Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Furadantin 5 mg og 50 mg tabletter

nitrofurantoin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege eller apotek hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Furadantin er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Furadantin
 3. Hvordan du bruker Furadantin
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Furadantin
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Furadantin er og hva det brukes mot
Furadantin er et legemiddel som virker bakteriedrepende og hemmer vekst av bakterier lokalt i urinveiene. De fleste bakterietyper som vanligvis gir urinveisinfeksjon blir angrepet.
Furadantin brukes ved både akutte, tilbakevendende og kroniske infeksjoner i urinveiene, særlig ved blærebetennelser.
 
2. Hva du må vite før du bruker Furadantin
Bruk ikke Furadantin:
 • dersom du er allergisk overfor nitrofurantoin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • til behandling av nyfødte og barn yngre enn 1 måned.
 • hvis du ammer spedbarn yngre enn 1 måned.
 • dersom du vet at du har mangel på enzymet glukose-6-fosfatdehydrogenase.
 • dersom du har sterkt redusert eller manglende urinutskillelse
 • dersom du har sterkt nedsatt nyrefunksjon.
Advarsler og forsiktighetsregler:
Snakk med lege før du bruker Furadantin.
Ved sterkt nedsatt nyrefunksjon bør dette legemidlet ikke brukes, og hos eldre bør nyrefunksjonen kontrolleres før eventuell langtidsdosering. Skal brukes med forsiktighet av personer med lav blodprosent, diabetes (sukkersyke), elektrolyttforstyrrelser og B-vitamin mangel.
Ved langtidsbehandling, særlig av eldre pasienter, må legen kontrollere lungestatus regelmessig.
Leverfunksjonen bør også kontrolleres ved langtidsterapi. Snakk med legen din dersom du opplever tretthet (fatigue), at huden eller øynene blir gule, kløe, hudutslett, leddsmerter, ubehag i buken, kvalme, oppkast, tap av appetitt, mørk urin eller blek og gråfarget avføring. Det kan være symptomer på leversykdom.
Andre legemidler og Furadantin
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Bruk av legemidler som inneholder probenicid gir økt effekt av Furadantin.
Graviditet, amming og fertilitet
Graviditet
Rådfør deg med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Amming
Legemidlet går over i morsmelk. Rådfør deg derfor med lege før bruk av Furadantin under amming. Skal ikke brukes ved amming av barn yngre enn en måned.
Kjøring og bruk av maskiner
Furadantin antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Furadantin inneholder laktose
Furadantin inneholder laktose. Dersom legen din har fortalt deg at du har intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
 
3. Hvordan du bruker Furadantin
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Voksne: Normaldose er 50 mg 3-4 ganger daglig i en uke, men økning av dosen inntil det dobbelte kan bli nødvendig. Ved nedsatt nyrefunksjon må dosen reduseres. Kan også gis forebyggende.
Barn (ikke under 1 måneds alder): Legen tilpasser dosen etter barnets vekt. Kan også gis som langtidsbehandling. Tabletten kan deles og oppløses i litt vann eller blandes med maten.
Furadantin skal tas i forbindelse med måltid, bl.a. for å minske risikoen for kvalme.
Dersom du tar for mye av Furadantin
Symptomer på overdose kan være kvalme, brekninger, hodepine, ørhet, prikkende og brennende følelse, skjelving, kramper, diaré, overfølsomhetsreaksjon i lungene, eksem og elveblest.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Kontakt lege umiddelbart dersom du opplever noen av følgende bivirkninger:
Mindre vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer)
 • Overfølsomhetsreaksjoner i lungene som viser seg som tung pust, hoste, høy feber, brystsmerter, hodepine, brekninger, fortetninger og væskedannelse i lungene. Reaksjonene kan sette inn fra noen timer til noen få dager etter at behandlingen er startet, og opphører som regel om behandlingen avsluttes.
 • Sykdom i den delen av nervesystemet som går fra hjernen og ryggmargen til resten av kroppen (perifer neuropati).
 • Leveren din kan påvirkes, både akutt (i løpet av de første 4-6 behandlingsukene) og kronisk, etter langvarig behandling (6 måneder, oftest hos kvinner). Ta kontakt med legen din dersom du opplever tretthet, gulfarging av huden din eller av det hvite i øynene, kløe, hudutslett, leddsmerter, ubehag i magen, kvalme, oppkast, tap av appetitt, mørk urin eller blek og gråfarget avføring. Det kan være symptomer på leversykdom. Begge typer leverpåvirkning har god prognose om behandlingen stanses.
Sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer)
 • Blodsykdom forårsaket av at røde blodceller brytes ned raskere enn normalt (hemolytisk anemi). Det mest åpenbare symptomet er tretthet, men kan også gi blekhet.
 • Sykdommen «lupus» (Systemisk lupus erythematosus), en kronisk autoimmun sykdom som forårsaker betennelse og skade i bindevevet. Symptomer kan være tretthet, slapphet, ledd- og muskelverk, feberfølelse, utslett, pusteavhengige smerter i brystet.
 • Kroniske lungereaksjoner. Slike reaksjoner rammer oftest eldre pasienter ved langtidsbehandling, og inkluderer kronisk betennelse og arrdannelse i lungeblærer/lungevev (lungefibrose). Symptomene kan f.eks. være åndenød og hoste (særlig tørrhoste), brystsmerter eller feber. Legen din vil stanse behandlingen ved denne type reaksjon. Hvis dette rammer deg vil du ha behov for oppfølging av lungespesialist.
Ikke kjent (hyppighet kan ikke anslås utifra tilgjengelige data)
 • Hevelser i ansikt, tunge eller svelg, svelgeproblemer, pustevansker, elveblest, svimmelhet. Dette er symptomer på en alvorlig allergisk reaksjon (anafylaksi) som må behandles umiddelbart, vanligvis på sykehus.
 • Vaskulitt, som er betennelse i veggene til små blodkar. Dette gir hudforandringer.
 • Leverbetennelse forårsaket av at immunsystemet ditt retter seg mot leverceller.
 • Betennelse i nyrevev, dette medfører nedsatt nyrefunksjon.
Andre bivirkninger:
Mindre vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer)
 • Unormal økning av noen typer hvite blodceller (leukocytose, eosinofili)
 • Hodepine, svimmelhet.
 • Kvalme, brekninger og diaré, munntørrhet.
 • Utslett, elveblest, kløe.
 • Muskelsmerter.
 • Feber.
Sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer)
 • Unormalt lavt antall hvite celler i blodet (leukopeni), unormalt lav konsentrasjon av blodplater (trombocytopeni).
 • Godartet trykkøkning i hodet (benign intrakraniell trykkøkning).
 • Ufrivillige, rytmiske øyebevegelser (nystagmus).
 • Betennelse i ørespyttkjertelen (parotitt).
 • Forbigående håravfall.
Ikke kjent (hyppighet kan ikke anslås utifra tilgjengelige data)
 • Buksmerter.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Furadantin
Oppbevares utilgjengelig for barn. Oppbevares ved høyst 25ºC.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen er den siste datoen i den angitte måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Furadantin
 • Virkestoff er nitrofurantoin.
  Hver 5 mg tablett inneholder 5 mg nitrofurantoin. Hver 50 mg tablett inneholder 50 mg nitrofurantoin.
 • Andre innholdsstoffer er: laktosemonohydrat, potetstivelse, vannfri kolloidal silika, metylcellulose, magnesiumstearat.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Meda AS Askerveien 61
Postboks 194
1371 Asker
Tlf: 66 75 33 00
Faks: 66 75 33 33
E-post: info@meda.no
Tilvirker
Sofarimex - Indústria Química e Farmacêutica S.A., Portugal
Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent 10.03.2020
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaksi (anafylaktisk reaksjon): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

autoimmun: Betyr at kroppens immunsystem reagerer på kroppens egne stoffer eller vev. Dette fører til forskjellige sykdommer, avhengig av hva immunforsvaret reagerer på. Eksempler på autoimmune sykdommer er type 1-diabetes og multippel sklerose (MS).

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

enzym: Protein som katalyserer (øker hastigheten på) biokjemiske reaskjoner i en celle.

eosinofili: Økt forekomst av en type hvite blodceller som kalles eosinofiler. Tilstanden oppstår ved allergiske reaksjoner og parasittinfeksjoner.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

hemolytisk anemi: Blodsykdom forårsaket av at røde blodlegemer brytes ned raskere enn normalt. Det mest åpenbare symptomet er tretthet, men kan også gi blekhet.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lungefibrose (pulmonal fibrose): Arrdannelse i lungene.

lupus: Lupus er en kronisk autoimmun bindevevssykdom, som kan ramme stort sett alle vev i kroppen. Sykdommen kan gi mange ulike symptomer, men spesielt karakteristisk er det såkalte sommerfuglutslettet over nese/kinn.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

nystagmus: Gjentatte ufrivillige øyebevegelser som ofte sees ved sykdommer relatert til balanseorganene. Nystagmus er også et vanlig fenomen ved større belastning av syn- og balansesansen, for eksempel ved fiksering av blikket eller når blikket rettes i en bestemt retning.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.

urinveisinfeksjon (uvi): En betennelsestilstand i urinblæren. Som regel er det bakterier fra tarmen som gir urinveisinfeksjon.