Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Fosrenol 750 mg pulver

Fosrenol 1000 mg pulver

lantan

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Fosrenol er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Fosrenol
 3. Hvordan du bruker Fosrenol
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Fosrenol
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Fosrenol er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Fosrenol brukes for å senke fosfatnivået i blodet hos voksne pasienter med kronisk nyresykdom. Hvis nyrene ikke fungerer som de skal, klarer de ikke å regulere blodets fosfatnivå. Dette fører til at fosfatnivået i blodet stiger (legen kan kalle dette hyperfosfatemi).
Fosrenol er et legemiddel som reduserer kroppens opptak av fosfat fra maten. Dette skjer ved at fosfat bindes til Fosrenol i magetarmkanalen. Fosfat som er bundet til Fosrenol kan ikke tas opp gjennom tarmveggen.
 
2. Hva du må vite før du bruker Fosrenol
Bruk ikke Fosrenol
 • dersom du er allergisk overfor lantankarbonathydrat eller noen av innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • hvis du har for lite fosfat i blodet (hypofosfatemi).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege før du bruker Fosrenol dersom du vet at du har eller har hatt noe av følgende:
 • mage- eller tarmkreft
 • inflammatorisk tarmsykdom, inkludert ulcerøs kolitt eller Crohns sykdom
 • mageoperasjon eller infeksjon eller betennelse i mage/tarm (peritonitt)
 • mage- eller tarmsår
 • blokkering i tarmen (tarmslyng) eller langsom passasje (bevegelse) i tarmen (f.eks. forstoppelse og mageproblemer som følge av diabetes)
 • nedsatt lever- eller nyrefunksjon
Dersom du har nedsatt nyrefunksjon, vil legen kontrollere kalsiumnivået i blodet ditt av og til. Dersom du har for lite kalsium kan du få ekstra tilskudd av dette.
Hvis du trenger et røntgenbilde, vennligst informer legen din om at du tar Fosrenol, da det kan påvirke resultatene.
Andre legemidler og Fosrenol
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Fosrenol kan påvirke opptaket av visse legemidler fra mage-/tarmkanalen. Hvis du bruker klorokin (mot revmatisme og malaria), ketokonazol (mot soppinfeksjoner) eller visse antibiotika (tetrasyklin, doksysyklin), skal disse ikke tas innen 2 timer før eller etter at du tar Fosrenol.
Det anbefales ikke å ta det orale antibiotikumet floksacin (inkludert ciprofloksacin) innen 2 timer før eller 4 timer etter at du har tatt Fosrenol.
Hvis du bruker levotyroksin (mot underaktiv skjoldbruskkjertel), må du ikke ta det innen 2 timer før eller etter at du tar Fosrenol. Legen din kan ønske å overvåke nivået av tyreoideastimulerende hormon (TSH) i blodet nærmere.
Inntak av Fosrenol sammen med mat og drikke
Fosrenol skal tas sammen med eller rett etter mat. Se pkt 3 for instruksjoner om hvordan du tar Fosrenol.
Graviditet og amming
Fosrenol bør ikke brukes under graviditet. Rådfør deg med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Det er uvisst om legemidlet går over i morsmelk og du bør derfor ikke amme mens du bruker Fosrenol. Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin dersom du ammer.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Svimmelhet og vertigo (en svimmel eller «roterende» følelse) er mindre vanlige bivirkninger som er rapportert av pasienter som tar Fosrenol. Hvis du opplever disse bivirkningene, kan det påvirke din evne til å kjøre bil og bruke maskiner.
Fosrenol inneholder glukose
Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
 
3. Hvordan du bruker Fosrenol
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Fosrenol skal tas sammen med eller rett etter mat. Bivirkninger som kvalme og oppkast er mer sannsynlig dersom du tar Fosrenol før måltidet.
Fosrenol pulver skal blandes med myk mat (for eksempel eplemos eller lignende produkter) og deretter svelges. Det er ikke nødvendig med ekstra væske.
Doseposen må åpnes like før bruk. Bland alt innhold av doseposen med 1-2 spiseskjeer myk mat, og sørg for at hele dosen blandes med maten. Pulver/mat-blandingen skal spises umiddelbart (innen 15 minutter). Pulver/mat-blandingen skal aldri lagres for senere bruk.
Legen din vil fortelle deg hvor mange doseposer med pulver du skal ta sammen med hvert måltid (din daglige dose vil fordeles på måltidene). Antallet doseposer du tar vil avhenge av:
 • Kostholdet ditt (fosfatmengden i maten du spiser)
 • Fosfatnivået i blodet ditt.
Før du begynner med Fosrenol pulver kan legen ha foreskrevet Fosrenol tyggetabletter for å finne den riktige dosen. Fosrenol tyggetabletter er tilgjengelige i flere styrker, noe som muliggjør små doseøkninger. Startdosen av Fosrenol tyggetabletter er vanligvis 250 mg, tre ganger daglig sammen med et måltid. Dosen med Fosrenol pulver vil antakelig være på 750 eller 1000 mg tre ganger daglig sammen med et måltid. Hver 2. eller 3. uke vil legen kontrollere fosfatnivået i blodet ditt og kan eventuelt øke dosen din til fosfatnivået i blodet ditt er akseptabelt. Deretter skal det kontrolleres regelmessig.
Fosrenol fungerer ved å binde fosfat fra maten som befinner seg i tarmen. Det er derfor veldig viktig å ta Fosrenol til hvert eneste måltid. Hvis du endrer kostholdet ditt bør du ta kontakt med legen din, da det kan være nødvendig å ta ekstra doser av Fosrenol. I så fall vil legen fortelle deg hva du skal gjøre.
Dersom du tar for mye av Fosrenol
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Hvis du har fått i deg for mye Fosrenol skal du ta kontakt med legen din for å vurdere risikoen og få råd om hva du skal gjøre. Symptomer på overdosering kan være kvalme og hodepine.
Dersom du har glemt å ta Fosrenol
Det er veldig viktig å ta Fosrenol til hvert eneste måltid.
Dersom du glemmer å ta en dose, må den neste dosen tas sammen med ditt neste måltid. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Noen bivirkninger kan være alvorlige. Oppsøk legehjelp umiddelbart dersom du får noen av følgende bivirkninger:
 • Sprekk (ruptur) i tarmveggen (tegnene omfatter: sterke magesmerter, frysninger, feber, kvalme, oppkast eller ømhet i magen). Dette er en sjelden bivirkning (kan ramme opptil 1 av 1000 pasienter).
 • Blokkering i tarmen (tegnene omfatter: mye luft i magen, smerter, hevelser eller kramper i magen, alvorlig forstoppelse). Dette er en mindre vanlig bivirkning (kan ramme opptil 1 av 100 pasienter).
 • Kontakt legen dersom du opplever ny eller kraftig forstoppelse, det kan være et tidlig tegn på tarmblokkering. Forstoppelse er en vanlig bivirkning (kan ramme 1 av 10 pasienter).
Andre mindre alvorlige bivirkninger omfatter følgende:
Svært vanlige bivirkninger (kan ramme flere enn 1 av 10 pasienter):
 • Kvalme, oppkast, diaré, magesmerter, hodepine, kløe, hudutslett.
Vanlige bivirkninger (kan ramme opptil 1 av 10 pasienter):
 • Halsbrann, luft i magen.
 • Hypokalsemi (for lite kalsium i blodet) er også en vanlig bivirkning. Symptomene inkluderer prikking i hender og føtter, kramper i muskler og mage, eller spasmer i musklene i ansiktet og føttene.
Mindre vanlige bivirkninger (kan ramme opptil 1 av 100 pasienter):
 • Trøtthet, ubehag, brystsmerter, svakhet, hevelser i hender og føtter, kroppssmerter, svimmelhet, vertigo, oppstøt, mage- og tarmbetennelse (magetarmkatarr), fordøyelsesvansker, irritabel tarm-syndrom, munntørrhet, tannsykdommer, betennelse i spiserør eller munn, løs avføring, økt forekomst av enkelte leverenzymer og parathyreoideahormon, aluminium, kalsium og glukose i blodet, forhøyede eller senkede fosfatnivåer i blodet, tørste, vektreduksjon, leddsmerter, muskelsmerter, benskjørhet (osteoporose), mangel på eller økt appetitt, betennelse i strupehodet, håravfall, økt svetting, smaksforstyrrelser og økt forekomst av hvite blodlegemer.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Fosrenol
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og på doseposene etter Utl.dato. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Fosrenol
 • 1 dosepose inneholder 750 mg lantan (som lantankarbonathydrat).
 • 1 dosepose inneholder 1000 mg lantan (som lantankarbonathydrat).
 • Andre innholdsstoffer er dekstrater (hydrerte), vannfri kolloidal silika og magnesiumstearat.
Hvordan Fosrenol ser ut og innholdet i pakningen
Dette legemidlet finnes som et hvitt til off-white pulver i en dosepose.
Doseposene leveres i en eske med 90 doseposer. (Ytteremballasjen inneholder 9 esker med 10 doseposer.)
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
Shire Pharmaceuticals Ireland Limited, Block 2 & 3 Miesian Plaza, 50-58 Baggot Street Lower,
Dublin 2, Irland
Tlf: +44(0)1256 894 959
E-mail: medinfoEMEA@shire.com
Tilvirker:
Catalent Germany Schorndorf GmbH, Steinbeisstr. 1 und 2, Schorndorf, Baden-Wuerttemberg, 73614, Tyskland.
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
Shire Sweden AB,
Vasagatan 7
111 20 Stockholm
Sverige.
Tlf: +47 (0)800 192 40
E-post: medinfoEMEA@shire.com
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:

Østerrike, Belgia, Bulgaria, Kypros, Tsjekkia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Hellas, Ungarn, Island, Latvia, Litauen, Luxemburg, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spania, Sverige, Storbritannia

Fosrenol

Irland, Italia, Malta

Foznol

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 25.04.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

benskjørhet (osteoporose, beinskjørhet): Osteoporose er benskjørhet som skyldes reduksjon i benmasse. Skjelettet blir porøst og skjørt, og risiko for benbrudd øker. Det fins 2 hovedtyper: Benskjørhet etter overgangsalderen hos kvinner samt aldersrelatert benskjørhet.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

crohns sykdom (morbus crohn): Kronisk betennelsessykdom i tarmveggen.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

halsbrann (pyrose): En brennende følelse i brystet eller i halsen forårsaket av syre fra magesekken som kommer opp til spiserøret. Årsaken er som regel relatert til en redusert aktivitet av magesekkens lukkemuskel, spiserørsbrokk eller økt abdominalt trykk. Syrenøytraliserende legemidler, H2-reseptorantagonister og protonpumpehemmere er type legemidler som kan brukes mot halsbrann.

hypofosfatemi (fosfatmangel): Unormalt lavt nivå av fosfat i blodet. Kan blant annet gi svakhet og kramper, og kan sees ved flere ulike sykdomstilstander.

hypokalsemi (kalsiummangel): Lavt nivå av kalsium i blodet. Hypokalsemi kan oppstå ved utilstrekkelig inntak av kalsium fra maten. Det kan også skyldes sykdommer i lever og nyrer, samt forstyrrelser i dannelsen av et biskjoldkjertelhormon som styrer kalsiumbalansen.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

inflammatorisk tarmsykdom (ibd): Begrepet brukes for en rekke kroniske inflammatoriske sykdommer i tarmkanalen av ukjent årsak. De vanligste typene er ulcerøs kolitt og Crohns sykdom.

irritabel tarm-syndrom (colon irritabile, spastisk colon, ibs): En tilstand som omfatter magesmerter, avføringsforstyrrelser og gassplager. Årsaken er ukjent, men skyldes trolig en kombinasjon av flere faktorer. Tilstanden er vanlig, og forekommer hos om lag 10% av befolkningen. Forekomsten sees hyppigere hos kvinner enn menn.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

malaria: Malaria er en akutt infeksjonssykdom, som skyldes en blodparasitt som overføres ved myggbitt.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

tsh: Thyreoideastimulerende hormon.

ulcerøs kolitt (kronisk tykktarmbetennelse): Betennelse i tykktarmen og endetarmen. I slimhinnen danner det seg sår. Tarmen tømmer seg ofte, hvilket gir løs avføring med slim og blod.

økt svetting (hyperhidrose, overdreven svetting, diaforese): Hyperhidrose er økt svetting som vanligvis skyldes en sykdom.