Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Glimepirid Teva 1 mg tabletter

Glimepirid Teva 2 mg tabletter

Glimepirid Teva 3 mg tabletter

Glimepirid Teva 4 mg tabletter

glimepirid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Glimepirid Teva er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Glimepirid Teva
 3. Hvordan du bruker Glimepirid Teva
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Glimepirid Teva
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Glimepirid Teva er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Glimepirid Teva inneholder virkestoffet glimepirid. Glimepirid Teva er et legemiddel som brukes til å senke blodsukkeret (legemiddel mot diabetes som tas i form av tabletter).
Glimepirid Teva brukes for behandling av type 2 diabetes mellitus, når diett, mosjon og vektreduksjon alene ikke gir tilstrekkelig effekt.
 
2. Hva du må vite før du bruker Glimepirid Teva
Bruk ikke Glimepirid Teva:
 • dersom du er allergisk overfor glimepirid, eller andre legemidler i samme gruppe (sulfonylureapreparater eller sulfonamider) eller noen av de andre innholdsstoffene i Glimepirid Teva tablettene (listet opp i avsnitt 6).
 • Hvis du har alvorlig nedsatt nyre- eller leverfunksjon
 • Hvis du har insulinavhengig (type 1) diabetes
 • Hvis du har diabetisk ketoacidose (en diabeteskomplikasjon med raskt vekttap, kvalme eller oppkast)
 • Hvis du opplever somnolens eller bevissthetstap pga. svært høyt blodsukker (diabetisk koma)
Ved alvorlig nedsatt nyre- eller leverfunksjon er det nødvendig med overgang til insulin.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Glimepirid Teva.
Behandling med Glimepirid Teva krever regelmessig kontroll av sukkermengden i blod. Legen vil også foreta kontroller av ulike blodverdier og av leverfunksjonen din under behandlingen.
Du bør overholde behandlingsplanen foreskrevet av legen for å oppnå akseptabelt blodsukkernivå. Dette innebærer at du i tillegg til jevnlig tablettinntak også overholder diett- og mosjonsprogram, og, om nødvendig, vekttap. Sørg også for jevnlig å få ditt blodsukker (og muligens sukker i urin) målt, som foreskrevet av legen.
I de første få behandlingsukene er risikoen for lavt blodsukker (hypoglykemi) større, og det er derfor viktig at du holdes under oppsyn av lege.
Lavt blodsukker kan oppstå dersom:
 • Du ikke spiser faste måltider eller hopper over over måltider
 • Du faster
 • Du er underernært
 • Du endrer din diett
 • Du øker fysisk aktivitet og ikke tilpasser ditt karbohydratinntak tilsvarende
 • Du drikker alkohol, spesielt dersom du hopper over måltider
 • Du tar andre legemidler eller naturmidler samtidig
 • Du tar høye doser glimepirid
 • Du har spesielle hormoninduserte lidelser (forstyrrelser i thyroideafunksjonen, i hypofysens forlapp eller adrenokortikalsvikt)
 • Du har nedsatt nyrefunksjon
 • Du har alvorlig nedsatt leverfunksjon
 • Du ikke overholder instruksjonene gitt av legen eller som finnes i dette pakningsvedlegget.
Informer legen om eventuelle problemer, slik at vedkommende enten kan justere glimepiriddosen eller revidere behandlingsplanen som nødvendig.
Dersom du har lavt blodsukker (hypoglykemi) kan du oppleve følgende symptomer:
Hodepine, sult, utmattelse, kvalme, oppkast, utslitthet, trøtthet, søvnforstyrrelser, rastløshet, aggresjon, nedsatt konsentrasjonsevne, redusert årvåkenhet og reaksjonstid, depresjon, forvirring, tale- og synsproblemer, språkproblemer (afasi), skjelving, lett lammelse, sanseforstyrrelser, svimmelhet og hjelpeløshet.
Følgende tegn kan også oppstå: Svetting, klam hud, angst, hjertebank, høyt blodtrykk, en følelse av unormalt kraftige eller ujevne hjerteslag (palpitasjoner), plutselig kraftig brystsmerte med stråling (angina pectoris) og hjertearytmier.
Dersom blodsukkeret faller mer kan du oppleve betydelig forvirring (delirium), utvikle kramper, miste selvkontroll, bli kortpustet og få lavere puls. Du kan også miste bevisstheten. Det kliniske bildet av et alvorlig hypoglykemisk anfall kan ligne et slag.
Symptomene forsvinner som regel raskt etter inntak av sukker, f.eks. druesukker, sukkerbiter, søt jus, søt te.
Du bør derfor alltid ha noen form for sukker med deg (druesukker, sukkerbiter). Husk at kunstige søtningsstoffer ikke virker. Kontakt lege eller nærmeste sykehus dersom inntak av sukker ikke hjelper, eller dersom symptomene kommer igjen.
Signaler på redusert blodsukker kan mangle eller være mindre synlige, eller utvikles saktere. I slike tilfeller vil du muligens ikke ikke være klar over at blodsukkeret er lavt. Dette kan skje hos eldre pasienter som bruker visse legemidler (f.eks. slike som påvirker sentralnervesystemet og betablokkere). Det kan også skje dersom du har visse endokrine forstyrrelser (som visse forstyrrelser i thyroideafunksjonen, i hypofysens forlapp eller ved adrenokortikalsvikt). Nedsatt leverfunksjon kan påvirke regulering.
Ved stressituasjoner (f.eks. ulykker, akutte operasjoner, infeksjoner med feber osv.) kan et midlertidig bytte til insulin være indisert.
Tegn på økt blodsukker (hyperglykemi – dette kan skje dersom glimepirid ikke har redusert blodsukkeret tilstrekkelig, når du ikke har fulgt behandlingsplanen foreskrevet av legen eller i særlige stressituasjoner) kan omfatte tørste, hyppig urinering, tørr munn og tørr, irritert hud, sopp- eller hudinfeksjoner og redusert yteevne.
I slike tilfeller må du kontakte lege.
Hos pasienter som mangler enzymet glukose-6-fosfatdehydrogenase (G6PD), kan glimepirid forårsake en senkning av hemoglobinnivået i blodet ditt som kan føre til lave nivåer av røde blodlegemer (hemolytisk anemi). Du bør informere legen din dersom du har G6PD-mangel.
Barn og ungdom
. Det er ikke nok informasjon vedrørende effekt og sikkerhet ved bruk av glimepirid hos barn og ungdom. Glimepirid tabletter anbefales derfor ikke til barn og ungdom.
Andre legemidler og Glimepirid Teva
Behandlingens effekt og sikkerhet kan påvirkes dersom legemidlet tas sammen med andre legemidler. Tilsvarende kan andre legemidler påvirkes dersom de tas samtidig med Glimepirid Teva. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Glimepirids blodsukkersenkende effekt kan forsterkes, og tegn på lavt blodsukker kan oppstå dersom følgende legemidler tas:
 • Andre legemidler mot diabetes som tas i form av tabletter (f.eks. metformin) og insulin
 • Antibiotika (f.eks. kloramfenikol eller klaritromycin, kinoloner, tetracykliner, sulfonamider)
 • Smertestillende eller antirevmatiske legemidler (pyrazolonderivater, f.eks. fenylbutazon, azapropazon, oksyfenbutazon)
 • Smertestillende legemidler (salisylater)
 • Legemidler som brukes til å behandle tuberkulose (p-aminosalisylsyre)
 • Legemidler som fremmer muskelbygging (anabole og mannlige kjønnshormoner)
 • Antikoagulantia (kumarin)
 • Legemidler som behandler soppinfeksjoner (mikonazol, flukonazol)
 • Legemidler som senker blodtrykk eller puls (ACE-hemmere, betablokkere, sympatolytika)
 • Legemidler som regulerer humør/antidepressiva (fluoksetin, MAO-hemmere)
 • Legemidler som reduserer appetitt (fenfluramin)
 • Legemidler som senker økte fettnivåer i blodet (fibrater)
 • Visse legemidler mot kreft (cyklo-, tro- og ifosfamider)
 • Legemidler som behandler allergi (tritokalin),
 • Infusjon av høye doser av legemidler som øker blodstrøm (pentoksifyllin)
 • Legemidler som behandler urinsyregikt (probenecid, allopurinol, sulfinpyrazon)
 • Disopyramid, som brukes til å behandle uregelmessig puls.
Glimepirids blodsukkersenkende effekt kan senkes, og tegn på høyt blodsukker kan oppstå dersom følgende legemidler tas:
 • Kvinnelig kjønnshormon (østrogener og progestagener)
 • Legemidler som støtter urinproduksjon (saluretika, tiaziddiuretika)
 • Thyroideahormoner
 • Legemidler som hemmer inflammasjon (glukokortikoider)
 • Legemidler som behandler kramper eller schizofreni (fenytoin, fenotiazinderivater)
 • Legemidler som senker blodtrykk (diazoksid)
 • Legemidler som behandler tuberkulose (rifampicin),
 • Legemidler som behandler lavt blodsukker (glukagon)
 • Sovepiller (barbiturater)
 • Legemidler som behandler visse øyesykdommer (acetazolamid)
 • Legemidler som øker pulsen (adrenalin og sympatikomimetika)
 • Legemidler som senker økte fettnivåer i blodet (nikotinsyrederivater)
 • Langtidsbruk av laksantia
Legemidler som brukes til å behandle sår i mage eller tolvfingertarm (H2 reseptorantagonist) eller blodtrykkssenkende produkter (betablokkere, klonidin og reserpin) kan enten forsterke eller redusere glimepirids blodsukkersenkende effekt.
Legemidler som påvirker sentralnervesystemet (betablokkere, klonidin, guanetidin eller reserpin) kan skjule eller helt undertrykke tegn på lavt blodsukker.
Glimepirid Teva kan enten styrke eller senke effekten av produkter som hemmer koagulering (kumarinderivater).
Inntak av Glimepirid Teva sammen med mat, drikke og alkohol
Alkohol kan forsterke eller redusere Glimepirid Tevas evne til å redusere blodsukker på en uforutsigbar måte.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet:
Glimepirid Teva bør ikke tas under graviditet. Dersom du planlegger å bli gravid, bør du diskutere din behandlingsplan med legen. Dersom du blir gravid mens du behandles med glimepirid bør du straks informere din lege.
Amming
Glimepirid Teva kan gå over i morsmelk. Glimepirid Teva bør ikke tas mens du ammer.
Bilkjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Din konsentrasjons- og reaksjonsevne kan svekkes dersom ditt blodsukker blir for lavt (hypoglykemi) eller for høyt (hyperglykemi) eller dersom du får problem med synet. Dette må du ta hensyn til i tilfeller hvor det kreves skjerpet oppmerksomhet, for eksempel ved bilkjøring, bruk av maskiner eller presisjonsbetont arbeid. Ta kontakt med legen dersom du:
 • Ofte har hypoglykemiske episoder
 • Har reduserte eller manglende varslingssignaler for hypoglykemi.
Glimepirid Teva inneholder laktose
Dersom du har en intoleranse overfor noen sukkerarter, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
 
3. Hvordan du bruker Glimepirid Teva
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Dosering
Dosen er bestemt av legen, basert på ditt blodsukker- og urinsukkernivå.
Endringer av eksterne faktorer (f.eks. vekttap, livsstilsendringer, stress) eller sykdomsforbedringer kan kreve endring av dosen.
Anbefalt startdose for voksne er 1 mg glimepirid daglig. Hvis blodsukkerkontrollen er god, bør denne doseringen brukes som vedlikeholdsdose. En dose på mer enn 4 mg glimepirid daglig gir bare unntagelsesvis bedre resultat. Anbefalt maksimaldose er 6 mg glimepirid daglig.
En kombinasjonsbehandling med glimepirid og metformin, eller med glimepirid og insulin kan startes. I slike tilfeller vil legen bestemme korrekt dose glimepirid, metformin eller insulin for deg.
Glimeprid skal svelges med minst et halvt glass vann. Hele den daglige dosen tas vanligvis samtidig, rett før eller i forbindelse med en solid frokost. Dersom du ikke spiser frokost bør du ta produktet som instruert av legen. Det er viktig å ikke hoppe over måltider mens du tar glimepirid.
Bruk av Glimepirid Teva hos barn
Glimepirid Teva er ikke anbefalt brukt hos barn.
Kontakt lege eller apotek dersom du føler at dosen er for stor eller ikke stor nok.
Dersom du tar for mye Glimepirid Teva
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du tar for mye glimepirid, kan du få lavt blodsukker (se pkt. 2 for tegn på hypoglykemi), og du bør derfor straks ta sukker (f.eks. druesukker, sukkerbiter, søt jus, søt te) og deretter straks kontakte lege. Det samme bør gjøres dersom andre, f.eks. et barn, får legemidlet i seg. Bevisstløse personer må ikke gis mat eller drikke.
Da lavt blodsukker kan vare en stund, er det viktig at paienten holdes under nøye oppsyn til fareperioden har passert. Det kan innebære sykehusinnleggelse. Alvorlige tilfeller av hypoglykemi med bevissthetstap og alvorlig neurologisk svikt krever umiddelbar medisinsk behandling og sykehusinnleggelse. En informert person som kan kontakte lege i nødstilfelle bør alltid være tilstede.
Dersom du har glemt å ta Glimepirid Teva
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose. Ta i stedet neste dose til rett tid.
Dersom du avbryter behandling med Glimepirid Teva
Dersom du avbryter eller stopper behandling bør du være oppmerksom på at blodsukkernivået kan stige igjen. Dersom endringer i behandlingsprogrammet er nødvendig er det viktig at du kontakter din lege først.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Glimepirid Teva forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Kontakt lege øyeblikkelig dersom du får noen av følgende symptomer:
 • Allergiske reaksjoner (inkludert betennelse i blodårer, ofte med hudutslett) som kan utvikles til alvorlige reaksjoner med pusteproblemer, blodtrykksfall, og som noen ganger kan føre til sjokk.
 • Unormal leverfunksjon med gulfarging av hud og øyne (gulsott), tilstoppet galleavløp (kolestase), leverbetennelse (hepatitt) eller leversvikt.
 • Overfølsomhetsreaksjoner (allergier) i huden som kløe, utslett, elveblest og overfølsomhet for sollys. Enkelte milde allergiske reaksjoner kan utvikles til alvorlige reaksjoner.
 • Alvorlig hypoglykemi med bevisstløshet, krampeanfall eller koma.
 • Alvorlig reduksjon i antall blodplater (trombocytopeni) og uvanlig blødning eller blåmerke under huden (trombocytopen purpura)
Noen pasienter har hatt følgende bivirkninger ved bruk av Glimepirid:
Sjeldne bivirkninger (kan påvirke opptil 1 av 1000 personer).
 • Lavere blodsukker enn normalt (hypoglykemi) (Se avsnitt 2 – Advarsler og forsiktighetsregler).
 • Redusert antall blodceller.
 • Blodplater (som øker risiko for blødning eller blåmerker).
 • Hvite blodlegemer (som øker sjansen for infeksjoner).
 • Røde blodlegemer (som kan føre til blek hud, svakhet eller andpustenhet).
Disse problemene bedrer seg som regel etter at du slutter å ta Glimepirid.
Svært sjeldne bivirkninger (kan påvirke opptil 1 av 10 000 pasienter).
 • Allergiske reaksjoner (inkludert betennelse i blodårer, ofte med hudutslett) som kan utvikles til alvorlige reaksjoner med pusteproblemer, blodtrykksfall, og som noen ganger kan føre til sjokk. Ta øyeblikkelig kontakt med lege hvis du opplever noen av disse symptomene.
 • Unormal leverfunksjon med gulfarging av hud og øyne (gulsott), tilstoppet galleavløp (kolestase), leverbetennelse (hepatitt) eller leversvikt. Ta øyeblikkelig kontakt med lege hvis du opplever noen av disse symptomene.
 • Kvalme, diaré, følelse av oppblåsthet og magesmerter.
 • Reduksjon i natriumnivået i blodet (vist ved blodprøver).
Ikke kjent (frekvens kan ikke fastslås utifra tilgjengelige data)
 • Overfølsomhetsreaksjoner (allergier) i huden som kløe, utslett, elveblest og overfølsomhet for sollys. Enkelte milde allergiske reaksjoner kan utvikles til alvorlige reaksjoner med svelge- og pustebesvær, oppsvulming av lepper, hals eller tunge. Kontakt derfor legen din øyeblikkelig hvis du opplever noe av dette.
 • Allergiske reaksjoner med sulfonylureapreparater, sulfonamidpreparater eller relaterte legemidler kan forekomme.
 • Synsforstyrrelser kan forekomme ved behandlingsstart med Glimepirid. Dette skyldes endringer i blodsukkeret og bør raskt bedres.
 • Økte leverenzymer.
 • Alvorlig reduksjon i antall blodplater (trombocytopeni) og uvanlig blødning eller blåmerke under huden (trombocytopen purpura)
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Glimepirid Teva
Oppbevares utilgjengelig for barn. Oppbevares ved høyst 25ºC. Glimepirid Teva må ikke brukes etter den utløpsdatoen som er angitt på esken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Glimepirid Teva 1, 2, 3 og 4 mg tabletter
 • Virkestoffet er glimepirid. Hver tablett inneholder enten 1, 2, 3 eller 4 mg glimepirid.
 • Hjelpestoffer er laktosemonohydrat, natriumstivelseglykolat, povidon, mikrokrystallinsk cellulose, magnesiumstearat og følgende fargestoffer:
  • 1 mg tabletter – rødt jernoksid (E172)
  • 2 mg tabletter – gult jernoksid (E172) og indigokarmin (E 132)
  • 3 mg tabletter – gult jernoksid (E172)
  • 4 mg tabletter - indigokarmin (E 132).
Hvordan Glimepirid Teva 1, 2, 3 og 4 mg tabletter ser ut og innholdet i pakningen:
Glimepirid Teva 1 mg er en rosafarget, rund tablett, med delestrek på begge sider. En side av tabletten er trykt med ”9” på den ene siden av delestreken og ”3” på den andre siden. Den andre siden av tabletten er trykt med ”72” på den ene siden av delestreken og ”54” på den andre siden.
Glimepirid Teva 2 mg er en grønnfarget, rund tablett, med delestrek på begge sider. En side av tabletten er trykt med ”9” på den ene siden av delestreken og ”3” på den andre siden. Den andre siden av tabletten er trykt med ”72” på den ene siden av delestreken og ”55” på den andre siden.
Glimepirid Teva 3 mg er en lysegul til gul, rund tablett, med delestrek på begge sider. En side av tabletten er trykt med ”G” på den ene siden av delestreken og ”3” på den andre siden.
Glimepirid Teva 4 mg er en lyseblå, rund tablett, med delestrek på begge sider. En side av tabletten er trykt med ”9” på den ene siden av delestreken og ”3” på den andre siden. Den andre siden av tabletten er trykt med ”72” på den ene siden av delestreken og ”56” på den andre siden.
Glimepirid Teva 1, 2, 3 og 4 mg tabletter finnes i pakningsstørrelser på 20, 28, 30, 50, 60, 90, 120 og 200 tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelse og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Teva Sweden AB
Box 1070
251 10 Helsingborg
Sverige
Tilvirker
Teva UK Ltd, APS/berk 18 Bruntcliffe Way, Morley, Leeds, West Yorkshire LS27 OJG, England
eller
Pharmachemie B.V., Postbus 552, 2003 RN Haarlem, Nederland
eller
Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company, Pallagi út 13, 4042 Debrecen, Ungarn
eller
Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Str. 3, 89143 Blaubeuren, Tyskland
For ytterligere opplysninger om dette legemidlet bes henvendelser rettet til det lokale informasjonskontor for innehaveren av markedsføringstillatelsen.
Teva Norway AS
Kinoveien 3A
1337 Sandvika
Tlf: 66 77 55 90
info@tevapharm.no
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 22.11.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

ace-hemmer: (ACE: Angiotensin Converting Enzyme) Legemiddel som brukes til å senke blodtrykket. ACE-hemmere reduserer nivået av angiotensin. Angiotensin er et hormon som trekker sammen kroppens blodårer, og øker dermed motstanden i blodomløpet. Når angiotensinkonsentrasjonen reduseres, øker blodårenes diameter og blodtrykket reduseres.

adrenalin: Adrenalin er et såkalt stresshormon som utskilles til blodet ved hardt fysisk arbeid, emosjonelt stress, sinne, og lavt blodsukker. Adrenalin dannes i binyremargen når det sympatiske nervesystemet aktiveres. Adrenalin gjør at hjertets slagfrekvens og kontraksjonskraft øker, blodstrømmen til skjelettmuskulatur og hjerte øker, pusten blir mer intens og bronkiene utvider seg, samtidig som sukker- og fettsyrenivåene i blodet øker. Det betyr også at kroppen gjør seg klar til raskt å flykte. Adrenalin brukes som legemiddel ved hjertestans, alvorlig astma og alvorlige allergiske reaksjoner.

afasi: Tap av tale (motorisk afasi) eller manglende evne til å forstå tale og skrift (sensorisk afasi).

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angina pectoris (angina, hjertekrampe, ap): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antikoagulantia (antikoagulantium): Legemiddel som hemmer blodkoagulering/blodlevring, slik at risiko for blodpropp reduseres.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

diabetes mellitus (sukkersyke): Finnes i to varianter: Type 1, kalt barne- og ungdomsdiabetes, og type 2 som også kalles aldersdiabetes. Type 1 diabetes krever daglige insulinsprøyter.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

enzym: Protein som katalyserer (øker hastigheten på) biokjemiske reaskjoner i en celle.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

glukagon: Hormon som produseres i bukspyttkjertelen og øker sukkernivået i blodet ved å sette i gang prosesser som bryter ned stoffet glykogen til glukose. Det har motsatt effekt av insulin. Glukagon fører også til at syredannelsen i magen hemmes.

glukokortikoider: Glukokortikoider er binyrebarkhormoner som er viktige for normal kroppsfunksjon. Syntetiske glukokortikoider har betennelsesdempende og immundempende egenskaper, og brukes f.eks. ved leddgikt, astma og ulike autoimmune sykdommer.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

hemolytisk anemi: Blodsykdom forårsaket av at røde blodlegemer brytes ned raskere enn normalt. Det mest åpenbare symptomet er tretthet, men kan også gi blekhet.

hjertearytmi (arytmi, hjerterytmeforstyrrelse): Uregelmessig hjerterytme som følge av at de elektriske impulsene som samordner hjerteslagene ikke fungerer som normalt.

hyperglykemi (høyt blodsukker): Når blodsukkeret er unormalt høyt. Oftest er årsaken diabetes, siden det dannes for lite av hormonet insulin. Mangel på insulin fører til cellene ikke kan ta opp glukose fra blodet.

hypoglykemi (lavt blodsukker, føling, insulinføling): Lavt blodsukker. Kan for eksempel skje når en diabetiker har injisert for mye insulin.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

ketoacidose: Ketoacidose betyr at blodets surhetsgrad øker (pH i blodet synker), som følge av at antall ketonlegemer (stoffer/metabolitter som dannes ved fettforbrenningen) øker kraftig på kort tid. En sterk forsuring av blodet kan være livstruende.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

mao-hemmere (maoh): (MAOH: monoaminoksidasehemmer) MAO A-hemmere brukes til å behandle depresjon ved å øke nivået av monoaminer i hjernen. MAO B-hemmere brukes i kombinasjon med L-dopa til å behandle Parkinsons sykdom.

schizofreni: Schizofreni er kjennetegnet ved vesentlige forstyrrelser av tenkning, oppfattelse og følelsesliv som vanskeliggjør samvær med andre, og evnen til å fungere i arbeidsmarkedet. Sykdommens årsak er ukjent, men arv har en stor betydning.

sentralnervesystemet (cns): Er en av nervesystemets to hoveddeler (den andre hoveddelen er det perifere nervesystemet). CNS består av hjernen og ryggmargen.

somnolens (søvnighet, døsighet): Lett grad av nedsatt bevissthet.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.