Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Furadantin tabletter 5 mg og 50 mg

Nitrofurantoin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Furadantin er, og hva det brukes mot
 2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Furadantin
 3. Hvordan du bruker Furadantin
 4. Mulige bivirkninger
 5. Oppbevaring av Furadantin
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Furadantin er, og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrift som er angitt på apoteketiketten.
Furadantin er et legemiddel som virker bakteriedrepende og hemmer vekst av bakterier lokalt i urinveiene. De fleste bakterietyper som vanligvis gir urinveisinfeksjon blir angrepet.Furadantin brukes ved både akutte, tilbakevendende og kroniske infeksjoner i urinveiene, særlig ved blærebetennelser.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Furadantin
Bruk ikke Furadantin:
 • dersom du er overfølsom (allergisk) overfor nitrofurantoin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • til behandling av nyfødte og barn yngre enn 1 måned.
 • hvis du ammer spedbarn yngre enn 1 måned.
 • dersom du vet at du har mangel på glukose-6-fosfatdehydrogenase.
 • dersom du har sterkt redusert eller manglende urinutskillelse
 • dersom du har sterkt nedsatt nyrefunksjon.
Advarsler og forsiktighetsregler:
Rådfør deg med lege før du bruker Furadantin.
Ved sterkt nedsatt nyrefunksjon bør preparatet ikke brukes, og hos eldre bør nyrefunksjonen kontrolleres før eventuell langtidsdosering. Skal brukes med forsiktighet av personer med lav blodprosent, diabetes (sukkersyke), elektrolyttforstyrrelser og B-vitamin mangel.
Ved langtidsbehandling, særlig av eldre pasienter, må legen kontrollere lungestatus regelmessig.
Leverfunksjonen bør kontrolleres ved langtidsterapi.
Graviditet, amming og fertilitet
Graviditet.
Rådfør deg alltid med lege før bruk av Furadantin under graviditet.
Amming
Går over i morsmelk. Rådfør deg derfor med lege før bruk av Furadantin under amming. Skal ikke brukes ved amming av barn yngre enn en måned.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye.  Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Furadantin antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Andre legemidler og Furadantin
Rådfør deg alltid med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler. Dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Bruk av legemidler som inneholder probenicid gir økt effekt av Furadantin.
Viktig informasjon om ett eller flere av innholdsstoffene
Furadantin inneholder laktose. Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper (laktose) bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Furadantin
Voksne: Normaldose er 50 mg 3-4 ganger daglig i en uke, men økning av dosen inntil det dobbelte kan bli nødvendig. Ved nedsatt nyrefunksjon må dosen reduseres. Kan også gis forebyggende.
Barn (ikke under 1 måneds alder): Legen tilpasser dosen etter barnets vekt. Kan også gis som langtidsbehandling. Tabletten kan deles og oppløses i litt vann eller blandes med maten.
Furadantin skal tas i forbindelse med måltid, bl.a. for å minske risikoen for kvalme.
Forholdsregler ved for høy dose
Symptomer på overdose kan være kvalme, brekninger, hodepine, ørhet, prikkende og brennende følelse, skjelving, kramper, diaré, overfølsomhetsreaksjon i lungene, eksem og elveblest. Kontakt alltid lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel, eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Bivirkninger forekommer hos ca. 1% av pasientene. Overfølsomhetsreaksjoner som går tilbake når behandlingen stanses er de vanligste. Overfølsomhetsreaksjoner i lungene er vanligst, og disse viser seg som tung pust, hoste, høy feber, brystsmerter, hodepine, brekninger, fortetninger og væskedannelse i lungene. Reaksjonene kan sette inn fra noen timer til noen få dager etter at behandlingen er startet, og opphører som regel om behandlingen avsluttes.
Kroniske lungereaksjoner er sjeldnere enn de akutte reaksjonene, og rammer som regel eldre pasienter ved langtidsbehandling. Hos disse pasientene må lungestatus kontrolleres regelmessig under behandling. Behandlingen må stanses ved denne type reaksjon, og lungespesialist må følge opp pasienten.
Leverfunksjonen kan også påvirkes. Akutt leverpåvirkning opptrer innen de første 4-6 behandlingsukene, og kronisk påvirkning etter langvarig terapi (6 mnd) og nesten utelukkende hos kvinner. Bedring inntrer for begge typer leverpåvirkning om behandlingen stanses. Leverfunksjonen bør kontrolleres ved langtidsterapi.
Andre mindre vanlige og sjeldne bivirkninger er anafylaktisk sjokk, kvalme, buksmerter, brekninger, diaré, utslett, elveblest, kløe, forbigående håravfall, leverpåvirkning, muskelsmerter, feber, hodepine, svimmelhet, perifere nervelidelser, munntørrhet og endring i blodcellenivåer.
Kontakt lege eller apotek dersom bivirkningene blir plagsomme eller dersom du får bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Oppbevaring av FuradantinOppbevaring og holdbarhet
Skal ikke oppbevares over 25ºC.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Furadantin er holdbar til den utløpsdato som er angitt på pakningen.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Furadantin
1 tablett inneholder: Nitrofurantoin 5 mg henholdsvis 50 mg, laktosemonohydrat 177,5 mg henholdsvis 132,5 mg, potetstivelse, vannfri kolloidal silika, metylcellulose, magnesiumstearat.
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
Meda AS
Askerveien 61
Postboks 194
1371 Asker
Tlf: 66 75 33 00
Faks: 66 75 33 33
E-post: info@meda.no
Tilvirker:
Recipharm Stockholm AB, Sverige
eller
Sofarimex - Indústria Química e Farmacêutica S.A., Portugal
Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent 22.01.2018

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.

elektrolyttforstyrrelse (elektrolyttavvik, elektrolyttendringer, elektrolyttforandringer): Elektrolytter er mineraler kroppen trenger. Blir det for lite eller for mye av et mineral kan det oppstå elektrolyttforstyrrelser. Det kan da være nødvendig med tiltak som justerer nivåene.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

feber (pyreksi, febertilstand, febersykdom): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

urinveisinfeksjon (uvi): En betennelsestilstand i urinblæren. Som regel er det bakterier fra tarmen som gir urinveisinfeksjon.