Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

GANFORT 0,3 mg/ml + 5 mg/ml øyedråper, oppløsning

Bimatoprost/timolol

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege, apotek eller sykepleier hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva GANFORT er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker GANFORT
 3. Hvordan du bruker GANFORT
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer GANFORT
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva GANFORT er og hva det brukes mot
GANFORT inneholder to forskjellige virkestoffer (bimatoprost og timolol) som begge reduserer trykk i øyet. Bimatoprost tilhører en gruppe legemidler som kalles prostamider, en prostaglandinanalog.
Timolol tilhører en gruppe legemidler som kalles betablokkere.
Øyet inneholder en klar, vannaktig væske som gir næring til øyets innside. Det pågår en kontinuerlig drenering av væske fra øyet, samtidig som det produseres ny væske for å erstatte denne. Dersom væsken ikke dreneres raskt nok, øker trykket i øyet og kan føre til synsskader (en sykdom som kalles grønn stær). GANFORT virker ved å redusere produksjonen av væske og øke den mengde væske som dreneres. Dette reduserer trykket i øyet.
GANFORT øyedråper brukes til å behandle høyt trykk i øyet hos voksne, inkludert eldre. Dette høye trykket kan føre til grønn stær. Din lege vil foreskrive GANFORT hvis andre øyedråper som inneholder betablokkere eller prostaglandinanaloger, ikke har hatt tilstrekkelig virkning alene.
 
2. Hva du må vite før du bruker GANFORT
Bruk ikke GANFORT øyedråper, oppløsning
 • dersom du er allergisk overfor bimatoprost, timolol, betablokkere eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • dersom du har eller har hatt luftveissykdommer som astma, eller alvorlig kronisk obstruktiv lungesykdom (alvorlig lungesykdom som kan forårsake hvesing, pustevansker og/eller langvarig hoste)
 • dersom du har hjerteproblemer som lav puls, hjerteblokk eller hjertesvikt
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege før du bruker dette legemidlet dersom du har eller har hatt
 • koronarsykdom (symptomer kan omfatte brystsmerter eller trykk for brystet, andpustenhet eller kvelningsfornemmelser), hjertesvikt, lavt blodtrykk
 • forstyrrelser i hjerterytmen, som for eksempel langsomme hjerteslag
 • pusteproblemer, astma eller kronisk obstruktiv lungesykdom
 • dårlig blodsirkulasjon (som for eksempel Raynauds sykdom eller Raynauds syndrom)
 • overaktiv skjoldbruskkjertel da timolol kan maskere tegn og symptomer på sykdommer i skjoldbruskkjertelen
 • diabetes, da timolol kan maskere tegn og symptomer på lavt blodsukker
 • alvorlige allergiske reaksjoner
 • lever- eller nyreproblemer
 • problemer med øyeoverflaten
 • avløsning av ett av lagene i øyeeplet etter kirurgi for å redusere trykket i øynene
 • kjente risikofaktorer for makulaødem (hevelse i netthinnen i øyet som medfører synsforverring), for eksempel operasjon for grå stær (katarakt)
Gi beskjed til legen før bedøvelse i forbindelse med kirurgisk inngrep om at du bruker GANFORT, da timolol kan forandre virkningen av enkelte legemidler som brukes ved bedøvelse.
GANFORT kan gi vekst og mørkfarging av øyevippene. Huden rundt øyelokkene kan også mørkne. Regnbuehinnen kan mørkne over tid. Disse endringene kan bli permanente. Endringene kan bli mer synlige hvis bare ett øye behandles. GANFORT kan forårsake hårvekst når det kommer i kontakt med hudoverflaten.
Barn og ungdom
Barn og tenåringer under 18 år skal ikke bruke GANFORT.
Andre legemidler og GANFORT
GANFORT kan påvirke eller bli påvirket av andre legemidler du bruker, inkludert øyedråper til behandling av glaukom. Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Informer legen din hvis du bruker eller har tenkt å bruke blodtrykkssenkende legemidler, hjertemedisin, diabeteslegemidler, quinidin (brukes til behandling av hjertelidelser og enkelte former for malaria) eller medisiner, kjent som fluoxetin og paroxetin, til behandling av depresjon.
Graviditet og amming
Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Ikke bruk GANFORT hvis du er gravid, med mindre legen anbefaler det.
Ikke bruk GANFORT hvis du ammer. Timolol kan gå over i morsmelken. Snakk med lege før du tar noen form for medisin når du ammer.
Kjøring og bruk av maskiner
GANFORT kan gi forbigående uklart syn hos enkelte pasienter. Du må ikke kjøre bil eller bruke maskiner før du ser klart igjen.
GANFORT inneholder benzalkoniumklorid
GANFORT inneholder et konserveringsmiddel kalt benzalkoniumklorid.
Dette legemidlet inneholder 0,15 mg benzalkoniumklorid i hver 3 ml oppløsning. Dette tilsvarer 0,05 mg/ml.
Benzalkoniumklorid kan absorberes av myke kontaktlinser og kan føre til at fargen på kontaktlinsene endres. Du bør derfor fjerne kontaktlinsene før du bruker dette legemidlet og vente i 15 minutter før linsene settes inn igjen.
Benzalkoniumklorid kan forårsake øyeirritasjon, spesielt hvis du har tørre øyne eller har sykdommer på hornhinnen (det gjennomsiktige laget ytterst på øyet). Snakk med legen din dersom du har ubehag, stikkende, svinende følelse eller smerter i øyet etter at du har tatt legemidlet.
 
3. Hvordan du bruker GANFORT
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen er én dråpe én gang daglig, enten om morgenen eller om kvelden, i hvert øye som skal behandles. Ta dosen på samme tid hver dag.
Bruksanvisning:
Du må ikke bruke flasken hvis forseglingen på flaskehalsen er brutt når du tar den i bruk første gang.
Mangler tekstalternativ for bilde
 1. Vask hendene. Len hodet bakover og se opp i taket.
 2. Dra huden under øyet forsiktig nedover til det dannes en liten lomme.
 3. Snu flasken opp-ned og klem ut én dråpe i hvert øye som skal behandles.
 4. Slipp taket i øyelokkshuden, og lukk øyet.
 5. Mens øyelokket er lukket, holder du fingeren mot hjørnet på det lukkede øyet (der hvor øyet og nesen møtes) og holder den der i 2 minutter. Dette bidrar til å hindre at GANFORT går ut i resten av kroppen.
Dersom du bommer på øyet, prøver du bare en gang til.
For å unngå infeksjon må du passe på at flaskespissen ikke kommer i berøring med øyet eller andre ting. Sett på hetten og lukk flasken med én gang etter bruk.
Hvis du bruker GANFORT samtidig med et annet øyelegemiddel, må du la det gå minst 5 minutter fra du tar GANFORT til du tar det andre legemiddelet. Bruk eventuell øyesalve eller øyegel til slutt.
Dersom du tar for mye av GANFORT
Dersom du tar for mye GANFORT, er det liten eller ingen fare for skade. Ta bare neste dose til fastsatt tid. Er du i tvil, bør du forhøre deg med legen eller apoteket.
Dersom du har glemt å ta GANFORT
Dersom du har glemt å ta GANFORT, skal du ta én dråpe straks du husker det. Deretter fortsetter du bare å ta GANFORT som vanlig. Du skal ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med GANFORT
GANFORT skal brukes hver dag for å virke riktig.
Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Du kan vanligvis fortsette med øyedråpene såfremt ikke bivirkningene er alvorlige. Ta kontakt med lege eller apotek hvis du er usikker. Ikke slutt med GANFORT uten å snakke med legen først.
Sannsynligheten for å få en bivirkning er beskrevet ved følgende kategorier: Følgende bivirkninger kan ses med GANFORT (flerdose og/eller endose):
Svært vanlige bivirkninger
Disse kan ramme flere enn 1 av 10 brukere
Øyet
rødhet
Vanlige bivirkninger
Disse kan ramme 1 til 9 av 100 brukere
Øyet
svie, kløe, stikking, irritasjon i bindehinnen (det gjennomsiktige laget i øyet), lysfølsomhet, øyesmerter, klebrige øyne, tørre øyne, fornemmelse av at du har noe i øyet, små sprekker i hornhinnen med eller uten betennelse, vansker med å se klart, røde øyelokk som klør, hårvekst rundt øyet, mørkfarging av øyelokkene, mørkere hudfarge rundt øynene, lengre øyevipper, øyeirritasjon, rennende øyne, hovne øyelokk, svekket syn
Andre deler av kroppen
rennende nese, hodepine
Mindre vanlige bivirkninger
Disse kan ramme 1 til 9 av 1000 brukere
Øyet
unormal fornemmelse i øyet, irisbetennelse, hevelse i øyets bindehinne (øyets gjennomsiktige lag), ømme øyelokk, trette øyne, inngrodde øyevipper, mørkere irisfarge, øynene virker innsunket, øyelokket fjerner seg fra øyets overflate, mørkere øyevipper
Andre deler av kroppen
kortpustethet
Bivirkninger hvor frekvensen ikke er kjent
Øyet
cystoid makulaødem (hevelse i netthinnen i øyet som medfører synsforverring), hevelse i øyet, tåkesyn, ubehag i øyet.
Andre deler av kroppen
pustevansker/hvesing, symptomer på allergisk reaksjon (hevelse, rødhet i øyet og utslett i huden), endringer i smakssans, svimmelhet, lavere puls, høyt blodtrykk, søvnproblemer, mareritt, astma, håravfall, endret hudfarge rundt øyet, tretthet
Ytterligere bivirkninger er observert hos pasienter som bruker øyedråper som inneholder timolol eller bimatoprost og kan dermed muligens også ses ved bruk av GANFORT. På samme måte som med andre legemidler som påføres til øyet, tas timolol opp i blodet. Dette kan gi tilsvarende bivirkninger som ses ved ”intravenøse” betablokkere og/eller betablokkere som tas via munnen. Faren for bivirkninger etter bruk av øyedråper er lavere enn når legemidler for eksempel tas gjennom munnen eller injiseres. De oppførte bivirkningene omfatter reaksjoner som er sett med bimatoprost og timolol når disse er brukt til behandling av øyelidelser:
 • Alvorlige allergiske reaksjoner med hevelser og pustevansker som kan være livstruende;
 • Lavt blodsukker.
 • Depresjon, hukommelsestap, hallusinasjon.
 • Besvimelse, slag, nedsatt blodtilførsel til hjernen, forverring av myasthenia gravis (økt muskelsvakhet), prikkende fornemmelse.
 • Redusert fornemmelse av øyets overflate, dobbeltsyn, hengende øyelokk, separasjon av ett av lagene i øyeeplet etter kirurgi for å redusere trykket i øyet, betennelse i øyets overflate, blødning i bakre del av øyet (netthinneblødning), betennelse i øyet, økt blunking
 • Hjertesvikt, uregelmessig puls eller stans av hjerteslag, sakte eller raske hjerteslag, væskeansamlinger (hovedsakelig vann) i kroppen, brystsmerter.
 • Lavt blodtrykk, hovne eller kalde hender, føtter og ekstremiteter forårsaket av sammentrekning av blodkarene.
 • Hoste, forverret astma, forverring av lungesykdommen KOLS
 • Diaré, magesmerter, følelse av å være syk, fordøyelsesbesvær, munntørrhet.
 • Røde områder med avskalling i huden, hudutslett.
 • Muskelsmerter.
 • Redusert sexlyst, seksuell dysfunksjon.
 • Svakhet
 • Økning i blodprøveresultater som viser hvordan leveren fungerer
Andre bivirkninger rapportert med fosfatholdige øyedråper
Dette legemidlet inneholder 2,85 mg fosfater i hver 3 ml oppløsning. Dette tilsvarer 0,95 mg/ml. Fosfater kan føre til alvorlig skade på det gjennomsiktige laget ytterst på øyet (hornhinnen). I svært sjeldne tilfeller kan det også føre til flekker i synsfeltet fordi kalsium avleires under behandlingen.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer GANFORT
GANFORT oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på flasken og esken etter EXP: eller Utløpsdato. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Når flasken er åpnet kan oppløsningen bli forurenset, noe som kan forårsake øyebetennelse. Du må derfor kaste flasken 4 uker etter at den først ble åpnet, selv om det fortsatt er litt oppløsning igjen. Ved å notere datoen da du åpnet flasken i det tomme feltet på esken, blir det lettere for deg å huske når flasken skal kastes.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av GANFORT
 • Virkestoffer er bimatoprost 0,3 mg/ml og timolol 5 mg/ml tilsvarende timololmaleat 6,8 mg/ml.
 • Andre innholdsstoffer er benzalkoniumklorid (konserveringsmiddel), natriumklorid, dinatriumhydrogenfosfat-heptahydrat, sitronsyremonohydrat og renset vann. Små mengder saltsyre eller natriumhydroksid kan tilsettes for å opprettholde en normal surhetsgrad (pH-nivå).
Hvordan GANFORT ser ut og innholdet i pakningen:
GANFORT er en fargeløs til svakt gul og klar øyedråpeoppløsning i en plastflaske. Hver pakning inneholder enten 1 eller 3 plastflasker med skrulokk. Hver flaske er omtrent halvfull og inneholder 3 milliliter oppløsning. Dette er nok til 4 ukers forbruk. Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Allergan Pharmaceuticals Ireland Castlebar Road
Westport Co. Mayo Irland
Ta kontakt med den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen for ytterligere informasjon om dette legemidlet:
Allergan Norden AB
Tlf/Puh/Tel: + 4580884560 (DK); +47 80 01 04
97 (NO); + 358 800 115 003 (FI); +46 (0)8 594
100 00 (SE)
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 13.02.2020
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (the European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu/

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

fordøyelsesbesvær (dyspepsi, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

grå stær (katarakt): Katarakt eller grå stær: Navn på en øyesykdom. Grå stær er en vanlig sykdom hos eldre. Ved grå stær blir øyelinsen grumset slik at lyset ikke når fram til netthinnen og man får langsomt en forverret synsskarphet.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

intravenøs (i.v., intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

kronisk obstruktiv lungesykdom (kols): Kronisk obstruktiv lungesykdom/kols er en samlebetegnelse for sykdommer der utpustingen er vedvarende forverret fordi luftpassasjen i bronkiene er hemmet, blant annet på grunn av kronisk betennelse i slimhinnene og redusert elastisitet. Symptomer kan være hoste, økt slimproduksjon og tungpustethet.

makulaødem (maculaødem): Hevelse i makula.

malaria: Malaria er en akutt infeksjonssykdom, som skyldes en blodparasitt som overføres ved myggbitt.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

myasthenia gravis: Alvorlig autoimmun sykdom som gir økt trettbarhet og svakhet i muskulaturen.

raynauds sykdom: Kramper i perifere blodkar, spesielt i fingrene. Fører til at fingrene blir hvite og kalde. Årsaken er ukjent og det er hovedsakelig kvinner som rammes