Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Fucidin 250 mg, tabletter, filmdrasjerte

Natriumfusidat

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Fucidin er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Fucidin
 3. Hvordan du bruker Fucidin
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Fucidin
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Fucidin er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Fucidin tabletter er et antibiotikum med bakteriedrepende effekt.
Brukes ved moderate hud- og bløtdelsinfeksjoner forårsaket av gule stafylokokker.
Brukes også ved alvorlige stafylokokkinfeksjoner, f.eks. ved betennelse i benmargen, ved bakterier i blodet, betennelse i hjerteklaffene, luftveisinfeksjoner og sårinfeksjoner.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Fucidin
Bruk ikke Fucidin
 • dersom du bruker kolesterolsenkende legemidler av gruppen statiner (f.eks. simvastatin).
 • dersom du er allergisk overfor virkestoffet eller et av de andre innholdsstoffene i Fucidin, listet opp i avsnitt 6.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Fucidin tabletter dersom:
 • du har nedsatt leverfunksjon
 • du har fått vite at du har en blokkering i galleveien (f.eks. gallestein)
Det er viktig at leverfunksjonen kontrolleres jevnlig.
Nyfødte som behandles med Fucidin kan utvikle en form for gulsott (også kalt kjerneikterus) og må derfor behandles med stor forsiktighet.
Det er blitt rapportert noen få tilfeller av alvorlig hudreaksjoner som kan utvikle seg til livstruende hudreaksjoner dersom de ikke blir behandlet. Avbryt behandlingen umiddelbart og ta kontakt med lege dersom du får symptomer på slike reaksjoner (se avsnitt 4).
Kontakt din lege før du tar dette legemiddelet hvis du har blitt informert om at du er overfølsom overfor enkelte sukkerarter.
Andre legemidler og Fucidin
Enkelte andre legemidler kan påvirke eller påvirkes av behandling med Fucidin.
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Det kan være nødvendig for legen å justere dosen av andre legemidler eller velge et annet legemiddel til deg.
Snakk med legen dersom du samtidig behandles med:
 • blodfortynnende legemidler (som for eksempel warfarin) - kan øke den blodfortynnende virkning og gi økt blødningsrisiko.
 • kolesterolsenkende legemidler av gruppen statiner (for eksempel simvastatin) - kan forårsake en form for alvorlig muskelskade (rabdomyolyse). Kontakt lege umiddelbart dersom du opplever symptomer på muskelsvakhet, smerte eller ømhet.
 • visse legemidler mot HIV (for eksempel ritonavir og sakinavir) - gir økt mengde av begge legemidlene i blodet, noe som kan gi leverskader.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet:
Det er mulighet for at fosteret påvirkes. Bruk av Fucidin tabletter bør unngås under graviditet, spesielt i de siste 3 måneder av svangerskapet. Rådfør deg derfor alltid med lege før bruk av Fucidin under graviditet.
Amming:
Fucidin går i liten grad over i morsmelk. Det er lite sannsynlig at barn som ammes kan få skadelige effekter, selv om risiko for påvirkning av tarm- og munnfloraen hos barnet ikke kan utelukkes.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek
Fucidin har ingen eller ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.
Fucidin inneholder laktose
Dersom du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte lege før du tar dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Fucidin
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Den vanlige dosen er:
Moderate hud- og bløtdelsinfeksjoner:
Vanlig dosering for voksne: 1 tablett 2 ganger daglig.
Alvorlige stafylokokkinfeksjoner:
Vanlig dosering for voksne: 2 tabletter (500 mg) 3 ganger daglig.
Fucidin tabletter bør tas med et glass vann.
Dersom du tar for mye av Fucidin
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Fucidin
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Fucidin
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, med ikke alle får det.

Vanlige bivirkninger
(oppstår hos flere enn 1 av 100 pasienter)

Diaré, oppkast, magesmerter/ubehag, halsbrann, kvalme
Søvnighet, kraftløshet, tretthet

Mindre vanlige bivirkninger
(oppstår hos færre enn 1 av 100 pasienter)

Sløvhet
Hodepine
Utslett, rødme, elveblest, kløe

Sjeldne bivirkninger
(oppstår hos færre enn 1 av 1000 pasienter)

Overfølsomhet, inkludert en type av overfølsomhet som kalles for angioødem (hevelser i huden som ofte er forbundet med kløe)
Unormal leverfunksjon

Bivirkninger uten kjent frekvens

Utslett med pussfylte blemmer
Forandringer i blodet (reduksjon i antall røde og hvite blodceller og blodplater).
Alvorlig allergisk sjokk eller alvorlig allergisk reaksjon
Leversvikt, leverbetennelse (hepatitt), galleblokade, gulsott, unormale leverfunksjonstester, økte nivåer av leverenzymer og bilirubin i blod.
Nyresvikt (kraftig nedsatt nyrefunksjon)
Alvorlig muskelskade (rabdomyolyse)
Utslett eller rødhet, inkludert utbredt utslett, sår, blemmedannelser og hudavskalling i slimhinneområder spesielt rundt som for eksempel munn, nese, øyne og kjønnsorganer, feber (Steven-Johnsons syndrom
Utbredt hudavskalling, mer enn 30 % av kroppsoverflaten (toksisk epidermal nekrolyse)
Utbredt utslett, hevelse i ansiktet, feber, hovne lymfekjertler, og påvirkning av lever, blod og andre kroppsorganer (legemiddelreaksjon med eosinofile og systemiske symptomer (DRESS))

Du må oppsøke lege umiddelbart dersom du opplever symptomer på muskelsvakhet, smerte eller ømhet.
Avbryt behandlingen og kontakt lege umiddelbart dersom du får symptomer på alvorlig hudreaksjon som utslett eller rødhet, inkludert utbredt utslett med blemmer og hudavskalling spesielt i eller rundt munn, nese, øyne og kjønnsorganer, feber, svie i øynene og ubehag ved svelging. Symptomer på alvorlig hudreaksjon oppstår som oftest i løpet av de første ukene av behandlingen og starter ofte med influensalignende symptomer, feber, hodepine og smerter i kroppen.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Fucidin
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Holdbar til den utløpsdatoen som er angitt på pakningen
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Fucidin
 • Virkestoff er:
  Natriumfusidat 250 mg
 • Andre innholdsstoffer er:
  Mikrokrystallinsk cellulose, krysspovidon, laktosemonohydrat, magnesiumstearat, vannfri kolloidal silika, talkum, hypromellose, α-tokoferol, titandioksid (E 171).
Hvordan Fucidin ser ut og innholdet i pakningen
Oval hvit filmdrasjert tablett.
Pakningen inneholder 20 tabletter.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
LEO Pharma AS
Fornebuveien 37
1366 Lysaker Tlf.: +47 22 51 49 00
Tilvirker:
LEO Pharma, Frankrike
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 15.06.2017

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dress (legemiddelindusert utslett med eosinofili og systemiske symptomer): Legemiddelindusert utslett med eosinofili og systemiske symptomer (Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms - DRESS) er en immunologisk overfølsomhetsreaksjon og alvorlig form for legemiddelreaksjon som kan være dødelig.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

eosinofil: Type hvit blodcelle, leukocytt, som spiller en viktig rolle i allergiske reaksjoner. Eosinofiler har fått navnet pga. deres innehold av granulatkorn som kan farges røde av eosin. Eosinofilene dannes i benmargen og når de har modnet gjenfinnes de i blodet, der de bl.a. kan absorbere og ødelegge fremmede partikler. De små kornene i eosinofilene inneholder også et stoff med skadelige effekter på enkelte parasitter, men også på kroppens egne celler, særlig ved allergi.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

gallestein (kolelitiasis, cholelitiasis): Små steiner som dannes i galleblæren og blant annet består av kolesterol og kalk. Svært mange mennesker har gallestein uten å oppleve problemer. Noen ganger faller de imidlertid ned i gallegangene og gir tilstopping. Da kan sterke smerter oppstå under høyre ribbensbue, og man kan bli kvalm. I alvorlige tilfeller kan gulsott eller galleblærebetennelse oppstå.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

halsbrann (pyrose): En brennende følelse i brystet eller i halsen forårsaket av syre fra magesekken som kommer opp til spiserøret. Årsaken er som regel relatert til en redusert aktivitet av magesekkens lukkemuskel, spiserørsbrokk eller økt abdominalt trykk. Syrenøytraliserende legemidler, H2-reseptorantagonister og protonpumpehemmere er type legemidler som kan brukes mot halsbrann.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

rabdomyolyse: Oppløsning av muskelvev med påfølgende frigjøring av myoglobin (et muskelprotein) til blodet. Den økte mengden myoglobin kan føre til akutt nyresvikt. Rabdomyolyse forårsakes oftest av fysisk skade, for eksempel slag eller trykk mot skjelettmusklene, men kan også være kjemisk indusert (visse giftstoffer, narkotika eller medisiner).

statiner (hmg-coa-reduktasehemmere): Legemiddelgruppe som hemmer enzymet hydroksymetylglutarylkoenzym A (HMG-CoA) i leveren og i andre vev. HMG-CoA er et enzym i tidlig fase av kolesterolsyntesen. Enzymet katalyserer og er hastighetsbegrensende i dannelse av forstadier til kolesterol og en rekke andre biologisk viktige substanser.

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

toksisk epidermal nekrolyse (ten, lyells syndrom): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.