Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Glimepirid Hexal 1 mg, tabletter

Glimepirid Hexal 2 mg, tabletter

Glimepirid Hexal 3 mg, tabletter

Glimepirid Hexal 4 mg, tabletter

Glimepirid Hexal 6 mg, tabletter

glimepirid

Les nøye gjennom hele dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Glimepirid Hexal er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Glimepirid Hexal
 3. Hvordan du bruker Glimepirid Hexal
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Glimepirid Hexal
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Glimepirid Hexal er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Glimepirid Hexal er et blodsukkersenkende legemiddel til oral bruk. Dette legemiddelet tilhører en gruppe blodsukkersenkende legemidler som kalles sulfonylureapreparater. Glimepirid Hexal virker ved å øke insulinproduksjonen i bukspyttkjertelen. Insulinet senker da blodsukkernivået ditt.
Hva brukes Glimepirid Hexal mot:
 • Glimepirid Hexal brukes til å behandle en spesiell form for diabetes (diabetes mellitus type 2) hvor kostregulering, mosjon og vektreduksjon alene ikke kan kontrollere blodsukkernivået ditt.
 
2. Hva du må vite før du bruker Glimepirid Hexal
Bruk ikke Glimepirid Hexal og fortell legen din:
 • dersom du er allergisk overfor glimepirid eller andre legemidler av typen sulfonylureapreparater (blodsukkersenkende legemidler som f.eks. glibenklamid) eller sulfonamider (bakteriedrepende legemidler som f.eks. sulfametoksazol) eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du har diabetes mellitus type 1.
 • dersom du har ketoacidose (en diabeteskomplikasjon med for høyt syreinnhold i blodet, og du kan ha noen av følgende symptomer: tretthet, kvalme, hyppig vannlating og stive muskler).
 • dersom du har diabeteskoma.
 • dersom du har alvorlige nyreproblemer.
 • dersom du har alvorlige leverproblemer
Du skal ikke ta dette legemidlet dersom noe av det som er nevnt ovenfor gjelder deg. Kontakt lege eller apotek før du tar Glimepirid Hexal dersom du er usikker.
Advarsler og forsiktighetsreglerRådfør deg med lege eller apotek før du bruker Glimepirid Hexal:
 • Hvis du nettopp har hatt en skade, operasjon, infeksjon med feber eller andre former for stress må du informere legen din da midlertidig endring av behandlingen kan være nødvendig.
 • Hvis du har en alvorlig lever- eller nyresykdom.
Hvis du er usikker på om det som er nevnt ovenfor gjelder deg, kontakt lege eller apotek før du tar.
Glimepirid Hexal.
Nedsatt hemoglobinnivå og nedbrytning av røde blodlegemer (hemolytisk anemi) kan forekomme hos . pasienter som mangler enzymet glukose-6-fosfatdehydrogenase.
Opplysninger om bruk av Glimepirid Hexal til personer under 18 år er begrenset. Glimepirid Hexal anbefales derfor ikke til disse pasientene.
Viktig informasjon om hypoglykemi (lavt blodsukker).
Ved bruk av Glimepirid Hexal kan du få hypoglykemi (lavt blodsukker). Se nedenfor for ytterligere informasjon om hypoglykemi, symptomer og behandling.
Følgende faktorer kan øke risikoen for å få hypoglykemi:
 • underernæring, uregelmessige måltider, utelatelse eller forsinkelse av måltid og perioder med faste.
 • forandringer i kostholdet ditt.
 • bruk av mer Glimepirid Hexal enn du trenger.
 • nedsatt nyrefunksjon.
 • alvorlig leversykdom.
 • hvis du lider av enkelte hormoninduserte forstyrrelser (forstyrrelser i skjoldbruskkjertelen, hypofysen eller binyrebarken).
 • inntak av alkohol (spesielt når du hopper over et måltid).
 • bruk av visse andre legemidler (se «Andre legemidler og Glimepirid Hexal» nedenfor).
 • hvis du øker treningsintensiteten og ikke spiser nok mat eller spiser mat som inneholder mindre karbohydrater enn normalt.
Tegn på hypoglykemi:
 • intens sult, hodepine, kvalme, oppkast, treghet, søvnighet, søvnforstyrrelser, rastløshet, aggresjon, nedsatt konsentrasjonsevne, nedsatt våkenhet og reaksjonsevne, depresjon, forvirring, tale- og synsforstyrrelser, utydelig tale, skjelving, delvis lammelse, sanseforstyrrelser, svimmelhet, hjelpeløshet. .
 • følgende tegn kan også forekomme: svetting, klam hud, engstelse, økt hjerterytme, høyt blodtrykk, hjertebank, plutselig sterk smerte i brystet som kan utstråle i nærliggende områder (angina pectoris og hjertearrytmier). .
Hvis blodsukkernivået fortsetter å synke kan du bli betydelig forvirret (delirium), få krampeanfall, miste selvkontrollen, få overflatisk pust og langsom hjerterytme, du kan besvime. Klinisk kan alvorlig redusert blodsukkernivå ligne slag.
Behandling av hypoglykemi:
I de fleste tilfeller vil tegn på redusert blodsukker forsvinne raskt når du inntar en form for sukker, f. eks sukkerbiter, søt saft, te med sukker.
Du bør derfor alltid ha en form for sukker med deg (f.eks. sukkerbiter).
Husk at kunstige søtningsmidler ikke er effektive. Kontakt lege eller dra til et sykehus hvis inntak av sukker ikke hjelper eller om symptomene kommer tilbake.
Laboratorieprøver.
Sukkernivået i blodet eller i urinen bør sjekkes regelmessig. Legen kan også ta blodprøver av deg for å kontrollere blodcellenivået og leverfunksjonen din.
Barn og ungdom
Glimepirid Hexal anbefales ikke til bruk hos barn under 18 år.
Andre legemidler og Glimepirid Hexal
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Legen din kan endre Glimepirid Hexal-dosen hvis du tar andre legemidler som kan nedsette eller forsterke effekten av Glimepirid Hexal på blodsukkernivået ditt.
Følgende legemidler kan forsterke den blodsukkersenkende effekten av Glimepirid Hexal. Dette kan føre til risiko for hypoglykemi (lavt blodsukker):
 • Andre legemidler til behandling av diabetes mellitus (som insulin eller metformin).
 • Legemidler til behandling av smerte og betennelse (fenylbutazon, azopropazon, oksyfenbutazon, acetylsalisylsyrelignende legemidler).
 • Legemidler til behandling av urinveisinfeksjoner (som langtidsvirkende sulfonamider).
 • Legemidler til behandling av sopp og bakterielle infeksjoner (tetracykliner, kloramfenikol, flukonazol, mikonazol, kinoloner, klaritromycin).
 • Legemidler som hemmer blodlevring (kumarinderivater som f.eks. warfarin).
 • Legemidler til muskeloppbygging (anabole steroider).
 • Legemidler til erstatning for mannlige kjønnshormoner.
 • Legemidler til behandling av depresjon (fluoksetin, MAO-hemmere).
 • Legemidler kalt antiarytmika, til behandling av unormal hjerterytme (disopyramid)
 • Legemidler til senkning av høyt kolesterol (fibrater).
 • Legemidler til senkning av høyt blodtrykk (ACE-hemmere).
 • Legemidler til behandling av urinsyregikt (allopurinol, probenecid, sulfinpyrazon).
 • Legemidler til behandling av kreft (cyklofosfamid, ifosfamid, trofosfamid).
 • Legemidler til vektreduksjon (fenfluramin).
 • Legemidler til økning av sirkulasjonen når de blir gitt i høye doser som intravenøs infusjon (pentoksifyllin).
 • Legemidler til behandling av nasal allergier som høysnue (tritokvalin).
 • Legemidler kalt sympatolytika til behandling av høyt blodtrykk, hjertefeil, eller prostatasymptomer.
Følgende legemidler kan redusere den blodsukkersenkende effekten av Glimepirid Hexal. Dette kan føre til risiko for hyperglykemi (høyt blodsukker):
 • Legemidler som inneholder kvinnelige kjønnshormoner (østrogener, progestagener).
 • Legemidler som øker urinproduksjon (tiazid-diuretika).
 • Legemidler til stimulering av skjoldbruskkjertelen (f.eks. levotyroksin).
 • Legemidler til behandling av allergier og betennelser (glukokortikoider).
 • Legemidler til behandling av alvorlige mentale lidelser (klorpromazin og andre fenotiazinderivater).
 • Legemidler brukt til å øke hjerteslagene, behandling av astma og nesetetthet, hoste og forkjølelse, vektreduksjon eller livstruende nødsituasjoner (adrenalin og sympatomimetika).
 • Legemidler til behandling av høyt kolesterol (nikotinsyre).
 • Legemidler til behandling av forstoppelse brukt over lang tid (avføringsmidler).
 • Legemidler til behandling av krampeanfall (fenytoin).
 • Legemidler til behandling av nervøsitet og søvnproblemer (barbiturater).
 • Legemidler til behandling av økt trykk i øyet (azetazolamid).
 • Legemidler til behandling av høyt blodtrykk eller lavt blodsukker (diazoksid).
 • Legemidler til behandling av infeksjoner, tuberkulose (rifampicin).
 • Legemidler til behandling av alvorlig lavt blodsukker (glukagon).
Følgende legemidler kan forsterke eller nedsette den blodsukkersenkende effekten av Glimepirid Hexal:
 • Legemidler til behandling av magesår (H2-antagonister).
 • Legemidler til behandling av høyt blodtrykk eller hjertesvikt, f.eks. betablokkere, klonidin, guanetidin og reserpin. Disse kan også skjule tegn på hypoglykemi så det er derfor nødvendig med nøye oppfølging dersom du bruker disse legemidlene.
Glimepirid Hexal kan enten forsterke eller nedsette effekten av følgende legemidler:
 • Legemidler som hemmer blodlevring (kumarinderivater som f.eks. warfarin).
Det kolesterolsenkende legemiddelet kolesevelam påvirker absorpsjonen av Glimepirid Hexal. For å unngå denne påvirkningen bør du ta Glimepirid Hexal minst 4 timer før du tar kolesevelam.
Inntak av Glimepirid Hexal sammen med alkohol
Inntak av alkohol kan forsterke eller minske den blodsukkersenkende effekten av Glimepirid Hexal på en uforutsigbar måte.
Graviditet og amming
Graviditet.
Glimepirid Hexal bør ikke tas ved graviditet.
Amming
Glimepirid Hexal kan gå over i morsmelk. Glimepirid Hexal bør ikke tas ved amming.
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Din konsentrasjons- eller reaksjonsevne kan svekkes hvis du får for lavt blodsukker (hypoglykemi), for høyt blodsukker (hyperglykemi) eller hvis du har problemer med synet som et resultat av slike tilstander. Vær oppmerksom på at du kan utsette deg selv eller andre for fare (f.eks. ved bilkjøring eller ved håndtering av maskiner). Kontakt legen din hvis du:
 • ofte har episoder med for lavt blodsukker .
 • hvis du har færre eller ingen tegn på for lavt blodsukker.
Glimepirid Hexal inneholder laktose og natrium
Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hver tablett, og er så godt som “natriumfritt”.
 
3. Hvordan du bruker Glimepirid Hexal
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Bruk av legemidlet.
 • Dette legemidlet skal tas gjennom munnen like før eller til dagens første måltid (som regel frokost). Hvis du ikke spiser frokost bør du ta legemidlet slik legen din har forskrevet. Det er viktig ikke å utelate noen måltider når du tar Glimepirid Hexal.
 • Tabletten kan deles i like doser. Tablettene svelges sammen med minst et halvt glass vann. Tablettene skal ikke knuses eller tygges.
Hvor mye legemiddel skal tas.
Glimepirid Hexal-dosen bestemmes av legen som tilpasser den for deg etter ditt behov, din tilstand og resultater av blod- og urinsukkerprøver. Du skal ikke ta flere tabletter enn legen din har forskrevet.
 • Vanlig startdose er én Glimepirid Hexal 1 mg tablett én gang daglig.
 • Om nødvendig kan legen din øke dosen etter hver 1-2 ukers behandling.
 • Høyest anbefalt dose er 6 mg Glimepirid Hexal daglig.
 • Kombinasjonsbehandling med glimepirid pluss metformin eller glimepirid pluss insulin kan igangsettes. Legen din vil da bestemme doser av glimepirid, metformin eller insulin spesielt tilpasset deg.
 • Dersom vekten din endres, du endrer livsstil eller er i en stressituasjon kan dette føre til at Glimepirid Hexal-dosen må endres. Informer derfor legen din om dette.
 • Dersom du føler at virkningen av legemidlet er for svak eller for sterk må du ikke selv endre dosen. Kontakt legen din.
Dersom du tar for mye av Glimepirid Hexal.
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har tatt for mye Glimepirid Hexal, eller en ekstra dose, er det fare for at du kan få hypoglykemi (for tegn på hypoglykemi, se avsnitt 2). Du må derfor straks innta nok sukker (f.eks. sukkerbiter, søt saft, sukret te) og øyeblikkelig informere en lege. Ved behandling av hypoglykemi hos barn som følge av inntak av Glimepirid Hexal ved uhell, må mengden sukker som gis bli grundig kontrollert for å unngå utvikling av alvorlig hyperglykemi. Mat eller drikke må ikke gis personer i bevisstløs tilstand.
Fordi tilstanden med hypoglykemi kan vare en god stund er det viktig at pasienten overvåkes nøye inntil faren er over. Innleggelse på sykehus kan være nødvendig, også for å være føre-var. Vis legen legemiddelpakningen eller resterende tabletter, slik at legen vet hva som er blitt inntatt.
Alvorlige tilfeller av hypoglykemi med bevisstløshet og sterke nevrologiske forstyrrelser er nødssituasjoner som krever øyeblikkelig medisinsk behandling og sykehusinnleggelse. Det bør sørges for at det alltid finnes en person som kjenner til sykdommen din og som kan kontakte lege i tillfelle det oppstår en nødssituasjon.
Dersom du har glemt å ta Glimepirid Hexal.
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Glimepirid Hexal.
Hvis du avbryter eller slutter med behandlingen bør du være oppmerksom på at ønsket blodsukkersenkende effekt ikke nås eller at sykdommen kan forverres igjen. Ikke slutt med Glimepirid Hexal før legen din har bedt deg om det.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Kontakt lege øyeblikkelig dersom du får noen av følgende symptomer:
 • allergiske reaksjoner (inkludert betennelse i blodårer, ofte med hudutslett) som kan utvikles til alvorlige reaksjoner med pusteproblemer, blodtrykksfall som noen ganger kan føre til sjokk.
 • unormal leverfunksjon med gulfarging av hud og øyne (gulsott), tilstoppet galleavløp (kolestase), leverbetennelse (hepatitt) eller leversvikt.
 • overfølsomhetsreaksjoner (allergier) i huden som kløe, utslett, elveblest og overfølsomhet for sollys. Enkelte milde allergiske reaksjoner kan utvikles til alvorlige reaksjoner.
 • alvorlig hypoglykemi med bevisstløshet, krampeanfall eller koma.
Noen pasienter har hatt følgende bivirkninger ved bruk av Glimepirid Hexal:
Sjeldne bivirkninger (kan påvirke opptil 1 av 1000 personer).
 • Lavere blodsukker enn normalt (hypoglykemi) (Se avsnitt 2).
 • Redusert antall blodceller. :
  • Blodplater (som øker risiko for blødning eller blåmerker).
  • Hvite blodlegemer (som øker sjansen for infeksjoner).
  • Røde blodlegemer (som kan føre til blek hud, svakhet eller andpustenhet).

  Disse problemene bedrer seg som regel etter at du slutter å ta Glimepirid Hexal.
 • Vektøkning.
 • Hårtap.
 • Smaksforstyrrelser.
Svært sjeldne bivirkninger (kan påvirke opptil 1 av 10 000 pasienter).
 • Allergiske reaksjoner (inkludert betennelse i blodårer, ofte med hudutslett) som kan utvikles til alvorlige reaksjoner med pusteproblemer, blodtrykksfall som noen ganger kan føre til sjokk. Ta øyeblikkelig kontakt med lege hvis du opplever noen av disse symptomene.
 • Unormal leverfunksjon med gulfarging av hud og øyne (gulsott), tilstoppet galleavløp (kolestase), leverbetennelse (hepatitt) eller leversvikt. Ta øyeblikkelig kontakt med lege hvis du opplever noen av disse symptomene.
 • Kvalme, diaré, følelse av oppblåsthet og magesmerter.
 • Reduksjon i natriumnivået i blodet (vist ved blodprøver). .
Ikke kjent (kan ikke anslås utifra tilgjengelige data)
 • Overfølsomhetsreaksjoner (allergier) i huden som kløe, utslett, elveblest og overfølsomhet for sollys. Enkelte milde allergiske reaksjoner kan utvikles til alvorlige reaksjoner med svelge- og pustebesvær, oppsvulming av lepper, hals eller tunge. Kontakt derfor legen din øyeblikkelig hvis du opplever noe av dette. .
 • Allergiske reaksjoner med sulfonylureapreparater, sulfonamidpreparater eller relaterte legemidler kan forekomme. .
 • Synsforstyrrelser kan forekomme ved behandlingsstart med Glimepirid Hexal. Dette skyldes forbigående endringer i blodsukkeret. .
 • Økte leverenzymer. .
 • Alvorlig uvanlig blødning eller blåmerke under huden.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Glimepirid Hexal
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken etter «Utl. dat.» eller «EXP». Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares ved høyst 30ºC.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Glimepirid Hexal
Virkestoff er glimepirid. Hver tablett inneholder 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg eller 6 mg glimepirid.
Andre innholdsstoffer er:
laktosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose, natriumstivelsesglykolat (type A), povidon K25, magnesiumstearat. 1 mg: rødt jernoksid (E 172). 2 mg og 3 mg: gult jernoksid (E 172). 2 mg og 4 mg: indigotin (E 132).
Hvordan Glimepirid Hexal ser ut og innholdet i pakningen
1 mg tablett: Lyserød, flat, nesten avlang tablett med delestrek og merket G|1 på den ene siden.
2 mg tablett: Lysegrønn, flat, nesten avlang tablett med delestrek og merket G|2 på den ene siden.
3 mg tablett: Lysegul, flat, nesten avlang tablett med delestrek og merket G|3 på den ene siden.
4 mg tablett: Lyseblå, flat, nesten avlang tablett med delestrek og merket G|4 på den ene siden.
6 mg tablett: Hvit eller nesten hvit, flat, nesten avlang tablett med delestrek og merket G|6 på den ene siden.
Pakningsstørrelser
Al/PVC blisterpakninger: 20, 30, 90, 100 og 120 tabletter
Polyetylenbeholdere og lokk (barnesikret): 20, 30, 90, 100 og 120 tabletter
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker:
HEXAL A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Danmark.
Tilvirker
Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, D-39179 Barleben, Tyskland*
eller
Lek Pharmaceuticals d.d., Verovskova 57, 1526 Ljubljana, Slovenia*
eller
*LEK S.A., ul. Domaniewska 50 C, 02-672 Warszawa, Polen*
*Kun den aktuelle fremstiller blir printet i PIL
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 28.10.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

ace-hemmer: (ACE: Angiotensin Converting Enzyme) Legemiddel som brukes til å senke blodtrykket. ACE-hemmere reduserer nivået av angiotensin. Angiotensin er et hormon som trekker sammen kroppens blodårer, og øker dermed motstanden i blodomløpet. Når angiotensinkonsentrasjonen reduseres, øker blodårenes diameter og blodtrykket reduseres.

adrenalin: Adrenalin er et såkalt stresshormon som utskilles til blodet ved hardt fysisk arbeid, emosjonelt stress, sinne, og lavt blodsukker. Adrenalin dannes i binyremargen når det sympatiske nervesystemet aktiveres. Adrenalin gjør at hjertets slagfrekvens og kontraksjonskraft øker, blodstrømmen til skjelettmuskulatur og hjerte øker, pusten blir mer intens og bronkiene utvider seg, samtidig som sukker- og fettsyrenivåene i blodet øker. Det betyr også at kroppen gjør seg klar til raskt å flykte. Adrenalin brukes som legemiddel ved hjertestans, alvorlig astma og alvorlige allergiske reaksjoner.

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angina pectoris (angina, hjertekrampe, ap): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

antagonist: Substans som hemmer virkningen av en annen substans ved konkurrerende binding til reseptorer. Reseptorer finnes bl.a. i celleveggene hvor de formidler et bestemt signal når en bestemt substans binder seg til reseptoren. Dette signalet kan da hemmes ved bruk av en antagonist som bindes til samme reseptor.

antiarytmika (antiarytmikum): Legemiddel som regulerer hjerterytmen og motvirker rytmeforstyrrelser i hjertet.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

diabetes mellitus (sukkersyke): Finnes i to varianter: Type 1, kalt barne- og ungdomsdiabetes, og type 2 som også kalles aldersdiabetes. Type 1 diabetes krever daglige insulinsprøyter.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

engstelse (angst): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

enzym: Protein som katalyserer (øker hastigheten på) biokjemiske reaskjoner i en celle.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

forkjølelse: Virusinfeksjon i nese og svelg. Vanlige symptomer er hoste, snue, nysing, sår hals, hodepine og ev. lett feber.

glukagon: Hormon som produseres i bukspyttkjertelen og øker sukkernivået i blodet ved å sette i gang prosesser som bryter ned stoffet glykogen til glukose. Det har motsatt effekt av insulin. Glukagon fører også til at syredannelsen i magen hemmes.

glukokortikoider: Glukokortikoider er binyrebarkhormoner som er viktige for normal kroppsfunksjon. Syntetiske glukokortikoider har betennelsesdempende og immundempende egenskaper, og brukes f.eks. ved leddgikt, astma og ulike autoimmune sykdommer.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

hemolytisk anemi: Blodsykdom forårsaket av at røde blodlegemer brytes ned raskere enn normalt. Det mest åpenbare symptomet er tretthet, men kan også gi blekhet.

hyperglykemi (høyt blodsukker): Når blodsukkeret er unormalt høyt. Oftest er årsaken diabetes, siden det dannes for lite av hormonet insulin. Mangel på insulin fører til cellene ikke kan ta opp glukose fra blodet.

hypoglykemi (lavt blodsukker, føling, insulinføling): Lavt blodsukker. Kan for eksempel skje når en diabetiker har injisert for mye insulin.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

høyt kolesterol: Kolesterol er et fettstoff som er nødvendig for kroppen. Det trengs for at kroppen skal kunne produsere hormoner og vitamin A, samt å bygge opp cellevegger og danne gallesyrer. For mye kolesterol i blodet generelt eller for mye av det “dårlige kolesterolet” (LDL) eller begge deler kan øke risikoen for hjerteinfarkt og hjerneslag.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

intravenøs (i.v., intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

ketoacidose: Ketoacidose betyr at blodets surhetsgrad øker (pH i blodet synker), som følge av at antall ketonlegemer (stoffer/metabolitter som dannes ved fettforbrenningen) øker kraftig på kort tid. En sterk forsuring av blodet kan være livstruende.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

mao-hemmere (maoh): (MAOH: monoaminoksidasehemmer) MAO A-hemmere brukes til å behandle depresjon ved å øke nivået av monoaminer i hjernen. MAO B-hemmere brukes i kombinasjon med L-dopa til å behandle Parkinsons sykdom.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.

urinveisinfeksjon (uvi): En betennelsestilstand i urinblæren. Som regel er det bakterier fra tarmen som gir urinveisinfeksjon.