Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Gaviscon mikstur, suspensjon

natriumalginat 50 mg/ml, natriumhydrogenkarbonat 17 mg/ml, aluminiumhydroksid 100 mg/ml, kalsiumkarbonat 15 mg/ml

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Detta legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke ge det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Gaviscon er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Gaviscon
 3. Hvordan du bruker Gaviscon
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Gaviscon
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Gaviscon er og hva det brukes mot
Gaviscon danner sammen med magens saltsyre et lokalt beskyttende lag som legger seg over mageinnholdet. Dette hindrer at surt mageinnhold kommer opp i spiserøret.
Gaviscon brukes ved sure oppstøt, halsbrann, betennelse i spiserøret (refluksøsofagitt) og mellomgulvsbrokk (hiatus insuffisiens).
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering en angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
 
2. Hva du må vite før du bruker Gaviscon
Bruk ikke Gaviscon
 • dersom du er allergisk overfor natriumalginat, natriumhydrogenkarbonat, aluminiumhydroksid, kalsiumkarbonat eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Gaviscon
 • dersom du har alvorlig nedsatt nyrefunksjon, spesielt dersom du behandles med dialyse, bør du ta kontakt med legen din før bruk av dette legemidlet.
 • ved alvorlige plager eller ved langvarig behandling uten bedring skal lege kontaktes for nærmere utredning.
Andre legemidler og Gaviscon
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Gaviscon påvirker effekten av visse andre legemidler. Rådfør deg med lege før samtidig bruk av andre legemidler. Dette gjelder legemidler til behandling av infeksjoner, betennelse og revmatiske sykdommer, legemidler mot forhøyet kalsiumnivå i blodet samt enkelte legemidler som inneholder hormoner.
Gaviscon reduserer effekten av preparater som inneholder jern, derfor bør ikke Gaviscon og jern tas samtidig.
Gaviscon og andre legemidler bør tas med minst to timers mellomrom.
Inntak av Gaviscon sammen med mat og drikke
Gaviscon skal ikke tas samtidig med fruktjuice.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du ta noen form for medisin. Ingen uheldige effekter på fosteret er vist. Gaviscon går ikke over i morsmelk.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Gaviscon inneholder metylparahydroksybenzoat (E 218) og propylparahydroksybenzoat (E 216)
som kan forårsake allergiske reaksjoner (muligens først etter en stund).
Anbefalt maksimal daglig dose av dette legemidlet inneholder 400 mg – 800 mg natrium (finnes i bordsalt). Dette tilsvarer 20% - 40 % av den anbefalte maksimale daglige dosen av natrium gjennom dietten for en voksen person.
Snakk med apotek eller lege hvis du trenger Gaviscon daglig over en lengre periode, spesielt om du går på en saltfattig (natriumfattig) diett.
 
3. Hvordan du bruker Gaviscon
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen hos voksne er: 10-20 ml mikstur tas ca. 1/2 time etter måltid, umiddelbart før sengetid og ved behov. Dosen kan skylles ned med en liten mengde vann. Rist miksturen før bruk. Ikke drikk direkte fra flasken.
Følg legens forskrivning ved en annen dosering.
Hvis du mener at virkningen av Gaviscon er for kraftig eller for svak, bør du rådføre deg med apoteket eller kontakte lege om dette.
Bruk av Gaviscon hos barn
Til barn kun etter avtale med lege.
Dersom du tar for mye av Gaviscon
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjon (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel, eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Gaviscon
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Det er rapportert om hudutslett, kløe og vannansamlinger i kroppen (ødem), men det er ikke bekreftet at disse effektene har sammenheng med inntak av dette legemidlet.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Gaviscon
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på flasken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Gaviscon
 • Virkestoffer er natriumalginat 50 mg/ml, natriumhydrogenkarbonat 17 mg/ml aluminiumhydroksid 100 mg/ml, kalsiumkarbonat 15 mg/ml.
 • Andre innholdsstoffer er metylparahydroksybenzoat (E 218), propylparahydroksybenzoat (E 216), xantangummi, kolloidal vannfri silika, sakkarinnatrium (E 954), renset vann, bringebæraroma, vaniljearoma, sitronaroma.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Nordic Drugs AB, Box 300 35, 200 61 Limhamn, Sverige
Tilvirker
Apotek Produktion & Laboratorier AB, Importgatan 20, 422 46 Hisings Backa
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 01.08.2018

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

dialyse: Rensing av blod for avfallsstoffer og overflødig væske. Rensingen gjøres ved hjelp av en spesiell maskin, vanligvis på sykehus. Det fins to typer dialyse, hemodialyse; rensing av blod og peritoneal dialyse; rensing av blodet via bukhulen.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

halsbrann (pyrose): En brennende følelse i brystet eller i halsen forårsaket av syre fra magesekken som kommer opp til spiserøret. Årsaken er som regel relatert til en redusert aktivitet av magesekkens lukkemuskel, spiserørsbrokk eller økt abdominalt trykk. Syrenøytraliserende legemidler, H2-reseptorantagonister og protonpumpehemmere er type legemidler som kan brukes mot halsbrann.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.