effektivt med cellegift, noen ganger i kombinasjon med benmargstransplantasjon. Over 80% av pasientene blir friske.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

cellulitt (infeksiøs bindevevsbetennelse): En akutt bakterieinfeksjon som kan oppstå i underhud, dypere bindevev eller mellom organer.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

eosinofil: Type hvit blodcelle, leukocytt, som spiller en viktig rolle i allergiske reaksjoner. Eosinofiler har fått navnet pga. deres innehold av granulatkorn som kan farges røde av eosin. Eosinofilene dannes i benmargen og når de har modnet gjenfinnes de i blodet, der de bl.a. kan absorbere og ødelegge fremmede partikler. De små kornene i eosinofilene inneholder også et stoff med skadelige effekter på enkelte parasitter, men også på kroppens egne celler, særlig ved allergi.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

gastrointestinal stromal tumor (gist): En krefttype som rammer spiserør, magesekk og/eller tarm. Svulstene kan være godartede, men er vanligvis ondartede. Hvis svulsten ikke har spredd seg, kan kirurgi kurere sykdommen. Hvis det påvises spredning kan det være aktuelt å behandle med legemidler også.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

halsbrann (pyrose): En brennende følelse i brystet eller i halsen forårsaket av syre fra magesekken som kommer opp til spiserøret. Årsaken er som regel relatert til en redusert aktivitet av magesekkens lukkemuskel, spiserørsbrokk eller økt abdominalt trykk. Syrenøytraliserende legemidler, H2-reseptorantagonister og protonpumpehemmere er type legemidler som kan brukes mot halsbrann.

hepatitt b (hepatitt b-virusinfeksjon, hbv-infeksjon): Leverbetennelse som skyldes infeksjon med hepatitt B-virus (HBV). HBV kan smitte gjennom blod eller overføres som en kjønnssykdom.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

rødhet i huden (erytem, hudrødme): Diffus rødhet i huden.

veksthemming (vekstretardasjon): Forsinket vekst. Se også intrauterin vekstretardasjon.

væskeretensjon (vannretensjon): Tilbakeholdelse av væske i kroppen.

øyekatarr (konjunktivitt): Betennelse i øyets bindehinne. Kan forårsakes av bakterier, virus eller allergi. Symptomer er ruskfølelse, tåreflod, svie, kløe og rødt øye.