Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Glibenclamid ratiopharm 1,75 mg og 3,5 mg tabletter

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Glibenclamid ratiopharm er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Glibenclamid ratiopharm
 3. Hvordan du bruker Glibenclamid ratiopharm
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Glibenclamid ratiopharm
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Glibenclamid ratiopharm er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Glibenclamid er et diabetesmiddel av sulfonamidtype.
Glibenclamid ratiopharm bidrar til å senke blodsukkeret dels ved å øke kroppens egen insulinproduksjon fra bukspyttkjertelen, og dels ved å gjøre kroppens insulin mer virksomt. Gitt sammen med mat øker Glibenclamid ratiopharm insulinmengden i blodet.
Glibenclamid ratiopharm brukes ved ikke insulinavhengig sukkersyke (type II) der en kombinasjon av kostholdskontroll, vektreduksjon og mosjon ikke er tilstrekkelig for å normalisere blodsukkeret.
 
2. Hva du må vite før du bruker Glibenclamid ratiopharm
Bruk ikke Glibenclamid ratiopharm:
 • dersom du er allergisk overfor virkestoffet eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • hvis du har insulinkrevende diabetes (type I).
 • hvis du lider av akutte tilstander som kompliserer sukkersyken,
 • f.eks. ketoacidose (opphopning av syre i blodet) infeksjon eller koldbrann,
 • dersom du har en alvorlig leversykdom
 • dersom du har en alvorlig nyresykdom
 • er gravid eller ammer
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Glibenclamid ratiopharm:
 • dersom du har nedsatt lever- eller nyrefunksjon
 • dersom du har uregelmessige måltider eller redusert næringsinntak eller ved konsum av alkohol, da dette kan gi en altfor kraftig senking av blodsukkeret, og gi føling. Dette uttrykker seg i form av sterk sultfølelse, svetting, matthet og hodepine. Føling forsvinner som regel raskt etter tilførsel av sukker.
 • hvis du ofte er sulten og har en tendens til å gå opp i vekt, da dette kan være et tegn på at dosen av Glibenclamid ratiopharm er for høy. Kontakte legen din i slike tilfeller.
 • dersom du har vesentlige forandringer i livsførsel, spesielt med hensyn til kosthold og mosjon samt alvorlige sykdommer. Vanlig kontroll av urin og blodsukker må gjennomføres i henhold til legens anvisninger.
Pasienter fra 65 år og eldre er særlig følsomme for den blodsukkersenkende effekten av glibenklamid og har derfor økt risiko for hypoglykemi. Hos eldre kan det være vanskelig å gjenkjenne lavt blodsukker. Startdosen og vedlikeholdsdosen av glibenklamid må derfor tilpasses nøye av legen din for å unngå hypoglykemiske reaksjoner.
Andre legemidler og Glibenclamid ratiopharm
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Forandringer i blodsukkernivået kan skje ved samtidig inntak eller ved avslutning av behandling med andre medisiner. Dette gjelder f.eks. blodtrykkssenkende midler, blodfortynnende midler (warfarin), hormoner eller midler som brukes ved infeksjoner.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Det er sannsynlig at fosteret kan påvirkes. Hvis du er gravid, kontakt lege med en gang.
Det er ukjent om Glibenclamid ratiopharm går over i morsmelk. Rådfør deg derfor med lege før bruk av Glibenclamid ratiopharm under amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil, må du snakke med lege eller apotek.
Legemidlet antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil og betjene maskiner.
 
3. Hvordan du bruker Glibenclamid ratiopharm
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Den anbefalte startdosen er 1,75 mg daglig til frokost. Ved behov kan dosen økes med en halv tablett med en ukes mellomrom. Ved doser over 7 mg tabletter skal 7 mg tas om morgenen og resten om kvelden ved måltid.
Hvis du mener at virkningen av Glibenclamid ratiopharm er for kraftig eller for svak, bør du rådføre deg med legen eller apoteket om dette.
Glibenclamid ratiopharm inntas rett før eller i forbindelse med et måltid. Tablettene skal svelges hele med minst et halvt glass drikke.
Dersom du tar for mye av Glibenclamid ratiopharm:
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Ved for høy dose kan blodsukkeret bli for lavt. Symptomer på dette er matthet, sultfølelse og svette. Mer alvorlig er kramper som kan følges av bevisstløshet. Skulle slike symptomer oppstå kan de motvirkes ved å drikke sukkervann eller innta matvarer med høyt sukkerinnhold. Ved alvorlige symptomer må lege eller sykehus kontaktes.
Dersom du har glemt å ta Glibenclamid ratiopharm:
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Glibenclamid ratiopharm inneholder laktose
Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler, kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer): Kvalme, oppkast, følelse av oppblåsthet, magesmerter, diaré.
Mindre vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer): Allergiske reaksjoner med kløe og utslett. Lavt blodsukker (hypoglykemi). Symptomer på lavt blodsukker kan være matthet og tåkesyn, svimmelhet og hodepine.
Sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer): Forandringer i blodbildet. Betennelse i blodkar som kan være livstruende. Redusert nivå av natrium i blodet. Leverpåvirkning. Hudutslett, økt ømfintlighet overfor sollys.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Glibenclamid ratiopharm
Oppbevares utilgjengelig for barn Glibenclamid ratiopharm 1,75 mg:
Oppbevares ved høyst 30ºC. Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.
Glibenclamid ratiopharm 3,5 mg:
Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Glibenclamid ratiopharm
 • Virkestoff er glibenklamid, henholdsvis 1,75 mg eller 3,5 mg
 • Andre innholdsstoffer er laktosemonohydrat 102 mg respektive 204 mg, natriumstivelsesglykolat, mikrokrystallinsk cellulose, povidon, sitronsyremonohydrat, vannfri kolloidal silika, magnesiumstearat og polysorbat 80.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirkerInnehaver av markedsføringstillatelsen:
ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Strasse 3, D-89079 Ulm,
Tyskland
Tilvirker:
Merckle GmbH,
Ludwig-Merckle-Strasse 3, D-89143 Blaubeuren, Tyskland
Ytterligere opplysninger:
For ytterligere opplysninger om dette legemidlet bes henvendelser rettet til det lokale salgskontor for innehaveren av markedsføringstillatelsen.
Teva Norway AS Kinoveien 3A 1337 Sandvika
Tlf: 66 77 55 90
info@tevapharm.no
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert: 26.09.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

føling (hypoglykemi, lavt blodsukker, insulinføling): Lavt blodsukker. Kan for eksempel skje når en diabetiker har injisert for mye insulin.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

ketoacidose: Ketoacidose betyr at blodets surhetsgrad øker (pH i blodet synker), som følge av at antall ketonlegemer (stoffer/metabolitter som dannes ved fettforbrenningen) øker kraftig på kort tid. En sterk forsuring av blodet kan være livstruende.

koldbrann (gangren): Vevsdød og vevsforråtnelse som vanligvis skyldes manglende blodforsyning.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).