Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Gaviscon tyggetabletter

alginsyre 350 mg, natriumhydrogenkarbonat 120 mg, aluminiumhydroksid 100 mg

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Gaviscon er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Gaviscon
 3. Hvordan du bruker Gaviscon
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Gaviscon
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Gaviscon er og hva det brukes mot
Gaviscon danner sammen med magens saltsyre et lokalt beskyttende lag som legger seg over mageinnholdet. Dette hindrer at surt mageinnhold kommer opp i spiserøret.
Gaviscon brukes ved sure oppstøt, halsbrann, betennelse i spiserøret (refluksøsofagitt) og mellomgulvsbrokk (hiatus insuffisiens).
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
 
2. Hva du må vite før du bruker Gaviscon
Bruk ikke Gaviscon
 • dersom du er allergisk overfor alginsyre, natriumhydrogenkarbonat, aluminiumhydroksid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Gaviscon:
 • hvis du har alvorlig nedsatt nyrefunksjon, spesielt dersom du behandles med dialyse
 • hvis du har alvorlige plager eller ved langvarig behandling uten bedring.
Ved tygging av tablettene oppstår en svak skumming som kan være ubehagelig for pasienter med tannproteser. Disse personene anbefales istedet å bruke mikstur.
Andre legemidler og Gaviscon
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Gaviscon påvirker effekten av visse andre legemidler. Rådfør deg med lege før samtidig bruk av andre legemidler. Dette gjelder legemidler til behandling av infeksjoner, betennelse og revmatiske sykdommer, legemidler mot forhøyet kalsiumnivå i blodet samt enkelte legemidler som inneholder hormoner.
Gaviscon reduserer effekten av preparater som inneholder jern, og legemidlene bør derfor ikke tas samtidig.
Gaviscon og andre legemidler bør tas med minst to timers mellomrom.
Inntak av Gaviscon sammen med mat og drikke
Gaviscon skal ikke tas samtidig med fruktjuice.
Graviditet og amming
Ingen uheldige effekter på fosteret er vist. Gaviscon går ikke over i morsmelk.
 
3. Hvordan du bruker Gaviscon
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege, apotek eller sykepleier har fortalt deg. Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen hos voksne er: 1-3 tyggetabletter tas ca. 1/2 time etter måltid, umiddelbart før sengetid og ved behov. Tygg tablettene godt før du svelger dem, Gaviscon vil ikke virke dersom du svelger tablettene hele.
Følg legens forskrivning ved en annen dosering.
Tyggetablettene kan om ønskelig deles før de tygges.
For tannhelsens skyld anbefales det å skylle munnen godt, evnt pusse tennene, etterpå.
Hvis du mener at virkningen av Gaviscon er for kraftig eller for svak, bør du rådføre deg med apoteket eller kontakte lege om dette.
Bruk av Gaviscon hos barn
Til barn kun etter avtale med lege.
Dersom du tar for mye av Gaviscon
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel, eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Det er rapportert hudutslett, kløe og ødem (vannansamlinger i kroppen), men det er ikke bekreftet at disse effektene har sammenheng med inntak av dette legemidlet.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Gaviscon
Oppbevares utilgjengelig for barn. Oppbevares ved høyst 25ºC.
Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken etter Utløpsdato. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Gaviscon
 • Virkestoffer er alginsyre 350 mg, natriumhydrogenkarbonat 120 mg, aluminiumhydroksid 100 mg.
 • Andre innholdsstoffer er mannitol, sakkarinnatrium (E 954), povidon, talkum, magnesiumstearat, bringebæraroma, vaniljearoma, sitronaroma.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Nordic Drugs AB, Box 300 35, 200 61 Limhamn, Sverige
TilvirkerQPharma AB, Box 590, 201 25 Malmø, Sverige
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 26.09.2016

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

dialyse: Rensing av blod for avfallsstoffer og overflødig væske. Rensingen gjøres ved hjelp av en spesiell maskin, vanligvis på sykehus. Det fins to typer dialyse, hemodialyse; rensing av blod og peritoneal dialyse; rensing av blodet via bukhulen.

halsbrann (pyrose): En brennende følelse i brystet eller i halsen forårsaket av syre fra magesekken som kommer opp til spiserøret. Årsaken er som regel relatert til en redusert aktivitet av magesekkens lukkemuskel, spiserørsbrokk eller økt abdominalt trykk. Syrenøytraliserende legemidler, H2-reseptorantagonister og protonpumpehemmere er type legemidler som kan brukes mot halsbrann.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.