PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN

Galieve mikstur, suspensjon, med peppermyntesmak

natriumalginat

natriumhydrogenkarbonat

kalsiumkarbonat

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Dette legemidlet er reseptfritt. Likevel må Galieve brukes riktig for å oppnå best mulig resultat.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Du må kontakte lege dersom symptomene dine forverres eller ikke bedres innen 7 dager.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. HVA GALIEVE ER, OG HVA DET BRUKES MOT
 2. HVA DU MÅ TA HENSYN TIL FØR DU BRUKER GALIEVE
 3. HVORDAN DU BRUKER GALIEVE
 4. MULIGE BIVIRKNINGER
 5. HVORDAN DU OPPBEVARER GALIEVE MIKSTUR
 6. YTTERLIGERE INFORMASJON
 
1. HVA GALIEVE ER, OG HVA DET BRUKES MOT
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Galieve tilhører en gruppe legemidler som kalles ”antirefluksmidler”, som raskt danner et beskyttende lag (innen 3 minutter) på toppen av mageinnholdet i opptil 4 timer for å hindre at magesyren beveger seg fra magen til spiserøret og forårsaker smerte og ubehag.
Galieve brukes til behandling av symptomer på reflukssykdom, slik som sure oppstøt, halsbrann og fordøyelsesbesvær (forbundet med refluks), f.eks. etter måltider eller under graviditet, eller hos pasienter med symptomer forbundet med såkalt refluksøsofagitt.
 
2. HVA DU MÅ TA HENSYN TIL FØR DU BRUKER GALIEVE
Bruk ikke Galieve
 • hvis du er allergisk (overfølsom) overfor virkestoffene eller et av de andre innholdsstoffene i Galieve (se avsnitt 6. Ytterligere informasjon), da pustevansker og hudutslett har oppstått i svært sjeldne tilfeller.
Vis forsiktighet ved bruk av Galieve
Legemidlet inneholder små mengder natrium (6,2 mmol per 10 ml) og kalsium (1,6 mmol per 10 ml).
 • Hvis du følger en diett med restriksjoner for noen av disse saltene bør du rådføre deg med lege før du bruker dette legemidlet.
 • Du bør også rådføre deg med legen om saltinnholdet i legemidlet hvis du har eller tidligere har hatt alvorlig nyre- eller hjertesykdom, ettersom visse salter kan påvirke slike sykdommer.
Kontakt lege dersom du fortsatt har symptomer etter 7 dager.
Bruk av andre legemidler sammen med Galieve
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Det skal være en pause på to timer mellom inntak av Galieve og andre legemidler som svelges fordi det kan påvirke virkningen av enkelte andre legemidler.
Graviditet og amming
Du kan bruke dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Viktige opplysninger om noen av innholdsstoffene i Galieve
Dette legemidlet inneholder metylparahydroksybenzoat (E 218) og propylparahydroksybenzoat (E
216) som kan forårsake allergiske reaksjoner (muligens først etter en stund).
 
3. HVORDAN DU BRUKER GALIEVE
Til oral bruk. Ristes godt før bruk.
Voksne, inkludert eldre og barn fra og med 12 år: 10 – 20 ml etter måltider og ved sengetid (inntil 4 ganger daglig).
Barn under 12 år: Dette legemidlet skal kun brukes hvis det er forskrevet av lege.
Dersom du tar for mye av Galieve
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du tar for mye av dette legemidlet vil det sannsynligvis ikke være skadelig. Du kan imidlertid føle deg oppblåst. Du bør rådføre deg med lege hvis det ikke går over.
Dersom du har glemt å ta Galieve
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose, fortsett bare å ta miksturen som vanlig.
 
4. MULIGE BIVIRKNINGER
Som alle legemidler kan Galieve forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Hvis du merker slike bivirkninger skal du slutte å bruke legemidlet og kontakte lege umiddelbart. Svært sjelden (hos færre enn 1 av 10 000) forekommer allergiske reaksjoner overfor innholdsstoffene. Symptomer på dette kan omfatte hudutslett, kløe, pustevansker, svimmelhet eller hevelser i ansiktet, lepper, tunge eller svelg.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. HVORDAN DU OPPBEVARER GALIEVE MIKSTUR
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke Galieve etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares ved høyst 30ºC. Skal ikke oppbevares i kjøleskap eller fryses.
Kontroller at forseglingen på korken ikke er brutt før du bruker legemidlet første gang.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. YTTERLIGERE INFORMASJON
Sammensetning av Galieve mikstur
 • Virkestoffer i hver 10 ml med mikstur er 500 mg natriumalginat, 267 mg natriumhydrogenkarbonat og 160 mg kalsiumkarbonat.
 • Andre innholdsstoffer er karbomerer, metylparahydroksybenzoat (E 218), propylparahydroksybenzoat (E 216), sakkarinnatrium, natriumhydroksid, peppermyntesmak nr. 4, peppermyntesmak nr. 5 og renset vann. Miksturen inneholder ikke sukker eller gluten.
Hvordan Galieve mikstur ser ut og innholdet i pakningen
Galieve mikstur er en off-white suspensjon med lukt og smak av peppermynte.
Galieve mikstur fås i flasker med 100 ml, 150 ml, 200 ml, 300 ml, 500 ml eller 600 ml.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Reckitt Benckiser Healthcare (Scandinavia) A/S
Vandtårnsvej 83A
2860 Søborg Danmark
Tilvirker
RB NL Brands B.V.
WTC Schiphol Airport, Schiphol Boulevard 207,
1118 BH Schiphol, Nederland
Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent 26.02.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

fordøyelsesbesvær (dyspepsi, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

halsbrann (pyrose): En brennende følelse i brystet eller i halsen forårsaket av syre fra magesekken som kommer opp til spiserøret. Årsaken er som regel relatert til en redusert aktivitet av magesekkens lukkemuskel, spiserørsbrokk eller økt abdominalt trykk. Syrenøytraliserende legemidler, H2-reseptorantagonister og protonpumpehemmere er type legemidler som kan brukes mot halsbrann.